44009

ABA Huis Nederland B.V. II

€ 1.200.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 907
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 14-12-2022 in 1 dag volgeschreven door 907 investeerders

Samenvatting

De activiteiten van ABA Huis B.V. bestaan uit het geven van speciaal onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking en/of autisme. 
De missie van ABA Huis-onderwijs (Applied Behavior Analysis) is erop gericht om kinderen weer terug te plaatsen in het reguliere basisonderwijs. Kinderen zien groeien in hun kennis, kunde en zelfvertrouwen is een belangrijke en dankbare missie. Er wordt dagelijks in kleine groepen van 5 tot 8 kinderen met twee begeleiderslesgegeven waar de kinderen voorbereid voor de overstap naar het reguliere basisonderwijs. ABA Huis heeft ook onderwijs locaties in Utrecht, Den Haag, Amsterdam, Dordrecht en Capelle aan den IJssel. 

Hunkar Caglayan is enig aandeelhouder van ABA Huis Nederland B.V. en de werkmaatschappij ABA Huis B.V. en is tevens directeur. ABA Huis Nederland B.V. staat onder toezicht van een Raad van Commissarissen. Recent zijn de aankoop en de verbouwing van het pand Nieuwemeer te Rotterdam door de investeerders van Collin Crowdfund gefinancierd en thans ligt de aanvraag voor de overname van de bestaande schoollocatie aan de Middachtenweg 2-4 te ’s Gravenhage voor.
Met de overname komt de forse huur te vervallen waar lagere rentelasten voor in de plaats komen.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.350.000,-. De eigen inbreng vanuit de ondernemer bedraagt € 150.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.200.000,-. De looptijd is 36 maanden met een maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 900.000,- in de 36e maand. De rente bedraagt 8% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De Collin Credit Score is Goed. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn ABA Huis Nederland B.V. en ABA Huis B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.200.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund op het pand aan de Middachtenweg 2-4, 2531 PD te ’s Gravenhage, kadastraal bekend als sectie AI nummer 6954 appartementsindex 68. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 1.380.000,- voor op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 26 juli 2022. 
 • Mevrouw H. Çağlayan en de heer V. Çağlayan geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 6 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente als de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders in deze investeringskans krijgen dan een eerste mogelijkheid om te investeren. 
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste 18 maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente (i.p.v. 6 maanden conform de Algemene voorwaarden).
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

Het leendoel is de financiering van de aankoop van het schoolgebouw Middachtenweg 2-4 te ’s Gravenhage.

Ondernemer

Hunkar Çağlayan (1980) is altijd werkzaam geweest in de geestelijke gezondheidszorg bij verschillende groepen cliënten zoals mensen met alzheimer, doven, verslaafden en mensen met combinaties van behandelingsproblematiek zoals autisme, ontwikkelingsachterstand en lichte verstandelijke beperkingen.
In 2010 heeft Hunkar haar bachelor Psychologie behaald en haar master Klinische Psychologie aan de Universiteit van Leiden, gevolgd door een Klinische stage aan de Universiteit van Utrecht.
Sinds 2012 is mevr. Çağlayan directeur van ABA Huis BV en tevens 100 % aandeelhouder. 
Zij is gehuwd met Veli Çağlayan, die zich bezighoudt met de administratie.
De ontwikkeling van een kind vindt zij bijzonder om te zien en het geeft haar een grote voldoening om daar een positieve bijdrage aan te mogen geven.

Onderneming

Hunkar Çağlayan heeft zich na de studie klinische psychologie verdiept in het begeleiden en trainen van kinderen met een autisme spectrumstoornis, een ontwikkelingsachterstand en een lichamelijke verstandelijke beperking. ABA Huis is een onderwijsconcept dat privaat is opgezet. Vanuit persoonsgebonden budgetten die de kinderen ontvangen wordt door de ouders onderwijs “ingekocht”. 

De ABA huis methodiek (Applied Behavior Analysis) is ontwikkeld in de Verenigde Staten en wordt nu in Nederland “uitgerold” door gebrek aan goede begeleiding voor kinderen met een specifieke hulpvraag. 
De vraag is zo groot dat er bij alle filialen lange wachtlijsten zijn en dat er een strenge voorselectie plaatsvindt. Kinderen komen uit de hele Randstad voor begeleiding en training. 
De interne organisatie bestaat uit een Raad van Commissarissen, die toezien op de eenhoofdige directie. Daarnaast is er een ondernemersraad en een vertrouwenspersoon. Als staf en ondersteuning is er een afdeling personeelszaken, een afdeling administratie en een afdeling beheer, Informatievoorziening en huisvesting.
De onderneming is niet gecertificeerd, daar het (jeugd)onderwijs vrij is van certificaten. Het betreft feitelijk een behandelcentrum voor kinderen die vrijgesteld zijn van onderwijsplicht. Kinderen, die zijn vrijgesteld, ontvangen vanuit de gemeente een budget (PGB) voor dagbehandeling.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht
 

Aankoop Middachtenweg 2-4, Den Haag €1.300.000,-
Kosten koper €50.000,-
Totaal €1.350.000,-
Eigen inbreng €150.000,-
Lening via Collin Crowdfund €1.200.000,-

Leenbedrag: € 1.200.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 36 maanden met een maandelijkse aflossing van € 8.571,43 en een slottermijn van € 900.000,-

Overige financiers
Naast de recent verstrekte lening van € 600.000,- voor 24 maanden door de investeerders van Collin Crowdfund voor de aankoop en verbouwing van het onroerend goed Nieuwemeer te Rotterdam heeft men een hypothecaire geldlening met een openstaand saldo van € 730.000,- per ultimo 2021 bij de Rabobank voor de financiering van de aankoop van het pand Groenekanseweg 21 te Groenekan. Als zekerheid is hierbij een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 800.000,- afgegeven. De lening kent een maandelijkse aflossingstermijn van € 3.110,-.
Daarnaast heeft men een lening bij Alcredis met een openstaand saldo van € 24.037,- per ultimo 2021. De lening kent een maandelijkse aflossingstermijn van € 325,-.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor ABA Huis Nederland B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor ABA Huis B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op de geconsolideerde definitieve jaarcijfers 2021 van ABA Huis Nederland B.V. en ABA Huis B.V., alsmede op de op basis van de realisatie t/m oktober 2022 en een meerjarenprognose 2022-2024. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
De omzet aan geleverde trainingen en begeleiding bij ABA Huis bedroeg in 2021 € 6.031.132,- met een bijbehorende netto winst van € 226.819,- en een cashflow-overschot van € 358.000,-. Op basis van de tussentijdse cijfers t/m oktober wordt voor heel 2022 een omzet van € 7.193.143,- met een bijbehorende netto winst van € 289.701,- geprognosticeerd en een cashflow-overschot van € 483.000,-, waarbij Groenekan in december in gebruik wordt genomen. Na ingebruikname rond maart 2023 van het recent gekochte en momenteel verbouwde pand Nieuwemeer in Rotterdam wordt de verwachtte omzet over dat jaar € 10.043.916,- met een netto cashflow-overschot van € 1.143.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Zeer goed.

Solvabiliteit
Eind 2021 bedroeg de solvabiliteit 31% op een balanstotaal van 2.460K. De verwachte solvabiliteit eind 2022 inclusief deze en de eerdere financiering bedraagt 27% op een geprognosticeerd balanstotaal van 5.620K, waarbij de recent getaxeerde meerwaarde van het gebouw Groenekan na verbouwing is inbegrepen, alsmede het thans aan te kopen pand te Den Haag. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn ABA Huis Nederland B.V. en ABA Huis B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.200.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund op het pand aan de Middachtenweg 2-4, 2531 PD te ’s Gravenhage, kadastraal bekend als sectie AI nummer 6954 appartementsindex 68. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 1.380.000,- voor op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 26 juli 2022.
 • Mevrouw H. Çağlayan en de heer V. Çağlayan geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 6 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente als de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders in deze investeringskans krijgen dan een eerste mogelijkheid om te investeren.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste 18 maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente (i.p.v. 6 maanden conform de Algemene voorwaarden).
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de borgstelling, die op dit moment van materiële waarde is, als de eerste hypothecaire inschrijving op het aan te kopen onroerend goed kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Zeer goed
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-270010 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-12-2022 om 14:08
investeerder-332002 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-12-2022 om 14:08
investeerder-16378 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-12-2022 om 14:08
investeerder-17411 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-12-2022 om 14:07
investeerder-220319 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
14-12-2022 om 14:07

Ondernemer

Crowdfund Coach


Fred Bouwman