29534

Danseuse

€ 100.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 94
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 13-06-2018 in 1 uur volgeschreven door 94 investeerders

Samenvatting

Danseuse B.V. is een zorgboerderij te Enkhuizen die zich richt op cliënten met een (verstandelijke) beperking. Jan Baas is een gemotiveerde en ervaren ondernemer, die in staat wordt geacht de zorgboerderij succesvol te exploiteren en verder te ontwikkelen.

Financieringsbehoefte
Door de aankoop van de nieuwe locatie te Oudesluis kan Danseuse meer tegemoetkomen aan de groeiende regionale zorgvraag. De totale financieringsbehoefte is € 346.000,-. Voor de financiering van dit project wordt door de ABN AMRO een lening verstrekt van € 221.000,- en een kredietfaciliteit ter beschikking gesteld met een limiet van € 25.000,-. Zodoende bedraagt de lening via Collin Crowdfund € 100.000,- met een looptijd van 60 maanden en een rente van 7,0%.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Danseuse B.V. als Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteur voor deze lening is Danseuse B.V. Voor de lening zal Collin Crowdfund een tweede recht van hypotheek vestigen van € 100.000,- op het aan te kopen onroerend goed in Oudesluis (ter grootte van circa 4,8 hectare). Het onroerend goed is voorbelast met een eerste inschrijving van de ABN AMRO van € 246.000,-. Met een huidige marktwaarde van € 280.000,- is de tweede inschrijving van Collin Crowdfund op dit moment grotendeels moreel. Jan Baas geeft een persoonlijke borgstelling af van € 100.000,-, die op dit moment moreel is. Er wordt ten slotte een overlijdensrisicoverzekering op het leven van Jan Baas voor het bedrag van de lening aan de investeerders verpand. 

Leendoel

Door de groeiende regionale zorgvraag kan Danseuse binnen de huidige (huur)locatie te Enkhuizen niet meer voldoen aan de vraag. Uitbreiding is meer dan gewenst. De financiering dient daarom voor de aankoop van de nieuwe locatie in Oudesluis. 

Ondernemer

Jan Baas (47 ) is ongehuwd en opgegroeid op het ouderlijk agrarisch bedrijf te Enkhuizen. Na de middelbare school heeft hij twee jaar als metselaar gewerkt. Daarna heeft hij in maatschap met zijn vader 55 hectare met groente verbouwd. Enkele jaren later is het vollegrondstuinbouwbedrijf gestaakt. Jan is vervolgens gedurende 6 jaar als bedrijfsleider gaan werken op een professionele zorgboerderij. Hier heeft hij relevante opleidingen gevolgd en ruime ervaring opgedaan. Tevens heeft hij een netwerk kunnen opbouwen. Om actueel te kunnen blijven en zijn netwerk te kunnen onderhouden, volgt Jan geregeld (studie)bijeenkomsten. 

In 2016 heeft hij Danseuse B.V. opgericht en is hiermee een zorgboerderij op het ouderlijk bedrijf gestart. In de nieuwe situatie zal het zwaartepunt van de activiteiten geleidelijk overgaan van Enkhuizen naar Oudesluis. Jan is met name begaan met jongeren met gedragsproblematiek. Hij stelt zich ten doel de levenskwaliteit en de eigenwaarde van zijn cliënten te verhogen en gelijktijdig familieleden en begeleiders te ontzorgen. Dit alles op basis van gedegen kennis en ervaring. Dit wordt gecombineerd met een nuchtere agrarische inslag in een uitdagende en rustige omgeving. Vanuit zijn netwerk heeft Jan goede contacten met zowel de aanbieders van cliënten als de begeleidende instanties en opleiders binnen de sector. Hierdoor heeft de ondernemer te allen tijde de beschikking over een adequaat adviesteam.

Onderneming

Historie
Per 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor de verschillende vormen van tweedelijnsjeugdzorg overgeheveld van de Provincie en het Rijk naar de Gemeenten. Iedere gemeente bepaalt sindsdien zelf op welke wijze invulling wordt gegeven aan de zorg en op welke wijze de beschikbare budgetten worden ingezet. Danseuse B.V. (www.danseuse.nl) is sinds 2016 gevestigd op het ouderlijk bedrijf aan de Rikkert te Enkhuizen, en heeft tijdig ingespeeld op de nieuwe ontwikkelingen. Danseuse richt zich met name op jongeren met gedragsproblematiek door het aanbieden van dagbesteding en (nu nog beperkt) 24-uurszorg. 

Misie/visie
De missie van zorgboerderij Danseuse is als volgt:
‘Het bieden van een veilige en leerzame omgeving voor het doorbrengen van de dag, waarbij mensen met een (verstandelijke) beperking zich prettig voelen, zich op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen en waar mogelijkheden gecreëerd worden die nuttig zijn voor de maatschappij. Zorgboerderij Danseuse kijkt naar de mogelijkheden en niet naar de beperkingen van mensen. Hiermee wordt meer eigenwaarde gecreëerd bij cliënten.’

De belangrijkste stakeholders van Danseuse zijn:

  • De gemeente Hoorn als het centrale WMO-kantoor voor een cluster van gemeenten in de Kop van Noord-Holland (Medemblik, Hoorn en Koggenland).
  • De Stichting Heemz.org waar de gemeente Hoorn haar welzijnsbudget heeft geactiveerd. Alle zorgtrajecten, -contracten en -facturering verlopen via deze stichting.

Danseuse onderhoudt met alle stakeholders een uitstekende relatie. Ter illustratie: Inter EOS te Alkmaar heeft een intentieverklaring afgegeven met betrekking tot de ontwikkelingen rond beschermd wonen. 
Heemz.org te Nieuwe-Niedorp heeft hetzelfde gedaan ten aanzien van 24-uurszorg. 

Onderscheidend vermogen
De ruimte van het platteland in combinatie met de agrarische activiteiten halen de cliënten uit hun isolement. Danseuse onderscheidt zich door het gericht kunnen aanbieden van algemene-, plantaardige- en dierlijke verzorgingstaken. 

Met behulp van de totale financiering is Danseuse in staat een rustig gelegen kavel met schuren/opstallen te kopen in Oudesluis. Vervolgens zullen de activiteiten verder worden uitgebreid. De uitbreiding en verbouwing zal hoofdzakelijk in eigen beheer worden uitgevoerd. Daarnaast wordt uiteraard ook een beroep gedaan op de dagbesteding. De nieuwe (koop)locatie geeft meer dan voldoende aanbod en diversiteit in de activiteiten. De huidige locatie in Enkhuizen wordt vooralsnog aangehouden, zodat er een geleidelijke verplaatsing en uitbreiding van activiteiten zal kunnen plaatsvinden.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Bouwvlak 640 m2 € 10.000,-
Opstallen schuren € 25.000,-
Cultuurgrond 4,8 hectare € 245.000,-
Ontwikkeling € 20.000,-
Kosten, advies € 34.000,-
Werkkapitaal € 12.000,-
Totaal € 346.000,-
Lening ABN AMRO* € 221.000,-
RC krediet ABN AMRO** € 25.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 100.000,-

* De lening van de ABN AMRO kent volgens de offerte een maandelijkse aflossingsplicht van € 929,- met een slottermijn van € 110.500,- per 1-8-2028, en een rente van 3,1% per jaar voor 36 maanden vast. 
** De kredietfaciliteit heeft een limiet van € 25.000,- en kent een variabele rente van 5,9% per jaar. De limiet wordt vanaf 1 oktober 2018 iedere maand ingeperkt met € 500,-.

Leenbedrag: € 100.000,-
Rente: 7,0 % per jaar
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Danseuse B.V.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund op het perceel grond met opstallen (schuren, 22 paardenboxen, paardrijbak, ontsluitingspad) ter grootte van circa 4,8 hectare nabij Sportlaan 75 te Oudesluis. Het object is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ten behoeve van de ABN AMRO ter hoogte van € 246.000,-. Met een huidige marktwaarde van € 280.000,- is de tweede inschrijving van Collin Crowdfund op dit moment grotendeels moreel. Na verbouwing wordt de marktwaarde naar verwachting € 320.000,-.
  • Jan Baas geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van Jan Baas voor een bedrag van minimaal € 100.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet beoordeelt Danseuse B.V. als Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de definitieve jaarcijfers van 2017 en de prognose voor 2018 en 2019.

Rentabiliteit
Danseuse is in augustus 2016 juridisch opgericht en in 2017 praktisch ingericht en gestart met haar activiteiten. Door de opstart in 2017 is de omzet dat jaar slechts € 23.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 6.000,-. Voor het jaar 2018 wordt een behoorlijke omzetgroei begroot. In het huidige boekjaar 2018 wordt een omzet verwacht van € 407.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 121.000,-. Ultimo 2019 wordt een omzet geprognotiseerd van € 537.000,- en een genormaliseerde kasstroom van € 208.000,-. Voor zowel 2018 als 2019 komt dat overeen met een score Excellent. Omdat de prognose nog gerealiseerd dient te worden, hebben wij de score voor de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve vastgesteld op Ruim voldoende. 

Solvabiliteit
Het startjaar 2017 sluit conform de definitieve jaarcijfers met een solvabiliteit van 10%. Op basis van een eigen vermogen van € 3.000,- komt dit overeen met een score Matig. Conform prognose is het eigen vermogen ultimo 2018 € 111.000,- met een solvabiliteit van 23% met een score Voldoende. Aan het einde van 2019 wordt een eigen vermogen verwacht van € 315.000,- met een solvabiliteit van 46% (score Excellent). De toename van de solvabiliteit wordt in beide jaren voornamelijk veroorzaakt door het resultaat toe te voegen aan het eigen vermogen. Op dit moment kwalificeren we de Solvabiliteit op Voldoende. 

Liquiditeit
Op basis van de definitieve cijfers van 2017 was de current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) per ultimo 2017 1,0 met een score Voldoende. Op basis van enerzijds een toename van de vlottende activa en anderzijds een afname van de vlottende passiva zal de current ratio naar verwachting gaan stijgen. In de prognose wordt ultimo 2018 rekening gehouden met een current ratio van 1,8 (score Excellent). Conform begroting groeit de current ratio ultimo 2019 naar 2,7. Wij hanteren voor de Liquiditeit de score Goed. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Goed
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Alle investeerders worden in groepjes uitgenodigd voor een unieke Experience-day. Tijdens deze verzorgde dag (of dagdeel) kunnen de investeerders zien wat er komt kijken bij het runnen van zorgboerderij. Zij kunnen dan ervaren wat het effect is op de mensen met een beperking.

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Door aanspraak te maken op deze beloning kan uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de benodigde adresgegevens voor de verzending.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-4964 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-06-2018 om 10:05
investeerder-30404 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-06-2018 om 10:05
investeerder-53821 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-06-2018 om 10:05
investeerder-53256 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
13-06-2018 om 10:05
investeerder-19596 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
13-06-2018 om 10:04

Ondernemer

Jan Baas

Crowdfund Coach


Wienhar Smedeman