46435

De heren Chelius en Persad

€ 175.000  |  7,0% rente  |  12 maanden  Investeerders: 296
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 7-11-2023 in 1 uur volgeschreven door 296 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam De heer Chelius en de heer Persad (box 3)
Sector Commercieel vastgoed
Leendoel Objectfinanciering (herfinanciering eerdere Collin lening)

Leendoel

De heer Feliciano Chelius en de heer Rakesh Persad hebben in 2022 gezamenlijk het object aan de Wolphartsbocht 231 C te Rotterdam aangetrokken, met behulp van een financiering bij Collin Crowdfund. Na het uitvoeren van een verbouwing wordt dit object nu verhuurd. Bij het vorig jaar uitgevoerde taxatierapport is het object na verbouwing en in verhuurde staat getaxeerd op € 265.000,-. Er wordt nu verzocht om herfinanciering van de eerdere Collin-lening van € 175.000,-. financiering. De LTV (Loan to Value) bedraagt 66%.

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 175.000,- verstrekt met een looptijd van 12 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering eerdere Collin-lening € 175.000
Totaal € 175.000
Collin Direct € 175.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemers voor de financiering zijn de heer F.J. Chelius en de heer R.R. Persad. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard en bestaat uit de overwaarde van de eigen woningen en de overwaarde in de vastgoedportefeuille. 
  • Er wordt ten behoeve van de Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund gebruik gemaakt van de eerder gevestigde eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 175.000,- op het woonhuis met als adres: Wolphaertsbocht 231 C, 3083 MK te Rotterdam kadastraal bekend als sectie E complexaanduiding 4939 appartementsindex 14 te Charlois. Op basis van een recent taxatierapport heeft het onderpand een marktwaarde in verhuurde staat van € 265.000,- en de leegwaarde € 280.000,-.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het aan te kopen onroerend goed met als adres Wolphaertsbocht 231C, 3083 MK te Rotterdam kadastraal bekend als sectie E complexaanduiding 4939 appartementsindex 14 te Charlois, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste 6 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.
  • Indien de geldnemer in de eerste zes maanden de lening algeheel vervroegd aflost, dient geldnemer te allen tijde in totaliteit (inclusief reeds betaalde rentetermijnen) 6 maanden rentevergoeding te voldoen.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Voor deze aanvraag hanteren wij geen kwalificatie omdat het een box 3 financiering betreft.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de aangiftes IB en cijfers van de vastgoedportefeuille van de heer Chelius en de heer Persad. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De heer Chelius en de heer Persad hebben beiden een baan in loondienst en beide ook één beleggingspand in bezit (de heer Chelius in Amsterdam en de heer Persad in Rotterdam). Onderstaand presenteren wij de exploitatie van het object aan de Wolphaertsbocht 231C te Rotterdam.

Jaarcijfers

Balans overzicht na financiering

Activa

  BNI
Vaste activa € 989.000
Vlottende activa € —
Liquide middelen € 219.000
Totaal € 1.208.000

Passiva

  BNI
Eigen vermogen € 579.000
Langlopende schulden € 629.000
Kortlopende schulden € —
Totaal € 1.208.000

Jaarcijfers

Huurinkomsten € 19.000
Kosten € 14.000
Cashflow € 5.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-18288 heeft € 300 geïnvesteerd.
07-11-2023 om 11:25
investeerder-13541 heeft € 300 geïnvesteerd.
07-11-2023 om 11:24
investeerder-304068 heeft € 200 geïnvesteerd.
07-11-2023 om 11:23
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
07-11-2023 om 11:22
investeerder-391782 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-11-2023 om 11:21

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders