25459

De Grifthoeve

€ 200.000  |  7,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 207
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

5 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 28-12-2016 in 1 uur volgeschreven door 207 investeerders

Samenvatting

De Grifthoeve houdt zich bezig met het fokken en houden van geiten die bedoeld zijn voor de melkgeitenhouderij. Het afgelopen jaar bedreef De Grifthoeve deze activiteit op meerdere locaties. De wens van de aandeelhouders is om dit op één locatie te doen, om zo een efficiëntere bedrijfsvoering te realiseren. Daarom is besloten om bij de boerderij van Dirk een nieuwe geitenstal te bouwen. De eigenaren van De Grifthoeve zijn Dirk Boot middels D.C. Boot Holding B.V. en Kees Blankenstijn middels La Viande B.V. Het onroerend goed is eigendom van D.C. Boot Holding B.V.

Financieringsbehoefte
De financiering wordt gevraagd ten behoeve van de bouw van de nieuwe geitenstal. De totale investering bedraagt € 350.000,-. Aan eigen middelen wordt € 50.000,- ingebracht, de Rabobank financiert € 100.000,- en de gevraagde financiering bij Collin Crowdfund bedraagt € 200.000,-. De looptijd is 48 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing. De rente gedurende de gehele looptijd is 7,5% .

Risico
De debiteuren voor de financiering zijn: D.C. Boot Holding B.V., De Grifthoeve B.V., de heer D.C. Boot en mevrouw P. Boot-Thomassen. Door de heer Cees Blankenstijn wordt vanuit zijn persoonlijke holding een borgstelling van € 200.000,- afgegeven.
Dun & Bradstreet geeft voor zowel D.C. Boot Holding B.V. als De Grifthoeve B.V. een Laag risico. De overall Collin Credit Score komt uit op Voldoende. 

Leendoel

Het leendoel is het bouwen van de nieuwe geitenstal, waar vanaf komend jaar geiten in gefokt zullen gaan worden.

Ondernemer

Dirk Boot (1990) is in gemeenschap van goederen gehuwd met Nelleke Thomassen (1990). Bij het echtpaar is recentelijk een dochter geboren. Nelleke heeft werkervaring opgedaan in de thuiszorg en Dirk is tijdens zijn mbo opleiding op zijn 16e begonnen met werken in de agrarische sector. De eerste 4 jaar was dit bij een melkgeitenbedrijf in Achterberg. Daar heeft hij de sector leren kennen, maar ook vooral het vak geleerd. Vervolgens is hij samen met zijn echtgenote Nelleke ruim 4 jaar actief geweest als bedrijfsleider op een vleeskalverenbedrijf met ongeveer 2800 witvleeskalveren. Ze hebben dat met veel plezier gedaan en erg veel ervaring opgedaan, vooral in het managen van een bedrijf. Begin 2014 zijn ze in Overberg samen met een andere partij gestart met het opfokken van geiten en lammeren.

Naar aanleiding van de vele ervaringen van afgelopen jaren en het plezier dat ze hebben in de geitensector, hebben Dirk en Nelleke besloten om zelf lammeren te gaan opfokken. Dit heeft in 2015 geresulteerd in het opfokken van 600 lammeren op 4 verschillende locaties. Deze verschillende locaties brachten echter veel werk met zich mee. Het fokken van lammeren op één locatie zal erg veel tijd, werk en kosten schelen. In de zomer van 2015 is men daarom gaan zoeken naar een geschikte locatie. Deze hebben Dirk en Nelleke in september 2015 gevonden aan de Parallelweg in Overberg, welke vervolgens is aangekocht. In juli 2016 is men verhuisd naar de nieuwe locatie waar een bestaande stal staat. In deze stal, en in nog 2 gehuurde stallen, hebben Dirk en Nelleke dit jaar 1600 geitjes opgefokt. In 2 jaar tijd is men hard gegroeid. Daar zijn ze uiteraard enorm trots op. Om verdere groei te kunnen verwezenlijken is men nu toe aan de nieuwe stal.

Naast Dirk en Nelleke is de heer Cees Blankenstijn middels La Viande B.V. bij De Grifthoeve betrokken. De heer Blankenstijn zorgt vanuit zijn B.V. voor voorfinanciering bij de aankoop van de geiten of zoekt er andere financiers bij.

Onderneming

Missie en doelstellingen
De missie van de Grifthoeve is het leveren van gezonde lammeren voor melkgeitenhouderijen. Zij zijn tevreden met een bedrijf wat er netjes en verzorgd uitziet en technisch goed draait, waar uiteraard ook geld wordt verdiend. Met de financiering van de bouw van de nieuwe stal wordt de realisatie van een modern efficiënt geitenopfokbedrijf bewerkstelligd. Het uiteindelijke doel is om op termijn zelf op deze locatie te gaan melken, zodat men een eigen melkgeitenbedrijf heeft. Terwijl er geiten opgefokt worden, willen Dirk en Nelleke graag zo veel mogelijk aflossen, vandaar de korte looptijd van de lening.

Marktinformatie
De markt voor de Grifthoeve bestaat uit startende en uitbreidende melkgeitenbedrijven, vooral in Nederland. In het buitenland is er echter ook vraag, er zijn bijvoorbeeld in 2015 ook lammeren in België verkocht. 

De visie van ZLTO over de melkgeitenmarkt:
“De vraag naar biologische geitenzuivel is nog steeds groter dan de productie ervan. Dit versterkt de marktpositie. We streven naar een geleidelijke groei van de melkproductie van zo’n 7% per jaar. Groeistuipen en een melkoverschot zoals in de gangbare geitenmelksector willen we niet. De melkgeitenhouderij is biologisch koploper van alle sectoren in de landbouw. Ongeveer 7% van alle in Nederland geproduceerde geitenmelk is biologisch, terwijl het aandeel van bedrijven met biologische melkgeiten tegen de 20% zit.”

Concurrentiepositie
Momenteel is er sprake van een vragende markt en daardoor heeft men weinig last van concurrentie. Mocht er minder vraag komen, dan verwachten Dirk en Nelleke dat zij zich door de kwaliteit van de lammeren kunnen onderscheiden. Ze kopen de geitjes bij gecertificeerde bedrijven met een zeer goede productie, die daardoor altijd weer goed te verkopen zullen zijn.

Juridische structuur
De Grifthoeve is voor 50% eigendom van D.C. Boot Holding B.V., de persoonlijke holding van Dirk Boot. De overige 50% is in bezit van La Viande B.V., waar de heer Cees Blankenstijn middels zijn persoonlijke holding voor 100% eigenaar van is. D.C. Boot Holding B.V. is de eigenaar van het vastgoed aan de Parallelweg en wordt ook de eigenaar van de nieuwe geitenstal. De dieren zijn eigendom van De Grifthoeve B.V.
organigram” class=”img-responsive

Financieringsbehoefte

De financieringsbehoefte bedraagt € 350.000,-. D.C. Boot Holding B.V. brengt € 50.000,- aan eigen middelen in en de Rabobank financiert € 100.000,-.
 
Investeringsoverzicht

Bouw van de stal € 300.000,-
Elektriciteit € 15.000,-
Stalinrichting € 10.000,-
Grondwerk & slopen € 12.500,-
Onvoorziene kosten € 12.500,-
Totale investering € 350.000,-
Eigen inbreng  € 50.000,-
15 jarige lening Rabobank € 100.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 200.000,-

Op dit moment heeft de D.C. Boot Holding een hypothecaire financiering uitstaan ter hoogte van € 435.000,- bij de Rabobank. Hiervan is € 190.000,- zakelijk toe te kennen en het restant ter financiering van het woonhuis in privé. Als zekerheid voor deze financiering heeft de Rabobank onder andere een 1e hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 750.000,- op de agrarische grond en het bestaande onroerend goed van D.C. Boot Holding.

Leenbedrag: € 200.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 48 maanden, lineaire aflossing.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn D.C. Boot Holding B.V., De Grifthoeve B.V., de heer D.C. Boot en mevrouw P. Boot-Thomassen*.
  • Er geldt een zakelijke borgstelling van C. Blankenstijn Holding B.V. ter hoogte van € 200.000,-. Deze borgtocht heeft op dit moment materiele waarde. 
  • Er komt een negatieve hypotheekverklaring op het bestaande onroerend goed van de onderneming. Dit houdt in dat er geen additionele hypothecaire financiering mag worden afgesloten op het onroerend goed tijdens de looptijd van de lening van Collin Crowdfund.

 *De vermogenspositie voor de heer D.C. Boot en mevrouw P. Boot-Thomassen in privé is op dit moment nihil.  

Tevens is er overeengekomen dat het jaarlijks uit te keren dividend vanuit De Grifthoeve B.V. door D.C. Boot Holding B.V. aangewend dient te worden voor rente en aflossing op de lening van Collin Crowdfund. Door la Viande B.V. wordt dit dividend omgezet in een achtergestelde lening aan D.C. Boot Holding B.V. gedurende de looptijd van de lening van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score noteert een Laag risico voor zowel D.C. Boot Holding B.V. als De Grifthoeve B.V.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de geconsolideerde prognoses over de jaren 2016, 2017 en 2018 van D.C. Boot Holding B.V. en De Grifthoeve B.V. Deze prognoses zijn mede gebasseerd op de jaarcijfers van 2015. Inmiddels is bekend dat de omzetprognose 2016 is gehaald, aangezien alle opgefokte geiten voor dit jaar zijn verkocht en afgeleverd. De overall Collin Credits Score komt uit op Voldoende.

Rentabiliteit
Na zich in 2015 voor het eerst met het opfokken van geiten te hebben beziggehouden, heeft Dirk het in 2016 groter aangepakt. Met de nieuwe locatie aan de Parallelweg in Overberg en de huur van een locatie in Ede behaalt hij dit jaar een omzet van € 455.000,- en een netto cashflow overschot van € 50.000, wat de score Excellent betekent. Vanaf 2017 kan hij op de huidige locatie nog meer geiten opfokken, hetgeen hem efficiency voordelen (geen huur, minder reistijd et cetera) en een hogere omzet oplevert. De geprognosticeerde omzet is in 2017 € 630.000,-. De jaarlijkse aflossingsdruk is vanaf het jaar 2017 € 93.000,-, tegenover € 25.000,- in 2016. De genormaliseerde cashflow wordt in 2017 geprognosticeerd op € 193.000,-, wat een netto cashflow overschot van € 100.000,- tot gevolg zou hebben. Dit brengt een score Goed met zich mee. We achten het passend om voor de rentabiliteit de score Goed te hanteren.

Solvabiliteit
De prognose voor 2016 is gerealiseerd, waarmee de solvabiliteit ultimo 2016 op 11% uitkomt. Dit zou een score van Matig betekenen. Dit cijfer wordt opgemaakt door een risicodragend vermogen van € 65.000,- op een balanstotaal van € 565.000,-. Ultimo 2017 verbetert de solvabiliteit door aflossingen op het vreemd vermogen en het toevoegen van de winst aan het eigen vermogen naar ruim 35%. Dit zou de score Ruim voldoende met zich meebrengen. In 2018 wordt geprognosticeerd dat de solvabiliteit zich verder verbeterd. Echter achten wij het, uitgaande van de balans eind 2016, passend om de solvabiliteit vooralsnog als Matig te kwalificeren. 

Liquiditeit
De current ratio komt ultimo 2016 uit op 0,2. Dit zou de score Matig betekenen. Dit wordt veroorzaakt doordat de aflossingsverplichtingen voor het komende jaar van de crowdfund lening en de uitbreidingsfinanciering van de Rabobank al zijn opgenomen in de balans ultimo 2016. Onder andere door de korte looptijd van de financiering van Collin zijn de kortlopende schulden relatief hoog. 
Door een verbeterde liquiditeitspositie komt aan het einde van 2017 de current ratio uit op 1,0, wat een score van Ruim voldoende zou betekenen. Het is tevens van belang om te vermelden dat er in Blankenstijn Holding B.V. voldoende middelen aanwezig zijn om op terug te vallen. We beoordelen de liquiditeit daarom als Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Investeerders die € 2.500,- of meer investeren worden na gereedkomen van de stal uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op de boerderij.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-13302 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-12-2016 om 11:40
investeerder-24896 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
28-12-2016 om 11:40
investeerder-7655 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
28-12-2016 om 11:40
investeerder-27317 heeft € 4.500 geïnvesteerd.
28-12-2016 om 11:39
investeerder-12949 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
28-12-2016 om 11:39

Ondernemer

Dirk Boot en Nelleke Thomassen

Crowdfund Coach


Ies Bos