47976

A.M.R. B.V.

€ 850.000  |  8,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 744
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 19-06-2024 in 2 uur volgeschreven door 744 investeerders

Samenvatting

A.M.R B.V. koopt, verwerkt, sorteert en verkoopt metalen en andere recyclebare materialen. Het materiaal wordt ingekocht bij particulieren en ondernemers en na verwerking verkocht aan professionele partijen als grondstof voor productie van nieuwe goederen. A.M.R. B.V. is een echt familiebedrijf met lange historie. 

Joop Dubois is samen met zijn broer eigenaar van A.M.R. B.V. Verschil van inzicht over de toekomst van het bedrijf heeft er toe geleid dat besloten is de samenwerking te beëindigen. Inmiddels is overeenstemming over de voorwaarden waartegen Joop het zakelijk belang en het aandeel in het bedrijfspand van zijn broer overneemt.

Voor de overname van 50% van de aandelen A.M.R. B.V., het aandeel in de A. Dubois & Zonen V.O.F. en 25% van het vastgoed wordt een leensom van € 850.000,- verstrekt aan A.M.R. B.V. Deze wordt in vier jaar afgelost tot € 550.000, waarbij de mogelijkheid bestaat om in het eerste jaar tussen € 100.000 en € 150.000 vergoedingsrentevrij af te lossen.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 956.700,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 850.000,-. De looptijd is 48 maanden. Vanaf de eerste maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 48 maanden met een slottermijn van €550.000,- De rente bedraagt 8,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. Geldnemer heeft de mogelijkheid om in het eerste jaar na financiering minimaal € 100.000,- tot maximaal € 150.000,- vergoedingsrentevrij vervroegd af te lossen na verkoop van een beleggingspand. Dit beleggingspand is gezamenlijk bezit van Joop Dubois en zijn broer en wordt verkocht. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificatie is Laag Risico. De overall Collin credit score is Goed. De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De geldnemer is A.M.R. B.V. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 850.000,- op het bedrijfspand met buitenterrein aan het Putsmolentje 19 en 21, 4461 SK te Ossendrecht, kadastraal bekend als sectie D nummers 6498 en op de percelen grond kadastraal bekend als sectie D, nummers 6957, 6960 en 7141 te Ossendrecht, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 630.000 op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 13-10-2022.
 • De heer J.M. Dubois en zijn partner I. Bandel geven een persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van overwaarde op het woonhuis, waarop tevens een hypotheek wordt verkregen.
 • Ter securering van de bovenstaande borgstelling wordt er een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 250.000 op het woonhuis aan Dwarsstraat 4, 4641 EB Ossendrecht, kadastraal bekend als sectie D nummer 5680 te Ossendrecht verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 300.000,- en een openstaande schuld van € 184.458,64 per 31-12-2023. Het onroerend goed kent een waarde van € 446.000,- op basis van de WOZ-waarde per 01-01-2023.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen, echter zal er niet meer dan € 250.000,- worden uitgewonnen.
 • De heer J.M. Dubois en mevrouw I. Bandel geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan Dwarsstraat 4, 4641 EB Ossendrecht, kadastraal bekend als sectie D nummer 5680 te Ossendrecht. Dit is een morele verklaring dat er geen (aanvullende) hypothecaire inschrijving op het bedrijfspand mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Het pand mag niet zonder schriftelijke toestemming van Collin Crowdfund verkocht worden. 
 • De heer J.M. Dubois geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het bedrijfspand aan de Buitendreef 5, 4631SV Hoogerheide, kadastraal bekend als sectie C nummer 2018 te Woensdrecht. Dit is een morele verklaring dat er geen (aanvullende) hypothecaire inschrijving op het bedrijfspand mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Het pand mag zonder toestemming van Collin Crowdfund verkocht worden. Het onroerend goed kent een waarde van € 236.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 13-10-2022 en is hypothecair onbelast. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in het eerste jaar een eenmalige aflossing te verrichten van minimaal € 100.000,- en maximaal €150.000,- na verkoop van het bedrijfspand aan de Buitendreef 5, 4631SV Hoogerheide. Deze aflossing is vergoedingsrente vrij. De slottermijn zal na ontvangst van de extra eenmalige aflossing € 550.000,- blijven, waardoor de maandelijkse aflossing wordt verlaagd.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft geldnemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om eenmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven en de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De leensom wordt aangewend voor de overname van 50% van de aandelen AMR BV en 25% van het bedrijfspand en -terrein aan het Putsmolentje 19 en 21 te Ossendrecht. Daarnaast wordt de uittreding uit A. Dubois & Zonen V.O.F. financieel afgehandeld. 

Ondernemer

Joop Dubois (1977) komt uit een echte “oud ijzer” familie. Hij ging als 10-jarige al met zijn fietskar op pad om oud ijzer te verzamelen. Na zijn lagere technische opleiding is hij eerst buiten het familiebedrijf gaan werken in bouw, grondverzet en installatietechniek. Hij was elke vrije dag op het bedrijf van zijn vader te vinden. In 2005 wilde zijn oom terugtreden en is Joop samen met zijn broer toegetreden tot het familiebedrijf, dat daarna A. Dubois & Zonen V.O.F. is genoemd. 

Joop is een gedreven ondernemer met grote materiaalkennis, veel ervaring in de branche en een scherpe handelsgeest. Onder zijn leiding heeft de oorspronkelijke autosloperij zich ontwikkeld tot een breed recyclingbedrijf met groeiende omzet en rendement. Joop is getrouwd, heeft twee kinderen en goede hoop het bedrijf op termijn over te kunnen dragen aan de volgende generatie. 

Onderneming

Bedrijven als A.M.R. spelen een belangrijke regionale rol in de beweging naar een circulaire economie. Waardevolle metalen worden na gebruik ingezameld, verwerkt en opnieuw in de keten gebracht. Dat is goed voor het milieu: recycling vergt veel minder energie dan het smelten van erts en dat scheelt veel CO²-uitstoot. Bovendien bespaart het grondstoffen.

A.M.R. is een echt familiebedrijf. Albert Dubois startte in 1975 samen met zijn broer een autosloperij. Zoon Joop is net als zijn broer sinds 2005 vennoot in A. Dubois & Zonen vof. Naast de VOF is in 2015 AMR BV (All Metals Recycling) opgericht, waarmee de nadruk kwam te liggen op metaalrecycling en minder op de autosloperij. Alle activiteiten van A. Dubois & Zonen vof zijn inmiddels ondergebracht in AMR BV. Joop Dubois werkt elke dag samen met zijn vader, zus en dochter.

De vraag naar metalen is groot en de afname van goed gesorteerde metalen is vrijwel zeker. Voor de continuïteit van AMR is het van belang de aanvoer van materiaal constant te houden. Dit word bereikt door de grote regionale bekendheid, de goede dienstverlening en door altijd een reële prijs te bieden.

AMR kiest voor een stabiel groeipad. In de aankomende jaren zullen de faciliteiten worden verbeterd en uitgebreid zodat de werkzaamheden ook bij verdere groei efficiënt kunnen worden uitgevoerd. A.M.R. bereidt zich voor op groei van de markt voor recycling van hoogwaardige kunststoffen en accu’s.

Juridische structuur

Na overname

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overname aandelen A.M.R. B.V. € 491.700,-
Overname aandeel A. Dubois V.O.F. € 253.750,-
Overname 25% bedrijfspand € 146.250,-
Aflossing hypotheek bedrijfspand € 15.000,-
Kosten transactie € 50.000,-
Totale investering € 956.700,-
Eigen middelen € 106.700,-
Lening via Collin Crowdfund € 850.000,-

Leenbedrag: € 850.000,-
Rente: 8,5%
Looptijd: 48 maanden met lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 550.000,- . In het eerste jaar wordt tussen € 100.000 en € 150.000 versneld afgelost.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor A.M.R. B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op de jaarcijfers 2022 en 2023 van A. Dubois en Zonen V.O.F. en A.M.R. B.V., de geconsolideerde prognose en waardering opgesteld door een overnamespecialist, taxatierapporten van het bedrijfs- en beleggingspand uit 2022, en de IB aangifte 2022 en WOZ-waarden. De overall Collin Credit Score is Goed. 

Afloscapaciteit
De afloscapaciteit is gebaseerd op de geconsolideerde cijfers van A. Dubois & Zonen vof en AMR BV. In 2023 is er een omzet gerealiseerd van € 2.019.000,- met een genormaliseerde kasstroom van € 357.000,- en een netto cashflow overschot van € 259.000,-. Over 2024 bedraagt de verwachte omzet € 2.079.000.- met een genormaliseerde kasstroom van € 416.000,- en een genormaliseerd cashflowoverschot na financiering van € 241.000,-. De prognose toont een voorzichtige groei en is in lijn met de langjarige ontwikkeling van het bedrijf. Wij beoordelen de afloscapaciteit als Goed. 

Solvabiliteit
Na de transactie is AMR BV voor 50% eigenaar van het bedrijfspand- en terrein. Naast de nieuwe lening bestaat het lang vreemd vermogen uit leaseverplichtingen. De solvabiliteit na financiering bedraagt 21% op een balanstotaal van € 1.646.000,-. Na reguliere en extra aflossing bedraagt de solvabiliteit in 2025 38%. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende. 

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer is A.M.R. B.V. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 850.000,- op het bedrijfspand met buitenterrein aan het Putsmolentje 19 en 21, 4461 SK te Ossendrecht, kadastraal bekend als sectie D nummers 6498 en op de percelen grond kadastraal bekend als sectie D, nummers 6957, 6960 en 7141 te Ossendrecht, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 630.000 op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 13-10-2022.
 • De heer J.M. Dubois en zijn partner I. Bandel geven een persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van overwaarde op het woonhuis, waarop tevens een hypotheek wordt verkregen.
 • Ter securering van de bovenstaande borgstelling wordt er een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 250.000 op het woonhuis aan Dwarsstraat 4, 4641 EB Ossendrecht, kadastraal bekend als sectie D nummer 5680 te Ossendrecht verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 300.000,- en een openstaande schuld van € 184.458,64 per 31-12-2023. Het onroerend goed kent een waarde van € 446.000,- op basis van de WOZ-waarde per 01-01-2023.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen, echter zal er niet meer dan € 250.000,- worden uitgewonnen.
 • De heer J.M. Dubois en mevrouw I. Bandel geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan Dwarsstraat 4, 4641 EB Ossendrecht, kadastraal bekend als sectie D nummer 5680 te Ossendrecht. Dit is een morele verklaring dat er geen (aanvullende) hypothecaire inschrijving op het bedrijfspand mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Het pand mag niet zonder schriftelijke toestemming van Collin Crowdfund verkocht worden. 
 • De heer J.M. Dubois geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het bedrijfspand aan de Buitendreef 5, 4631SV Hoogerheide, kadastraal bekend als sectie C nummer 2018 te Woensdrecht. Dit is een morele verklaring dat er geen (aanvullende) hypothecaire inschrijving op het bedrijfspand mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Het pand mag zonder toestemming van Collin Crowdfund verkocht worden. Het onroerend goed kent een waarde van € 236.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 13-10-2022 en is hypothecair onbelast. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in het eerste jaar een eenmalige aflossing te verrichten van minimaal € 100.000,- en maximaal €150.000,- na verkoop van het bedrijfspand aan de Buitendreef 5, 4631SV Hoogerheide. Deze aflossing is vergoedingsrente vrij. De slottermijn zal na ontvangst van de extra eenmalige aflossing € 550.000,- blijven, waardoor de maandelijkse aflossing wordt verlaagd.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft geldnemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om eenmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven en de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende 
Zekerheden: Goed 
Overall: Goed

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-64123 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-06-2024 om 12:10
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
19-06-2024 om 12:09
investeerder-39189 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
19-06-2024 om 12:09
investeerder-65666 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
19-06-2024 om 12:08
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
19-06-2024 om 12:08

Ondernemer

Crowdfund Coach


René Noorman