38186

Bestratingstechniek Brabant B.V.

€ 240.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 311
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 21-10-2020 in 1 uur volgeschreven door 311 investeerders

Samenvatting

Bestratingstechniek Brabant B.V. is een onderneming in de wegenbouw, actief in stratenmaken en grondverzet. Het bedrijf is gestart in 1985 en huurt al jaren een bedrijfshal met kantoorruimte aan De Tienden 24, op industrieterrein Eeneind in Nuenen. Het huidige huurcontract expireert in 2021 en men krijgt nu de kans om het pand aan te kopen voor een redelijke prijs van € 265.000. Het pand wordt aangekocht door de houder van de vaste activa Infratechniek Zuid-Oost B.V. en verhuurd aan Bestratingstechniek Brabant B.V..

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 345.000,-, waarvan € 50.000,- aan eigen middelen wordt ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 240.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijks aflossing en een slottermijn van € 172.000,-. De Loan-to-Value (LTV) is dan nog 65%. De rente bedraagt 6,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Invloed coronavirus
Er is nog steeds een groot woningtekort in de regio waar veel projecten in de planning zijn voor komende jaren. Hierbij zijn er uiteraard ook veel infrastructurele aanpassingen benodigd. De vooruitzichten blijven dus gunstig. De opdrachten verkrijgt Bestratingstechniek Brabant B.V. bij inschrijving en uit onderhandse gunning. Men werkt veelal voor 15 vaste, grotere opdrachtgevers.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Bestratingstechniek Brabant B.V. als Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn Bestratingstechniek Brabant B.V. en Infratechniek Zuid-Oost B.V.;
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 265.000,- op de bedrijfshal met kantoorruimte gevestigd, met als adres: De Tienden 24, 5674 TB, te Nuenen. De huidige marktwaarde bedraagt € 265.000,- op basis van het taxatierapport met waardepeildatum 8 juni 2020;
 • De heer M.J.C Smetsers en de heer J.J.M. van Gaans geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment een grotendeels materiële waarde;
 • De huurpenningen van de bedrijfshal met kantoorruimte gevestigd, met als adres: De Tienden 24, 5674 TB, te Nuenen worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund;
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste 24 maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van drie maanden. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de aankoop van de bedrijfshal en kantoorruimte, die momenteel worden gehuurd.

Ondernemer

Mark Smetsers (1960) is de bedrijfsleider. Hij stuurt de medewerkers aan op locatie en doet de calculaties van de werken. Hij is gehuwd met Jannie Smetsers – Stam (1965) en samen hebben zij vier zonen Robin, Ferdi, Marcel en Tim. Zoon Robin is in bezit van alle benodigde diploma’s en bestemd om in de toekomst het bedrijf te leiden.

Jo van Gaans (1935) is een oom van Jannie en sinds 2002 formeel directeur en de bevoegd bestuurder van het bedrijf. Vanwege zijn leeftijd is er in een testament beschreven wat er gebeurt na zijn overlijden. Zijn certificaten van aandelen worden dan geërfd door Mark en zijn vrouw en hun vier zonen. Het grootste deel gaat dan naar zoon Robin, de beoogd bedrijfsopvolger.
 

Onderneming

Bestratingstechniek Brabant B.V. is een onderneming in de wegenbouw, actief in stratenmaken en grondverzet. Het bedrijf is gestart in 1985 en huurt al jaren een bedrijfshal met kantoorruimte aan De Tienden 24 op industrieterrein Eeneind in Nuenen. Het huidige huurcontract expireert in 2021 en men krijgt nu de kans om het pand aan te kopen voor een redelijke prijs van € 265.000.

In Bestratingstechniek Brabant B.V. zijn vier FTE in vaste dienst. Daarnaast werkt men met een aantal (+/- 10) vaste ZZP’ers. Mark en Robin Smetsers zijn in loondienst. Investeringen in vaste activa vinden plaats in Infratechniek Zuid-Oost B.V., vanwaar doorverhuurd wordt aan Bestratingstechniek Brabant B.V..

Onroerend goed
Het onderpand betreft een bedrijfshal met kantoorruimte aan de Tienden 24, 5674 TB te Nuenen. Er is sprake van 140m² bedrijfsruimte op de begane grond. Verder is er 45m² kantoorruimte voor de hal beschikbaar en 135m² boven de hal. De hal is in 2007 gebouwd en voorzien van vloerverwarming en airco. Er is sprake van energielabel A.

Op 23 september 2013 heeft er een brand plaatsgevonden in het betreffende pand. Na afwikkeling van de brandschade aan het pand, is het herbouwd en actueel getaxeerd op een marktwaarde van € 265.000,-. De Loan-to-Value (LTV) bij aanvang bedraagt 90%.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop bedrijfspand € 265.000,-
Voorfinanciering BTW € 56.000,-
Overdrachtsbelasting en overige kosten € 24.000,-
Totale investeringsbehoefte € 345.000,-
Kredietfaciliteit ABN AMRO Bank N.V. € 55.000,-
Eigen inbreng € 50.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 240.000,-

Leenbedrag: € 240.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 172.000,-.

Overige financiers
Men heeft een kredietfaciliteit bij ABN AMRO Bank N.V. ter hoogte van € 60.000,-. Hier wordt normaliter geen gebruik van gemaakt. Met de kredietfaciliteit wordt de BTW kortstondig voorgefinancierd.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Bestratingstechniek Brabant B.V. en Infratechniek Zuid-Oost B.V.;
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 265.000,- op de bedrijfshal met kantoorruimte gevestigd, met als adres: De Tienden 24, 5674 TB, te Nuenen. De huidige marktwaarde bedraagt € 265.000,- op basis van het taxatierapport met waardepeildatum 8 juni 2020;
 • De heer M.J.C Smetsers en de heer J.J.M. van Gaans geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment een grotendeels materiële waarde;
 • De huurpenningen van de bedrijfshal met kantoorruimte gevestigd, met als adres: De Tienden 24, 5674 TB, te Nuenen worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund;
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste 24 maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van drie maanden. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificaties voor Bestratingstechniek Brabant B.V. en Infratechniek Zuid-Oost B.V. zijn Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers 2019 en geconsolideerde prognoses 2020 van Bestratingstechniek Brabant B.V. en Infratechniek Zuid-Oost B.V. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
De geconsolideerde omzet in 2019 bedroeg € 1.199.000,- met een netto cashflow overschot van € 53.000,-. Door de accountant is een prognose opgesteld gebaseerd op de realisatie over het eerste halfjaar van 2020 en de lopende orderportefeuille. Over 2020 wordt een omzet geprognosticeerd ter hoogte van € 1.333.000,- met een verwacht netto cashflowoverschot van € 93.000,-. Voor 2021 gaat men uit van een gelijkwaardige exploitatie als in2020. Wij kwalificeren de score voor afloscapaciteit als Goed.
                
Solvabiliteit
De geconsolideerde solvabiliteit per ultimo 2019 is 32% op een balanstotaal van € 439.000,-. Ultimo 2020 is de aankoop van het pand en de financiering via Collin Crowdfund in de balans opgenomen en bedraagt het eigen vermogen naar verwachting € 199.000,- op een balanstotaal van € 679.000,- wat een solvabiliteit van 29% zou betekenen. Wij kwalificeren de score voor solvabiliteit als Ruim Voldoende.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 265.000,- op de bedrijfshal met kantoorruimte gevestigd, met als adres: De Tienden 24, 5674 TB, te Nuenen. De huidige marktwaarde bedraagt € 265.000,- op basis van het taxatierapport met waardepeildatum 8 juni 2020;
 • De heer M.J.C Smetsers en de heer J.J.M. van Gaans geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment een grotendeels materiële waarde;
 • De huurpenningen van de bedrijfshal met kantoorruimte gevestigd, met als adres: De Tienden 24, 5674 TB, te Nuenen worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op het aan te kopen onroerend goed, de grotendeels materiële borgstelling en de verpanding van de huurpenningen kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-94789 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-10-2020 om 10:28
investeerder-49524 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-10-2020 om 10:27
investeerder-122863 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-10-2020 om 10:27
investeerder-196829 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-10-2020 om 10:26
investeerder-202069 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
21-10-2020 om 10:26

Ondernemer

J.J.M. van Gaans en R.J.A. Smetsers

Crowdfund Coach


Rick van Griensven