32524

B.B. van der Vloed beheer

€ 315.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 266
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

95 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 30-08-2019 in 9 dagen volgeschreven door 266 investeerders

Samenvatting

Wijziging verdeling leenbedragen

De verdeling van de leenbedragen op de platformen Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding zijn gewijzigd. De totale investeringsbehoefte van € 435.000,- blijft ongewijzigd. Er wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde communicerende vaten.

Het oorspronkelijke leenbedrag via Collin Crowdfund is gewijzigd van € 270.000,- naar € 315.000,-.
Het oorspronkelijke leenbedrag via Knab Crowdfunding is gewijzigd van € 165.000,- naar € 120.000,-.

Aangezien de totale investeringsbehoefte gelijk blijft, is de pitch hier niet verder op aangepast.

29 augustus 2019
Collin Crowdfund

Het loodgietersbedrijf Van der Vloed N.V., later B.V., werd in 1884 in Rotterdam opgericht. Achterkleinzoon Wim (4e generatie) trad in 1980 toe tot het bedrijf. Onder zijn leiding heeft het bedrijf een professionaliseringsslag doorgemaakt in het automatiseren van bedrijfsprocessen. Het bedrijf verhuisde in 2010 naar het huidige, nieuwe pand aan de Van Heekstraat 41 te Schiedam. In de financiële crisis is het bedrijf vervolgens door een diep dal gegaan, waardoor het bedrijf uiteindelijk in 2015 is gesplitst. B.B. van der Vloed Beheer B.V. is als onroerend goed maatschappij verder gegaan. De werkmaatschappij heeft na een faillissement een doorstart gemaakt als nieuw zelfstandig installatiebedrijf zijnde Van der Vloed Technische Installaties B.V. hier 'VTI' genoemd onder een andere aandeelhouder; het bedrijfspand bleef in B.B. van der Vloed Beheer B.V. VTI heeft de crisis aangegrepen om de strategie te wijzigen en richt zich volledig op de Energietransitie. VTI is inmiddels een gezond bedrijf en is met 55% de grootste huurder van het bedrijfspand. 

Financieringsbehoefte
De financiering bedraagt € 435.000,- en is bestemd voor het herfinancieren van de bestaande hypothecaire Rabobank lening en een klein gedeelte voor werkkapitaal. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 270.000,- en via Knab Crowdfunding € 165.000,-. De looptijd is 60 maanden en jaarlijks wordt 5% op de lening bij zowel Collin Crowdfund als Knab Crowdfunding afgelost. Na 60 maanden bedraagt de gezamenlijke slottermijn € 325.000,-. De rente bedraagt 6,5% per jaar gedurende de looptijd. De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste 6 maanden voor einddatum, de lening volledig vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van 3 maanden.

Risico
De Collin Credit Score is Voldoende. Dun & Bradstreet geeft de kwalificatie Verhoogd risico. De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

  • De debiteur is B.B. van der Vloed Beheer B.V. 
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 435.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de van Heekstraat 41, 3125 BN te Schiedam verkregen ten behoeve van de investeerders. Dit bedrijfspand is belast met een tweede hypothecaire inschrijving van € 180.000,- door Liedewij Beheersmaatschappij B.V. voor een lange termijn lening van € 180.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.007.000,- in verhuurde staat. De executiewaarde wordt gewaardeerd vrij van verhuur en gebruik op € 720.000,- en bij een executoriale verkoop in verhuurde staat op € 800.000,- op basis van een taxatierapport per peildatum 20 juni 2019.
  • Er geldt gedurende de looptijd van de leningen een niet-onttrekkingsclausule voor de heer W. van der Vloed ten aanzien van de pensioenvoorziening. Deze non-onttrekkingsclausule houdt in dat er geen onttrekkingen van de pensioenvoorziening mogen plaatsvinden.
  • De lening van de heer B.B. van der Vloed ter hoogte van € 100.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen rente betaald worden of aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. 

 
Gesplitste funding Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding
De financieringsbehoefte wordt voor € 270.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 165.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund. Om maximaal gebruik te maken van de samenwerking zal op beide platformen de financieringsaanvraag worden opengezet en creëren we zogenaamde communicerende vaten door de mogelijkheid open te houden de hoogte van de leenbedragen bij beide platformen te kunnen verhogen respectievelijk verlagen naar aanleiding van het verloop van de funding op beide platformen. Hiermee maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om een succesvolle funding te realiseren. 

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de herfinanciering van de Rabobanklening en voor een klein deel werkkapitaal. De reden van herfinanciering is dat afscheid wordt genomen van Rabobank in verband met de afloop van een renteswap. 

Ondernemer

Binnen B.B. van der Vloed Beheer B.V. is pensioen opgebouwd voor W. van der Vloed en is een klein pensioen in beheer voor de heer B.B. van der Vloed (90 jaar). Oorspronkelijk viel onder deze Beheermaatschappij ook Van der Vloed B.V. (het installatiebedrijf). Deze heeft na haar faillissement vier jaar geleden een doorstart gemaakt onder een nieuwe eigenaar: Liedewij Beheermaatschappij B.V. en heeft sindsdien ook een nieuwe directeur (Dirk Noordman). De dagelijkse leiding van het bedrijf is in handen van Wim van der Vloed (62 jaar) en hij woont in Hendrik-Ido-Ambacht met zijn vrouw Marijke van der Vloed-Kalishoek ( 62 jaar). 

Liedewij Beheermaatschappij B.V. is de personal holding van Dirk Noordman (75 jaar), van oorsprong organisatieadviseur en interim-manager. Liedewij Beheermaatschappij B.V. belegt in aandelen en in onroerend goed. Bij de overname van VTI heeft Liedewij ook een onderhandse lening verstrekt aan B.B. van der Vloed Beheer B.V. 
 

Onderneming

Het loodgietersbedrijf Van der Vloed N.V. later B.V., werd in 1884 in Rotterdam opgericht. Na de crisisjaren ’30 en de tweede wereldoorlog groeide het bedrijf tot een onderneming met 25 medewerkers. Het bedrijf verbreedde zich met gas-technische installaties. In 1958 nam Bernard van der Vloed het familiebedrijf over en werden de bedrijfsactiviteiten verder uitgebreid met comfort- en industriële koeling. Ook legde het bedrijf zich toe op ontwerp en realisatie van industriële technische installaties voor voedselvoorziening en waterbeheer in landen als Egypte, Centraal Afrika, Roemenië en Irak. Zoon Wim trad in 1980 toe tot het bedrijf. Onder zijn leiding heeft het bedrijf een enorme professionaliseringsslag doorgemaakt. Hij speelde een belangrijke rol in het automatiseren van de bedrijfsprocessen. Het bedrijf verhuisde in 2010 naar het huidige, nieuwe pand aan de Van Heekstraat 41 te Schiedam. In de financiële crisis is het bedrijf vervolgens door een diep dal gegaan. In 2015 is het bedrijf gesplitst. De beheermaatschappij werd een onroerend goed maatschappij en het installatiebedrijf maakte een doorstart als nieuw zelfstandig installatiebedrijf zijnde Van der Vloed Technische Installaties BV (VTI) onder een nieuwe aandeelhouder. Het bedrijfspand bleef in B.B. van der Vloed Beheer B.V. 

VTI heeft de crisis aangegrepen om de strategie te wijzigen en richt zich volledig op de Energietransitie. Om het energieverbruik door verwarming en koeling van een woning of bedrijfsgebouw te reduceren, kan worden gekozen voor diverse installatietechnische maatregelen, desgewenst gecombineerd: warmtepomp, zonne-energie, zonneboiler, warmte-koudeopslag (WKO), warmteterugwinning (WTW) en bouwkundige isolatie.

VTI is inmiddels een gezond bedrijf en is met 55% de grootste huurder van het bedrijfspand. Daarnaast zijn er nog drie huurders. De missie van B.B. van der Vloed Beheer BV is een volledig verhuurd pand met tevreden huurders tegen marktconforme huren. Het pand aan de Van Heekstraat heeft 15 eigen parkeerplaatsen. 

Structuur

Financieringsbehoefte

De financieringsbehoefte bestaat voor het grootste deel uit de herfinanciering van de bestaande hypothecaire Rabobank lening. De reden hiervan is dat afscheid wordt genomen van Rabobank in verband met de afloop van een renteswap. De huisbankier is nu ABN AMRO bank. 

Investeringsoverzicht

Herfinanciering bestaande financieringen Rabobank € 427.000,-
Werkkapitaal € 8.000,-
Totaal € 435.000,-
Lening via Knab Crowdfunding € 165.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 270.000,-

Lening via Knab Crowdfunding

Leenbedrag: € 165.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing van € 677,97. De slottermijn bedraagt € 125.000,-.

Lening via Collin Crowdfund

Leenbedrag: € 270.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing van € 1.186,45. De slottermijn bedraagt € 200.000,-.

Overige financieringen
Na succesvolle funding zijn er geen financieringen meer bij de Rabobank. Liedewij Beheermaatschappij B.V. heeft een financiering verstrekt van € 180.000, waarvoor een tweede hypothecaire inschrijving van € 180.000,- is verkregen. Deze lening wordt afgelost aan het einde van de looptijd in 2025, behoudens verlenging. 
Daarnaast is er een lening van € 100.000,- van de heer B.B. van der Vloed. Deze is achtergesteld op de investeerders. Op deze lening wordt geen rente betaald of worden geen aflossingen gedaan gedurende de looptijd van de crowdfund lening. 

Risico

De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen op een totale financiering van € 435.000,-.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is B.B. van der Vloed Beheer B.V. 
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 435.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de van Heekstraat 41, 3125 BN te Schiedam verkregen ten behoeve van de investeerders. Dit bedrijfspand is belast met een tweede hypothecaire inschrijving van € 180.000,- door Liedewij Beheersmaatschappij B.V. voor een lange termijn lening van € 180.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.007.000,- in verhuurde staat. De executiewaarde wordt gewaardeerd vrij van verhuur en gebruik op € 720.000,- en bij een executoriale verkoop in verhuurde staat op € 800.000,- op basis van een taxatierapport per peildatum 20 juni 2019.
  • Er geldt gedurende de looptijd van de leningen een niet-onttrekkingsclausule voor de heer W. van der Vloed ten aanzien van de pensioenvoorziening. Deze non-onttrekkingsclausule houdt in dat er geen onttrekkingen van de pensioenvoorziening mogen plaatsvinden.
  • De lening van de heer B.B. van der Vloed ter hoogte van € 100.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen rente betaald worden of aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie voor B.B. van der Vloed Beheer B.V. als Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De cijfers zijn gebaseerd op de concept jaarcijfers 2018 van B.B. Van der Vloed Beheer B.V. en prognose 2019 en 2020. De Collin Credit Score is Voldoende. 

Rentabiliteit
B.B. van der Vloed Beheer B.V. heeft inkomsten uit hoofde van de verhuur van het onroerend goed (bedrijfspand) aan vier huurders. In 2018 bedroeg de omzet nog € 59.000,- toen een deel van het pand leeg stond. Voor 2019 wordt volgens prognose een omzet begroot van € 68.000,- en deze neemt in de prognose 2020 toe tot € 83.000,- als gevolg van toegenomen huurinkomsten. Directe exploitatiekosten zijn € 9.000,- en groot onderhoud wordt voorlopig niet voorzien. De netto kasstroom is naar verwachting positief en toereikend voor de rente en aflossingen jegens investeerders. Wij kwalificeren de Rentabiliteit op Voldoende.

Solvabiliteit
Het garantievermogen bedraagt ultimo 2018 € 308.000,- op een balanstotaal van € 1.129.000,-. Het garantievermogen bestaat grotendeels uit een pensioenreserve. De pensioenreserve zal gedurende de looptijd van de leningen van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding niet worden aangesproken. De balans aan de activa kant bestaat voornamelijk uit de waardering van het onroerend goed. De Solvabiliteit ultimo 2018 is 27%. Ultimo 2019 wordt een garantievermogen geprognosticeerd ter hoogte van € 318.000,- (31%) op een balanstotaal van € 1.019.000,-. Voor 2020 blijft naar verwachting de solvabiliteit op hetzelfde niveau. Wij kwalificeren de Solvabiliteit op Ruim voldoende.

Liquiditeit
De current ratio is bij deze onderneming een minder representatieve indicator. Daarom maken wij in dit geval gebruik van de Debt Service Coverage Ratio (DSCR). Deze ratio wordt berekend door de betalingscapaciteit te delen door de rente en aflossingsverplichtingen. De betalingscapaciteit is Voldoende wanneer deze gelijk aan of groter dan 1,0 is. In 2018 is deze groter dan 1,0 en volgens prognose zal dit in 2019 en 2020 ook zijn. Zowel in 2018 als in de prognose zal deze ratio groter dan 1 zijn. Mede gelet op de gelijkmatige maandelijkse inkomsten, hanteren wij voor de Liquiditeit de score Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-90370 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
29-08-2019 om 19:32
investeerder-44442 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-08-2019 om 19:30
investeerder-24910 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-08-2019 om 18:55
investeerder-88429 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-08-2019 om 18:53
investeerder-89740 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-08-2019 om 18:37

Ondernemer

Wim van der Vloed

Crowdfund Coach


Jeroen Poort & Henk Beke