24797

Betuwse Mega Kers

€ 100.000  |  7,5% rente  |  72 maanden  Investeerders: 85
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 13-06-2016 in 1 uur volgeschreven door 85 investeerders

Samenvatting

Henk Berendse is al ruim 25 jaar agrarisch ondernemer. Hij exploiteert een kersenteeltbedrijf en het ouderlijk bedrijf (in agrarische maatschap met zijn moeder) dat een beperkte vleesveestapel (dikbillen) opfokt en afmest en daarnaast op beperkte schaal vleesvee verhandelt. De groeiambities liggen op de kersenteelt activiteit. Henk is in 2015 in de gelegenheid geweest zijn eigen kersenboomgaard te verwerven. Voorheen pachtte hij diverse boomgaarden. Henk heeft bestaande afzetkanalen voor de kersen: eigen verkooppunten voor directe levering aan de consument, detaillisten in de regio en zelf beleverde winkels in steden als Utrecht en Amsterdam.

Financieringsbehoefte

Er wordt geïnvesteerd in een overkapping op de kersenboomgaard (2,2 ha) waarmee de weersafhankelijkheid en risico's worden ingeperkt. De totale investering bedraagt hiervoor € 150.000,-, waarvan € 50.000,- door een bevriende zakenrelatie wordt gefinancierd. De gevraagde financiering bedraagt € 100.000,-. De looptijd is 72 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing. De rente is 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Structuur

De lening wordt verstrekt aan de eenmanszaak van de heer H.D. Berendse en mevrouw J. Vilaseca Taveras alsmede aan de maatschap Berendse, bestaande uit de maten H.D. Berendse en zijn moeder M.G. Berendse-Koenen.

Risico

De Dun & Bradstreet score van de Maatschap Berendse geeft een Laag risico aan. De Collin Credit Score overall is Ruim voldoende. De maten van de maatschap zijn, vanwege de gekozen rechtsvorm, ieder hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Ook J. Vilaseca Taveras is mede aansprakelijk. Daarnaast wordt er een positieve negatieve hypotheekverklaring afgegeven door de debiteuren.

Leendoel

  • De gevraagde financiering van € 100.000,- is benodigd voor de aanleg van een overkapping op de bestaande kersenboomgaard. De reden voor de aanleg hiervan is de risico's gedurende het groeiseizoen en plukperiode te beperken. De overkapping zorgt voor:
  • minder vorstschade
  • minder last van regenschade
  • minder last van vochtverdamping en droogteverschijnselen
  • minder last van insecten en daarmee vraatschade
  • optimale doorgroei zonder verschrompeling
  • optimale kleur- en smaakvorming

Door middel van deze investering is er sprake van een moderne wijze van kersenteelt waarbij de weers- en klimaatrisico's zoveel mogelijk beperkt worden. 

Ondernemer

Henk Berendse (49jaar) heeft na de lagere school de land- en tuinbouwschool gevolgd en is al op jonge leeftijd bij zijn ouders in het agrarische bedrijf gaan werken. Na het overlijden van zijn vader in 1991 heeft hij de algemene leiding van het bedrijf op zich genomen. Henk is een no-nonsense en recht door zee agrarisch ondernemer met een sterke handelsgeest. Hij is al jaren actief in de handel in vleesvee evenals in de handel en verkoop van diverse fruitsoorten. Henk is een nuchtere aanpakker, beschikt over een gezonde portie lef en durf en is ondernemend. Hij laat zich op financieel gebied ondersteunen door de heer Ad Maas (CijferMeester) uit Wellseind (Bommelerwaard). Henk heeft samen met Jeovanny twee kinderen in de leeftijd van 8 en 10 jaar. Jeovanny is ook actief in het bedrijf.

Onderneming

Henk Berendse is ruim 25 jaar agrarisch ondernemer in de agrarische maatschap met zijn moeder (78), actief in het opfokken en verkoop van vleesvee. Het ouderlijk bedrijf is gevestigd in Meteren (Gemeente Geldermalsen) in de Betuwe. De maatschap Berendse is opgericht door zijn ouders. De huidige maatschap is een kleinschalig agrarisch bedrijf, dat een beperkte vleesveestapel (dikbillen) opfokt en afmest en daarnaast op beperkte schaal vleesvee in- en verkoopt. Er zijn geen groeiambities met deze activiteiten, wel zorgen deze voor de komende jaren nog grotendeels voor het inkomen om privé van te leven. De schaalgrootte van het vleesveebedrijf is onvoldoende voor een rendabele toekomst. Mede hierom heeft de heer Berendse ervoor gekozen om te investeren in de kersenteelt met een eigen kersenboomgaard.

Naast het ouderlijk bedrijf heeft Henk Berendse een eigen eenmanszaak, H.D. Berendse h.o.d.n Betuwse Mega Kers Geldermalsen. Deze eenmanszaak is in 2010 opgericht onder de naam De Jachthoeve. In eerste instantie was hij voornemens om op de locatie van de boerderij een visvijver met horecagelegenheid te gaan opstarten. Dit initiatief heeft geen doorgang gekregen, omdat uiteindelijk bleek dat de benodigde vergunningen niet werden verleend. De gemaakte opstartkosten en aanloopverliezen zijn door Henk Berendse zelf gefinancierd door de verkoop van een perceel grond. De eenmanszaak gaat verder onder de handelsnaam Mega Kers Geldermalsen.

Visie en Strategie
In de visie van Henk Berendse is het voor een toekomstige, rendabele bedrijfsvoering noodzakelijk om naast de bestaande maatschap andere activiteiten te ontplooien. Gezien de woonomgeving is het niet verwonderlijk dat de tweede tak een fruitteeltbedrijf, gespecialiseerd in kersen, is geworden. Hij heeft in 2015 de mogelijkheid gekregen een jong ingeplante kersenboombaard van 2,2 ha aan te kopen, vanwege gezondheidsredenen van de oude eigenaar. Zijn visie is de komende jaren dit bedrijf verder uit te breiden en financieel gezond te houden zodat zijn kinderen later deze onderneming over kunnen nemen. Henk is gedreven om de consument een eerlijk, lokaal en een kwalitatief goed en vers product te leveren.

De huidige kersenboomgaard beschikt over een druppelirrigatie en na de investering over een moderne overkapping. De uitgekiende beplanting, met 20(!) kersenrassen, zorgt naast voldoende diversiteit voor onderlinge bestuiving ook voor een gespreide oogstperiode van ca. 10 achtereenvolgende weken in juni, juli en augustus. Hiermee wordt ook de arbeidsbehoefte gespreid/gedempt over deze periode. De boomgaard wordt door ervaren snoeiers onderhouden. De gewasbescherming wordt aan de loonwerker uitbesteed. Henk richt zich vooral op de teelt, het plukken en het vermarkten van de oogst.

Met de gekozen kersenrassen en overkapping is het mogelijk de oogst langer te laten hangen, waarmee de diameter van een kers wel tot 4 cm kan toenemen. Een gewild product bij diverse detaillisten. 

Marktontwikkelingen
Het teeltareaal van zoete kersen bedraagt naar schatting circa 400 hectare. Dit areaal lag in 2001 met 200 hectare nog op helft. De traditionele manier van kersenteelt met hoogstambomen was erg arbeidsintensief en werd veelal geplaagd door insectenschade, hagel en regen, en is daarom sterk afgenomen. Door vernieuwde teeltmethoden, diversiteit aan rassen, druppelbevloeiing en overkappingen is de kersenteelt het laatste decennium weer groeiende en wordt een kwalitatief hoogstaand product geteeld.

De teelt van kersen met overkapping heeft voordelen, ondanks de hoge investering. Door de introductie van nieuwe rassen en teelttechnieken is het risico op regen- en vogelschade goed in de hand te houden. In de fruitteelt neemt de kersenteelt, ten opzichte van appels en peren, een kleine plaats in. Daar waar de afzetmarkt van hardfruit gedomineerd wordt door het veilingkanaal of grotere handelshuizen, is de afzetmarkt van kersen sterk op de eindconsument gericht. In Nederland bedraagt het aandeel van rechtstreekse verkoop aan de consument zo'n 46% (Bron CBS 2013). 

De afzetmarkt voor Henk Berendse concentreert zich in de regio Tiel-Geldermalsen als het gaat om rechtstreekse verkoop aan consumenten. Dit is naar schatting zo'n 30%-40% van de omzet. De overige omzet wordt gerealiseerd door verkoop aan detaillisten in omliggende plaatsen en steden zoals Utrecht en Amsterdam. Hier zijn de grotere kersen in trek bij detaillisten met een van oorsprong mediterraan koperspubliek. 

Concurrentiepositie
Henk Berendse heeft ruime ervaring in de kersenteelt en handel. Voordat hij zijn eigen kersenboomgaard aankocht in 2016, kocht hij jaarlijks kersen ‘op het hout’. Hiermee pachtte hij een boomgaard tegen een vaste vergoeding (veelal van fruittelers op leeftijd) en verkocht zelf de oogst. Naast zijn eigen boomgaard met verkooppunt in Geldermalsen, exploiteert hij op deze wijze een kersenboomgaard in Tiel. Op deze locatie heeft hij eveneens een verkooppunt gedurende het seizoen. Henk Berendse maakt géén gebruik van de veiling of tussenhandel voor zijn afzet. In het oogstseizoen levert Henk rechtstreeks aan de consument via zijn eigen verkooppunten in Geldermalsen en Tiel. Daarnaast levert Henk aan een vaste kring van detaillisten in de directe omgeving en diverse steden, o.a. Utrecht en Amsterdam.

Structuur
De onderneming bestaat uit een maatschap en een eenmanszaak. De bedrijfsoverdracht van het maatschapsaandeel van moeder zal in 2016 afgerond worden, zonder dat daar additionele financiering mee gemoeid gaat. Hierna kan de maatschap opgeheven worden en zal Henk Berendse de activiteiten onder eigen naam voortzetten. 

organigram

Financieringsbehoefte

De financieringsbehoefte is als volgt opgebouwd

Investering overkapping kersenboomgaard 2,2 ha € 150.000,-
Totaal    € 150.000,-
Financiering door bevriende zakenrelatie  € 50.000,-
Lening via Collin € 100.000,-

Leenbedrag: € 100.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 72 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Op het totale bedrijf rust een bestaande, langlopende (ca.15 jaar) financiering van € 190.000, verstrekt door private financiers die een eerste hypotheekrecht hebben. Ook voor de financiering van € 50.000,- door de bevriende zakenrelatie wordt een hypotheekrecht verleend. De totale financiering na realisatie van de overkapping bedraagt € 340.000,-. 
De vrije marktwaarde van bestaand onroerend goed (exclusief kersenboomgaard) is ca € 1.000.000,- (waardebepaling januari 2016). Inclusief de grond en aanplant van de kersenboomgaard wordt de vrije marktwaarde geschat op ruim € 1.300.000,-.

Risico

Zekerheden
De lening wordt op naam gesteld van de maatschap Berendse met als maten de heer H.D. Berendse en mevrouw M.G. Berendse-Koenen alsmede op naam van mevrouw J. Vilaseca Taveras. Daarmee zijn ze hoofdelijk aansprakelijk voor de lening. Daarnaast wordt er een positieve negatieve hypotheekverklaring afgegeven door de debiteuren. Deze houdt in dat op eerste verzoek van Collin Crowdfund, namens de investeerders, er een hypotheek wordt verleend op het aanwezige onroerend goed en dat er geen hypotheekrecht wordt verleend aan andere financiers zonder schriftelijke toestemming van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score geeft een Laag risico en is gebaseerd op de maatschap Berendse. Aangezien er in de eenmanszaak nauwelijks activiteiten zijn geweest en er in 2015 pas een eerste, grotendeels contante, omzet is gerealiseerd, is ervoor gekozen de score van de maatschap Berendse als maatstaf voor het betaalgedrag te hanteren.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de consolidatie van maatschap Berendse en de eenmanszaak Betuwse Mega Kers en op de prognose 2017 en heeft overall de kwalificatie Ruim voldoende.

Rentabiliteit
De basis voor de begroting is de bestaande maatschap Berendse en een voorzichtige schatting van de (kilogram)opbrengst van de kersenboomgaard (Betuwse Mega Kers). De omzet uit de kersenactiviteit bedroeg in 2015 € 53.000,- en voor de maatschap € 103.000,-, de gerealiseerde cashflow bedraagt € 31.000,-. De verkoopopbrengsten uit de kersenboomgaard worden voor 2016 begroot op € 70.000,- en in 2017 op € 94.000,-. De omzet in de maatschap blijft stabiel. In 2017 leidt dit tot een beperkte, vrije kasstroom na financieringslasten van ca. € 7.000,- Vanaf 2018 levert de boomgaard een dusdanige oogst op dat er een doorgroeiende vrije kasstroom van ca. € 28.000,- ontstaat. De familie Berendse kan in deze aanloopjaren nog rekenen op inkomsten uit de maatschap Berendse (vleesveehandel). Privéopnames uit de eenmanszaak zijn niet noodzakelijk voor het levensonderhoud. De rentabiliteit is krap, doch net voldoende in de komende 1,5 jaar en vanaf 2018 ontstaat er comfort. Voorzichtigheidshalve wordt een score Voldoende aangehouden.

Solvabiliteit
De solvabiliteit, gebaseerd op de boekwaardes van de balans van de maatschap en eenmanszaak, bedraagt na financiering ca. 60% op een balanstotaal van € 991.000,-. Als dit wordt gebaseerd op de marktwaarde van het agrarische onroerend goed, waarvan een waardebepaling in januari 2016 is opgesteld, ligt dit op 74% bij een balanstotaal van € 1.300.000,-. Er is sprake van een ruim buffervermogen in onroerende goederen. Derhalve is een score Excellent voor de solvabiliteit passend.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) blijft de eerste 1,5 jaar nog relatief laag (0,9) maar stijgt naar mate de opbrengsten uit de kersenboomgaard toenemen. Conform prognose zal de current ratio verder toenemen en ontstaat er naar verwachting in 2018 een meer ontspannen liquiditeitspositie met een current ratio > 1. Er is voor de kersenboomgaard sprake van een seizoenspatroon. Voorzichtigheidshalve wordt de score Matig aangehouden.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Excellent
Liquiditeit: Matig
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Investeerders kunnen bij een van de verkooppunten een gratis kist kersen tegemoet zien en de kersenboomgaard bekijken. 

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
13-06-2016 om 10:06
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
13-06-2016 om 10:06
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
13-06-2016 om 10:05
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
13-06-2016 om 10:05
Anonieme investeerder heeft € 2.500 geïnvesteerd.
13-06-2016 om 10:05

Ondernemer

Henk Berendse

Crowdfund Coach


André Dolsma