27047

Dutch Polymer Handling

€ 175.000  |  7,5% rente  |  48 maanden  |  Investeerders: 237  |  Reacties: 0
Reeds
geïnvesteerd
100%
Verlopen
inschrijftijd
1%
Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
credit score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 12-06-2017 in 1 uur volgeschreven door 237 investeerders

Samenvatting

Dutch Polymer Handling B.V. is een bestaande onderneming die al meer dan 10 jaar actief is als een groothandel in hoogwaardige, thermoplastische kunststoffen. Een thermoplast is een materiaal van kunststof dat bij verhitting zacht wordt en wordt ingezet voor hoogwaardige toepassingen in de kunststofindustrie op het gebied van spuitgieten, compounderen, of folie blazen. Een voordeel van thermoplast is de mogelijkheid tot hergebruik in verschillende toepassingen. De inkoop van deze kunststoffen vindt rechtstreeks plaats bij diverse kunststofproducenten zoals DSM, BASF, Dupont en Domo. De verkoop vindt plaats aan grote geïntegreerde compounders uit met name Europa en Zuidoost Azië.

Daarnaast heeft de onderneming een recycling faciliteit waarin de residustromen (het ‘afval’) van de thermoplastische kunststoffen van de producenten worden hergebruikt. Deze residustromen kunnen onder andere toegepast worden in de automotive, productie van huishoudelijke apparatuur/ tuingereedschappen en doe-het-zelf-apparatuur en in de bouwindustrie. 

De onderneming wordt geëxploiteerd in een meervoudige B.V.-constructie met als indirecte aandeelhouders Frank Jaeckel (65%) en Eric de Mol (35%) en is kantoorhoudende in Goirle. De productie vindt plaats in een recycling faciliteit in Emmen op het Emmtec Business Park waar ook de hoofd activiteit van DSM op het gebied van kunststof productie plaatsvindt. Frank Jaeckel is al ruim 25 jaar actief in deze branche en is verantwoordelijk voor de operationele zaken. Eric de Mol heeft een meer adviserende rol binnen de onderneming en is, naast aandeelhouder van Dutch Polymer Handling, ook aandeelhouder van een aantal andere niche bedrijven. Om voorraden in “nieuwe producten“ (niche markten) aan te kopen en te investeren in de bestaande recycling faciliteit wordt er een financiering gevraagd van € 175.000,-.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 175.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet geeft voor deze onderneming een Verhoogd risico aan. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteur voor de financiering is Dutch Polymer Handling B.V. Er is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen van 40% op het niveau van Dutch Polymer Handling B.V. Ook worden de bestaande leningen van C. Muis Beheer B.V. en F&K Trading BVBA ter hoogte van € 100.000,- achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
Ten slotte hebben de aandeelhouders van Dutch Polymer Handling B.V. een materiële vermogen-instandhoudingsverklaring afgegeven indien de solvabiliteit van de onderneming minder is dan 35%.

Leendoel

De financiering is benodigd voor de aankoop van voorraad en modernisering van de bestaande recycling-faciliteit te Emmen.

Ondernemer

Frank Jaeckel (53 jaar) heeft na het afronden van zijn universitaire studie economie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, zijn professionele carrière doorgebracht bij diverse internationale bedrijven in de recycling business. In deze periode heeft hij tevens nog diverse opleidingen afgerond, waaronder een MBA in zowel Antwerpen als in Boston. Sinds 2006 is Frank eigenaar van Dutch Polymer Handling B.V. Frank heeft een zeer groot internationaal netwerk opgebouwd in de afgelopen jaren, onder andere in China, en hij is gepokt en gemazeld in deze tak van sport. 

Eric de Mol (59 jaar) heeft na afronding van zijn studie aan de Technische Universiteit Eindhoven, en een geruime carrière bij General Electric (kunststoffen), zijn sporen verdiend in de interieurbouw van transportmiddelen. Sinds 2000 is hij mede-eigenaar van Tabb Interior Systems en aandeelhouder in nog een aantal niche bedrijven. 

Onderneming

Kernprofiel 
Dutch Polymer Handling is een groothandel in hoogwaardige, thermoplastische kunststoffen. Dutch Polymer Handling doet haar inkoop uitsluitend van producenten van deze kunststoffen. Daarnaast recyclet Dutch Polymer Handling in haar recycling-faciliteit te Emmen de residustromen van thermoplastische kunststoffen van kunststofproducenten. Deze kunnen worden hergebruikt voor toepassingen in onder andere de automotive, productie van huishoudelijke apparatuur/ tuingereedschappen en doe-het-zelf apparatuur, alsmede de bouw industrie.

In de kunststof industrie worden steeds nieuwe kunststoffen en applicaties ontwikkeld. Hier ligt de belangrijkste uitdaging voor Dutch Polymer Handling, waarbij zij tracht maatschappelijk verantwoorde en milieuvriendelijke toepassingen te vinden voor de secundaire stromen, daar waar andere bedrijven nog niet kijken. Dutch Polymer Handling draait al jaren een stabiele omzet maar constateert dat er met de ontwikkeling van nieuwe hoogwaardige kunststoffen, nieuwe markten aan te boren zijn zowel binnen als buiten Europa. Door te gaan opereren in niches, waar de concurrentie nog ver van verwijderd is, kan het bedrijf de omzet verder verhogen. Om dit te realiseren heeft Dutch Polymer Handling als 50% aandeelhouder een nieuwe recycling faciliteit ontwikkeld in de Filipijnen. Deze faciliteit verwerkt sinds Q2 2017 laagwaardige kunststoffen.

Doelgroep
De belangrijkste klanten van Dutch Polymer Handling zijn de grote geïntegreerde compounders uit met name Europa en Zuidoost Azië. Deze compounders recyclen afval, maken de compounds en spuitgieten ook met eigen mallen. Op deze doelgroep richt de onderneming zich door combineerde leveringen, omdat het ene product noodzakelijk gebruikt moet worden met het andere, specifiek passend te maken op deze behoefte. Vanwege dit concept in combinatie met de scherpe pricing is Dutch Polymer Handling uniek en is er feitelijk geen concurrentie op dit moment.

Missie en visie
De missie van Dutch Polymer Handling is om een hoogwaardige partner te zijn op het gebied van recycling van hoogwaardige thermoplastische kunststoffen met een accent op residustromen van grote kunststofproducenten.
De visie van Dutch Polymer Handling is zorgen voor hergebruik van thermoplastische kunststoffen, waardoor er in de wereld spaarzaam met materialen wordt omgegaan en dat er in derde wereldlanden (zoals de Filipijnen) werkgelegenheid wordt geschapen.

Positionering in markt 
Dutch Polymer Handling bevindt zich met haar activiteiten in een nichemarkt waarbij zij zich onderscheidt doordat zij een kleine flexibele speler is met weinig overhead. De activiteiten van Dutch Polymer Handling zijn in die zin uniek en moeilijk te kopiëren, omdat Dutch Polymer Handling in staat is om zeer moeilijke en/of vermengde kunststofproducten toch af te kunnen zetten (Unique Selling Point). Kortom: waar andere ophouden, begint Dutch Polymer Handling.

Concurrentiepositie 
Ten opzichte van haar concurrenten (voor zover deze bestaan) heeft Dutch Polymer een enorme productkennis en ervaring in het aankopen en verwerken van kunststoffen. Dutch Polymer maakt dus gecombineerde leveringen specifiek passend bij de behoefte van de afnemer. Dutch Polymer wordt door haar afnemers en klanten erkend als deskundig en betrouwbaar, waardoor zij in staat is langjarige relaties aan te gaan. 

Structuur
De onderneming wordt geëxploiteerd in een meervoudige B.V.-constructie.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop voorraad  € 100.000,-
Investeringen in recyclingfaciliteit te Emmen  € 50.000,-
Werkkapitaal  € 25.000,-
Financiering via Collin  € 175.000,

Leenbedrag: € 175.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Bestaande financieringen
Op dit moment heeft de onderneming een kredietfaciliteit bij de ABN-AMRO met een limiet van € 300.000,-. Vanaf Q4 2017 zal de limiet met € 7.500,- per kwartaal ingeperkt worden. De bedongen zekerheden door de ABN-AMRO voor deze kredietfaciliteit zijn:

  • Verpanding van debiteuren, voorraad en inventaris
  • Achterstelling van de lening van C. Muis Beheer B.V. ter hoogte van € 35.000,-
  • Achterstelling van de lening van F&K Trading BVBA ter hoogte van € 65.000,-

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Dutch Polymer Handling B.V.
  • De lening van C. Muis Beheer B.V. ter hoogte van € 35.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening wordt de rente betaald en is aflossing toegestaan, mits de solvabiliteitsratio (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) minimaal 40% is.
  • De lening van F&K Trading BVBA ter hoogte van € 65.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd wordt de rente betaald en is aflossing toegestaan, mits de solvabiliteitsratio (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) minimaal 40% is.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van genoemde debiteuren mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is. 
  • Er geldt een vermogen-instandhoudingsverklaring voor Dutch Polymer Handling B.V. zolang de solvabiliteit lager dan 35% is. De vermogen-instandhoudingsverklaring houdt in dat de aandeelhouders verplicht zijn bij te storten, zodat er weer aan de genoemde vermogenseis van 35% wordt voldaan. Deze vermogen-instandhoudingsverklaring heeft op dit moment materiële waarde gelet op de solvabiliteit en liquiditeitspositie van de aandeelhouders. Dun & Bradstreet beoordeeld beide aandeelhouders met een Laag risico.

Dun & Bradstreet
Voor deze aanvraag wordt de Dun & Bradstreet score Verhoogd risico gehanteerd, gelijk aan die van Dutch Polymer Handling B.V. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is mede gebaseerd op de definitieve jaarcijfers 2015 en 2016 en de prognoses over 2017, 2018 en 2019. De prognose is behoudend opgesteld, waar bijvoorbeeld maar beperkt rekening is gehouden met de verwachte verbetering van de brutowinstmarge. De Collin Credit Score overall komt uit op Ruim voldoende.

Rentabiliteit
In 2015 en 2016 is respectievelijk een omzet gerealiseerd van € 1.661.000,- en € 1.861.000,-. Verder inzoomend op de exploitatie in 2016 is er in dat jaar een uiteindelijke genormaliseerde cashflow gerealiseerd van € 77.000,-. Het netto cashflow overschot over 2016 kwam uit op € 41.000,- (Goed) door een leaseverplichting bij de ABN-AMRO die inmiddels volledig is ingelost.
Voor 2017 wordt er een omzetstijging van 6% verwacht naar een geprognosticeerde omzet van € 1.975.000,-. In de behouden prognose is rekening gehouden met een lagere brutowinstmarge van 47% (in 2016 nog 48,6%). De verwachte genormaliseerde cashflow in 2017 zal, ondanks de verwachte omzetstijging, licht dalen naar € 66.000,-. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat er in de behouden prognose gerekend is met een lagere brutowinstmarge. De afschrijvingen zijn in 2017 lager doordat de verkleinings- en doseerinstallatie volledig is afgeschreven. Het netto cashflow overschot over 2017 zal naar verwachting verbeteren naar € 47.000,-. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de leaseverplichting op dit object komt te vervallen. Wij beoordelen voorzichtigheidshalve de Rentabiliteit op Ruim voldoende. 

Solvabiliteit
Het risicodragende vermogen (eigen vermogen + achterstellingen) per ultimo 2016 komt uit op € 354.000,- op een balanstotaal van € 968.000,-. De solvabiliteit komt hiermee uit op 37% (Goed). Na realisatie van de prognose 2017 komt de verwachte solvabiliteit per ultimo 2017 uit op 39% op een verwacht balanstotaal van € 1.026.000,-. Op de balans staat de recycling faciliteit in Emmen geactiveerd tegen een boekwaarde van 10% ten opzichte van de getaxeerde (2016) economische waarde (going concern). Deze aanwezige stille reserve is niet meegenomen in de solvabiliteitsberekening. Wij beoordelen de Solvabiliteit op Goed.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/ vlottende passiva) kwam per ultimo 2016 uit op 1,4 (Goed). Voor 2017 en 2018 komt de score naar verwachting uit op 2,0 respectievelijk 2,1 waarmee de score uit zou komen op Excellent. Omdat de liquiditeit voor een belangrijk deel bestaat uit voorraad, beoordelen wij de Liquiditeit voorzichtigheidshalve af naar Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-32964 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-06-2017 om 11:11
investeerder-12177 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-06-2017 om 11:10
investeerder-22875 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-06-2017 om 11:10
investeerder-35574 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-06-2017 om 11:10
investeerder-12071 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-06-2017 om 11:10

Ondernemer

Frank Jaeckel

Eric de Mol

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas