40149

AHDEMA B.V.

€ 650.000  |  5,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 443
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 15-09-2021 in 1 uur volgeschreven door 443 investeerders

Samenvatting

Desiree van der Lem is een ervaren ondernemer, eigenaar van Lemmerchant B.V. en zij wenst de erfpacht eeuwigdurend af te kopen. Lemmerchant B.V. is 100% aandeelhouder van AHDEMA B.V., Lemmings B.V. en Safety Management Group B.V. en tevens eigenaar van het onroerend goed in Spijkenisse, waarop hypotheekrecht wordt verkregen. Op deze panden rust momenteel een forse erfpacht canon, wat jaarlijks een hoge kostenpost (circa € 48.000,-) met zich mee brengt. Middels deze financiering wordt onder andere de erfpacht voor eeuwig afgekocht bij de gemeente Nissewaard. Om tot een verantwoorde zekerheidspositie te komen worden een tweetal panden geherfinancierd, welke middels een eerste hypothecaire inschrijving als zekerheid zullen fungeren. De Loan to Value (LTV) bij aanvang bedraagt 73% op basis van de WOZ-waarde per 01-01-2021 (€ 887.000,-). De LTV van de slottermijn bedraagt 62% op basis van de WOZ-waarde per 01-01-2021.

Invloed coronavirus
De invloed van corona op de activiteiten van de ondernemingen zijn beperkt gebleven. Daarbij is de waarde van het onroerend goed in bezit van Lemmerchant B.V. niet of nauwelijks negatief beïnvloed door de coronacrisis. 

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 650.000,-. De looptijd is 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing in 59 maanden en een slottermijn van € 550.000,- in de 60ste maand. De rente bedraagt 5,5 % per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn:
  • AHDEMA B.V.
  • Lemmings B.V.
  • Safety Management Group B.V.
  • Lemmerchant B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.350.000 op het onroerend goed aan de Vlinderveen 440-446 en aan de Vlinderveen 468 – 478, 3205 EM Spijkenisse verkregen ten behoeve van de investeerders. Er zal een hogere inschrijving op de panden worden genomen zodat een eventuele vervolgfinanciering binnen deze inschrijving zal vallen. Voor de investeerders van deze leningaanvraag geldt dat de eerste zekerheidsrechten hen toekomen bij een eventuele volgende financiering. Mevrouw van der Lem heeft namelijk plannen om de panden gedeeltelijk te transformeren. Hiervoor loopt momenteel een vergunningsaanvraag bij de gemeente. Het onroerend goed kent een WOZ met peildatum 01-01-2021 van respectievelijk € 271.000,- en € 616.000,- in totaliteit groot € 887.000,-. Op onderstaande kadastrale aanduidingen wordt het eerste hypotheekrecht verkregen:
  • Vlinderveen 440, Kadastraal bekend Spijkenisse F 850 A14
  • Vlinderveen 442, Kadastraal bekend Spijkenisse F 850 A15
  • Vlinderveen 444-446, Kadastraal bekend Spijkenisse F 850 A16
  • Vlinderveen 468, Kadastraal bekend Spijkenisse F 850 A19
  • Vlinderveen 470, Kadastraal bekend Spijkenisse F 850 A20
  • Vlinderveen 472, Kadastraal bekend Spijkenisse F 850 A21
  • Vlinderveen 474, Kadastraal bekend Spijkenisse F 850 A22
  • Vlinderveen 476, Kadastraal bekend Spijkenisse F 850 A23
  • Vlinderveen 478, Kadastraal bekend Spijkenisse F 850 A24
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres: Vlinderveen 440-446 en aan de Vlinderveen 468 – 478, 3205 EM Spijkenisse worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Mevrouw D.L.M van der Lem geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om de lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 3 maanden ten behoeve van de investeerders (halvering van de algehele vergoedingsconditie conform de Algemene Voorwaarden). 
 • Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente indien de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders van deze financiering zullen een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering. 

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor het afkopen van de erfpacht, het herfinancieren van de bestaande hypotheekhouder en voor werkkapitaal. 

Ondernemer

De ondernemer is drs. D.L.M. van der Lem. Ze is afgestudeerd aan de UvA als orthopedagoge. 15 jaar geleden heeft ze de overstap gemaakt naar de techniek. Ze werkt graag samen met mensen die net als zij hun vak verstaan en bereid zijn een stapje meer te doen als dat vereist is. Indien nodig, neemt ze weloverwogen stappen in andere richtingen die ze nog niet kent. Ze is na de overstap naar de techniek begonnen bij Arcadis NL. Ze heeft zich opgewerkt naar projectmanager voor Safety gerelateerde projecten. Daarna is ze overgestapt naar Arcadis UK en heeft vervolgens de stap genomen om voor zichtzelf te beginnen. Vanuit AHDEMA (ZZP) is AHDEMA BV ontstaan.

Een prestatie voor een relatief klein bedrijf als AHDEMA BV is het behalen van de accreditatie als AsBo. De ondernemer is veel bezig met het verbinden van personen en deze personen samen te brengen om zo een gezamenlijk doel na te streven. Dit is ook gebeurd in de VvE’s waar de panden in Spijkenisse lid van zijn. Lemmerchant BV is gemachtigd door de ALV om de VvE in alle zaken ten aanzien van de vergunning te behartigen. 
 

Onderneming

Lemmerchant B.V. is 100% aandeelhouder van AHDEMA B.V., Safety Management Group B.V. en Lemmings B.V. Lemmerchant B.V. is de eigenaar van het vastgoed waarop hypotheek wordt gevestigd en verhuurt het onroerend goed Vlinderveen 440-446 aan de Gemeente Nissewaarde en wordt door de gemeente verbouwd voor € 94.000,-. De verbouwing wordt uitgevoerd door de Projectgroep Waterland en Lemmerchant BV verzorgt de lening aan de gemeente. De huurinkomsten bedragen op jaarbasis ruim € 31.000,-. De huurovereenkomst is aangegaan op 1 april 2021 en heeft een looptijd van 5 jaar. 
Op dit moment loopt er een vergunningsaanvraag bij de gemeente Nissewaard om het onroerend goed Vlinderveen 468-478 met een huidige winkelbestemming te mogen transformeren naar wonen. De totale jaarlijkse erfpachtcanon voor de panden aan de Vlinderveen bedragen samen circa € 48.000,-, die middels deze financiering eeuwigdurend worden afgekocht.

Indien de vergunning wordt verkregen voor de transformatie van winkelbestemming naar wonen, dan zal er een nieuwe financiering gevraagd worden. Bij het vestigen van de hypotheek wordt al rekening gehouden met een eventuele vervolgfinanciering. Deze vervolgfinanciering kan vorm worden gegeven middels een aanvullende financiering, dan wel een totale herfinanciering, waarvan de voorwaarden staan beschreven in de pitch onder ‘zekerheden en voorwaarden’.

AHDEMA B.V. is een gecertificeerd Europees keuringsbedrijf (AsBo geaccrediteerd) op het gebied van veiligheid van technische projecten. AHDEMA BV is onder andere gespecialiseerd in:

 • Integraal inzicht in processen op basis van Systems Engineering Management (SEM).
 • Real time (veiligheids-)beoordeling bij het herstarten van projecten die vastgelopen zijn door onvoldoende inbedding van Systems Engineering Management;

Lemmings B.V. doet momenteel klussen voor de VvE’s waar het ontroerend goed is gevestigd.

Safety Management Group B.V. voert de verbouwing uit voor het wijkcentrum (Vlinderveen 440-446) en later dit jaar de ombouw van winkels naar woningen (vergunning is aangevraagd).

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering € 350.000,-
Afkopen erfpacht € 240.000,-
Werkkapitaal € 60.000,-
Totale investeringsbehoefte € 650.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 650.000,-

Leenbedrag: € 650.000,-
Rente: 5,5%
Looptijd: De looptijd is 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing in 59 maanden en een slottermijn van € 550.000,- in de 60ste maand. 

Loan to Value
De Loan to Value (LTV) bij aanvang bedraagt 73% op basis van de WOZ-waarde per 01-01-2021 (€ 887.000,-). De LTV van de slottermijn bedraagt 62% op basis van de WOZ-waarde per 01-01-2021.

Overige financiers
Er zijn geen andere financiers verbonden aan deze investering.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor AHDEMA B.V., Safety Management Group B.V. en Lemmerchant B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor Lemmings B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De overall score is Goed. 

Afloscapaciteit
Lemmerchant B.V. heeft in het jaar 2020 een verlies geleden van € 37.000,-. Echter waren er amper aflossingsverplichtingen en de afschrijvingen bedroegen circa € 90.000,- mede ingegeven door de investeringen die in het jaar 2019 en 2020 gedaan zijn om tot (AsBo) accreditatie te komen, waardoor de focus van de onderneming met name op het verkrijgen van de accreditatie heeft gelegen. Uitgaande van de geconsolideerde jaarcijfers 2020 aangevuld met de huurinkomsten vanuit de Gemeente, die het pand Vlinderveen 440 – 446 huurt voor ruim € 31.000,- per jaar wordt een operationeel cashflowoverschot begroot van € 52.000,- voor 2021. Wij hebben de score voor de afloscapaciteit vastgesteld op Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
De geconsolideerde solvabiliteit ultimo 2020 van Lemmerchant B.V. bedraagt circa 50% op een balanstotaal van € 1.033.000,-. De geconsolideerde solvabiliteit na kredietverstrekking van € 650.000,- is met 39% goed te noemen op een balanstotaal van circa € 1.270.000. Wij hebben de score voor de solvabiliteit vastgesteld op Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn:
  • AHDEMA B.V.
  • Lemmings B.V.
  • Safety Management Group B.V.
  • Lemmerchant B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.350.000 op het onroerend goed aan de Vlinderveen 440-446 en aan de Vlinderveen 468 – 478, 3205 EM Spijkenisse verkregen ten behoeve van de investeerders. Er zal een hogere inschrijving op de panden worden genomen zodat een eventuele vervolgfinanciering binnen deze inschrijving zal vallen. Voor de investeerders van deze leningaanvraag geldt dat de eerste zekerheidsrechten hen toekomen bij een eventuele volgende financiering. Mevrouw van der Lem heeft namelijk plannen om de panden gedeeltelijk te transformeren. Hiervoor loopt momenteel een vergunningsaanvraag bij de gemeente. Het onroerend goed kent een WOZ met peildatum 01-01-2021 van respectievelijk € 271.000,- en € 616.000,- in totaliteit groot € 887.000,-. 
  • Vlinderveen 440, Kadastraal bekend Spijkenisse F 850 A14
  • Vlinderveen 442, Kadastraal bekend Spijkenisse F 850 A15
  • Vlinderveen 444-446, Kadastraal bekend Spijkenisse F 850 A16
  • Vlinderveen 468, Kadastraal bekend Spijkenisse F 850 A19
  • Vlinderveen 470, Kadastraal bekend Spijkenisse F 850 A20
  • Vlinderveen 472, Kadastraal bekend Spijkenisse F 850 A21
  • Vlinderveen 474, Kadastraal bekend Spijkenisse F 850 A22
  • Vlinderveen 476, Kadastraal bekend Spijkenisse F 850 A23
  • Vlinderveen 478, Kadastraal bekend Spijkenisse F 850 A24
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres: Vlinderveen 440-446 en aan de Vlinderveen 468 – 478, 3205 EM Spijkenisse worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Mevrouw D.L.M van der Lem geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om de lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 3 maanden.
 • Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente indien de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders van deze financiering zullen een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering. 

Door zowel eerste hypothecaire inschrijving als de borgstelling kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-10792 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-09-2021 om 11:16
investeerder-110158 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-09-2021 om 11:15
investeerder-250904 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
15-09-2021 om 11:15
investeerder-109896 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-09-2021 om 11:15
investeerder-56301 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-09-2021 om 11:15

Ondernemer

D.L.M. van der Lem-Koopman

Crowdfund Coach


Pim van der Ham