26096

Autodemontage Klesman

€ 60.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  |  Investeerders: 82  |  Reacties: 2
Reeds
geïnvesteerd
100%
Verlopen
inschrijftijd
1%
Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
credit score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 19-06-2017 in 1 uur volgeschreven door 82 investeerders

Samenvatting

Autodemontage Klesman is de eenmanszaak van Maurice Klesman. Het bedrijf verwerkt (schade)auto’s voor product- en materiaalrecycling. Bruikbare tweedehands auto-onderdelen worden verkocht aan bedrijven en particulieren. De schadeauto’s worden gekocht via online biedsystemen van verzekeringsmaatschappijen. Daarnaast worden ook oude voertuigen van garagebedrijven en particulieren overgenomen. Men heeft een uitgebreide webshop waarin ongeveer 11.000 onderdelen aangeboden worden.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 60.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet geeft voor Autodemontage Klesman een Laag risico. De overall Collin Credit Score komt uit op Voldoende. De debiteur voor de financiering is Maurice Klesman h.o.d.n. Autodemontage Klesman. De partner van Maurice, Fleur van Tuijl, tekent mee voor de financiering. Collin verkrijgt een derde hypothecaire inschrijving van € 60.000,- op het onroerend goed van Autodemontage Klesman. Deze inschrijving heeft materiële waarde, gezien de uitstaande hypothecaire gedekte financieringen en de getaxeerde vrije verkoop- en executiewaarde. Tevens is er een 2e verpanding van de inventaris en voorraad overeengekomen.

Leendoel

Autodemontage Klesman wil met de aan te trekken financiering via Collin zichzelf klaar maken om een gestage groei in te zetten in de toekomst. Men wil hoofdzakelijk investeren in IT (doorontwikkeling van de webshop, PC’s en licenties) en voorraad. Goede IT is cruciaal, aangezien het bedrijf zeer geautomatiseerd werkt en er steeds meer omzet in de webshop wordt gegenereerd. Het extra werkkapitaal wat wordt aangetrokken, geeft het bedrijf tevens de ruimte om een extra personeelslid aan te nemen.

Ondernemer

Maurice Klesman (1972) is de ondernemer achter Autodemontage Klesman. Hij is getrouwd met Fleur van Tuijl (1975) en samen hebben zij twee zonen van 8 en 10 jaar oud.
Autotechniek zit Maurice in het bloed, aangezien zijn opa en een oom een autobedrijf hadden. Maurice kwam daardoor op jonge leeftijd in aanraking met het slopen van auto’s, wat hem enorm aansprak. Na zijn vwo heeft Maurice daarom een opleiding autotechniek afgerond aan de HTS in Apeldoorn. Tijdens zijn studie werkte Maurice ieder vrij uurtje op een autosloperij. Na het afronden van zijn studie is hij bij deze autosloperij fulltime in dienst geweest, met een kleine tussenpauze voor zijn militaire dienst bij de Marechaussee. In 1999 kreeg Maurice het aanbod om Autorecycling Herten over te nemen, welke kans hij met beide handen heeft aangepakt. In 2005 heeft Maurice de naam gewijzigd naar Autodemontage Klesman en is men naar een nieuwe locatie verhuisd. Deze nieuwe locatie is een prachtig bedrijfsgebouw, welke Maurice grotendeels zelf heeft gebouwd. Echtgenote Fleur van Tuijl werkt mee in het bedrijf als partner. Zij is bekend met alle processen en administratieve taken. 

Onderneming

Autodemontage Klesman verwerkt (schade)auto’s voor product- en materiaalrecycling. Bruikbare tweedehands auto-onderdelen worden verkocht aan bedrijven en particulieren. De schadeauto’s worden gekocht via online biedsystemen van verzekeringsmaatschappijen. Daarnaast worden ook oude voertuigen van garagebedrijven en particulieren overgenomen. 

Proces
Na binnenkomst worden de voertuigen eerst ontdaan van alle vloeistoffen en schadelijke materialen. Vervolgens worden de voertuigen geïnventariseerd. Van elk voertuig wordt een uniek dossier in het automatiseringssysteem opgebouwd. Hierin staan alle technische gegevens van het voertuig. Ook worden de inkoopprijs, kosten en opbrengsten per voertuig genoteerd. Zo kan op ieder gewenst moment worden bekeken wat het break-evenpoint en de bruto winst van het voertuig is. Deze data is belangrijk om te kunnen bepalen of een bepaald voertuigtype rendabel is voor de verkoop van de onderdelen. Met deze tool kan ook gericht worden ingekocht. Vervolgens wordt er een demontagelijst samengesteld. Op deze lijst staan de onderdelen die volgens het systeem nodig zijn voor verkoop. Indien onderdelen van een bepaald type voertuig in genoeg aantallen op voorraad zijn, of wanneer deze niet gevraagd worden, dan worden deze niet op de demontagelijst geplaatst. Hierdoor wordt er voorkomen we dat er kostbare tijd verloren gaat aan overtollige demontage.
Nadat de onderdelen zijn gedemonteerd en gecontroleerd, worden ze voorzien van een label met barcode. Vervolgens worden er foto’s gemaakt van het onderdeel. Uiteindelijk worden ze in het magazijn geplaatst op een locatie welke is voorzien van barcode. Als laatste worden de onderdelen online gezet in de webshop. Daarnaast worden ze ook geadverteerd op Marktplaats. Levering van de onderdelen gebeurt per post/ transporteur of zijn af te halen aan de balie op de locatie in Echt. Het restant van het voertuig wordt uiteindelijk afgeleverd aan een shredder.

Historie
Op 1 januari 1999 heeft Maurice Autorecycling Herten overgenomen, voornamelijk gefinancierd vanuit eigen middelen. Verkopen waren destijds voornamelijk regionaal. In 2005 heeft Maurice de naam van het bedrijf gewijzigd naar de huidige naam en heeft hij een nieuwe bedrijfslocatie grotendeels zelf gebouwd. Daardoor is de huidige locatie ideaal voor autodemontage. Vervolgens heeft Maurice zijn focus gelegd op het automatiseren van de voorraad. Hierdoor heeft men een goed overzicht van de onderdelen die op voorraad zijn en kan men gemakkelijk ‘aan de knoppen draaien’. In 2014 is Autodemontage Klesman begonnen met een eenvoudige webshop, welke door de jaren heen steeds uitgebreider is geworden. Inmiddels worden er ongeveer 11.000 onderdelen online aangeboden. Door de webshop is men van regionale leverancier gegroeid naar nationale leverancier van onderdelen.

Missie & visie
In de toekomst wil Maurice de webshop van Autodemontage Klesman doorontwikkelen. Internetverkopen zijn namelijk een steeds groter gedeelte van de omzet van het bedrijf. Op dit moment verwerkt Autodemontage Klesman ongeveer 150 auto’s per jaar. In 2017 wil men dit aantal laten groeien naar ongeveer 250, door extra personeel aan te nemen. Tevens wil men bijdragen aan een groener milieu door meer hergebruik van producten en materialen. Door het recyclen van materialen, draagt Autodemontage Klesman bij aan een circulaire economie. 

Concurrentiepositie
Autodemontage Klesman biedt gebruikte auto-onderdelen aan met 3 maanden garantie. Daarnaast creëert men zoveel mogelijk duidelijkheid omtrent een product, door onderdeelinformatie, de prijs en een foto bij te voegen op de website. Omdat de klant van te voren weet waar hij aan toe is, schept dit een vertrouwensband en worden steeds meer orders online geplaatst. Veel concullega’s zijn huiverig om de prijs en informatie weer te geven, omdat men bang is dat men gaat ‘shoppen’ op het internet. De klandizie van Autodemontage Klesman zijn zowel schadeherstel- en garagebedrijven als particulieren. 

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Investeringen in IT (PC’s, doorontwikkeling webshop & licenties)  € 15.000,-
Voorraad € 25.000,-
Werkkapitaal € 20.000,-
Totaal Lening via Collin Crowdfund  € 60.000,-

Leenbedrag: € 60.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Op dit moment is Autodemontage Klesman gefinancierd door de Rabobank. Er is een langlopende lening ten behoeve van het onroerend goed van ruim € 315.000,- en een rekening-courant met een limiet van € 25.000,-. Als onderpand voor de financiering is er door Rabobank een 1e hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 450.000,- en een 2e hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,-. Deze 2e hypothecaire inschrijving wordt op verzoek van Collin verlaagd naar € 175.000,-, wanneer er door Collin een 3e hypothecaire inschrijving op het onroerend goed wordt gevestigd. Het onroerend goed heeft een getaxeerde vrije verkoopwaarde van € 850.000,- en een executiewaarde van € 680.000,-. 
Tevens heeft Rabobank een verpanding van de inventaris en voorraad bedongen als onderpand voor haar financiering.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is M.F.M. Klesman h.o.d.n. Autodemontage Klesman. Zijn huwelijkspartner G.M. van Tuijl tekent mee voor de financiering.
  • De Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een 3e hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 60.000,- op het onroerend goed aan de Newtonweg 17, te Echt (Limburg). Dit onroerend goed is voorbelast met een 1e en 2e hypothecaire inschrijving van in totaal € 625.000,- van de Rabobank. De uitstaande financiering is ongeveer € 350.000,- bij Rabobank. Het onroerend goed is getaxeerd op een vrije verkoopwaarde van € 850.000,-. 
  • De huidige en toekomstige inventaris en voorraad van Autodemontage Klesman wordt in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Deze inventaris en voorraad is voorbelast met een verpanding van de Rabobank. 

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Automontage Klesman met een Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de definitieve jaarcijfers van het jaar 2016 en de prognose voor de jaren 2017 en 2018. Collin Crowdfund is tevens in het bezit van de jaarcijfers over het jaar 2015. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
De vrije kasstroom van Autodemontage Klesman staat historisch gezien onder druk door de hoge aflossingsdruk vanuit de Rabobank financiering. De omzet laat sinds 2014 een groei zien, welke gepaard gaat met een verbetering van de winst. Echter wil men harder groeien dan men nu doet, maar daar is ruimte in de liquiditeit voor nodig, welke nu via Collin gefinancierd gaat worden. In 2016 realiseerde men een omzet van € 185.000,- waar na privé onttrekkingen een netto winst van € 24.000,- van overbleef (met een vrije kasstroom van € 36.000,-). Er resteert in 2016 een netto cashflowtekort van € 2.000,- (score Matig). Voor 2017 wordt er een omzet van ruim € 280.000,- geprognosticeerd, waar bij gelijkblijvende privé-onttrekkingen een netto winst van € 55.000,- van overblijft. Het netto cashflowoverschot na aflossing van de Rabobank en Collin is ongeveer € 25.000,- (score Goed). In 2018 verbetert volgens de prognose de omzet (€ 405.000,-) en winstgevendheid van Autodemontage Klesman verder. Voorzichtigheidshalve achten wij het passend om de rentabiliteit als Voldoende te kwalificeren, daar een en ander is gebaseerd op prognoses. 

Solvabiliteit
De solvabiliteit van Autodemontage Klesman is op het moment van financiering als Goed te kwalificeren (39% op een balanstotaal van ruim € 730.000,-). Aan de activazijde is de grootste post het onroerend goed, wat voor de getaxeerde executiewaarde van € 680.000,- is opgenomen in de balans. Tevens is er voorraad aanwezig, welke een vrije verkoopwaarde heeft van € 700.000,-. Deze voorraad is echter opgenomen voor de schrootwaarde, à € 20.000,-. Er is dus sprake van stille reserves qua vastgoed en voorraadpositie. Aan de passivazijde staat hoofdzakelijk de financiering van de Rabobank en eigen vermogen. Wij hanteren voor deze aanvraag voorzichtigheidshalve de score Ruim voldoende voor de solvabliteit. 

Liquiditeit
Hoewel er veel voorraad aanwezig is bij Autodemontage Klesman, is deze voor de schrootwaarde op de balans opgenomen. Gezien de aflossingsdruk bij Rabobank en Collin en de current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) welke per ultimo 2017 geprognosticeerd op 0,5 uitkomt, achten wij het passend om de current ratio van Autodemontage Klesman als Matig te kwalificeren. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Matig
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-9429 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-06-2017 om 11:04
investeerder-36086 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
19-06-2017 om 11:04
investeerder-34192 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-06-2017 om 11:04
investeerder-21959 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-06-2017 om 11:04
investeerder-22805 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-06-2017 om 11:04

Reacties

Investeerder – 5365
19-06-2017 11:22
Er zijn 11.000 onderdelen met een waarde van E 700.000. Klopt de waarde per onderdeel E 636,-? Het lijkt mij nogal veel (gezien de vele kleine onderdelen uit de webshop).

M.F.M. Klesman
19-06-2017 11:43
Geachte investeerder,

Hartelijk dank voor uw vraag.

Op dit moment worden er 11.000 onderdelen aangeboden in de webshop van Autodemontage Klesman. In totaal zijn er ongeveer 20.000 onderdelen op voorraad. Deze onderdelen hebben een ingeschatte vrije verkoopwaarde van € 700.000,-. Dit komt neer op € 700.000 / 20.000 = ongeveer € 35,- per onderdeel. De schrootwaarde van de voorraad is overigens ongeveer € 20.000,-. Voor dit bedrag is de voorraad ook op de balans opgenomen.

Met vriendelijke groet,
Maurice Klesman

Ondernemer
Maurice Klesman

Crowdfund Coach


Guus Oerlemans