43723

AHDEMA B.V. (3)

€ 333.000  |  7,0% rente  |  46 maanden  Investeerders: 387
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

43 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 22-11-2022 in 13 dagen volgeschreven door 387 investeerders

Samenvatting

Wijziging leningaanvraag d.d. 22-11-2022

Beste investeerder,

9 november  jl. is de crowdfunding van AHDEMA B.V. (3) live gegaan. Dit heeft nog niet geleid tot een volledige funding van het streefbedrag. De klant wil graag dat de crowdfunding succesvol kan worden afgesloten en daarom kunnen we de volgende wijzigingen aankondigen:

 • Het leenbedrag wordt naar gewijzigd van € 350.000,- naar € 333.000,-;
 • De eigen inbreng zal met € 17.000,- toenemen van € 185.000,- naar € 202.000,-;
 • De slottermijn zal € 225.000,- blijven bedragen. De maandelijkse aflossing die op 28 januari 2024 voor het eerst plaatsvindt zal € 3.375,00 bedragen.

Hieronder ziet  u de oorspronkelijke pitch waarin bovenstaande wijzigingen niet zijn doorgevoerd.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Desiree van der Lem is een ervaren ondernemer en eigenaar van Lemmerchant B.V. In september 2021 is een eerdere financiering verstrekt ter hoogte van € 650.000,- ten behoeve van het eeuwigdurend afkopen van de erfpacht, het herfinancieren van bestaande leningen en werkkapitaal. Vervolgens is in maart 2022 een vervolg financiering verstrekt ter hoogte van € 350.000,- ten behoeve van het eerste deel van de verbouwing. Deze gelden zijn aangewend om het pand aan de Vlinderveen 468-478 te Spijkenisse te transformeren naar 12 woonunits en een praktijkruimte ten behoeve van een fysiotherapeut. Er is tot op heden altijd aan de betalingsverplichtingen voldaan. De onderneemster is voornemens om na realisatie de panden te gaan verhuren. Inmiddels heeft de Gemeente Nissewaard de omgevingsvergunning verleend. Deze financiering zal worden aangewend voor verdere verbouwingskosten in het kader van de transformatie. 

Na de gevraagde financiering is de Loan-To-Value 76% op basis van de huidige taxatiewaarde vermeerderd met de gefinancierde verbouwingskosten van ca. €700.000,-. Op basis van de waarde na volledige transformatie bedraagt de Loan-to-value 44%.

Lemmerchant B.V. is 100% aandeelhouder van AHDEMA B.V., Lemmings B.V. en Safety Management Group B.V. en tevens eigenaar van het onroerend goed in Spijkenisse, waarop hypotheekrecht is verkregen. 

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 350.000,-. De looptijd is 46 maanden, waarvan de eerste 13 maanden aflossingsvrij, gevolgd door een maandelijkse aflossing van € 3.906,25, welke voor het eerst plaatsvindt op 28 januari 2024 en een slottermijn van € 225.000,-. De lening zal hetzelfde eindmoment kennen als de voorgaande leningen, namelijk op 28 september 2026.

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn:
  • AHDEMA B.V.
  • Lemmings B.V.
  • Safety Management Group B.V.
  • Lemmerchant B.V.
 • Er is een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.350.000 op het onroerend goed aan de Vlinderveen 440-446 en aan de Vlinderveen 468 – 478, 3205 EM Spijkenisse verkregen ten behoeve van de investeerders. De investeerders in de eerdere financieringen met leningnummer 40149 met op dit moment een openstaand bedrag van € 627.966,04 en met leningnummer 41983 met een openstaande bedrag van € 350.000,- (deze lening is aflossingsvrij) hebben bij het gebruik maken van het hypotheekrecht een voorrangspositie ten opzichte van de investeerders in deze financieringscampagne. De investeerders in deze campagne maken dus gebruik van het hypotheekrecht als 3e in rang. Het onroerend goed aan de Vlinderveen 440-446 te Spijkenisse kent per peildatum 17 februari 2022 een getaxeerde waarde van € 290.000,-. Het onroerend goed aan de Vlinderveen 468-478 te Spijkenisse kent per peildatum 17 februari 2022 een getaxeerde waarde van € 785.000,-. De getaxeerde waarde van de Vlinderveen 468-478 te Spijkenisse na transformatie naar 12 woonunits en een praktijkruimte ten behoeve van een fysiotherapeut per peildatum 17 februari 2022 kent een getaxeerde waarde van € 2.750.000,-. Op onderstaande kadastrale aanduidingen wordt het eerste hypotheekrecht verkregen 3e in rang:
  • Vlinderveen 440, kadastraal bekend als sectie F, complexaanduiding 850, appartementsindex 14 te Spijkenisse
  • Vlinderveen 442, kadastraal bekend als sectie F, complexaanduiding 850, appartementsindex 15 te Spijkenisse
  • Vlinderveen 444-446, kadastraal bekend als sectie F, complexaanduiding 850, appartementsindex 16 te Spijkenisse
  • Vlinderveen 468, kadastraal bekend als sectie F, complexaanduiding 850, appartementsindex 19 te Spijkenisse
  • Vlinderveen 470, kadastraal bekend als sectie F, complexaanduiding 850, appartementsindex 20 te Spijkenisse
  • Vlinderveen 472, kadastraal bekend als sectie F, complexaanduiding 850, appartementsindex 21 te Spijkenisse
  • Vlinderveen 474, kadastraal bekend als sectie F, complexaanduiding 850, appartementsindex 22 te Spijkenisse
  • Vlinderveen 476, kadastraal bekend als sectie F, complexaanduiding 850, appartementsindex 23 te Spijkenisse
  • Vlinderveen 478, kadastraal bekend als sectie F, complexaanduiding 850, appartementsindex 24 te Spijkenisse
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres: Vlinderveen 440-446 en aan de Vlinderveen 468 – 478, 3205 EM Spijkenisse worden in 3e verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund;
 • Mevrouw D.L.M van der Lem – Koopman en de heer M.C.J. van der Lem geven een gezamenlijke borgstelling af ter hoogte van € 350.000,. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde;
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van AHDEMA B.V., Lemmings B.V., Safety Management Group B.V. en Lemmerchant B.V. worden in 2e verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund;
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om de lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 3 maanden ten behoeve van de investeerders;
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening;
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De vervroegde aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de verbouwingskosten in het kader van de transformatie. De totale verbouwingskosten zijn begroot op circa € 885.000,-. De klant heeft aangegeven dat het laatste deel van de transformatie vanuit eigen middelen wordt opgebracht.

Ondernemer

De ondernemer is drs. D.L.M. van der Lem. Ze is afgestudeerd aan de UvA als orthopedagoge. 15 jaar geleden heeft ze de overstap gemaakt naar de techniek. Ze werkt graag samen met mensen die net als zij hun vak verstaan en bereid zijn een stapje meer te doen als dat vereist is. Indien nodig, neemt ze weloverwogen stappen in andere richtingen die ze nog niet kent. Ze is na de overstap naar de techniek begonnen bij Arcadis NL. Ze heeft zich opgewerkt naar projectmanager voor Safety gerelateerde projecten. Daarna is ze overgestapt naar Arcadis UK en heeft vervolgens de stap genomen om voor zichtzelf te beginnen. Vanuit AHDEMA (ZZP) is AHDEMA B.V. ontstaan.
Een prestatie voor een relatief klein bedrijf als AHDEMA B.V. is het behalen van de accreditatie als AsBo. De ondernemer is veel bezig met het verbinden van personen en deze personen samen te brengen om zo een gezamenlijk doel na te streven. Dit is ook gebeurd in de VvE’s waar de panden in Spijkenisse lid van zijn. Lemmerchant B.V. is gemachtigd door de ALV om de VvE in alle zaken ten aanzien van de vergunning te behartigen. 

Onderneming

Lemmerchant B.V. is 100% aandeelhouder van AHDEMA B.V., Safety Management Group B.V. en Lemmings B.V. Lemmerchant B.V. is de eigenaar van het vastgoed waarop hypotheek is gevestigd en verhuurt het onroerend goed Vlinderveen 440-446 aan de Gemeente Nissewaarde en wordt door de gemeente verbouwd voor € 94.000,-. De verbouwing wordt uitgevoerd door de Projectgroep Waterland en Lemmerchant B.V. verzorgt de lening aan de gemeente. De huurinkomsten bedragen op jaarbasis ruim € 31.000,-. De huurovereenkomst is aangegaan op 1 april 2021 en heeft een looptijd van 5 jaar. 
De omgevingsvergunning is reeds verleend door de gemeente Nissewaard om het onroerend goed Vlinderveen 468-478 met een huidige winkelbestemming te mogen transformeren naar wonen in het kader van het te realiseren ‘zorgcentrum’. 
De verwachting is dat de transformatie in december 2023 zal zijn afgerond met geprognosticeerde huurstroom op jaarbasis vanaf 2024 van € 133.000,- (op basis van 80% bezetting). De eerste woonunit moet nog opgeleverd gaan worden omdat de bouwvolgorde is omgegooid. De verwachting is dat de eerste unit begin 2023 wordt opgeleverd en wordt verhuurd. Vervolgens zal er naar verwachting ongeveer maandelijks een extra unit opgeleverd en verhuurd gaan worden.
AHDEMA B.V. is een gecertificeerd Europees keuringsbedrijf (AsBo geaccrediteerd) op het gebied van veiligheid van technische projecten. AHDEMA BV is onder andere gespecialiseerd in:

 • Integraal inzicht in processen op basis van Systems Engineering Management (SEM).
 • Real time (veiligheids-)beoordeling bij het herstarten van projecten die vastgelopen zijn door onvoldoende inbedding van Systems Engineering Management;

Lemmings B.V. doet momenteel klussen voor de VvE’s waar het onroerend goed is gevestigd.

Safety Management Group B.V. voert de verbouwing uit voor het wijkcentrum (Vlinderveen 440-446).

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Verbouwingskosten* € 885.000,-
Totale investering € 885.000,-
Lening via Collin Crowdfund maart 2022 €350.000,- 
Eigen inbreng* € 185.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 350.000,-

 * Het laatste deel van de verbouwing zal met eigen middelen worden voldaan.

Leenbedrag: € 350.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: De looptijd is 46 maanden, waarvan de eerste 13 maanden aflossingsvrij, gevolgd door een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 225.000,-.

Loan to Value
De Loan-To-Value bedraagt 76% op basis van de huidige taxatiewaarde inclusief financiering voor de verbouwing (ter hoogte van € 700.000,-). Op basis van de waarde na volledige transformatie is de Loan-to-value 44%.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Lemmings B.V., AHDEMA B.V., Safety Management Group B.V. en Lemmerchant B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Bij de beoordeling van de Collin Credit Score hebben we gebruik gemaakt van de geconsolideerde jaarcijfers 2020 en 2021 en de consolidatiestaat tot en met september 2022 van Lemmerchant B.V. en de geprognosticeerde verbouwingskosten en huurinkomsten. De overall score is Goed. 

Afloscapaciteit 
Het operationeel cashflowoverschot in het jaar 2021 bedraagt € 36.000,-. Op basis van de geconsolideerde jaarcijfers van Lemmerchant B.V. is in het jaar 2021 een verlies geleden van € 17.000,-. Echter waren er beperkte aflossingsverplichtingen ter hoogte van € 35.000,- en de afschrijvingen bedroegen circa € 88.000,-. Op basis van de consolidatiestaat tot en met september 2022 is er een omzet gerealiseerd van circa € 360.000,- met een resultaat van bijna € 63.000,- en € 30.000,- aan afschrijvingen. Het operationele cashflowoverschot over de periode januari tot en met september 2022 bedraagt € 67.000,-. Hieruit blijkt dat de toekomstige rente voldaan kan worden uit de bestaande exploitatie. De aflossing op deze nieuwe lening gaat in per januari 2024, waarbij de verwachting is dat de verhuur van alle woonunits grotendeels tot stand is gekomen. Wij hebben de score voor de afloscapaciteit vastgesteld op Goed.

Solvabiliteit
De geconsolideerde solvabiliteit na verstrekking van deze lening zal circa 25% bedragen op een balanstotaal van circa € 2.000.000,-. De verwachting is dat er na oplevering een forse stille reserve ontstaat na afronding van de transformatie op basis van de getaxeerde marktwaarde. Wij hebben de score voor de solvabiliteit voorzichtigheidshalve vastgesteld op Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn:
  • AHDEMA B.V.
  • Lemmings B.V.
  • Safety Management Group B.V.
  • Lemmerchant B.V.
 • Er is een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.350.000 op het onroerend goed aan de Vlinderveen 440-446 en aan de Vlinderveen 468 – 478, 3205 EM Spijkenisse verkregen ten behoeve van de investeerders. De investeerders in de eerdere financieringen met leningnummer 40149 met op dit moment een openstaand bedrag van € 627.966,04 en met leningnummer 41983 met een openstaande bedrag van € 350.000,- (deze lening is aflossingsvrij) hebben bij het gebruik maken van het hypotheekrecht een voorrangspositie ten opzichte van de investeerders in deze financieringscampagne. De investeerders in deze campagne maken dus gebruik van het hypotheekrecht als 3e in rang. Het onroerend goed aan de Vlinderveen 440-446 te Spijkenisse kent per peildatum 17 februari 2022 een getaxeerde waarde van € 290.000,-. Het onroerend goed aan de Vlinderveen 468-478 te Spijkenisse kent per peildatum 17 februari 2022 een getaxeerde waarde van € 785.000,-. De getaxeerde waarde van de Vlinderveen 468-478 te Spijkenisse na transformatie naar 12 woonunits en een praktijkruimte ten behoeve van een fysiotherapeut per peildatum 17 februari 2022 kent een getaxeerde waarde van € 2.750.000,-. Op onderstaande kadastrale aanduidingen wordt het eerste hypotheekrecht verkregen 3e in rang:
  • Vlinderveen 440, kadastraal bekend als sectie F, complexaanduiding 850, appartementsindex 14 te Spijkenisse
  • Vlinderveen 442, kadastraal bekend als sectie F, complexaanduiding 850, appartementsindex 15 te Spijkenisse
  • Vlinderveen 444-446, kadastraal bekend als sectie F, complexaanduiding 850, appartementsindex 16 te Spijkenisse
  • Vlinderveen 468, kadastraal bekend als sectie F, complexaanduiding 850, appartementsindex 19 te Spijkenisse
  • Vlinderveen 470, kadastraal bekend als sectie F, complexaanduiding 850, appartementsindex 20 te Spijkenisse
  • Vlinderveen 472, kadastraal bekend als sectie F, complexaanduiding 850, appartementsindex 21 te Spijkenisse
  • Vlinderveen 474, kadastraal bekend als sectie F, complexaanduiding 850, appartementsindex 22 te Spijkenisse
  • Vlinderveen 476, kadastraal bekend als sectie F, complexaanduiding 850, appartementsindex 23 te Spijkenisse
  • Vlinderveen 478, kadastraal bekend als sectie F, complexaanduiding 850, appartementsindex 24 te Spijkenisse
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres: Vlinderveen 440-446 en aan de Vlinderveen 468 – 478, 3205 EM Spijkenisse worden in 3e verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund;
 • Mevrouw D.L.M van der Lem – Koopman en de heer M.C.J. van der Lem geven een gezamenlijke borgstelling af ter hoogte van € 350.000,. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde;
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van AHDEMA B.V., Lemmings B.V., Safety Management Group B.V. en Lemmerchant B.V. worden in 2e verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund;
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om de lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 3 maanden ten behoeve van de investeerders;
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening;
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De vervroegde aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel gebruik te maken van de bestaande hypothecaire inschrijvingen als derde in rang als de borgstelling van de ondernemer kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-354170 heeft € 8.000 geïnvesteerd.
22-11-2022 om 9:50
investeerder-8665 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
21-11-2022 om 20:25
investeerder-340522 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-11-2022 om 19:14
investeerder-316251 heeft € 3.000 geïnvesteerd.
21-11-2022 om 16:25
investeerder-225807 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-11-2022 om 15:39

Ondernemer

D.L.M. van der Lem

Crowdfund Coach


Marijke Panis