32743

BMN Aannemers B.V.

€ 125.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 127
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

2 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Aanzienlijk risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 26-07-2019 in 1 uur volgeschreven door 127 investeerders

Samenvatting

In 2014 is ondernemer Chady Luisman op 18-jarige leeftijd met zijn bouw- en aannemingsbedrijf gestart. Door de goede naam, die inmiddels met de opgeleverde werken is opgebouwd, en met name de bouw van duurzame woonhuizen en loodsen, maakt het bedrijf een mooie groei door en is de werkportefeuille goed gevuld. 
Inmiddels is het bedrijf gevestigd op twee locaties: in Hoek van Holland en Monster.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 125.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire aflossing in 60 maanden. De rente bedraagt 9% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert BMN Aannemers B.V. als Aanzienlijk risico. De Collin Credit Score is Ruim Voldoende. De volgende zekerheden en voorwaarden worden gesteld:

  • De debiteuren zijn BMN Aannemers B.V. en Finance Beheer B.V.
  • De heer C. Luisman geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 125.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van BMN Aannemers B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van C. Luisman voor een bedrag van minimaal € 125.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van BMN Aannemers B.V. en Finance Beheer B.V., worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De lening wordt gebruikt voor de aankoop van materieel en uitbreiding van de voorraad bouwmaterialen.

Ondernemer

Chady Luisman (1996) is vanaf jonge leeftijd werkzaam in de bouw. De eerste ervaring werd opgedaan door mee te lopen met zijn vader op de bouw. Op zijn 18de is hij gestart met zijn eigen bouw- en aannemingsbedrijf. Chady komt uit een echte ondernemersfamilie, waarbij ook zijn opa en diverse ooms in de bouw actief waren of nog steeds zijn. 
Door gerichte vakopleidingen, managementtrainingen en de inmiddels opgedane ervaring, is Chady in staat om zijn snel groeiende bedrijf te managen. Hij wordt hierbij geassisteerd door een zeer ervaren bedrijfsleider.
 

Onderneming

In 2014 is de onderneming gestart. Het bouw- en aannemingsbedrijf is gespecialiseerd in het bouwen van duurzame woningen (soms alleen de ruwbouw) en loodsen. 
Daarnaast bestaat het portfolio ook uit de bouw van grote garages bij woonhuizen en aanbouw van serres en tuinkamers.

BMN Aannemers zorgt ervoor dat de klanten zich nergens druk om hoeven te maken. Zij zorgen er namelijk voor dat het gehele bouwproces vlekkeloos verloopt, van vergunningaanvraag tot de oplevering van het huis of de loods.

De algehele leiding van het bedrijf wordt gedeeld met een zeer ervaren tweede man. Hij zorgt mede voor de aansturing van de uitvoerders op de diverse werken en voor continuïteit bij eventuele afwezigheid van Chady. 

Administratief kan het bedrijf steunen op een aantal systemen en bijbehorende programma’s waarmee de lopende projecten goed kunnen worden gevolgd. 

Op basis van de behoefte aan duurzame en kwalitatief goede woningen, verwacht de onderneming de komende jaren verder te kunnen groeien. Bij de bouw zal tijdig worden ingespeeld op de eisen om zo duurzaam mogelijk te bouwen.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop machines/voertuigen € 80.000,-
Aanpassing terrein € 5.000,-
Uitbreiding voorraad € 30.000,-
Diversen/werkkapitaal € 10.000,-
Totaal € 125.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 125.000,-

Leenbedrag: € 125.000,-
Rente: 9%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Er zijn geen andere financiers.
 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn BMN Aannemers B.V. en Finance Beheer B.V.
  • De heer C. Luisman geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 125.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van BMN Aannemers B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van C. Luisman voor een bedrag van minimaal € 125.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) roerende goederen en voorraden van BMN Aannemers B.V. en Finance Beheer B.V., worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor BMN Aannemers B.V. is Aanzienlijk risico. De kwalificatie voor Finance Beheer B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Aanzienlijk risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. 
De score is gebaseerd op de jaarcijfers van 2017 en 2018 en de prognoses over 2019. De overall score is Ruim Voldoende.

Rentabiliteit
De onderneming is er in 2018 in geslaagd om de omzet te verviervoudigen t.o.v. 2017, van € 91.000,- naar € 358.000,-. Er werd in 2018 een nettowinst na belasting gerealiseerd van € 38.000,-. Bij voornoemde winst was er een genormaliseerde cashflow van € 74.000,-. Dit bedrag was ruim voldoende om de benodigde investeringen te kunnen doen die in 2018 zijn gedaan. Voor 2019 zijn de verwachtingen op basis van de huidige orderportefeuille zeer positief. De omzet neemt naar verwachting toe naar € 1.200.000,-. Hoewel de bedrijfslasten (met name personeelskosten) stijgen en de bruto marge wat daalt (gemiddeld grotere werken), wordt er nog een goed nettowinstniveau van € 87.000,- na belasting geprognosticeerd. Hierbij verwacht men een netto cashflow overschot van € 112.000,- waarmee de aflosverplichtingen op de lening van Collin opgebracht kunnen worden. De Rentabiliteit kwalificeren we op Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
Door de winstreservering in de voorbije jaren, was er per ultimo 2018 sprake van een solvabiliteit van 45%. Naar verwachting zal de solvabiliteit, ondanks de winstreservering, per ultimo 2019 wat zakken naar 38%. Dit wordt veroorzaakt door de balansverlenging door investeringen in diverse activa. De Solvabiliteit kwalificeren we op Ruim Voldoende.

Liquiditeit
Door de investeringen die in 2018 uit de beschikbare cashflow zijn gedaan, is de liquiditeit per ultimo 2018 matig te noemen. Door de financiering van de voorgenomen investeringen en de verwachte cashflow in het lopende boekjaar 2019, zal de liquiditeitspositie aanmerkelijk verbeteren. De Liquiditeit kwalificeren we daarmee op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-63990 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-07-2019 om 11:15
investeerder-70661 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-07-2019 om 11:15
investeerder-2407 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
26-07-2019 om 11:14
investeerder-13130 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-07-2019 om 11:14
investeerder-11485 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-07-2019 om 11:13

Ondernemer

Chady Luisman

Crowdfund Coach


Peter Stout