41568

Chronos Participatie B.V.

€ 1.700.000  |  6,5% rente  |  12 maanden  Investeerders: 981
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 26-01-2022 in 1 uur volgeschreven door 981 investeerders

Samenvatting

Drie ervaren en goed opgeleide ondernemers ontwikkelen samen vastgoedprojecten in de Chronos Groep B.V. Ze gaan nu investeren in een grondpositie waarop 26 recreatiewoningen worden ontwikkeld. Deze recreatiewoningen zijn zeer geschikt voor belegging, eigen gebruik of een combinatie van beide. De verkoop van de recreatiewoningen kan direct na aankoop van de positie beginnen. De bestemming is reeds recreatie en de bouw is vrij van vergunning. De locatie is bij Leiderdorp met een directe verbinding per water met de Kaag bij Leiden.

Invloed coronavirus
De invloed van corona is beperkt door de vraag naar recreatiewoningen in Nederland. Het heeft eerder een positief effect omdat meer mensen in Nederland op vakantie gaan.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.815.000,- inclusief BTW en gemaakte kosten. Naast de eigen inbreng bedraagt de gevraagde financiering via Collin Crowdfund € 1.700.000,- met een bodembedrag van € 1.500.000,-. De looptijd is 12 maanden aflossingsvrij waarbij in de vijfde termijn eenmalig € 300.000,- wordt afgelost. De slottermijn is € 1.400.000,-. De rente bedraagt 6,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score is Laag risico. De Collin Credit Score is Goed.  
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn Chronos Participatie B.V., Chronos Groep B.V. en Sterling International B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.700.000,- op het perceel grond aan de Hofdijklaan 53, 2374 BS Oude Ade, kadastraal bekend gemeente Alkemade, sectie L, nummer 1381 te Alkemade, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. het perceel kent een aankoopwaarde van € 1.400.000,- en een gecalculeerde residuele grondwaarde van € 2.800.000,-.
 • De uit hoofde van deze transactie te ontvangen BTW-gelden worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • B.V. de Mens in zijn Omgeving geeft een zakelijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Duduvi B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Damen Beheer B.V.  geeft een zakelijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de eerste 6 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, (gedeeltelijk) vervroegd af te lossen tegen twee maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig of gedeeltelijk vervroegd af te lossen tegen een maand vergoedingsrente voor de investeerders.

Leendoel

Het leendoel is de aankoop van een perceel grond voor de ontwikkeling van 26 recreatiewoningen.

Ondernemer

Kees Hogewoning (1967) heeft voor meerdere bouwbedrijven gewerkt en ook zelf leidinggegeven aan een eigen bouwbedrijf met een jaaromzet van circa 50 miljoen en circa 55 vaste medewerkers. 
Als ontwikkelende aannemer heeft Kees diverse bedrijfs- en woongebouwen in de bollenstreek gerealiseerd. 

Bert Jan van Beers (1977) heeft op projectbasis voor diverse vastgoed gerelateerde bedrijven gewerkt zoals onder andere corporaties, projectontwikkelaars, aannemers, gemeentes, banken en particulieren. 
Vanuit deze grote diversiteit aan opdrachtgevers is een breed perspectief ontstaan over vastgoed en vastgoed ontwikkeling in het algemeen. Hij heeft drie universitaire masteropleidingen afgerond zijnde: master Architecture, master Vastgoed en Bouwmanagement en master of Real Estate.

Patrick Damen (1965) heeft veel ervaring binnen de onroerend goed branche in de gemeente Noordwijk en regio. Als register makelaar taxateur is Patrick zowel gecertificeerd makelaar wonen als bedrijfsmatig onroerend goed. Zijn specialisme is projectontwikkeling en bijzonder bedrijfsmatig onroerend goed zoals campings en bungalowparken. Tevens is hij eigenaar en directeur van Damen Makelaars B.V. te Noordwijk.

Onderneming

Chronos Particpatie B.V.  
In Chronos Particpatie B.V. zit naast onderhavig project nog één ander lopend project en twee voorgenomen projecten. 

Het bestaande project betreft het project Ikaros in Zoetermeer. Hiervoor is in 2021 via een ander platform een crowdfunding opgenomen. Inmiddels is voor dat project de bestemming gewijzigd en zijn de vergunningen verleend waardoor de verkoop van de 46 te realiseren appartementen kan worden opgestart. Voor deze verkoop is een grote lijst geïnteresseerde potentiële kopers waardoor men verwacht op korte termijn met de sloop van het bestaande onroerend goed en de opbouw van de appartementen te kunnen beginnen.

De twee voorgenomen projecten betreffen een herontwikkeling van een hotel en een project voor de ontwikkeling van appartementen. 

De buitenplaats Oude Ade
Het onderhavige project betreft de aankoop van een perceel grond met een oppervlakte van 19.812 m² in Oude Ade bij Leiderdorp. Het perceel ligt dichtbij de A4 en heeft een directe ontsluiting via het water met de Kaag bij Leiden. Het perceel grond kent de bestemming recreatie.

Voor de grond is een plan ontwikkeld voor de bouw van 26 recreatiewoningen. Deze recreatiewoningen kunnen vergunningsvrij worden gebouwd. Het project is uitgewerkt op de website. De recreatiewoningen kunnen voor eigen gebruik, voor de verhuur of voor een combinatie van beide worden aangekocht. Voor de verhuur is een samenwerking met Belvilla aangegaan. Voor de financiering van de recreatiewoningen is ook een scherp financieringsarrangement gesloten.

Na aankoop van de grond wordt de verkoop formeel opgestart en verwacht men nog dit jaar te kunnen starten met de bouw van de recreatiewoningen.

De grond wordt aangekocht voor € 1.400.000,- plus BTW. De percelen worden op basis van koop/aanneemovereenkomsten verkocht waarbij de crowdfunding uit de eerste termijn van de koop/aanneemovereenkomst zal worden afgelost. Op basis van de gedetailleerde Stichtingskostenberekening is een residuele grondwaarde van € 2.800.000,- te berekenen.

Juridische structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop grond € 1.400.000,-  
BTW € 294.000,-  
Reeds gemaakte kosten € 121.000,- (architect, website, ontwikkeling etc)
Totaal € 1.815.000,-  
Eigen middelen € 115.000,- (reeds besteed)
Lening via Collin Crowdfund € 1.700.000,-  

Leenbedrag: € 1.700.000,- met een bodembedrag van € 1.500.000,-*
Rente: 6,5%
Looptijd: 12 maanden, aflossingsvrij waarbij in de vijfde termijn eenmalig € 300.000,- wordt afgelost, zijnde de terug ontvangen BTW-gelden.

Bij deze investeringskans wordt er een verkorte bedenktermijn gehanteerd welke op 30 januari afloopt.

*Indien uitsluitend het bodembedrag wordt gehaald wordt het verschil door de ondernemers zelf ingebracht. De extra aflossing in de vijfde termijn zal dan € 200.000,- bedragen. De slottermijn bedraagt dan € 1.300.000,-.

De aflossing van de crowdfunding zal geschieden uit de verkoop van het perceel grond in 26 bouwkavels. Per deelroyement voor een kavel zal € 75.000,- worden afgelost. Indien in de eerste 6 maanden de lening vervoegd wordt afgelost is een vergoedingsrente van 2 maanden verschuldigd aan de investeerders. Indien wordt afgelost in de maanden 7 tot en met 11 is de vergoedingsrente 1 maand voor de investeerders.

Naast deze crowdfunding is er sprake van een crowdfunding op een andere propositie via een ander platform van € 2.500.000,-. Deze zal worden afgelost zodra de appartementen van dat project middels koop/aanneem overeenkomsten worden verkocht.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Chronos Groep B.V. en Sterling International B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor Chronos Particpatie B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag Risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd dop de jaarcijfers 2020 van Chronos Groep B.V. en op de projectcalculaties van het te financieren project. De overall Score is Goed.

Afloscapaciteit 
In Chronos Groep B.V. is in 2020 een netto cashflow overschot gerealiseerd van € 485.000,- bij een omzet van € 400.000,-. Er waren geen aflossingen op langlopende schulden. De winstpotentie op het te financieren project is goed, waardoor de cashflow in 2022 naar verwachting ook goed zal zijn. We kwalificeren de afloscapaciteit voorzichtigheidshalve als Ruim Voldoende omdat de verkopen nog moeten plaatsvinden.

Solvabiliteit
De solvabiliteit van Chronos Groep B.V. ultimo 2020 bedroeg 42% op een balanstotaal van € 1.838.000,-. In 2021 is de positie Ikaros in Zoeteremeer aangekocht waarvoor inmiddels de bestemmingsplanwijziging en de vergunning is gerealiseerd. Hierdoor is daar een forse waardestijging op de positie gerealiseerd waardoor de solvabiliteit verder toeneemt. We kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Chronos Participatie B.V., Chronos Groep B.V. en Sterling International B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.700.000,- op het perceel grond aan de Hofdijklaan 53, 2374 BS Oude Ade, kadastraal bekend gemeente Alkemade, sectie L, nummer 1381 te Alkemade, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. het perceel kent een aankoopwaarde van € 1.400.000,- en een gecalculeerde residuele grondwaarde van € 2.800.000,-.
 • De uit hoofde van deze transactie te ontvangen BTW-gelden worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • B.V. de Mens in zijn Omgeving geeft een zakelijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Duduvi B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Damen Beheer B.V.  geeft een zakelijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de eerste 6 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, (gedeeltelijk) vervroegd af te lossen tegen twee maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig of gedeeltelijk vervroegd af te lossen tegen een maand vergoedingsrente voor de investeerders.

Door zowel de hypothecaire inschrijving, de zakelijke borgtochten als de verpanding kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-108752 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-01-2022 om 11:24
investeerder-294186 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-01-2022 om 11:24
investeerder-32560 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-01-2022 om 11:24
investeerder-65609 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-01-2022 om 11:24
investeerder-48068 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
26-01-2022 om 11:24

Ondernemer

Bert Jan van Beers & Kees Hogewoning

Patrick Damen

Crowdfund Coach


Marc Kogels