32036

ChocoLagendijk

€ 450.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  
Reeds
geïnvesteerd

- %

Verlopen
inschrijftijd

- %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende

Samenvatting

De financieringsbehoefte wordt voor € 450.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 250.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin Crowdfund een samenwerkingsovereenkomst heeft. 
De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. 
Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund. 
Om maximaal gebruik te maken van de samenwerking zal op beide platformen de financieringsaanvraag worden opengezet en creëren we zogenaamde communicerende vaten door de mogelijkheid open te houden de hoogte van de leenbedragen bij beide platformen te kunnen verhogen respectievelijk verlagen naar aanleiding van het verloop van de funding op beide platformen. Hiermee maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om een succesvolle funding te realiseren.

Chocolagendijk is een kleinschalig bedrijf  met liefde voor chocolade, gespecialiseerd in het maken van bijzondere chocolade producten, met de focus op platte chocolade. Chocolagendijk kenmerkt zich door een grote flexibiliteit in productie, het bedenken en produceren van originele producten waarbij kwaliteit en leveringsbetrouwbaarheid hoog in het vaandel staat. Naast twee resellers worden ook steeds meer (maatwerk) producten geproduceerd voor grote retailketens. Dankzij de ambachtelijke inslag springt Chocolagendijk snel in op de wensen van haar klanten en onderscheidt zich van haar concurrenten met de productie van maatwerkproducten, flexibiliteit en een snelle levering.

Joop Lagendijk heeft het bedrijf in 1994 opgericht en samen met zijn echtgenote en kinderen uitgebouwd naar de huidige situatie in een modern pand in Oud-Gastel. Enkele jaren geleden heeft de zoon de leiding van het bedrijf overgenomen, maar deze heeft inmiddels weer afscheid genomen van het bedrijf. Dochter Esther Lagendijk heeft nu de leiding van het bedrijf in handen genomen. Joop en Carla Lagendijk hebben ieder 50% van de aandelen C & J Holding B.V. in bezit. C & J Holding B.V. heeft 100% van de aandelen Chocolagendijk B.V. in haar bezit.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 800.000,-, waarvan DAS Factoring € 100.000,- (werkkapitaalfinanciering) voor haar rekening neemt. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 450.000 en de gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 250.000,-. De looptijd is 72 maanden, waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij. Vanaf de zevende maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing van € 2.719,23 en een slottermijn van € 273.250,-. De rente bedraagt 7% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet geeft Chocolagendijk B.V. de kwalificatie Verhoogd risico en aan C & J Holding B.V. wordt de kwalificatie Laag risico gegeven. De Collin Credit Score overall is Voldoende. De debiteuren zijn Chocolagendijk B.V. en C & J Holding B.V. De heer J. Lagendijk en mevrouw C.A.M. Lagendijk-Evers geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. Mevrouw E. Lagendijk geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Chocolagendijk B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 700.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed gevestigd.
De getaxeerde marktwaarde van het pand bedraagt € 727.000,-. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het woonhuis gevestigd met een voorbelasting van € 68.067,- en een minimale geschatte waarde van € 250.000,- per 1 april 2019.

Leendoel

De tegenvallende resultaten in boekjaar 2018 hebben ertoe geleid dat er afscheid wordt genomen van de huisbankier. Met het oog op de (over)waarde van het onroerend goed en kwalitatief goede debiteuren van het bedrijf is er voor een stapelfinanciering gekozen waarbij een factorbedrijf gezamenlijk met de investeerders van Collin Crowdfund de totale uitbreidingsfinanciering voor hun rekening nemen.

Ondernemer

Na een carrière bij een andere chocoladefabriek heeft Joop Lagendijk in 1994 vanuit de eigen woning  een bedrijf opgericht, dat chocolade producten vervaardigt en verkoopt. Zijn echtgenote Carla en dochter Esther zijn vanaf het begin ook bij het bedrijf betrokken geweest. In 2007 is een nieuw pand gebouwd op het industrieterrein in Oud-Gastel. Enkele jaren geleden is besloten dat de zoon de leiding van het bedrijf zou overnemen en heeft dochter Esther het bedrijf verlaten. Zij is momenteel teammanager machinisten bij de NS. Echter, de wijziging van het management heeft niet tot het gewenste resultaat geleid en het bedrijf heeft in 2018 een verlies moeten incasseren. Mede om gezondheidsredenen is afscheid genomen van de zoon als directeur van het bedrijf. 

Dochter Esther Lagendijk is onlangs als directeur van het bedrijf in dienst getreden om het bedrijf verder uit te bouwen. De competenties van Esther Lagendijk liggen met name op het gebied van organiseren, optimaliseren van de productie, helicopterview, denken in oplossingen en mensen motiveren. Zij heeft, behoudens de afgelopen drie jaar, al vanaf 1994 in het bedrijf gewerkt, kent alle ins en outs en heeft de managementkwaliteiten om het bedrijf te leiden. Zodra de herfinanciering gereed is zal ze zich volledig gaan richten op Chocolagendijk.

De ouders van Esther Lagendijk zijn momenteel ook weer part-time werkzaam bij het bedrijf. Joop Lagendijk is met name de creatieve geest en Carla Lagendijk verricht allerlei hand en span diensten op organisatorisch- en administratief gebied.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
Vanuit een modern pand in Oud-Gastel produceert Chocolagendijk op industriële wijze en met een ambachtelijke inslag chocolade producten. Dit doet het bedrijf al jaren via twee resellers maar inmiddels ook voor grote (retail)klanten. In de toekomst zal ook steeds meer voor de promotionele markt geproduceerd gaan worden. Chocolagendijk is een kleine organisatie met liefde voor chocolade, gespecialiseerd in het maken van bijzondere chocolade producten, met de focus op platte chocolade. De cashcow is momenteel de hot chocolate spoon, waarmee in een handomdraai heerlijke chocolademelk kan worden gemaakt. Tevens is het bedrijf sterk in het bedenken van innoverende producten die de concurrenten minder snel kunnen produceren.

Missie
Onze missie is dat klanten niet meer om Chocolagendijk heen kunnen. Chocolagendijk kenmerkt zich door een grote flexibiliteit in productie, het bedenken en maken van originele producten en het leveren van kwaliteit. Chocolagendijk is een betrouwbare, flexibele partner, die producten van kwalitatief goede chocolade met een hoog cacaopercentage bedenkt en produceert.

Visie
Chocolagendijk is er op gericht haar product aan te laten sluiten bij de wensen van de klant. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is daar een wezenlijk onderdeel van, wat zichtbaar is in de UTZ (is een keurmerk voor koffie en andere producten die afkomstig is van boeren die oog hebben voor mens en milieu) en Fairtrade chocolade producten. Chocolagendijk gaat starten met een innoverend project; in suiker gereduceerde chocolade. Tevens wordt er gewerkt in een BRC gecertificeerde productie (AA status), waarbij de onderneming voldoet aan de eisen van de voedselveiligheid.

Doelen 
Onder de vorige leiding werd de verkoop niet genoeg gestimuleerd en aanvragen van klanten niet adequaat afgehandeld. Er werd bovendien geen nacalculatie gemaakt waardoor producten onder de kostprijs zijn verkocht. Kortom het bedrijfsmanagement lag op een (te) laag niveau met alle negatieve gevolgen vandien. De aandeelhouders hebben maatregelen genomen en hebben hun dochter Esther Lagendijk als bestuurder aangesteld. Zij heeft, in overleg met de ouders, de noodzakelijk maatregelen genomen, die zij dankzij haar eerdere ervaringen in het bedrijf, al snel heeft kunnen doorvoeren.

Uitgangspunten

 • Focus op een breder en internationaler afnemersbestand; 
 • Meer partner in chocolade zijn voor de afnemers; 
 • Sterke positie verwerven in niet seizoensgebonden producten;
 • Specialisme in ‘complexe’ producten;
 • Scherp zijn op kansen in de markt voor de meer ‘bewust kopende’ consument. Bijvoorbeeld in suiker gereduceerde chocolade.
 • Vaste contracten met klanten (omzetcontracten op jaarbasis of meerjaars contracten)
 • Strakkere inkoop van grondstoffen en verpakkingsmaterialen, de operatie wordt kostenbewust en efficiënt gedreven, zodat er kosten worden bespaard.

  
Concurrentiepositie en/of onderscheidend vermogen

Twee resellers zijn al jaren vaste klant en tot voor kort de belangrijkste afnemers van het bedrijf. Om het risico beter te spreiden en het bedrijf verder te laten groeien is het klantenbestand uitgebreid met grote retailers en is de focus teruggebracht op de promotionele markt. Het doel is om de afhankelijkheid van enkele klanten te reduceren, meer private labels voor derden te organiseren en optimaliseren van de verbetering in de behartiging van klantaanvragen. Er is inmiddels gestart met eigen actieve verkoop met rechtstreekse verkoop aan o.a. retailers. Potentie ligt er ook buiten Nederland voor bijvoorbeeld spoons, chocolade ijsjes en bulk zakjes chocolade bij grote retailers. Chocolagendijk onderscheidt zich in originele producten, flexibiliteit en leveringsbetrouwbaarheid.

Structuur

Financieringsbehoefte

Als gevolg van het slechte jaar 2018 is de relatie met de huidige bankier verslechterd en dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat de wegen gaan scheiden.

Investeringsoverzicht

Herfinanciering huidige bank € 516.000,-
Bedrijfskapitaal € 284.000,-
Totaal € 800.000,-
DAS-factoring € 100.000,-
Lening via Knab Crowdfunding € 250.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 450.000,-

Omdat het bedrijf een seizoenkarakter (eind van het jaar) heeft, zal de piek in de liquiditeit aan het einde van het jaar (circa € 250.000,-) door factoring worden opgevangen.

Leenbedrag: € 450.000,-
Rente: 7%
Looptijd: 72 maanden, waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij. Vanaf de zevende maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing van € 2.719,23 en een slottermijn van € 273.250,-.

Naast de overeengekomen slottermijn, bestaat de mogelijkheid om de lening algeheel vevroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van drie maanden voor de investeerders.

Zekerheden en voorwaarden overige financiers:
DAS-factoring

 • Persoonlijke borgstelling ter hoogte van € 75.000,- door de heer J. Lagendijk en mevrouw C.A.M. Lagendijk-Evers.

Risico

De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen op een totale financiering van € 700.000,-.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Chocolagendijk B.V. en C & J Holding B.V.
 • De heer J. Lagendijk en mevrouw C.A.M. Lagendijk-Evers geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde, gezien de overwaarde op de privé woning.
 • Mevrouw E. Lagendijk en de heer J.A. Perez Tezanos geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde, gezien de overwaarde op de privéwoning.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het woonhuis aan de Sint Antoinedijk 14 te Oud-Gastel verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 68.067,- en een openstaande schuld van € 68.067,-. De geschatte waarde per 1 april 2019 bedraagt € 250.000,-.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 700.000,-  op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Argon 3 te Oud-Gastel verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 727.000,- op basis van een taxatierapport opgesteld op 31 januari 2018. 
 • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Chocolagendijk B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Chocolagendijk B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor C & J Holding B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2018 en prognoses 2019, 2020 en 2021. De Collin Credit Score komt uit op Voldoende.

Rentabiliteit
Nadat jarenlang een bestendige omzet en winst is gerealiseerd heeft het bedrijf in 2018 als gevolg van slecht management een fors verlies moeten incasseren. De betreffende directeur heeft inmiddels het bedrijf verlaten en de leiding is in handen van de dochter van de huidige twee aandeelhouders. De nieuwe directie heeft in overleg met de aandeelhouders meteen maatregelen genomen waardoor het bedrijf voor 2019 weer een positief resultaat verwacht. De score voor de rentabiliteit in boekjaar 2018 is Matig. Voor 2019 wordt een netto cashflowoverschot van € 25.000,- verwacht bij een geprognosticeerde omzet van ruim € 1.500.000,-. Voor 2020 wordt een netto cashflowoverschot verwacht van € 61.000,- met een omzet van circa € 1.700.000,-. Aangezien 2018 nog verlieslatend was en we de score vooral baseren op prognoses, hebben wij de score voor de rentabiliteit vastgesteld op Voldoende.

Solvabiliteit
Dankzij de stille reserve in het onroerend goed komt de solvabiliteit naar verwachting ultimo 2019 uit op ruim 5% op een balanstotaal van € 1.211.000,-. Na realisatie van de prognose komt de solvabiliteit eind 2020 uit op 12% bij een balanstotaal van € 1.184.000,-. Wij hebben de score voor de solvabiliteit vastgesteld op Matig.

Liquiditeit
Ultimo 2019 komt de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva)  uit op 0,9. Ultimo 2020 komt de current ratio uit op 1,1. Omdat vanwege de groei van de omzet een factoringfinanciering is aangetrokken en er ruimte is binnen de bevoorschottingslimiet hebben wij de score voor de liquiditeit vastgesteld op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Ondernemer

Esther, Carla en Joop Lagendijk

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas