25349

De Röntgendokters

€ 350.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 292
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 20-01-2017 in 1 uur volgeschreven door 292 investeerders

Samenvatting

Samenvatting
De Röntgendokters is een door de overheid op kwaliteit gecontroleerde en goedgekeurde landelijke keten voor diagnostiek. Het gaat om onderzoeken die de huisarts het meeste aanvraagt zoals röntgenfoto’s, echografie, botdichtheidsonderzoeken, ECG’s en laboratoriumtesten. De ondernemers achter het bedrijf zijn twee medisch specialisten (radiologen) en een zorgondernemer. Zij hebben alle drie een ruime ervaring en kennen de zorgmarkt van binnen en buiten. De drie ondernemers, E. Schoones, S.T. Bodewitz en G.J. Keeren, hebben via hun persoonlijke holdingmaatschappijen de aandelen Artsen met Visie I B.V. in bezit. Zij gebruikt de handelsnaam De Röntgendokters voor de betreffende activiteiten.

Financieringsbehoefte
Voor de opstart van de eerste twee locaties is een bedrag van € 887.000,- benodigd. De investering in de diagnostische apparatuur en PACS systemen en de verbouwing wordt door middel van financial lease en een lening van de leverancier gefinancierd. De ondernemers brengen aan eigen middelen € 200.000,- in. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 350.000,-. De looptijd is 66 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij, met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet geeft voor dit bedrijf een Laag risico aan. De Collin Credit Score komt uit op Voldoende. De debiteur voor de financiering is Artsen met Visie I B.V. De heren Bodewitz en Schoones geven ieder een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 87.500,-. De heer Keeren geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 50.000,-.  Alle borgstellingen hebben op dit moment een materiële waarde.  Verder geldt er een niet-onttrekkingsverklaring op het niveau van Artsen met Visie I B.V. inzake een minimale solvabiliteit van 30%.

Video Pitch

Leendoel

De Röntgendokters gaat een landelijke keten voor diagnostiek opstarten waarvoor aanzienlijke investeringen nodig zijn. Naast de noodzakelijke verbouwingen wordt er geïnvesteerd in diagnostische apparatuur en ICT (PACS) om de betreffende behandelingen uit te kunnen voeren. Daarnaast is er in een website geïnvesteerd. 

Ondernemer

De heer S.T. (Sander) Bodewitz (44 jaar) is radioloog. Hij was tot september 2016 werkzaam in het Waterlandziekenhuis in Purmerend, maar heeft zijn praktijk daar inmiddels verkocht om zich volledig te kunnen richten op De Röntgendokters. Met zijn expertise zal hij voortdurend toezien op de geleverde kwaliteit en het niveau van serviceverlening. Door zijn ervaring als radioloog, en dus ‘man uit de praktijk’, weet hij als geen ander dat de hedendaagse zorgconsument en de huidige medische wereld toe zijn aan een nieuwe manier van dienstverlening. Hij heeft in zijn eerdere functie bewezen deze visie op een enthousiaste en overtuigende manier naar huisartsen en patiënten te kunnen uitdragen.

De heer E. (Erik) Schoones (42 jaar) is zorgondernemer met onder andere een kliniek voor chronische rugpijn, een trainingscentrum, een kliniek voor chronische pijn en een platform voor online beeldzorg. Als succesvol zorgondernemer heeft hij in alle fasen van de ontwikkeling het concept De Röntgendokters kunnen toetsen aan de realiteit. Door zijn ondernemerszin, vasthoudendheid en zijn sterk ontwikkelde sociale vaardigheden zijn er inmiddels (partner)afspraken gemaakt en contracten gesloten met belangrijke stakeholders zoals Samsung.

De heer G.J. (Gijs) Keeren (42 jaar) is radioloog bij het Bravis ziekenhuis in Roosendaal / Bergen op Zoom. Verder is hij vicevoorzitter bij de coöperatie LumiRad. Door zijn vele interesses naast zijn vak als radioloog, zijn onafhankelijke geest en zijn no-nonsense manier van denken, heeft hij een groot vermogen om de medische praktijk op een brede, maar vooral ook zakelijke manier te aanschouwen. Door onder andere zijn nauwe betrokkenheid bij het lopende verzelfstandigingstraject voor de eerstelijns radiologie in Roosendaal en Bergen op Zoom, is Gijs Keeren uitstekend op de hoogte van de financiële ins and outs van een medisch bedrijf. 

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
De Röntgendokters is een volledig (door de overheid) op kwaliteit gecontroleerde en goedgekeurde landelijke keten voor diagnostiek. Het gaat hierbij om de onderzoeken die de huisarts het meest aanvraagt: röntgenfoto’s, echografie, DEXA (botdichtheidsonderzoeken), ECG’s en laboratoriumtesten. Deze onderzoeken en behandelingen kunnen worden uitgevoerd na doorverwijzing door de huisarts en andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld fysiotherapeuten en bedrijfsartsen. Doordat wordt voldaan aan alle kwaliteitseisen, worden de verrichte onderzoeken altijd door de zorgverzekeraar vergoed.

Missie en visie
De Röntgendokters wil een landelijke dekking bereiken door locaties te vestigen in alle grote steden en dorpskernen van Nederland met een verzorgingsgebied van minimaal 200.000 mensen. 

Positionering in markt
Het concept van De Röntgendokters draagt bij aan de door de overheid gestimuleerde en gewenste versterking van de ‘eerstelijnszorg’ of ‘anderhalvelijnszorg’, waarbij huisartsen ruimere (verwijs)mogelijkheden hebben zonder patiënten naar het ziekenhuis te hoeven sturen.

Wat maakt dit concept volgens de ondernemers anders? De Röntgendokters zorgt ervoor dat hoogwaardige diagnostiek die voldoet aan alle kwaliteitseisen veel gemakkelijker toegankelijk is. Dit gebeurt door de zorg ‘op inloop’ aan te bieden gedurende ruime openingstijden, maar ook door locaties te kiezen in winkelgebieden, vaak letterlijk naast de supermarkt. Door ook gebruik te maken van innovatieve ICT-technieken op onder andere smartphones past dit nieuwe concept uitstekend in een veranderende tijd waarin mondige consumenten zelf willen bepalen waar en hoe zij hun eigen zorgproducten kiezen en waarin de huisarts een steeds belangrijkere rol krijgt in de zorgverlening. Door kwalitatieve zorg op een gestandaardiseerd hoog serviceniveau aan te bieden op meerdere locaties door heel Nederland (ook gemakkelijk voor forenzen), zal het concept op den duur ook geschikt zijn voor franchising.

Concurrentiepositie 
De Röntgendokters richt zich op een landelijke dekking van eerstelijns diagnostiek. Er zijn op dit moment geen partijen actief die dit concept al aanbieden. Lokaal is er wel aanbod van ziekenhuizen en behandelcentra, maar de verwachting is dat deze partijen niet de onderscheidende waarde-drijvers kunnen bieden zoals De Röntgendokters. De Unique Selling Points (USP’s) van de Röntgendokters bestaan onder andere uit de landelijke keten, geen wachtlijsten, de snelle verslagtijd, ruime openstellingstijden en cost-leadership. De ondernemers verwachten dat het concept, in combinatie met haar USP’s, niet gemakkelijk te evenaren is door mogelijke concurrenten. Het concept onderscheidt zich door de locaties te vestigen in winkelgebieden, terwijl reguliere zorg vaak gevestigd is buiten het centrum. Door te kiezen voor een centrale locatie met ruime openingstijden (maandag t/m vrijdag 08.00-20.00 uur & zaterdag 08.00-16.00 uur) kan de zorgconsument gemakkelijk binnenlopen en/of kennismaken met het concept. Dit komt de zichtbaarheid en naamsbekendheid van De Röntgendokters ten goede. Hiernaast zal de snelle verslagtijd aan zorgconsumenten en verwijzers het begrip ‘service in de zorg’ naar een nieuw/hoger level brengen.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Verbouwing locaties € 200.000,-
PACS systemen voor 2 vestigingen (hardware en software) € 325.000,-
Diagnostische apparatuur vestiging 1 € 212.000,-
Interieur € 40.000,-
Website € 15.000,-
Opstartkosten/ voorfinanciering debiteuren € 95.000,-
Totale investering € 887.000,-
Eigen inbreng ondernemers € 200.000,-
2-jarige lening leverancier PACS systemen € 125.000,-
Diagnostische apparatuur vestiging 1 financial lease* € 212.000,-
Financiering via Collin € 350.000,-

* Spine-Care B.V. (een andere personal holding van grootaandeelhouder E. Schoones) zal als mededebiteur worden opgenomen voor deze financial lease. Dit betreft de lease van de diagnostische apparatuur voor de tweede vestiging.

Leenbedrag: € 350.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 66 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij en daarna lineaire maandelijkse aflossing

Overige investeringen:

In bovenstaand investeringsoverzicht is voor 1 vestiging de diagnostische apparatuur opgenomen. Voor de 2de vestiging wordt de diagnostische apparatuur aangeschaft door Spine-Care B.V. (de andere personal holding van grootaandeelhouder E. Schoones) en deze wordt doorverhuurd aan De Röntgendokters. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Artsen Met Visie I B.V.
  • De heer E. Schoones geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 87.500,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. 
  • De heer S.T. Bodewitz geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 87.500,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De heer G. Keeren geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Artsen Met Visie I B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30% of lager is.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming met een Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is mede gebaseerd op het uitgebreide ondernemingsplan van De Röntgendokters waarin onder andere een onderzoek onder huisartsen is opgenomen. Hieruit blijkt de (grote) slagingskans van dit concept. De prognoses 2016 tot en met 2018, die zijn opgesteld in samenspraak met Rowac Accountants, zijn mede op dit onderzoek gebaseerd, maar behoudend opgesteld. De overall Collin Credit Score komt uit op Voldoende.

Rentabiliteit
In 2017 wordt een omzet verwacht van € 911.000,- met een verwachte genormaliseerde cashflow van € 152.000,- en een netto cashflow overschot van € 16.000,-. Dit zou een score Voldoende betekenen. In 2018 zal de omzet naar verwachting verder stijgen naar € 1.300.000,- met een verwacht netto cashflow overschot van € 22.000,- (score Ruim voldoende). Als de omzet onverhoopt tegenvalt zijn de aandeelhouders in de mogelijkheid om uit eigen middelen bij te storten. De rentabiliteitsscore stellen wij voor nu vast op Voldoende. 

Solvabiliteit
Met de eigen inbreng van € 200.000,- bij een balanstotaal van € 862.000,- scoort de solvabiliteit bij aanvang van de activiteiten met ruim 20% Voldoende. Door de geprognosticeerde winstgevende exploitatie zal naar verwachting het absolute eigen vermogen in 2017 en 2018 verder stijgen naar een solvabiliteit van 33% in 2018 (Ruim voldoende). Wij hebben de score vooralsnog vastgesteld op Voldoende.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/ vlottende passiva) komt in 2017 en 2018 op basis van de prognose uit op 0,9 en scoort daarmee Matig. Dankzij de niet-onttrekkingsverklaring en het gegeven dat de groei van de onderneming gefinancierd zal worden met een debiteurenfinanciering zal de liquiditeitspositie zich op een gezond niveau bevinden. Hierdoor hebben wij de score vastgesteld op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-3372 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-01-2017 om 11:27
investeerder-26617 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
20-01-2017 om 11:27
investeerder-28952 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-01-2017 om 11:26
investeerder-19024 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-01-2017 om 11:26
investeerder-17442 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-01-2017 om 11:26

Ondernemer
Sander Bodewitz
Erik Schoones
Gijs Keeren

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas