48502

BNR-Capital B.V.

€ 3.000.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 1773
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

21 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 8-07-2024 in 7 dagen volgeschreven door 1773 investeerders

Samenvatting

BNR-Capital B.V. is een investeringsmaatschappij met een focus op duurzaamheid, innovatie, ICT en leisure. Het grootste gedeelte van de gedane investeringen zijn gedaan met eigen vermogen waardoor het bedrijf een zeer gezonde balansverhouding heeft. Voor een gedeelte van de investeringen voor 2024 wordt nu een financiering gevraagd via Collin Crowdfund. De financiering wordt onder andere aangewend voor:

 • Voorfinanciering voorraad en debiteuren bij groeirealisatie
 • Bekostiging R&D activiteiten in het kader van waterstofontwikkeling gericht op de verduurzamingsvisie
 • Nieuwe investeringen in- en aankopen van entiteiten die bijdragen aan de visie van BNR-Capital
 • Voorfinanciering van vastgoedontwikkelingen.

Financieringsbehoefte
De totaal begrote investeringen in 2024 bedragen € 6.800.000,-. Via een bancaire partij wordt € 1.500.000,- gefinancierd. Uit eigen middelen wordt € 2.300.000,- geïnvesteerd. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 3.000.000,- met een ondergrens van € 2.000.000,-. De looptijd is 36 maanden aflossingsvrij. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. De financiering is grotendeels hypothecair gedekt. Indien er gebruik wordt gemaakt van de ondergrens, zal het restant uit eigen middelen worden ingevuld.

Risico
De Dun&Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Minimaal risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De geldnemers zijn BNR-Capital B.V., BNR-Vastgoed B.V. en BNR-Vastgoed Robbenplaat B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.200.000,- op de percelen grond, kadastraal bekend als sectie G nummers 2118 en 2124 te Wieringermeer en op het perceel grond met als adres Industrieweg 41, 1775PW Middenmeer, kadastraal bekend als sectie G nummer 1722 te Wieringermeer. De percelen grond kennen een gezamenlijke waarde op basis van betaalde koopsommen in 2021 en 2022 van € 1.504.000,-.
 • MSTR Capital B.V. geeft een borgstelling af voor € 2.000.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed, waarop hypotheek verkregen wordt. Op basis van de jaarrekening 2022 was er sprake van een eigen vermogen van € 31.600.000,- op een balanstotaal van € 40.100.000,-.
 • Ter securering van de bovenstaande borgstelling wordt er een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 2.000.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Industrieweg 41, 41a en 41b, 1775 PW te Middenmeer, kadastraal bekend als sectie G, complexaanduiding 1571 appartementsindex 1 en 2 en nummers 1723, 1724, 1725 en 1726 te Wieringermeer,  verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde van € 701.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2023. De verwachting van de ondernemer is dat het onroerend goed € 1.240.000,- waard is op basis van de marktwaardeontwikkeling sinds 2016.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (hypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen, echter zal er niet meer dan € 2.000.000,- uitgewonnen worden.
 • Er wordt een negatieve hypotheekverklaring afgegeven op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Westrak 3, 1771 SR te Wieringerwerf, kadastraal bekend als sectie G, nummer 2120, te Wieringermeer. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 2.700.000,- en een openstaande schuld van € 2.700.000,- per heden. Het onroerend goed kent een waarde van € 5.392.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 11-10-2021. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het onroerend goed mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.
 • Bij verkoop van het perceel grond kadastraal bekend als sectie G nummer 2118 te Wieringermeer dient Geldnemer € 300.000,- af te lossen op de lening
 • Bij verkoop van het perceel grond kadastraal bekend als sectie G nummer 2124 te Wieringermeer dient Geldnemer € 500.000,- af te lossen op de lening
 • Bij verkoop van het perceel grond kadastraal bekend als sectie G nummer 1722 te Wieringermeer dient Geldnemer € 400.000,- af te lossen op de lening
 • Indien Geldnemer de lening gedeeltelijk vervroegd aflost conform de drie bovenstaande gedeeltelijke aflossingen, dient geldnemer te allen tijde 3 maanden rentevergoeding te voldoen over de gedeeltelijke vervroegde aflossing.

Leendoel

De financiering wordt onder andere ingezet voor:

 • Voorfinanciering voorraad en debiteuren bij groeirealisatie
 • Bekostiging R&D activiteiten in het kader van waterstofontwikkeling gericht op de verduurzamingsvisie
 • Nieuwe investeringen in- en aankopen van entiteiten die bijdragen aan de visie van BNR-Capital
 • Voorfinanciering van vastgoedontwikkelingen.

Ondernemer

Richard Meester (1973) is een ondernemer met een technische achtergrond en heeft jarenlang het succesvolle bedrijf Quest Innovations B.V. gerund en dit enkele jaren geleden verkocht aan Olympus. Sindsdien is hij actief als investeerder in meerdere bedrijven met als doelstelling een divers portfolio van succesvolle bedrijven op te bouwen en verder te laten groeien. Samen met een team van experts op het gebied van HR, Finance, Quality en Operations helpen zij bedrijven groeien.

Onderneming

BNR-Capital B.V.
BNR-Capital is een investeringsmaatschappij waarbij zij specifiek investeren in drie kerngebieden:

 1. Duurzaamheid
 2. Innovatie & ICT
 3. Leisure.  

Door middel van het gespecialiseerde team van BNR-Capital dragen zij bij aan kwalitatieve groei van de investeringen door inzet van de kennis en ervaring. BNR-Capital richt zich met name op startups en scale-ups en geeft deze bedrijven handvaten om verder te groeien. 

BNR-Vastgoed B.V. 
In deze entiteit bevinden zich de te ontwikkelen percelen grond, waar voor deze aanvraag ook hypothecaire dekking op wordt verkregen.

BNR-Vastgoed Robbenplaat B.V.
In deze entiteit bevindt zich het vastgoed aan de Westrak 3 te Wieringerwerf. Hier is een twee-laags kantoorgebouw met productie- en expeditie ruimtes gerealiseerd dat inmiddels verhuurd wordt.

Overig

 • BNR Qualtiy is actief in de detachering en ontwikkeling van software, die deels worden ingezet binnen de eigen groep
 • BNR Leisure is eigenaar van het vastgoed van een kartcentrum, met elektrische karts, waarbij de exploitatie plaatsvindt in een 50% deelneming. Dit kartcentrum gaat uitgebreid worden met padelbanen. Deze investering gaat gefinancierd worden middels een lening bij een bancaire partij.
 • Binnen BNR Energy wordt een waterstofproduct ontwikkeld, die momenteel getest en gevalideerd wordt. In het vierde kwartaal zullen de eerste orders hiervoor uitgeleverd worden.
 • In BNR Automotive wordt gehandeld in high-end auto’s.
 • Rové Horecagroothandel betreft een scale-up waarbij momenteel de interne organisatie wordt ingericht om vanaf 2025 vol in te zetten op groei.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Investering kartbaan (uitbreiding met padelbanen) € 1.400.000,-
Ontwikkeling / verduurzaming gebouwen € 3.335.000,-
Nieuwe investeringen € 1.957.000,-
Werkkapitaal  € 108.000,-
Totale investering     € 6.800.000,-
Inbreng eigen middelen* € 2.300.000,-
Bancaire financiering     € 1.500.000,-
Lening via Collin Crowdfund   € 3.000.000,-

Leenbedrag: € 3.000.000,-, met een ondergrens van € 2.000.000,-.
Rente: 8,0%
Looptijd: 36 maanden aflossingsvrij met derhalve een slottermijn ter hoogte van het leenbedrag.

*indien er gebruik wordt gemaakt van de ondergrens zal de eigen inbreng worden verhoogd.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor BNR-Capital B.V. is Minimaal risico. De kwalificatie voor BNR-Vastgoed B.V. is Gemiddeld risico. De kwalificatie voor BNR-Vastgoed Robbenplaat B.V. is Laag risico. De kwalificatie van MSTR Capital B.V. (borg) is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze is gebaseerd op basis van de aangeleverde jaarrekeningen, consolidatiestaten, taxatierapporten en aktes van leveringen van de aangetrokken percelen. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
In 2023 is een geconsolideerde omzet behaald van € 2.287.000,- en een verlies van € 766.000,-, dat voornamelijk is veroorzaakt door het boekverlies vanuit minderheidsdeelnemingen van € 730.000,-. Doordat er ook € 771.000,- aan afschrijvingen, waarvan € 517.000,- op immateriële vaste activa) was de genormaliseerde cashflow € 5.000,- positief. Voor 2024 wordt een omzet begroot van € 5.125.000,- en een netto winst van € 794.000,- Het netto cashflow overschot bedraagt € 1.277.000,- (exclusief investeringen, die deels vanuit eigen middelen wordt gedaan en extra financieringen). De afloscapaciteit kwalificeren wij als Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
Ultimo 2023 bedroeg het eigen vermogen € 24.062.000,- op een balanstotaal van € 28.636.000,-. Hiermee bedraagt de solvabiliteit 84%. Na kredietverstrekking wordt ultimo 2024 een solvabiliteit van 74% begroot. Hiermee kwalificeren wij de Solvabiliteit als Zeer goed. 

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn BNR-Capital B.V., BNR-Vastgoed B.V. en BNR-Vastgoed Robbenplaat B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.200.000,- op de percelen grond, kadastraal bekend als sectie G nummers 2118 en 2124 te Wieringermeer en op het perceel grond met als adres Industrieweg 41, 1775PW Middenmeer, kadastraal bekend als sectie G nummer 1722 te Wieringermeer. De percelen grond kennen een gezamenlijke waarde op basis van betaalde koopsommen in 2021 en 2022 van € 1.504.000,-.
 • MSTR Capital B.V. geeft een borgstelling af voor € 2.000.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed, waarop hypotheek verkregen wordt. Op basis van de jaarrekening 2022 was er sprake van een eigen vermogen van € 31.600.000,- op een balanstotaal van € 40.100.000,-.
 • Ter securering van de bovenstaande borgstelling wordt er een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 2.000.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Industrieweg 41, 41a en 41b, 1775 PW te Middenmeer, kadastraal bekend als sectie G, complexaanduiding 1571 appartementsindex 1 en 2 en nummers 1723, 1724, 1725 en 1726 te Wieringermeer,  verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde van € 701.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2023. De verwachting van de ondernemer is dat het onroerend goed € 1.240.000,- waard is op basis van de marktwaardeontwikkeling sinds 2016.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (hypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen, echter zal er niet meer dan € 2.000.000,- uitgewonnen worden.
 • Er wordt een negatieve hypotheekverklaring afgegeven op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Westrak 3, 1771 SR te Wieringerwerf, kadastraal bekend als sectie G, nummer 2120, te Wieringermeer. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 2.700.000,- en een openstaande schuld van € 2.700.000,- per heden. Het onroerend goed kent een waarde van € 5.392.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 11-10-2021. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het onroerend goed mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.
 • Bij verkoop van het perceel grond kadastraal bekend als sectie G nummer 2118 te Wieringermeer dient Geldnemer € 300.000,- af te lossen op de lening
 • Bij verkoop van het perceel grond kadastraal bekend als sectie G nummer 2124 te Wieringermeer dient Geldnemer € 500.000,- af te lossen op de lening
 • Bij verkoop van het perceel grond kadastraal bekend als sectie G nummer 1722 te Wieringermeer dient Geldnemer € 400.000,- af te lossen op de lening
 • Indien Geldnemer de lening gedeeltelijk vervroegd aflost conform de drie bovenstaande gedeeltelijke aflossingen, dient geldnemer te allen tijde 3 maanden rentevergoeding te voldoen over de gedeeltelijke vervroegde aflossing.

Met de hypothecaire inschrijvingen en de borgstelling vanuit de persoonlijke holding van Richard Meester (gesecureerd met een hypothecaire inschrijving) kwalificeren wij de Zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Zeer goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed
 

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
07-07-2024 om 0:29
investeerder-450928 heeft € 32.500 geïnvesteerd.
07-07-2024 om 0:24
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
07-07-2024 om 22:40
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
07-07-2024 om 21:55
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
07-07-2024 om 19:47

Ondernemer

R.J.C. Meester

Crowdfund Coach


Lars van Meer