45037

Autobedrijf Super

€ 280.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 321
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-05-2023 in 1 dag volgeschreven door 321 investeerders

Samenvatting

Bert Super is in 2018 gestart met zijn onderneming Autobedrijf Super. Het betreft een autobedrijf in reparatie, onderhoud en in- en verkoop van occasions. Door hard werken en vooral “afspraak=afspraak” heeft Bert een steeds weer groeiende klantengroep weten op te bouwen. Doordat Bert vorig jaar alleen werkte, werd hij beperkt in een verdere groei van het bedrijf. Zijn vader, die ook automonteur is, is vanaf juni vorig jaar toegetreden tot de VO.F., waarmee de groei verder vormgegeven kon worden.

Daarmee is nu de locatie de beperkende factor voor de verdere groei van de onderneming geworden. Deze loods is niet zichtbaar en slecht bereikbaar omdat het pand gesitueerd is op een achteraf gelegen, doorlopend deel van het industrieterrein van Nieuw-Weerdinge.

De kans doet zich nu voor om een locatie aan de hoofdweg in Nieuw-Weerdinge te kopen. Deze locatie heeft een showroom met bedrijfshal, groot terrein achter de bedrijfshal en ruimte voor de showroom om auto’s neer te zetten om te verkopen. 
Onderdeel van de koop betreft een op het terrein gesitueerde woning waarin zijn zoon Albertus gaat wonen. De nieuwe locatie betekent een sterke verbetering van uitstraling, zichtbaarheid en bereikbaarheid. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 415.000,-. Er wordt € 135.000,- uit eigen middelen ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 280.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij gevolgd door een lineaire aflossing en een slottermijn van € 230.000,-. De rente bedraagt 8,0 % per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score is Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende.

  • De geldnemers zijn VOF Autobedrijf Super, de heer A. Super en de heer J. Super. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de geldnemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment grotendeels materieel van aard op basis van overwaarde op de in bezit zijnde woningen.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 280.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met woonhuis aan het Weerdingerkanaal NZ 48, 7831HD te Nieuw-Weerdinge, kadastraal bekend als sectie N, nummer 259, sectie AC, nummer 303 en 304 te Emmen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 357.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum d.d. 03-04-2023.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van V.O.F. Autobedrijf Super worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De ondernemers wensen de aankoop van de showroom met bedrijfshal en bijbehorende woning te financieren. Ook maken herfinanciering van de bestaande lening bij Qredits en uitbreiding van de voorraad deel uit van de financieringsbehoefte.

Ondernemer

Bert en Jan zijn beide automonteur. Albertus is sinds 2018 zelfstandig ondernemer en heeft laten zien de onderneming zelfstandig uit te kunnen bouwen. Bert is de ‘trekker’ van de onderneming. Zijn vader is medio 2022 toegetreden tot de V.O.F. en werkt als automonteur op de achtergrond.

Onderneming

Bert Super is in 2018 gestart met zijn onderneming Autobedrijf Super. Het betreft een autobedrijf in reparatie, onderhoud en in-en verkoop van occasions. Door hard werken en vooral “afspraak=afspraak” hebben de ondernemers een steeds weer groeiende klantengroep weten op te bouwen.

De huidige locatie werkt belemmerend op de verdere groei. Vandaar dat men blij is met de kans te kunnen verhuizen naar een nieuwe locatie. Deze locatie heeft een showroom met bedrijfshal, groot terrein achter de bedrijfshal en ruimte voor de showroom om auto’s neer te zetten om te verkopen. De auto’s om te verkopen staan nu op een terrein bij de ouders achter het woonhuis. De aan te kopen locatie biedt meer mogelijkheden om verder te groeien.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop bedrijfsruimte met bedrijfswoning € 350.000,-
Kosten koop € 30.000,-
Aflossen lening Qredits € 25.000,-
Uitbreiding voorraad € 10.000,-
Totaal € 415.000,-
Eigen inbreng € 135.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 280.000,-

Leenbedrag: € 280.000,-
Rente: 8,0 %
Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij gevolgd door een lineaire aflossing en een slottermijn € 230.000,-

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor V.O.F. Autobedrijf Super is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op jaarrekeningen van de onderneming alsmede een door het administratiekantoor opgestelde prognose. De overall Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit
De omzet bedroeg in 2022 € 278.000,- met een bijbehorende netto cashflowoverschot van € 23.000,-. Met de verhuizing naar de grotere, zichtlocatie aan de doorgaande weg wordt een verdere groei verwacht. Voor 2023 wordt een omzet verwacht van € 355.000,- en een netto cashflowoverschot van € 24.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Per ultimo 2022 bedroeg de solvabiliteit 14 % op een balanstotaal van € 56.000,-. In 2023 stijgt de solvabiliteit door de eigen inbreng in de financiering. De solvabiliteit in de prognosebalans bedraagt 36% op een balanstotaal van € 471.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemers zijn VOF Autobedrijf Super, de heer A. Super en de heer J. Super. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de geldnemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment grotendeels materieel van aard op basis van overwaarde op de in bezit zijnde woningen.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 280.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met woonhuis aan het Weerdingerkanaal NZ 48, 7831HD te Nieuw-Weerdinge, kadastraal bekend als sectie N, nummer 259, sectie AC, nummer 303 en 304 te Emmen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 357.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum d.d. 03-04-2023.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van V.O.F. Autobedrijf Super worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de eerste hypotheek als de hoofdelijkheid van de geldnemers kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-359055 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-05-2023 om 17:23
investeerder-383824 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
16-05-2023 om 17:08
investeerder-110967 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-05-2023 om 17:02
investeerder-55635 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-05-2023 om 16:35
investeerder-370632 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-05-2023 om 16:34

Ondernemer

Jan en Bert Super

Crowdfund Coach


Ronald Seinen