19868

BF Don Quichot (Vaporsol)

€ 1.100.000  |  7,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 391
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

100 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 6-01-2016 in 4 uur volgeschreven door 391 investeerders

Samenvatting

‘On a mission to zero emission’. 

In 2016 komt er nieuwe regelgeving om lucht voor omwonenden zoveel mogelijk schoon te krijgen en daarmee een bijdrage te leveren aan een gezonde leef- en woonomgeving. Water is in Nederland schoon en de uitdaging is nu om luchtvervuiling tegen te gaan!

Met de ontwikkeling van de Vaporsol Vaitec Gaswasinstallatie (Vaitec) speelt Bruinsma Freriks Transport B.V. (BFT) in op de nieuwe en steeds verdergaande regelgeving om de emissie van ontgassende schepen te reduceren tot aanvaardbare milieu- en gezondheidsnormen. BFT, gehuisvest in Zwijndrecht, is een gerenommeerd bevrachtingskantoor in het bevrachten van vloeibare stoffen. BFT is een grote speler in de branche met haar vloot van 50 schepen in vaste charter en ruim 15 schepen op de vrije vervoersmarkt. BFT bemiddelt per jaar ongeveer 6.000 scheepsladingen in het werkgebied ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) en de gehele Rijn met haar zijrivieren.

BFT heeft als nevenactiviteit het verwerken van dampen. Dit doet BFT samen met gelieerde deelnemingen Vaporsol B.V., BF Don Quichot B.V. en de nog op te richten exploitatievennootschap Greenpoint Rotterdam B.V. Binnen Vaporsol (www.vaporsol.com) heeft BFT in de afgelopen vier jaar met 2 partners de Vaporsol Vaitec Gaswasinstallatie (de zgn. Vaitec) ontwikkeld. Met dit innovatieve systeem kan ruim 95% van de kwalijke dampen worden gerecycled. De Vaitec technologie wordt april 2016 gemonteerd op een vaartuig met de naam ‘Don Quichot’, waarmee de exploitatie kan aanvangen

De Don Quichot is een mobiele Vaitec, gebouwd op een speciale tanker die in het hele havengebied van Rotterdam kan worden ingezet. De Don Quichot biedt een slimme oplossing op het gebied van dampverwerking van binnenvaartschepen, zeeschepen (tankers), boord/boord overslag en gasretoursystemen. De Don Quichot is het enige systeem dat snel (20% sneller) en op locatie dampen kan recyclen. Alternatieven zijn dure traditionele systemen, ontgassen op zee of afvangen en verbranden op een locatie in Moerdijk waar het schip naartoe moet varen. Dit is kostbaar, omdat het schip niet operationeel is zolang het onderweg is.

De exploitatie van de Don Quichot in de Rotterdamse Haven start begin april 2016. Deze zal verhuurd worden aan de nog op te richten exploitatiemaatschappij Greenpoint Rotterdam B.V. voor een huurprijs van minimaal € 500.000,- per jaar. Voor de Rotterdamse Haven, de grootste haven voor op- en overslag van olieproducten, is het noodzakelijk dat er geschikte dampverwerkingssystemen komen, vanwege de nieuwe regelgeving (o.a. de Provinciale Milieu Verordening). De Don Quichot kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. De eerste olie-multinationals hebben zich al bij BFT gemeld om van de diensten van de Don Quichot gebruik te gaan maken.

Financieringsbehoefte

De totale financieringsbehoefte van BF Don Quichot B.V. is € 2.500.000,-. Het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs steunen dit initiatief en hebben via de Stimuleringsregeling Duurzame Initiatieven € 1.000.000,- beschikbaar gesteld. Ten minste € 400.000,- financiert BFT c.s. zelf. Het resterende bedrag van € 1.100.000,- wil Don Quichot financieren via 'de crowd'.

De financiering wordt aangetrokken in de vorm van een lineaire lening en heeft een looptijd van 4 jaar. Rentebetaling en aflossing vindt plaats in 48 maandelijkse termijnen. De rente die wordt aangeboden is maar liefst 7%! 

Structuur

Bart Bruinsma en Marc Freriks zijn ieder 50% aandeelhouder in Gildenweg Holding B.V. (holdingmaatschappij van de groep), zie verder het organigram bij het onderdeel Onderneming. Gildenweg Holding B.V. is 100% aandeelhouder van Bruinsma Freriks Transport B.V. en BF Don Quichot B.V. De drie besloten vennootschappen zijn allen debiteur voor de financiering via Collin Crowdfund.

Risico

Dun & Bradstreet geeft moedermaatschappij Gildenweg Holding B.V. (mede debiteur) een Laag risico. De Collin Credit Score komt – gebaseerd op geconsolideerde cijfers – overall uit op Ruim Voldoende en zal na realisatie van de prognose 2016 uitkomen op Goed. Door BF Don Quichot B.V. wordt een positieve/negatieve hypotheekverklaring getekend inzake de Don Quichot (= registergoed). Voor investeerders die een investering doen van € 40.000,- of meer, wordt een eerste hypotheek gevestigd op het object, na afronding van het bouwproces. 

Video Pitch

Leendoel

De financiering is benodigd om het ontbrekende deel van de investering ad € 2.500.000,- in de Don Quichot te bekostigen. Vanuit eigen middelen en de toegekende Stimuleringsregeling Duurzame Initiatieven wordt het grootste deel van de investering gedaan. Via Collin Crowdfund wil het bedrijf een bedrag van € 1.100.000,- financieren met een minimum van € 600.000,-. Het ontbrekende deel zal via informal investors en/of de aandeelhouders verder worden ingevuld, mocht het doelbedrag niet worden gehaald. 

Ondernemer

Gildenweg Holding B.V. c.s. is al ruim 15 jaar in handen van en staat onder leiding van Marc Freriks (52 jaar) en Bart Bruinsma (59 jaar).

Bart Bruinsma heeft met Bruinsma Handel en Scheepvaart B.V. 16 schepen in eigen bezit. In totale de bedrijfsvoering is hij meer op de achtergrond aanwezig. Hij heeft een jarenlange ervaring in de scheepvaartbranche en naam en faam opgebouwd.

Marc Freriks heeft jarenlange ervaring in de specifieke markt van bevrachten van vloeibare stoffen en is verantwoordelijk voor de commercie en de uitrol van het nieuwe concept. Binnen BFT wordt hij ondersteund door zeer ervaren medewerkers.  

Onderneming

BFT (www.bftrans.nl) is ruim 15 jaar geleden opgericht door Bart Bruinsma en Marc Freriks en is sindsdien uitgegroeid tot een toonaangevend bevrachtingskantoor in vloeibare stoffen. Het bedrijf bevracht vrijwel alle grote bedrijven in de sector in de Rotterdamse Haven met een vaste vloot van 50 schepen (ongeveer 6.000 scheepsladingen op jaarbasis). Met een grote verscheidenheid aan schepen wordt flexibel ingespeeld op de vraag vanuit de markt. BFT maakt gebruik van zelf ontwikkelde softwarepakketten (TOMS) en Plotter waardoor vrijwel papierloos en enorm efficiënt kan worden gewerkt. 

Separaat aan deze activiteiten heeft de groep een tweede verdienmodel toegevoegd: het verwerken van dampen (gasvrij maken van landtanks, boord/boord overslag van tankers en binnenvaartschepen, assistentie van gas-retoursystemen). Met de Vaporsol Vaitec gaswasinstallatie wordt ingespeeld op de nieuwe en steeds strengere regelgeving om de emissie van ontgassende schepen te reduceren tot aanvaardbare milieu- en gezondheidsnormen.

De missie is om de lucht voor omwonenden zoveel mogelijk schoon te krijgen en daarmee een bijdrage te leveren aan een gezonde woon- en leefomgeving. Vanaf begin 2016 wordt nieuwe regelgeving op het gebied van uitstoot van dampen van kracht die de binnenvaart en tankvaart dwingt om hun uitstoot fors te verminderen. Het argument hierbij is dat overheden regels invoeren om de bevolking beter te kunnen beschermen tegen luchtvervuiling (zero-emission is een hot item).

BF Don Quichot B.V. en nog op te richten Greenpoint Rotterdam B.V. starten begin april 2016 in de Rotterdamse Haven met de exploitatie van de Don Quichot. Binnen Greenpoint Rotterdam zullen stapsgewijs diverse dampverwerkingsactiviteiten (meerdere Don Quichots en Vaitec-landinstallaties) in en rond het havengebied van Rotterdam in gebruik worden genomen. Hiermee kan aan de verwachte vraag in dampverwerking worden voldaan.

De Rotterdamse Haven is de grootste haven voor op- en overslag van olieproducten en heeft er een zeer groot belang bij dat met de nieuwe regelgeving de continuïteit van de haven blijft gewaarborgd. Gelet op dit enorme belang heeft BFT inmiddels al een stimuleringsbijdrage van ca. € 1.000.000,- van Havenbedrijf Rotterdam/Deltalinqs ontvangen om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Hiermee wordt bereikt, dat de emissie van ontgassende (binnen)vaartschepen in de Rotterdamse Haven kan worden gereduceerd tot aanvaardbare milieu- en gezondheidsnormen.

Met de Don Quichot heeft BFT een uniek product met een slimme oplossing op het gebied van dampverwerking. Hiermee loopt zij voor op de concurrentie die nog met traditionele methodes werkt en die veel hogere operationele kosten hebben. De Don Quichot kan als enige systeem in de markt vluchtige koolwaterstoffen snel en op locatie verwerken die achterblijven in tanks en schepen. De nieuwe activiteiten versterken de continuïteit van de groep voor de toekomst, doordat er een tweede, lucratief verdienmodel wordt toegevoegd.

Structuur
In onderstaande structuur zijn de relevante B.V.’s weergegeven.  

organigram

Financieringsbehoefte

Uit de investerings- en exploitatieprognoses blijkt een kredietbehoefte die bestaat uit: 

Investering Don Quichot

€ 2.200.000,-

Onvoorzien/aanloopkosten

€ 300.000,-

Totale investering

€ 2.500.000,-

Stimuleringsregeling

€ 1.000.000,-

Eigen middelen

€ 400.000,-;

Financiering via Collin

€ 1.100.000,-

Leenbedrag: € 1.100.000,-, doelbedrag is € 1.100.000,- met een minimum van € 600.000,-
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing 
Rente: 7%

Mocht het doelbedrag niet worden behaald, dan wordt het ontbrekende bedrag door de aandeelhouders en/of informal investors ingebracht.

Risico

De groep heeft een uitstekend bestendig verdienmodel met een beperkt risico. De additionele dampverwerkingsactiviteiten versterken de huidige activiteiten van de groep en zullen verder bijdragen aan de winst. De groep is een gezond bedrijf met goede cijfers. 

Zekerheden

  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat geen onttrekkingen aan het vermogen van Gildenweg Holding B.V. (geconsolideerd) zullen plaatsvinden zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 25% of lager is.
  • Ten behoeve van de gekwalificeerde investeerders (vanaf € 40.000,-) bij Collin Crowdfund zal een eerste hypothecaire inschrijving worden gevestigd ter grootte van het leenbedrag op de dampverwerkingsinstallatie Don Quichot.
  • Er wordt een positieve/negatieve hypotheekverklaring op de Don Quichot voor alle investeerders afgegeven door BF Don Quichot B.V.

Voorwaarde
De terbeschikkingstelling van de lening vindt plaats op basis van bestedingscontrole op basis van ons conveniërende facturen.

Dun & Bradstraat Score
De Dun & Bradstraat Score kwalificeert voor moedermaatschappij en mededebiteur Gildenweg Holding B.V. een Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score die is gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op basis van de geconsolideerde tussentijdse cijfers 2015 en prognose 2016 van Gildenweg Holding B.V. c.s..

Rentabiliteit
De geconsolideerde exploitatie geeft meer dan voldoende ruimte voor de bekostiging van alle financieringslasten. Gildenweg Holding B.V. c.s. prognosticeert voor 2015 en 2016 een EBITDA van respectievelijk € 1.300.000,- en € 1.550.000,-. De huidige vrije kasstroom van de groep is ruimschoots voldoende om de totale financieringsverplichtingen van ruim € 600.000,- op jaarbasis te bekostigen. De rentabiliteitsscore komt uit op Excellent.

Solvabiliteit
Het geconsolideerde risicodragend vermogen bedraagt per 1 mei 2015 ca. € 2.096.000,- ofwel 19% van het gecorrigeerde balanstotaal. Na toevoeging van de begrote nettowinst van ruim € 800.000,- zal het solvabiliteitspercentage per ultimo 2015 stijgen naar ruim 23%. Na balansverlenging en toevoeging van het begrote nettoresultaat 2016 (minimaal € 750.000,-) zal per ultimo 2016 de solvabiliteit van Gildenweg Holding B.V. c.s. toenemen tot ruim 27%. De solvabiliteitsscore komt derhalve uit op Voldoende.

Liquiditeit
De liquiditeitspositie is zeer ontspannen vanwege het feit dat leningnemer slechts gedeeltelijk gebruik maakt van haar factorfinanciering bij Deutsche Bank. De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) bedroeg per 1 mei 2015 1,0 en zal ultimo 2015 tijd verbeteren naar 1,2. De Collin Credit Score komt hiermee op Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Excellent
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Investeerders vanaf € 5.000,- ontvangen een uitnodiging voor de feestelijke doop van de Don Quichot plus een exclusieve rondleiding.

Investeerders vanaf € 10.000,- krijgen bovendien 10% korting op de eerste 10 dampontgassingen. 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
06-01-2016 om 14:28
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
06-01-2016 om 14:27
Anonieme investeerder heeft € 5.000 geïnvesteerd.
06-01-2016 om 14:26
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
06-01-2016 om 14:26
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
06-01-2016 om 14:25

Reacties

J.G.W. ter Huurne
16-12-2015 18:36
Ik ben graag bij de feestelijke doop aanwezig! Gedegen bedrijf met een mooi investeringsplan inclusief een belangrijk MVO gehalte. Als CEO van Collin Crowdfund investeer ik graag vanuit privé mee. Normaal zijn investeerders anoniem, maar ik kom hierbij graag uit voor mijn vertrouwen in deze case.
Jeroen ter Huurne CEO Collin Crowdfund

Investeerder – 2229
06-01-2016 13:31
Zo dit gaat snel!!
Proficiat Marc met dit succes.

R.J.C. van Beers
06-01-2016 13:53
Collin, gefeliciteerd met deze mooie en duurzame investering!

Ondernemer

Marc Freriks

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas