44744

Cafe den Tollensteghe

€ 150.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 415
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

19 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Aanzienlijk
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 23-03-2023 in 6 dagen volgeschreven door 415 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Eet- en biercafé den Tollensteghe
Sector Cafés/ winkel in dranken (horeca)
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Herfinanciering
Datum van oprichting 13-01-2017
Website https://www.cafedentollensteghe.nl/

Leendoel

Barry ter Meulen heeft in 2017 het bestaande café Den Tollensteghe in de Culemborgse binnenstad overgenomen, betaald uit eigen middelen. De kroeg liep naar behoren, totdat men moest sluiten vanwege corona. Dit heeft geleid tot een opgebouwde schuldenlast bij onder andere de verhuurder, belastingdienst en energieleverancier. Anderzijds heeft dit ook geleid tot het ontstaan van de Kulenborgse Bierhandel. Onder begeleiding van de huidig boekhouder zijn er afspraken gemaakt met de schuldeisers welke echter te veel liquiditeitsdruk met zich meebrengen. Met de gevraagde financiering via Collin Crowdfund wordt de gehele opgebouwde schuldenlast ineens ingelost waarmee de liquiditeitsdruk wordt verlaagd en de verplichtingen kunnen worden nagekomen uit de exploitatie.

Er wordt een lineaire lening van € 150.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een slottermijn van € 50.000,-. De vaste rente bedraagt 9,0%. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering schulden € 125.000
Werkkapitaal € 25.000
Collin Direct € 150.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is de heer B. (Barry) ter Meulen handelend onder de naam Eet- en biercafé den Tollensteghe. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemer is op dit moment materieel van aard, gezien de overwaarde op de privéwoning.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het woonhuis aan de Tollenstraat 21, 4101BD te Culemborg, kadastraal bekend als Culemborg I 3101, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 222.580,- en een openstaande schuld van € 116.000,-. Het woonhuis kent een marktwaarde van € 300.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 9 maart 2023.
  • De heer B. (Barry) ter Meulen geeft een negatieve hypotheekverklaring af op de woning aan Tollenstraat 21, 4101BD te Culemborg, kadastraal bekend als Culemborg I 3101. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Eet- en biercafé den Tollensteghe is Aanzienlijk risico. Deze score wordt veroorzaakt door een drietal ter incasso aangeboden vorderingen welke allen zijn ontstaan in de Corona-periode. Inmiddels zijn deze allen afgewikkeld en gesloten zonder juridische stappen.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling mede gebruik gemaakt van de definitieve jaarcijfers tot en met 2021, voorlopige jaarcijfers 2022 (door de boekhouder aangeleverd) en een prognose 2023. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De in 2022 gerealiseerde omzet bestaat voor 85% uit het café en voor 15% uit de in Corona-tijd geopende bierwinkel. Ondanks dat het café de gehele maand januari was gesloten door een lockdown is gebleken dat er voldoende rentabiliteitsperspectieven zijn. In 2023, uitgaande dat er geen lockdowns zijn, is de verwachte omzet ruim 10% hoger. Naast een omzetstijging is, door voordeliger in te kopen via de bierwinkel, ook de brutomarge met zo’n 10% gestegen. In privé kan ondernemer met € 25.000,- voldoende in privé voorzien, mede door lage privé hypotheeklasten. Hierdoor is voldoende marge om de verplichtingen richting Collin Crowdfund na te komen. Door de verlieslatende exploitatie in de coronajaren 2020 en 2021 is er sprake van een negatief eigen vermogen. De verwachting is, dat jaarlijks weer toegevoegd kan worden aan het eigen vermogen.

Jaarcijfers

Balans overzicht na investering

Activa

  BNI
Vaste activa € 21.000
Vlottende activa € 109.000
Overige vlottende activa € —
Totaal € 130.000

Passiva

  BNI
Eigen vermogen € -20.000
Langlopende schulden € 150.000
Kortlopende schulden € —
Totaal € 130.000

Winst- en verliesrekening 2022

Omzet € 328.000
Bruto winst € 163.000
Kosten € 117.000
Afschrijvingen € 6.000
Resultaat € 40.000

Prognose winst- en verliesrekening 2023

Omzet € 375.000
Bruto winst € 188.000
Kosten € 134.000
Afschrijvingen € 9.000
Resultaat € 45.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-39665 heeft € 700 geïnvesteerd.
23-03-2023 om 13:30
investeerder-108591 heeft € 100 geïnvesteerd.
23-03-2023 om 13:06
investeerder-374586 heeft € 300 geïnvesteerd.
23-03-2023 om 13:02
investeerder-374693 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-03-2023 om 13:00
investeerder-109478 heeft € 100 geïnvesteerd.
23-03-2023 om 12:58

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders