27134

De Bloesem

€ 200.000  |  7,0% rente  |  72 maanden  Investeerders: 155
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-02-2018 in 1 uur volgeschreven door 155 investeerders

Samenvatting

Gezinshuis Appels & Peren is een kleinschalige zorgaanbieder, gevestigd te Boven-Leeuwen in het Land van Maas en Waal in Gelderland. Voor een uitbreiding wordt onder meer bij Collin Crowdfund een lening aangevraagd die grotendeels hypothecair gedekt is. Binnen het gezinshuis is geen uitbreiding mogelijk en door de vraag naar uitbreiding vanuit ouders en diverse zorginstellingen hebben ondernemers besloten een naastgelegen woonboerderij aan te kopen en hierin voor 7 bewoners een kleinschalige woon en zorgvoorziening te realiseren voor dezelfde doelgroep als het gezinshuis. 

Sinds januari 2011 worden professionele zorg en begeleiding aangeboden aan jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Het gezinshuis is opgericht in 2011 door Geert en Sandra van Sommeren.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 1.075.000,-. Hiervan financiert de Rabobank € 855.000,-. Daarnaast brengen de ondernemers € 20.000,- in. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 200.000,-. De totale looptijd is 72 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij in verband met de verbouwing van het pand. Daarna vindt lineaire maandelijkse aflossing plaats in 66 maanden. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet geeft voor zowel v.o.f. de Bloesem als de bestaande eenmanszaak Gezinshuis Appels & Peren de kwalificatie Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren wij derhalve de score Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor de lening zijn v.o.f. De Bloesem, de heer G.F.J. van Sommeren en mevrouw S.W.M. van Sommeren-Bruins. Er wordt een 2e hypothecaire inschrijving gevestigd op het bestaande woonhuis en op de aangekochte woonboerderij. De hypothecaire inschrijving is grotendeels materieel van aard. De overlijdensrisicoverzekering op het leven van de heer en mevrouw van Sommeren (eenieder voor een bedrag van € 150.000,-) wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Ten slotte wordt de lening van GSO Beheer B.V. van € 50.000,- aan de heer Van Sommeren en mevrouw Van Sommeren achtergesteld ten behoeve van de lening van Collin Crowdfund.

Leendoel

De gevraagde lening wordt aangewend voor de verbouwing van woonboerderij De Bloesem, waarmee in een huiselijke sfeer voor 7 bewoners een nieuw thuis wordt gerealiseerd.

Ondernemer

Sandra van Sommeren (42) en Geert van Sommeren (45) zijn als ondernemersechtpaar de eigenaren van Gezinshuis Appels & Peren en van De Bloesem. 

Sandra is haar hele leven al werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens haar studie pedagogisch werk is ze begonnen in de gehandicaptenzorg en heeft veel ervaring opgedaan als begeleidster op diverse woongroepen waar uiteenlopende zorgvragen en (gedrags)problemen speelden. In 2011 heeft ze haar baan bij 's Heeren Loo opgezegd om te starten met het gezinshuis Appels & Peren vanuit hun eigen woonboerderij in Boven-Leeuwen. Sandra beschikt over een inlevend en aanvoelend vermogen om met deze doelgroep te communiceren. Een eigenschap die van grote waarde is geizen de ontwikkeling van sociale vaardigheden van vele cliënten die door communicatieproblemen gedragsproblemen vertoonden.

Geert is een zelfstandig ondernemer. Hij heeft HTS bouwkunde afgerond. Na zijn studie is Geert gaan werken bij het gevelbouwbedrijf van zijn vader, waar hij zijn kennis over het product en mogelijkheden verder heeft kunnen ontwikkelen. Inmiddels mag hij zich specialist noemen in de productie en ontwikkeling van innovatieve betonsoorten en houdt hij zich bezig met de verkoop hiervan vanuit GSO Beheer B.V. Zijn praktijkervaring in het ondernemen, zowel zakelijk als op persoonlijk vlak, kan hij goed inzetten binnen de zorgonderneming. Zijn rol binnen het gezinshuis uit zich veel meer in het stimuleren en motiveren van de huisgenoten. Hij helpt ze zoeken naar mogelijkheden en kansen, blijf niet stilstaan bij wat ze niet kunnen maar wat zijn hun talenten en wat geeft ze plezier in het leven.

De combinatie van Sandra als zorgonderneemster en groot inlevingsvermogen voor behoeften van bewoners en Geert als betrokken echtgenoot en vanuit ondernemerservaring met een breed zakelijk inzicht maakt dat er een goede balans aanwezig is.
 

Onderneming

Markt
Het aanbod van woonzorg voor de doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking wordt met name vanuit de grotere intramurale instellingen aangeboden. Het aanbod voor deze doelgroep in een kleinschalige setting is zeer beperkt, doch wel groeiend. De vraag is groot, wat ook blijkt uit een veelvuldig gestelde vraag vanuit het netwerk van de ondernemers.

De doelgroep betreft jong volwassenen met een zorgzwaartepakket 4. Dit zijn bewoners die in principe redelijk zelfstandig kunnen functioneren, waarbij de ouders/verzorgers een woonomgeving zoeken waar zij zekerheid hebben dat ze daar op lange termijn kunnen wonen. Ook na het overlijden van de ouders/verzorgers kunnen zij daar blijven wonen. Daarnaast is een criterium dat de bewoners behoefte hebben aan een sociale woonomgeving. Ze moeten kunnen en willen samenleven, aangezien er gezamenlijk gegeten en geleefd wordt in De Bloesem. 

Missie
De missie van zowel het Gezinshuis Appels & Peren als v.o.f. De Bloesem is als volgt samen te vatten: Zorg bieden met betrokkenheid en persoonlijke aandacht, waar tijd is voor elkaar. Ondernemers richten zich op het verlenen van professionele 24-uurs zorg en begeleiding aan cliënten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en bijkomende problemen. Ze onderscheiden zich met deze kleinschalige aanpak door met de huisgenoten te werken aan hun keuzes en mogelijkheden tot zelfstandigheid.

Organisatie
In De Bloesem wordt ‘zelfstandig’ wonen aangeboden met professionele zorg en begeleiding voor jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Hier wonen betekent verblijven in een kleinschalige sfeervolle omgeving waar het gewone, dagelijkse leven centraal staat. De Bloesem karakteriseert en onderscheidt zich door de huisgenoten centraal te stellen, mogelijkheden en talenten verder te ontwikkelen, de eigen zeggenschap en regie over het leven te ervaren en vooral te genieten van het leven. Voor de nieuwe locatie zijn reeds 5 intentieverklaringen van toekomstige bewoners getekend en is er een wachtlijst voor de resterende twee plaatsen. 

De organisatie van het bestaande gezinshuis blijft ongewijzigd, voor de invulling van de zorg en begeleiding in De Bloesem wordt het team uitgebreid met 5 medewerkers. Sandra zal de algehele leiding samen met het zelfsturende team op zich nemen. Het ondernemersechtpaar is als achtervang altijd oproepbaar. Tot 22:30 u is er altijd één personeelslid aanwezig en 's nachts wordt toezicht met behulp van zorgdomotica ingevuld. Door middel van een akoestisch en persoonlijk oproepsysteem en bewegingssensoren kan toezicht gehouden worden. Hoewel er een zelfsturend team aanwezig is om zo de continuïteit te kunnen waarborgen is de onderlinge verbondenheid van Geert en Sandra sterk waarneembaar en zijn ze als achtervang oproepbaar. Waar nodig maken ze gebruik van externe zorgverleners, zoals een orthopedagoog. 

Positionering in de markt
Woonzorg voor deze doelgroep wordt voornamelijk door grotere intramurale instellingen aangeboden. Het aanbod voor deze doelgroep in kleinschalige setting is relatief beperkt. Gebaseerd op de bestaande vraag van ouders en het omringende netwerk van o.a. zorginstellingen is deze behoefte ontstaan.

Een van de positieve eigenschappen is de ruime kennis en ervaring die bij het ondernemersechtpaar aanwezig is voor deze specifieke doelgroep. Sandra is in staat een betrokken sfeer te creëren in het gezinshuis waar huisgenoten zichzelf zijn en zich kunnen ontwikkelen. Er zijn reeds vijf intentieverklaringen getekend voor De Bloesem en er is een groep van ca. 20 potentiële bewoners waar individuele gesprekken mee gevoerd worden. De sociale cohesie en onderlinge matching is bepalend voor de invulling van de laatste twee plaatsen. Ze verwacht met een volledige bezetting te starten. 

Er is een trend gaande dat ouders van kinderen met een verstandelijke beperking graag een omgeving willen voor hun kind die zoveel mogelijk lijkt op een huiselijke en vertrouwde omgeving. Dat vindt men minder bij de grotere intramurale instellingen. Daarnaast is er vanuit de overheid en de zorgkantoren een nadrukkelijke stimulans merkbaar voor kleinschalige woonzorginitiatieven. Als bedreiging is wel de wijze van zorgverlening in de WLZ en de daarbij behorende eisen en verplichtingen die veranderen, denk aan de keuze vrijheid van PGB en ZIN. Een belangrijke ontwikkeling hierin is dat nu de zorgindicaties afgegeven worden voor onbepaalde tijd, dit zorgt voor een toekomstbestendige zorgvraag.

Concurrentie
De belangrijkste concurrenten zijn grotere instellingen als ’s Heeren Loo, Pluryn en De Driestroom. Hiermee hebben de ondernemers goede contacten. In de regio Maas en Waal is het aanbod aan kleinschalige woonzorgaanbieders zeer beperkt. De drempel voor nieuwe toetreders is vrij hoog, omdat het opbouwen van expertise voor deze specifieke doelgroep een lang proces is en door de daling van de totale omvang minder aantrekkelijk. Er wordt in de regio geen concurrentiedruk ervaren van andere kleinschalige aanbieders.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht 

Aankoop woonboerderij € 500.000,-
Overdrachtsbelasting en kosten € 15.000,-
Verbouwing € 515.000,-
Inventaris/inrichting € 20.000,-
Tuininrichting en overig € 25.000,-
Totale investeringsbehoefte € 1.075.000,-
Eigen inbreng € 20.000,-
Rabobank * € 855.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 200.000,-

Leenbedrag: € 200.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 72 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vervolgens wordt de lening in 66 lineaire maandelijkse termijnen afgelost.

*Er is sprake van een co-financiering met de Rabobank, waarbij de Rabobank het eerste hypotheekrecht verwerft op het aan te kopen onroerend goed. De Rabobank versterkt een hypothecaire lening met een looptijd van 20 jaar en een staatsgegarandeerde lening met een looptijd van 12 jaar. Op beide leningen is het rentetarief 3,25%. De Rabobank staffelt de aflossingen en zijn afgestemd met Collin Crowdfund, waardoor het aflossingsregime passend is bij de kasstroom van de onderneming. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur zijn v.o.f. De Bloesem en eenmanszaak Gezinshuis Appels & Peren.
  • De lening van € 50.000,- door GSO Beheer B.V. aan de heer Van Sommeren en mevrouw Van Sommeren wordt achtergesteld t.o.v. de lening via Collin Crowdfund. 
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund is er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer G.F.J. van Sommeren voor een bedrag van minimaal € 150.000,- en op het leven van mevrouw S.W.M. van Sommeren-Bruins voor een bedrag van minimaal € 150.000,-. 
  • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een 2e hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het woonhuis Kortestraat 10 in Boven-Leeuwen en op het pand aan de Bernhardstraat 6 in Boven-Leeuwen. De hypothecaire inschrijving op het woonhuis aan de Kortestraat 10 heeft grotendeels een materieel karakter gezien de huidige marktwaarde van € 615.000,- en een openstaande lening groot € 480.000,- bij ABN AMRO. De hypothecaire inschrijving op het pand aan de Bernhardstraat 6 heeft, gezien de marktwaarde en de hypothecaire schuld, op dit moment enkel morele waarde.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft voor zowel v.o.f. de Bloesem als de bestaande eenmanszaak Gezinshuis Appels & Peren de kwalificatie Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren wij de score Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de realisatie 2017 van het bestaande gezinshuis en de prognose 2018 en 2019 van v.o.f. De Bloesem. De overall score is Ruim voldoende. 

Rentabiliteit
De Bloesem opent op 1 augustus 2018 haar deuren en zal vanaf dat moment bijdragen aan de rentabiliteit. De behaalde omzet van de eenmanszaak is ultimo 2017 € 193.000,- met een cashflow overschot van € 6.000,-. De verwachte omzet voor 2018 is € 316.000,- met een netto cashflow overschot van € 16.000,- (score Goed). Het jaar 2019 is het eerste volledige boekjaar dat zowel het Gezinshuis Appels & Peren als v.o.f. De Bloesem volledig bijdragen aan het resultaat. In 2019 resteert er een vrije kasstroom van € 38.000,- met een score Excellent. Er is sprake van een stabiele omzet die bestaat uit zorgverlening en huurinkomsten van de bewoners, waardoor de prognoses als realistisch kunnen worden bestempeld. Wij vinden het passend om de Rentabiliteit als Ruim voldoende te kwalificeren.

Solvabiliteit
Er heeft in de afgelopen jaren nauwelijks vermogensopbouw in het Gezinshuis Appels & Peren plaatsgevonden, ondanks dat de rentabiliteit ruim voldoende is geweest. De ondernemers hebben de middelen aangewend om een familielening af te lossen, die aangegaan is voor het bedrijf van de heer Van Sommeren. Mede door het achtergestelde vermogen is de solvabiliteit ultimo 2017 19% ten opzichte van een totaal vermogen van € 419.000,- (score Voldoende). Conform prognose daalt in 2018 en 2019 de solvabiliteitsratio naar respectievelijk 6% en 10% wat wordt veroorzaakt door een stijging van het vreemd vermogen (lening Rabobank en Collin Crowdfund). Door de extra aflossingen en de toevoeging van het cashflow overschot aan het eigen vermogen vanaf 2020 is verbetering van de solvabiliteitsratio realistisch. Op dit moment kwalificeren we de Solvabiliteit op Matig.

Liquiditeit
Eind 2017 is de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) 3,1 (score Excellent) door onder meer de geringe kortlopende verplichtingen. Door onder andere het ingaan van de aflossingen bedraagt de current ratio in 2018 naar verwachting 1,2, wat resulteert in een score Ruim voldoende. De prognose is dat de liquiditeit stijgt naar 1,7 in 2019 (Score Excellent). Er is sprake van een gezonde liquiditeitssituatie na financiering. Voor nu is het acceptabel om voor de Liquiditeit de score Goed te hanteren.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Matig 
Liquiditeit: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Extra beloning

Investeerders ontvangen een uitnodiging voor de feestelijke opening van De Bloesem in het najaar van 2018. De uitnodiging zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-32897 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-02-2018 om 11:06
investeerder-20658 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
16-02-2018 om 11:05
investeerder-24315 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
16-02-2018 om 11:05
investeerder-25849 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-02-2018 om 11:05
investeerder-38169 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-02-2018 om 11:05

Ondernemer

Geert en Sandra van Sommeren

Crowdfund Coach


André Dolsma