29236

BAF Group

€ 200.000  |  8,0% rente  |  54 maanden  Investeerders: 200 | Reacties: 0
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
credit score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 20-11-2018 in 1 uur volgeschreven door 200 investeerders

Samenvatting

BAF Group (www.bafvalves.com) vindt haar oorsprong in de zeventiger jaren met de overname van Machinefabriek Bonnier & Louwerse door de heer Sweep Sr. (vader van de huidige aandeelhouders). BAF Group verzorgt o.a. design, engineering en productie van industriële afsluiters voor de projectmarkten in de sectoren Olie & Gas, Petrochemie, Offshore, Scheepvaart, Chemie en Water. BAF Group heeft een productie-unit te Oosterhout in Nederland (hoofdkantoor) en daarnaast heeft BAF Group een fabriek in Jiaxing/China. Verkoop en engineering wordt vanuit Nederland verzorgd. Naast de eigen productie heeft BAF Group een aantal eigen lokale verkoopondersteunende entiteiten in het Midden Oosten, Zuidoost Azië, Hong Kong en China waar hun afnemers zijn gevestigd. Roland Sweep is algemeen directeur, indirect 50% aandeelhouder in BAF Group en verantwoordelijk voor de Algemene beleid en Sales (leidinggevend aan het BAF-verkoopteam). Zijn broer Hans Sweep, indirect 50% aandeelhouder in BAF Group is verantwoordelijk voor QA-beleid van de vestigingen in Nederland en China, productie en projectmanagement van het uitvoeren van lopende orders, R&D en IT. 

Na een eerste succesvolle crowdfundcampagne in 2016 wil BAF Group de investeerders bij Collin Crowdfund de mogelijkheid bieden om te investeren in hun tweede campagne bij Collin Crowdfund.

Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte bedraagt € 375.000,-. Daarvan wordt € 175.000,- gefinancierd door de Rabobank middels verhoging van de limiet in rekening-courant. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 200.000,-. De looptijd is 54 maanden waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij. Vanaf de zevende maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 48 maanden. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet geeft BAF Group de kwalificatie Verhoogd risico. De Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteuren zijn de besloten vennootschappen BAF Group B.V., Sweep Holding B.V., B.V. Machinefabriek v/h Bonnier & Louwerse, Metalino B.V., BAF Valves B.V., Benschop Afsluiter Fabriek B.V., Rotech B.V. en Swemetech B.V. De aandeelhouders, de heer J.P.A. Sweep en A.J.R. Sweep geven een gezamenlijke borgstelling af voor een bedrag van € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. De (huidige en toekomstige) voorraad van BAF Group B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Ter handhaving van de solvabiliteit van de debiteur is een niet-onttrekkingsverklaring inzake een solvabiliteitsratio van minimaal 40% overeengekomen. Ten slotte wordt de lening van Anlotar B.V. ter grootte van € 694.616,- achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

Momenteel kan BAF Group de vraag van haar afnemers niet geheel invullen en mist BAF Group lucratieve orders vanwege onvoldoende werkkapitaal. De cyclus van opdracht tot levering/betaling beloopt ca. 120 dagen waardoor er bij meerdere gelijktijdige orders werkkapitaal is benodigd om inkopen en onderhanden werk te kunnen financieren. De bij de investeerders van Collin Crowdfund aan te trekken lening zal worden aangewend om hier gedeeltelijk te kunnen voorzien.

Ondernemer

A.J. (Roland) Sweep MSc (52) is algemeen directeur en 50% aandeelhouder. Hij is verantwoordelijk voor uitvoering van het algemeen management en leidinggevend aan het BAF-verkoopteam (zowel in Nederland als internationaal). Zijn kernkwaliteiten zijn international business development, sales en project- en algemeen management. Na een aantal jaren actief te zijn geweest in de maritieme sector is Roland in 1994 overgestapt naar het familiebedrijf BAF Group In 1996 heeft hij 50% van de aandelen overgenomen. De voorbeelden en ervaringen opgedaan gedurende de eerste jaren van zijn actieve carrière hebben voor Roland de basis gelegd voor het opzetten van het business development plan, dat BAF Valves naar de internationale afsluiter-projectmarkten moest leiden. Een positie die BAF Group inmiddels bereikt heeft. Zijn motivatie is om dit plan verder vorm te geven door middel van verdere internationale uitbreiding.

J.P.A. (Hans) Sweep (50) is directeur productie en 50% aandeelhouder. Hij is verantwoordelijk voor QA-beleid vestiging Nederland en China, productie en projectmanagement van lopende orders, Research & Development (R&D) en IT. Zijn kernkwaliteiten zijn projectmanagement, R&D, en kwaliteitszorg. Hans is een aantal jaren internationaal actief geweest als werktuigkundige in de baggerindustrie. Hij is met name jaren betrokken geweest bij de aanleg en bouw van het nieuwe vliegveld in Hong Kong. Hans is in 1992 overgestapt naar BAF Group en heeft de overige 50% van de aandelen overgenomen.

Onderneming

Achtergrond en aanleiding 
BAF Group (www.bafvalves.com) vindt haar oorsprong in de jaren zeventig met de overname van machinefabriek Bonnier & Louwerse door de heer Sweep senior. Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig vond de afzet met name lokaal plaats, met uitschieters naar het Midden-Oosten. De omzet was daarbij veelal afhankelijk van Bonnier & Louwerse. In de tweede helft van de jaren negentig hebben de wereldwijde activiteiten verder vorm gekregen. Hierdoor werden de afsluiter-activiteiten leidend. De broers Roland en Hans Sweep hebben het bedrijf in 1996 overgenomen. Vanaf dat moment is BAF Group zich verder gaan ontwikkelen op technologisch vlak en is de strategie gericht op eigen productie en verkoop van afsluiters. Uitvoering van het business development plan heeft ertoe geleid dat BAF Group inmiddels wereldwijd vertegenwoordigd is. Tevens hebben investeringen ertoe geleid dat de verkoopactiviteiten verder uitgebreid konden worden en de productiecapaciteit is vergroot. 

Marktontwikkelingen
De nieuwe ontwikkelingen die in de markt een belangrijke rol spelen, liggen voornamelijk op het gebied van aanvullende certificeringen en productkwalificaties, zoals nieuwe toepassingen (koude toepassingen zoals LNG) en milieueisen (zoals Fugitive Emission). Veel (goedkope-landen) leveranciers zien of snappen de noodzaak van deze aanvullende productcertificeringen niet. Tevens richt BAF Group zich op het marktsegment, waar speciale uitvoeringen van afsluiter-producten gevraagd worden. Dit betreft speciale materialen, test eisen, ontwerpen, et cetera. De kracht van BAF Group zit voornamelijk in de lokale manifestatie van BAF Group op strategisch belangrijke markten door de eigen lokale verkoopondersteunende BAF Valves entiteiten. Tevens is BAF Group een organisatie die met name voor de middelgrote projecten geschikt is om concurrerend aan te kunnen bieden en flexibel te handelen, waarbij een combinatie kan worden geboden van levering van speciaal afsluiters (fabriek in Nederland) en gestandaardiseerde uitvoeringen (fabriek in China).

Strategie, visie, doelgroep en ontwikkelingen
BAF Group heeft in de afgelopen jaren een stevige basis gelegd om verder te groeien in verkoop en het te behalen rendement te optimaliseren. BAF Group heeft gekozen om meer projectmatig te verkopen en te richten op “high end” oplossingen. De aanwezige kennis en ervaring qua product en productie maken hierbij het verschil met andere aanbieders. De benodigde organisatorische structuur en lokale ondersteuning, is voor een belangrijk deel gerealiseerd. Voor de toekomst wordt nog meer de nadruk gelegd om op tijd de vereiste kwaliteit te leveren in combinatie met een intensievere acquisitie richting EPC (Engineering, Procurement and Construction) markten. Door aan deze criteria te voldoen, is het mogelijk om de omzet significant te vergroten en het rendement te verbeteren. De combinatie specials/high end producten in Nederland in combinatie met standaarduitvoeringen van afsluiter producten geproduceerd in China op basis van EU-kwaliteitsnormen, alsmede in combinatie met projectmanagement vanuit Nederland, Hong Kong en Singapore, maken het programma interessant voor afnemers uit met name de olie- en gassector, petrochemie, marine en engineeringsbedrijven. 

De wereldwijde crisis heeft zijn impact gehad op de financiële resultaten in Europa. Echter, mede dankzij het aandeel in het Midden-Oosten, heeft de groep een omzetdaling in de EU kunnen compenseren. Het orderboek is groeiende en biedt voldoende perspectief. Productontwikkelingen en innovatie blijven een belangrijk aandachtspunt voor BAF Group Daarnaast wil BAF Group verdere groepsuitbreiding realiseren middels het opzetten van nieuwe entiteiten op strategisch belangrijke posities. Als gevolg van uitvoering van bovenstaande doelstellingen, realiseert BAF Group een groeiende onderhanden werk portefeuille, echter traditionele bancaire financieringsvormen kunnen dit groeiproces voor BAF Group niet langer voldoende ondersteunen, als gevolg waarvan de uitleveringssnelheid negatief wordt beïnvloed. De reden voor BAF Group om extra werkkapitaal aan te wenden is om deze vertragingen op te heffen waardoor geen uitleveringsrestricties meer worden ervaren. Dit zal de performance van het bedrijf en daarmee de klanttevredenheid van het bedrijf verder verbeteren. Dit zal leiden tot verdere doorgroei van de activiteiten van BAF Group.

Structuur 

Financieringsbehoefte

Momenteel is de orderportefeuille van BAF Group goed gevuld en dienen de geacquireerde opdrachten te worden voorgefinancierd. 

Investeringsoverzicht

Voorfinanciering orders € 375.000,-
Aanpassing kredietfaciliteit Rabobank € 175.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 200.000,-

Leenbedrag: € 200.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 54 maanden, waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij. Vanaf de zevende maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 48 maanden.

Bestaande financieringen
Op dit moment heeft BAF Group een lopende lening via Collin Crowdfund met een openstaande schuld van circa € 290.000,-. Klik hier voor de vorige pitch met daarin de gestelde zekerheden. Verder lopen er op dit moment naast het hierboven genoemde rekeningcourantkrediet (nieuwe limiet € 775.000,-) met de gebruikelijke zekerheden nog leningen met een totale openstaande schuld van circa € 1.650.000,-. Voor deze leningen zijn naast de gebruikelijke zekerheden een hypotheek op het zakelijk onroerend goed afgegeven en bestaande persoonlijk borgstellingen. Deze zekerheden zijn overigens niet gewijzigd sinds de vorige crowdfundcampagne.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn BAF Group B.V., Sweep Holding B.V., B.V. Machinefabriek v/h Bonnier & Louwerse, Metalino B.V., BAF Valves B.V., Benschop Afsluiter Fabriek B.V., Rotech B.V. en Swemetech B.V.;
  • Persoonlijke gezamenlijke borgstelling van de heren J.P.A. Sweep en A.J.R. Sweep voor een bedrag van € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde;
  • De door Anlotar B.V. verstrekte lening van € 694.616,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund;
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het geconsolideerde vermogen van BAF Group B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is.
  • De (huidige en toekomstige) voorraad van BAF Group B.V. c.s. wordt in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor BAF Group B.V. c.s. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit en is gebaseerd op de jaarcijfers van 2017, cijfers van 2018 tot en met 30 juni 2018 en prognoses voor 2018 en 2019. De Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. 

Rentabiliteit
Gedurende 2016-2017 is als gevolg van een wereldwijde recessie in de Olie & Gas markten, een terugval te zien geweest van het aantal investeringen in de deze markt. Als gevolg hiervan zijn de projecten van BAF Group, waar met name standaardproducten benodigd waren, uitgesteld of onder enorme prijsdruk komen te staan. Dit heeft de intake van orders van met name standaard afsluiters voor de BAF Group fabriek in Jiaxing/China negatief beïnvloed. Echter heeft de vervangings- en speciaal-markt hier minder last van gehad. Deze productieorders (voor speciaal afsluiters) worden door de fabriek in Oosterhout uitgevoerd. De orderintake voor de Nederlandse fabriek is dan ook volgens prognose geweest. Echter geconsolideerd heeft de gehele groep een omzetterugval over 2016-2017 laten zien ten opzichte van de eerdere prognose, die voornamelijk toe te rekenen is aan de China productie in die jaren. Door deze ontwikkeling is bij BAF Group, ondanks een stagnering van de overall orderintake gedurende 2017, het aandeel specials en vervanging wel toegenomen. 

In boekjaar 2017 bedroeg de geconsolideerde omzet ruim € 6.000.000,- en bedroeg het netto cashflowoverschot van EUR 32.000,- (na aflossing van € 331.000,- op de langlopende schulden), hetgeen een score Voldoende oplevert. Momenteel is de orderportefeuille 2018 en 2019 zeer goed gevuld waardoor het netto cashflowoverschot over 2018 naar verwachting uitkomt op minimaal € 300.000,- bij een omzet van ruim € 6.200.000,- (score Goed). De prognose voor het tweede half jaar 2018 is grotendeels gebaseerd op getekende orders en te verwachten orders. Voor boekjaar 2019 wordt een omzetstijging voorzien van ruim 10% waardoor de omzet zal uitkomen op circa € 7.000.000,-. Vanwege behoefte aan € 450.000,- additioneel werkkapitaal die uit de eigen cashflow gehaald moet worden, komt het netto cashflowoverschot uit op circa € 220.000,- (score Ruim voldoende). We hanteren voor de Rentabiliteit de score Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Per ultimo 2017 bedroeg de solvabiliteit ruim 42% bij een balanstotaal van € 7.424.000,- (score Goed). Na realisatie van de prognose 2018 neemt de solvabiliteit naar verwachting toe naar ruim 48% bij een balanstotaal van € 7.376.000,- (score Excellent). De verwachting is dat de solvabiliteit per ultimo 2019 boven de 50% uitkomt. Voor nu hanteren wij voor de Solvabiliteit de score Goed.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) bedroeg per ultimo 2017 2,1 en komt naar verwachting per ultimo 2018 eveneens uit op 2,1. Volgens de prognose 2019 zal de current ratio nog verder verbeteren en uitkomen op 2,6. Omdat een substantieel deel (circa 30%) van de activa bestaat uit onderhanden werk en voorraden hebben we de score voor de Liquiditeit voorzichtigheidshalve vastgesteld op Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-63984 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-11-2018 om 11:04
investeerder-2287 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-11-2018 om 11:04
investeerder-33869 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-11-2018 om 11:04
investeerder-23577 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
20-11-2018 om 11:04
investeerder-14014 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
20-11-2018 om 11:03

Ondernemer

Roland Sweep

Hans Sweep

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas