48833

Xmas Group

€ 325.000  |  10,0% rente  |  45 maanden  Investeerders: 265
Reeds
geïnvesteerd

68 %

103.500 nog te investeren

Verlopen
inschrijftijd

2 %

30 dagen resterend

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende

Samenvatting

Rik Broeren en Milan Oostenrijk hebben begin 2022 de besloten vennootschap Broos opgericht en ondernemen onder de handelsnaam Xmas Group. De Xmas Group verhuurt en verkoopt houten chalets, die voornamelijk tijdens de winterperiode en feestdagen worden gebruikt op kerstmarkten. De onderneming voorziet haar klanten niet alleen van chalets en decoratieartikelen, maar biedt ook ondersteuning bij het ontwerpen van de gewenste setting en sfeer. Vorig jaar hebben de ondernemers een groot aantal houten chalets aangekocht, welke grotendeels zijn gefinancierd met achtergestelde familieleningen. Van dezelfde verkoper wordt nu een groot pakket aan bestaande klanten en activa, waaronder ornamenten en een groot aantal decoratieartikelen, aangekocht. Hierdoor kan de onderneming haar klanten een (groter) totaalpakket aanbieden.

In het eerste volledige jaar (2023) heeft Xmas Group een positieve exploitatie weten te realiseren. Het bedrijf waarvan de activa en het bestaande klantenbestand wordt gekocht is reeds ruim 10 jaar actief in deze markt en heeft jaarlijks terugkerende opdrachtgevers zoals: grote pretparken in Nederland, musicals, televisieprogramma’s en MKB- en internationale bedrijven. De totale klantenportefeuille bestaat na overname uit ruim 800 bestaande opdrachtgevers. De begrotingen zijn gebaseerd op de bestaande omzet uit de contracten die worden overgenomen. Rik en Milan hebben de afgelopen jaren ervaring opgedaan bij het verkopende bedrijf en blijven in de rustigere perioden werkzaamheden verrichten bij dit bedrijf.

De ondernemers geven een gezamenlijke borgstelling af ter hoogte van het leenbedrag. Vanuit de ouders van de ondernemers worden borgstellingen afgegeven, de leningen vanuit familie worden achtergesteld en alle activa met een boekwaarde van € 725.000,- worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.

Financieringsbehoefte
De totale overnamesom van de activa bedraagt € 450.000,-. Hiervan dient een bedrag van € 150.000,- direct te worden betaald. Het restant wordt afbetaald door vier jaarlijkse deelbetalingen van € 75.000,-, voor het eerst in december 2025. De laatste deelbetaling wordt in december 2028 aan de verkoper voldaan. Hiernaast wensen de ondernemers werkkapitaal ter hoogte van €175.000,- aan te wenden voor de verhuizing naar een groter huurpand, waarvoor een waarborgsom is verschuldigd en de nodige bedrijfsuitrusting aangeschaft dient te worden. Het werkkapitaal wordt tevens aangewend ter voorbereiding van het winterseizoen, wanneer de vraag naar de producten en diensten van de onderneming het hoogste is.

De totale investering bedraagt € 625.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 325.000,- met een ondergrens van € 250.000,-. De looptijd is 45 maanden, waarbij er elk kalenderjaar in de maanden februari, maart en april € 27.500 wordt afgelost (gezamenlijk € 82.500,-). De laatste maandaflossing vindt plaats in april 2028 en bedraagt € 22.500,-. De rente bedraagt 10,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. Indien er gebruik wordt gemaakt van de ondergrens heeft de verkoper toegezegd een gedeelte van de direct te betalen overnamesom uit te stellen, zodat dit bedrag op een later moment vanuit de lopende cashflow kan worden voldaan.

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

 • De geldnemers zijn Broos B.V. en Broos Company B.V.
 • De heren R.R.J.A. Broeren en M. Oostenrijk (ondernemers) geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 325.000,-. Deze borgstelling is op dit moment moreel van aard.
 • Mevrouw Broeren-Daemen (moeder van Rik) geeft een borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op het woonhuis dat gezamenlijk met de vader van Rik in eigendom is. De overwaarde op het woonhuis bedraagt € 380.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 06-09-2023 en de restschuld per 31-12-2022. Deze borgstelling komt te vervallen op het moment dat er € 100.000,- is afgelost op deze lening.
 • De heer Oostenrijk (vader van Milan) geeft een borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling op dit moment grotendeels moreel van aard op basis van de overwaarde op het woonhuis in eigendom. De overwaarde op het woonhuis bedraagt € 12.000,- op basis van de WOZ-waarde 2023 en de restschuld per 31-12-2023. Deze borgstelling komt te vervallen op het moment dat er € 100.000,- is afgelost op deze lening.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De boekwaarde van de roerende zaken bedroeg € 275.000,- per 31-03-2024, na investering zal dit € 725.000,- zijn.
 • De lening van de heer Oostenrijk (vader van Milan) ter hoogte van € 100.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De rente wordt wel betaald. De eerste 12 maanden na aanvang van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. Vanaf de 13e maand mag de aflossing regulier worden voldaan, mits de kasstroom toereikend is. 
 • De leningen van de heer Broeren en Broeren-Daemen (vader en moeder van Rik) ter hoogte van € 80.000,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De rente wordt wel betaald. De eerste 12 maanden na aanvang van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. Vanaf de 13e maand mag de aflossing regulier worden voldaan, mits de kasstroom toereikend is.

Leendoel

Het leendoel betreft de overname van een pakket aan activa, waaronder ornamenten en een groot aantal decoratieartikelen, van dezelfde verkoper waarvan vorig jaar reeds een groot aantal houten chalets is overgenomen. Deze investering stelt de onderneming in staat om een compleet pakket aan te bieden aan de afnemers en tevens kunnen de bestaande klantrelaties worden uitgebouwd. Daarnaast wensen de ondernemers werkkapitaal aan te wenden voor de verhuizing naar een groter huurpand, waarvoor een waarborgsom is verschuldigd en de nodige bedrijfsuitrusting aangeschaft dient te worden. Het werkkapitaal wordt tevens aangewend ter voorbereiding van het winterseizoen, wanneer de vraag naar de producten en diensten van de onderneming het hoogste is.

Ondernemer

Xmas Group wordt gedreven door de jonge en ambitieuze ondernemers Rik Broeren (2002) en Milan Oostenrijk (2002).

Rik ontdekte na het afronden van de middelbare school dat zijn hart ligt bij het ondernemen, wat uiteindelijk heeft geleid tot de oprichting van Broos. Binnen Xmas Group ligt de aandacht van Rik vooral op operationele efficiëntie en innovatie, waarbij hij nauw samenwerkt met het team om ervoor te zorgen dat projecten soepel verlopen en er hoge kwaliteit en service wordt aangeboden.

Milan heeft zijn middelbare school afgerond en heeft vervolgens verschillende vervolgopleidingen gevolgd. Ook hij ontdekte al snel dat zijn passie binnen het ondernemen ligt. Binnen Xmas Group ligt de aandacht van Milan vooral bij strategische ontwikkeling en klantrelaties, om ervoor te zorgen dat de onderneming de eerste keuze voor opdrachtgevers blijft als het aankomt op kerst gerelateerde evenementen en decoraties.

Rik en Milan hebben de afgelopen jaren ervaring opgedaan bij het verkopende bedrijf en blijven hier in de rustigere perioden werkzaam.

Onderneming

Rik Broeren en Milan Oostenrijk hebben begin 2022 Broos opgericht en ondernemen onder de handelsnaam Xmas Group. De Xmas Group verhuurt en verkoopt houten chalets, die voornamelijk tijdens de winterperiode en feestdagen (seizoensbedrijf) worden gebruikt op kerstmarkten (november tot en met januari). Ook verhuurt de onderneming verschillende decoratieartikelen, zoals kerstbomen en kerstverlichting. Bij Xmas Group kan de klant niet alleen terecht voor de huur of aankoop van bovengenoemde artikelen, maar ook helpt het bedrijf bij het ontwerpen van de setting en sfeer zoals door de klant gewenst. De missie van Broos is dan ook het vertalen van de kracht en magie van Kerstmis naar de wensen van de klant. In het eerste volledige jaar (2023) heeft Xmas Group een positieve exploitatie weten te realiseren. Via de holding Broos Company zijn Rik en Milan ieder voor 50% aandeelhouder.

Het bedrijf waarvan de activa en het bestaande klantenbestand wordt gekocht is reeds ruim 10 jaar actief in deze markt en heeft jaarlijks terugkerende opdrachtgevers zoals: grote pretparken in Nederland, musicals, televisieprogramma’s en MKB- en internationale bedrijven. De totale klantenportefeuille bestaat na overname uit ruim 800 bestaande opdrachtgevers. Ook werkt men nauw samen met grote eventbureaus voor kerstevents. Door deze overname kunnen de ondernemers deze langdurige klantrelaties behouden en versterken.

De begrotingen zijn gebaseerd op de bestaande omzet uit de contracten die worden overgenomen. Er is door de verkoper ruim 10 jaar geïnvesteerd in het opbouwen van het klantenbestand. Rik en Milan kennen de klanten die ze overnemen en kunnen deze blijven bedienen. Dit zorgt naar verwachting voor een stevige basis aan klanten en inkomstenstromen.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overnamesom activa € 450.000,-
Werkkapitaal € 175.000,-
Totale investering € 625.000,-
Toekomstige betalingen overnamesom* € 300.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 325.000,-

Leenbedrag: € 325.000,-, met een ondergrens van € 250.000,-.
Rente: 10,0%
Looptijd: 45 maanden, waarbij er elk kalenderjaar in de maanden februari, maart en april € 27.500 wordt afgelost (gezamenlijk € 82.500,-). De laatste maandaflossing vindt plaats in april 2028 en bedraagt € 22.500,-.

De omzet wordt voor het grootste gedeelte gerealiseerd in de maanden oktober, november en december. Door het verstrekte leverancierskrediet vinden de betalingen plaats in het voorjaar. Het aflossingspatroon van de financiering is hierop afgestemd.

*Indien er gebruik wordt gemaakt van de ondergrens heeft de verkoper toegezegd een gedeelte van de direct te betalen overnamesom uit te stellen, zodat dit bedrag op een later moment vanuit de lopende cashflow kan worden voldaan.

Overige financiers:
In 2023 hebben de ondernemers van dezelfde verkoper een groot aantal houten chalets gekocht. Deze investering van totaal € 265.000,- is grotendeels gefinancierd via familieleningen. Per heden is er een bedrag van € 45.000,- dat nog moet worden afbetaald (conform gemaakte afspraken) aan de verkopende partij. Vanuit het werkkapitaal dat wordt verkregen wordt deze betaling voldaan.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Broos B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor Broos Company B.V. is Laag risico. Wij hanteren voor deze aanvraag de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de geconsolideerde jaarcijfers over 2023 en de prognosecijfers van Broos B.V. en Broos Company B.V. over 2024, 2025, alsmede de waarde van de afgegeven borgstellingen. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Afloscapaciteit 
In 2023 is een geconsolideerde omzet van € 173.000,- gerealiseerd en een nettowinst van € 48.000,-. Voor 2024 wordt een omzet begroot van € 623.000,- en een nettowinst van € 160.000,-. De omzetgroei komt grotendeels voort uit de klantenportefeuille die wordt overgenomen. Omdat er in 2024 nog geen aflossingen plaatsvinden op deze lening bedraagt het verwachte netto cashflowoverschot € 228.000,-. Voor 2025 wordt een omzet begroot van € 683.000,- en een nettowinst van € 136.000,-. Het verwachte netto cashflowoverschot bedraagt € 25.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit, omdat deze grotendeels gebaseerd is op prognosecijfers, voorzichtigheidshalve als Voldoende. 

Solvabiliteit
Ultimo maart 2024 bedroeg de geconsolideerde solvabiliteit 14% op een balanstotaal van € 386.000,-. Na kredietverstrekking bedraagt de geconsolideerde solvabiliteit 24% op een balanstotaal van € 966.000,-. De leningen verstrekt door ouders ter hoogte van € 180.000,- worden achtergesteld ten opzichte van deze financiering, welke zijn meegerekend in het risicodragende vermogen. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn Broos B.V. en Broos Company B.V.
 • De heren R.R.J.A. Broeren en M. Oostenrijk (ondernemers) geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 325.000,-. Deze borgstelling is op dit moment moreel van aard.
 • Mevrouw Broeren-Daemen (moeder van Rik) geeft een borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op het woonhuis dat gezamenlijk met de vader van Rik in eigendom is. De overwaarde op het woonhuis bedraagt € 380.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 06-09-2023 en de restschuld per 31-12-2022. Deze borgstelling komt te vervallen op het moment dat er € 100.000,- is afgelost op deze lening.
 • De heer Oostenrijk (vader van Milan) geeft een borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling op dit moment grotendeels moreel van aard op basis van de overwaarde op het woonhuis in eigendom. De overwaarde op het woonhuis bedraagt € 12.000,- op basis van de WOZ-waarde 2023 en de restschuld per 31-12-2023. Deze borgstelling komt te vervallen op het moment dat er € 100.000,- is afgelost op deze lening.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De boekwaarde van de roerende zaken bedroeg € 275.000,- per 31-03-2024, na investering zal dit € 725.000,- zijn
 • De lening van de heer Oostenrijk (vader van Milan) ter hoogte van € 100.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De rente wordt wel betaald. De eerste 12 maanden na aanvang van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. Vanaf de 13e maand mag de aflossing regulier worden voldaan, mits de kasstroom toereikend is. 
 • De leningen van de heer Broeren en Broeren-Daemen (vader en moeder van Rik) ter hoogte van € 80.000,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De rente wordt wel betaald. De eerste 12 maanden na aanvang van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. Vanaf de 13e maand mag de aflossing regulier worden voldaan, mits de kasstroom toereikend is. 

Door de borgstellingen vanuit de ondernemers, de ouders van de ondernemers, verpanding van alle huidige en aan te kopen activa en de achtergestelde leningen van de ouders van ondernemers kwalificeren wij de zekerheden als Ruim voldoende. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Voldoende

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-389950 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-07-2024 om 12:27
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
13-07-2024 om 12:03
investeerder-288550 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
13-07-2024 om 11:00
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
13-07-2024 om 10:33
investeerder-279930 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-07-2024 om 10:29

Ondernemer

Crowdfund Coach


Tijs Bastiaansen