25022

BAF Group

€ 500.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 348
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 2-08-2016 in 5 uur volgeschreven door 348 investeerders

Samenvatting

BAF Group B.V. verzorgt o.a. design, engineering en productie van industriële afsluiters voor de projectmarkten in de sectoren Olie&Gas, Petrochemie, Offshore, Scheepvaart, Chemie en Water. BAF Group bestaat onder andere uit een productie-unit te Oosterhout in Nederland (hoofdkantoor) en een BAF Valves fabriek in Jiaxing/China. Verkoop en engineering wordt vanuit Nederland verzorgd. Naast de eigen productie omvat BAF Group een aantal eigen lokale verkoopondersteunende BAF Valves entiteiten in het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië, Hong Kong en China (zie www.bafvalves.com).

Financieringsbehoefte

In verband met een groeiende orderportefeuille en om het productie- en daaraan gerelateerde orderuitleveringsvermogen te kunnen verhogen is er behoefte aan een extra werkkapitaal van € 500.000,- naast de € 300.000,- die het bedrijf zelf al ter beschikking heeft. De looptijd is 60 maanden met een lineaire aflossing. De rente bedraagt 6.5% gedurende de gehele looptijd.

Structuur

Via hun persoonlijke holdings hebben Roland en Hans Sweep ieder 50% van de aandelen in BAF Group B.V. met daaronder de tussenholdings Sweep Holding B.V. en BAF Valves International Holding Pte Ltd. Onder Sweep Holding B.V. zijn de Nederlandse werkmaatschappijen gesitueerd met ieder hun eigen taak binnen het gehele concern. Onder BAF Valves International Holding Pte Ltd. zitten de diverse internationale verkoopkantoren en een deelneming in de Chinese productiefaciliteit.

Risico

Dun & Bradstreet geeft voor BAF Group B.V. een Laag risico aan. De Collin Credit Score overall op basis van zowel de geconsolideerde jaarcijfers 2015 als de prognose 2016 komt uit op Goed. De debiteuren zijn BAF Group B.V., Sweep Holding B.V., B.V. Machinefabriek v/h Bonnier & Louwerse, Metalino B.V., BAF Valves B.V., Benschop Afsluiter Fabriek B.V., Rotech B.V. en Swemetech B.V. Beide DGA’s, Roland en Hans Sweep geven ieder een persoonlijke borgstelling ter hoogte van € 125.000,- af. De vier leningen die verstrekt zijn door Anlotar B.V. ter hoogte van € 1.194.616,- worden achtergesteld ten opzichte van de lening via Collin Crowdfund. Daarnaast is er een non-onttrekkingsverklaring tot en met een solvabiliteit van 35% overeengekomen.

Video Pitch

Leendoel

BAF Group heeft inmiddels een internationale marktpositie bereikt die geleid heeft tot een snelgroeiende orderportefeuille. De orderportefeuille bedraagt op dit moment reeds 75% van de geprognotiseerde omzet voor 2016. De forecast op uitstaande projectenaanbestedingen laat een verdere toename zien. BAF Group heeft meer werkkapitaal nodig om deze groeiende orderportefeuille in een hoger tempo uit te kunnen voeren en daarmee de gestelde targets te realiseren. Alle overige vereisten op het gebied van machinale, logistieke en organisatorische capaciteiten zijn reeds binnen de organisatie aanwezig om dit mogelijk te maken.

Ondernemer

A.J. (Roland) Sweep MSc (49) is algemeen directeur. Roland is 50% aandeelhouder en verantwoordelijk voor uitvoering van het algemeen management en leidinggevend aan het BAF-verkoopteam (zowel in Nederland als internationaal). Zijn kernkwaliteiten zijn international business development, sales en project- en algemeen management. Na een aantal jaren actief te zijn geweest in de maritieme sector is Roland in 1994 overgestapt naar het familiebedrijf BAF Group B.V. In 1996 heeft hij 50% van de aandelen overgenomen. De voorbeelden en ervaringen die hij heeft opgedaan gedurende de eerste jaren van zijn actieve carrière hebben voor Roland de basis gelegd voor het opzetten van het business development plan, dat BAF Valves naar de internationale afsluiterprojectmarkten moest leiden. Een positie die BAF Group inmiddels bereikt heeft. Zijn motivatie is om dit plan verder vorm te geven door middel van verdere internationale uitbreiding.

J.P.A. (Hans) Sweep (48) productiedirecteur. Hans is 50% aandeelhouder en verantwoordelijk voor QA-beleid vestiging Nederland en China, productie- en projectmanagement van lopende orders, Research & Development (R&D) en IT. Zijn kernkwaliteiten zijn projectmanagement, R&D en kwaliteitszorg. Hans is een aantal jaren internationaal actief geweest als werktuigkundige in de baggerindustrie. Hij is met name jaren betrokken geweest bij de aanleg en bouw van het nieuwe vliegveld in Hong Kong. Hans is in 1992 overgestapt naar BAF Group B.V. en heeft de overige 50% van de aandelen overgenomen. 

Onderneming

Achtergrond en aanleiding
BAF Group (www.bafvalves.com) vindt haar oorsprong in de jaren ‘70 met de overname van machinefabriek Bonnier & Louwerse door de heer Sweep senior. Eind jaren ‘70 en begin jaren ‘80 vond de afzet met name lokaal plaats, met uitschieters naar het Midden-Oosten. De omzet was daarbij veelal afhankelijk van Bonnier & Louwerse. In de tweede helft van de jaren ‘90 hebben de wereldwijde activiteiten verder vorm gekregen. Hierdoor werden de afsluiteractiviteiten leidend. De broers Roland en Hans Sweep hebben het bedrijf in 1996 overgenomen. Vanaf dat moment is BAF Group zich verder gaan ontwikkelen op technologisch vlak en is de strategie gericht op eigen productie en verkoop van afsluiters. Uitvoering van het business development plan heeft ertoe geleid dat BAF Group inmiddels wereldwijd vertegenwoordigd is. Tevens hebben investeringen ertoe geleid dat de verkoopactiviteiten verder uitgebreid konden worden en de productiecapaciteit is vergroot.

Marktontwikkelingen
De nieuwe ontwikkelingen die in de markt een belangrijke rol spelen, liggen voornamelijk op het gebied van aanvullende certificeringen en productkwalificaties, zoals nieuwe toepassingen (koude toepassingen zoals LNG) en milieueisen (zoals Fugitive Emission). Veel (goedkope-landen) leveranciers zien of snappen de noodzaak van deze aanvullende productcertificeringen niet. Tevens richt BAF zich op het marktsegment waar speciale uitvoeringen van afsluiterproducten gevraagd worden. Dit betreft speciale materialen, test eisen, ontwerpen, et cetera. De kracht van BAF Group zit voornamelijk in de lokale manifestatie van BAF Group op strategisch belangrijke markten door de eigen lokale verkoopondersteunende BAF Valves entiteiten. Daarnaast is BAF Group een organisatie die met name voor de middelgrote projecten geschikt is om concurrerend aan te kunnen bieden en flexibel te handelen, waarbij een combinatie kan worden geboden van levering van speciale afsluiters (fabriek in Nederland) en gestandaardiseerde uitvoeringen (fabriek in China).

Strategie, visie, doelgroep en ontwikkelingen
BAF Group heeft in de afgelopen jaren een stevige basis gelegd om verder te groeien in de verkoop en het te behalen rendement te optimaliseren. BAF Group heeft gekozen om meer projectmatig te verkopen en te richten op “high end” oplossingen. De aanwezige kennis en ervaring qua product en productie maken hierbij het verschil met andere aanbieders. De benodigde organisatorische structuur en lokale ondersteuning is voor een belangrijk deel gerealiseerd. Voor de toekomst wordt nog meer de nadruk gelegd om op tijd de vereiste kwaliteit te leveren in combinatie met een intensievere acquisitie richting EPC (Engineering, Procurement and Construction) markten. Door aan deze criteria te voldoen, is het mogelijk om de omzet significant te vergroten en het rendement te verbeteren. De combinatie specials/high end producten in Nederland in combinatie met standaarduitvoeringen van afsluiter producten geproduceerd in China op basis van EU-kwaliteitsnormen, alsmede in combinatie met projectmanagement vanuit Nederland, Hong Kong en Singapore, maken het programma interessant voor afnemers uit met name de olie- en gassector, Petrochemie, Marine en engineeringsbedrijven.

De wereldwijde crisis heeft zijn impact gehad op de financiële resultaten in Europa. Echter mede dankzij het aandeel in het Midden-Oosten heeft de groep een omzetdaling in de EU kunnen compenseren. Het orderboek is groeiende en biedt voldoende perspectief. Productontwikkelingen en innovatie blijven een belangrijk aandachtspunt voor BAF Group B.V. Daarnaast wil BAF Group B.V. verdere groepsuitbreiding realiseren middels het opzetten van nieuwe entiteiten op strategisch belangrijke posities. Als gevolg van de uitvoering van bovenstaande doelstellingen, realiseert BAF Group B.V. een groeiende onderhanden werk portefeuille. Traditionele bancaire financieringsvormen kunnen dit groeiproces voor BAF Group B.V. niet langer voldoende ondersteunen, met als gevolg dat de uitleveringssnelheid negatief wordt beïnvloed. De reden voor BAF Group om extra werkkapitaal aan te wenden is om deze vertragingen op te heffen, waardoor er geen uitleveringsrestricties meer worden ervaren. Dit zal de performance van het bedrijf en daarmee de klanttevredenheid van het bedrijf verder verbeteren en zal leiden tot verdere doorgroei van de activiteiten van BAF Group B.V. 

Structuur

organigram

Financieringsbehoefte

Investeringsbehoefte

Werkkapitaal  € 800.000,-
Eigen middelen € 300.000,-
Financiering via Collin   € 500.000,-

Leenbedrag: € 500.000,-
Rente: 6.5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Huisbankier Rabobank handhaaft de bestaande financiering. Deze financiering betreft een kredietfaciliteit en leningen met de gebruikelijke zekerheden zoals hypotheekrecht op het bedrijfspand, verpanding van vorderingen en roerende zaken en persoonlijke borgstellingen.

Risico

Zekerheden

  • De debiteuren zijn BAF Group B.V., Sweep Holding B.V., B.V. Machinefabriek v/h Bonnier & Louwerse, Metalino B.V., BAF Valves B.V., Benschop Afsluiter Fabriek B.V., Rotech B.V. en Swemetech B.V.
  • De vier leningen die verstrekt zijn door Anlotar B.V. ter hoogte van € 1.194.616,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Aflossingen en rentebetalingen op de achtergestelde leningen zijn uit de vrije cashflow toegestaan, zolang de solvabiliteit meer dan 35% bedraagt na de transactie.
  • Persoonlijke borgstelling door de heer A.J.R. Sweep ter hoogte van € 125.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment een materiële waarde.
  • Persoonlijke borgstelling door de heer J.P.A. Sweep ter hoogte van € 125.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment een morele waarde.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van BAF Group B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft voor BAF Group B.V. een Laag risico aan.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De overall score komt uit op Goed en en is gebaseerd op de gerealiseerde cijfers en de prognoses voor de komende jaren.

Rentabiliteit
Op basis van het gerealiseerd resultaat boekjaar 2015 komt de rentabiliteitsscore uit op Ruim voldoende. Op basis van de aanwezige uitstekende orderportefeuille zal de vrije cashflow volgens prognose (bij een verwachte omzetstijging van € 6.800.000,- naar ruim € 9.000.000,-) in boekjaar 2016 stijgen naar ruim € 300.000,-. Dit is ruimschoots voldoende om de financieringslasten te bekostigen. Na realisatie van de prognose 2016 zal de score verbeteren naar Goed. Voor nu wordt de score Ruim voldoende aangehouden.

Solvabiliteit
Per ultimo 2015 bedroeg de solvabiliteit 35% bij een balanstotaal van € 8.216.000,-. Hiermee is de Collin Credit Score voor de solvabiliteit Ruim voldoende (zeer dicht bij Goed). Na realisatie van de prognose (die grotendeels vastligt op basis van de huidige orders) zal de solvabiliteit (na verstrekking van de lening van Collin Crowdfund) uitkomen op circa 42% bij een balanstotaal van € 8.250.000,-. Hierdoor verbetert de score naar Goed. Gezien de relatieve hardheid van de begroting hanteren wij nu al de score Goed.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) bedroeg per ultimo 2015 ruim 1,6 en scoort daarmee Excellent. Na financiering en realisatie van de prognose 2016 zal de current ratio naar verwachting verbeteren naar 2,1. Daarmee blijft de score voor de liquiditeit Excellent.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Excellent
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-5153 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
02-08-2016 om 14:13
investeerder-15506 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-08-2016 om 14:04
investeerder-19690 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
02-08-2016 om 13:58
investeerder-19770 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
02-08-2016 om 13:53
investeerder-6980 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
02-08-2016 om 13:42

Reacties

Investeerder – 3395
02-08-2016 10:24
Het volgende wordt gemeld in de pitch: Huisbankier Rabobank handhaaft de bestaande financiering. Deze financiering betreft een kredietfaciliteit en leningen met de gebruikelijke zekerheden zoals hypotheekrecht op het bedrijfspand, verpanding van vorderingen en roerende zaken en persoonlijke borgstellingen. Tegenover de lening van collin staat ook een persoonlijke borgstelling die materiële waarde vertegenwoordigd. Aangezien Rabobank ook al aanspraak maakt op een persoonlijke borgstelling vraag ik me af in hoeverre deze overlappen. Daarnaast zou ik graag willen weten hoe groot het krediet is wat via de rabobank loopt. Ten slotte; In hoeverre zijn de bedrijfsresultaten gevoelig voor de ontwikkelingen in het midden-oosten?(gezien daar een belangrijke afzetmarkt ligt)

Investeerder – 17301
02-08-2016 10:45
Bij de Rabobank hebben wij de beschikking over een totale faciliteit van 2,8 miljoen euro, waarvan 640.000,- rekening courant krediet en 2,2 miljoen aan leningen welke gerelateerd zijn aan de destijds verschafte financiering van het pand. De huidige taxatiewaarde is circa 2,6 miljoen euro. Daarnaast is er 4,5 miljoen euro aan onderhanden werk en debiteuren. Gelet op de uitstekende dekkingswaarde bij de Rabobank overlapt dit feitelijk niet met de afgegeven borgtocht. Gelet op de spreiding van de omzet buiten het Midden Oosten ervaren wij dat het effect van de situatie in deze regio op de totale omzet beperkt is.
Collin Crowdfund
02-08-2016 10:56
Ter aanvulling op het bericht van investeerder 17301. Dit is de ondernemer en heeft deze reactie geplaatst. Per abuis wordt zijn naam niet juist weergegeven.
Investeerder – 3395
02-08-2016 10:57
BAF Valves bv 1 september 2014 Kanaalstraat 7, 4905 BH Oosterhout Bewindvoerder: mr. K.E.H. de Klerk, Postbus 4203, 5004 JE Tilburg, tel.: 013-544.04.00 verlening definitieve surseance voor de duur van 1.5 jaar

Investeerder – 17301
02-08-2016 11:34
Rabobank heeft ons gemeld dat zij buitenlandse projecten (onderhanden werk en voorraad), gelet de waardering, niet willen financieren. Zij hebben BAF Group in contact gebracht met Collin Crowdfund om een passende oplossing te bieden. Doordat de investeerders van Collin Crowdfund bereid zijn om de passende lening te verschaffen, kunnen wij onze opdrachten uitvoeren en daarmee onze omzet met één miljoen verhogen en het resultaat met 150.000 euro verhogen. De debiteuren zijn krediet verzekerd bij Euler Hermes. De rente vinden wij reëel gelet op het risicoprofiel van de onderneming in relatie tot de winstgevendheid die vaststaat op basis van geboekte orders. Er is geen sprake van een blanco financiering, gelet op de overwaarde van het pand en de afgegeven borgtochten.

Rentelasten: 165.000 euro/jaar
Afschrijvingen: 400.000 euro/jaar
Aflossingen: 300.000/jaar

Investeerder – 10476
02-08-2016 10:57
BAF Valves B.V. heeft tot 2-6-2014 in surseance gezeten. Kunt u hier wat meer over toelichten en ook hoe men desondanks tot een Laag risico en goede Collin credit score heeft kunnen komen.

Investeerder – 17301
02-08-2016 11:03
BAF Group BV is de ultieme houdstermaatschappij en is nooit in surseance geweest BAF Valves (dochter van BAF Group) is tijdelijk in surseance geweest , op eigen verzoek vanwege het feit dat er een afkoelingsperiode gecreëerd diende te worden om de herfinanciering van ABN AMRO naar Rabobank te bewerkstelligen. Feitelijk oorzaak van de surseance was een verkeerde structurering door ABN AMRO bank aangeboden factoring faciliteit. Deze bleek achteraf niet passend bij ons business model waardoor wij in de problemen zijn geraakt in het financieren van benodigde werkkapitaal. ABN AMRO was niet bereid een passende financiering te verstrekken om onze groei te financieren. Na herfinanciering hebben wij de buitenlandse deelnemingen onder de BAF Group Holding gehangen. Daarnaast is de vermogenspositie en winstgevendheid van BAF Group BV altijd goed geweest. Er is nooit geen verlies geleden, ook niet tijdens de surseance periode. BAF is op eigen kracht ook uit de surseance periode gekomen. Dit is de reden dat er sprake is van een laag risicoprofiel en een goede Collin Credit score
Investeerder – 3874
02-08-2016 10:58
In hoeverre spelen de factoren die in 2014 tot een surseance van betaling hebben geleid nu nog een rol ?

Investeerder – 17301
02-08-2016 11:58
Vanaf ultimo 2014 (dus gedurende het jaar 2015 tot en met heden) heeft de onderneming wederom een winstgevende periode achter de rug. De hieruit voortvloeiende vrije cash flow na betaling van rente en aflossing wordt volledig geherinvesteerd in de onderneming. Teneinde de benodigde extra groeistap mogelijk te maken (zoals is toegelicht in de pitch), is een additionele tijdelijke financiering ter grootte van de gemelde 500.000 wenselijk.
A.C. Smits
02-08-2016 11:19
Zo maar even een 1e gevoel dat boven komt: – op basis van de info een technisch mooi bedrijf – van het garantie vermogen ad € 2,875 mln is € 1,195 mln een achtergestelde lening – hoe hoog zijn de jaarlijkse rentelasten ? – hoe hoog zijn de afschrijvingen ? – hoe hoog is de financiering en zijn de jaarlijkse aflossingen bij de bank ? – waarom doet de Rabo niet mee terwijl zij wel op alle zekerheden zit ? – zijn de debiteuren verzekerd ? – is de rente niet aan de lage kant voor een volledig blanco, de facto risicodragende financiering ?

Investeerder – 16431
02-08-2016 11:41
Er wordt gesteld dat er € 800.000,- aan werkkapitaalbehoefte is. Hoe is deze onderbouwd? Daarnaast: Er wordt € 300.000,- uit eigen middelen betaald. Een korte check op Creditsafe laat zien dat er geen liquide middelen waren eind 2014 en gezien het bestaande krediet, zal deze er momenteel ook nog niet zijn. Hoe worden deze middelen aangewend?

Ondernemer

Roland Sweep

Hans Sweep

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas