30153

Duwplus

€ 100.000  |  7,0% rente  |  72 maanden  Investeerders: 75
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 12-06-2018 in 1 uur volgeschreven door 75 investeerders

Samenvatting

Marco Schröder is al vele jaren actief in de binnenvaartbranche, waarvan de laatste 10 jaar als zelfstandig ondernemer. Hij exploiteert de in 2008 aangekochte duwboot “Ad”, waarmee hij werkzaamheden/transporten uitvoert met duwbakken in de binnenvaartbranche. Dit doet hij in opdracht van de vaste opdrachtgever Ara Bulk. De onderneming wordt gedreven in Duwplus B.V., waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van Marco Schröder. De lening is bedoeld om de duwboot te voorzien van een tweede hoofdmotor en andere vernieuwingen aan te brengen, waardoor de duwboot gereed is voor de toekomst.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte voor de verbouwing/aanpassing van de duwboot is € 325.000,-. Hiervan wordt € 225.000,- gefinancierd door de Rabobank. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 100.000,-. De looptijd is 72 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet noteert voor Duwplus B.V. een Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed. 
De debiteur voor deze lening is Duwplus B.V. De heer M. Schröder geeft een persoonlijke borgstelling af van € 25.000,-, die op dit moment volledig moreel van aard is. Daarnaast wordt er een tweede hypothecaire inschrijving van € 100.000,- gevestigd op de duwboot “Ad” met een voorbelasting van € 225.000,- en een getaxeerde handelswaarde na verbouwing van € 485.000,-. Derhalve is de hypothecaire inschrijving van Collin Crowdfund volledig materieel.

Leendoel

Modernisering van de duwboot “Ad” op het gebied van motorvermogen, nautische apparatuur en stuurwerk. 

Ondernemer

Hoewel Marco Schröder (51) van oorsprong niet afkomstig is uit een binnenvaartfamilie, is hij via een oom wel geïnteresseerd geraakt in de binnenvaartbranche. Om die reden heeft Marco na de lagere school een opleiding gevolgd tot matroos bij het Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart in Amsterdam. Na het behalen van dat diploma in 1981 is hij op 15-jarige leeftijd in loondienst gegaan op zijn eerste binnenvaartschip (droge lading/852 ton). Na enige tijd werd de overstap gemaakt naar een beunschip van Rederij De Beijer. Op dat beunschip heeft Marco tot 1988 gewerkt. Inmiddels had Marco zich opgewerkt tot stuurman. In 1988 werd de switch gemaakt naar de duwvaart, door als stuurman te gaan varen op de duwboot “Ali”. Deze boot werd na enige jaren overgenomen door Ad Sterk, die Marco in 2008 in de gelegenheid stelde om de boot (inmiddels “Ad”) met zijn financiële hulp (en van opdrachtgever Ara Bulk) over te nemen. Vanaf 2008 vaart Marco derhalve als eigenaar met de duwboot “Ad”.

Onderneming

Kernprofiel
Duwplus B.V. is in 2008 opgericht toen Marco Schröder de duwboot “Ad” overnam van zijn voormalige werkgever Ad Sterk (Sterduw). Ten tijde van de overname beschikte Marco al over veel ervaring in de binnenvaart, als matroos en als stuurman/kapitein. Op de duwboot “Ad” had hij al 20 jaar gevaren. Ook de vaste opdrachtgever, Ara Bulk, kende Marco al vele jaren. Ara Bulk is een grote speler in het duwbakkensegment. Zij beschikt over een vaste vloot van circa 35 duwbakken en chartert ook regelmatig nog extra capaciteit. Duwplus zorgt er met haar duwboot voor dat de duwbakken op hun laad/loslocatie komen, of op een ankerplaats (vaak ten behoeve van opslag van goederen). Met de nu geplande verbeteringen die aan de duwboot worden aangebracht, kan de onderneming nog jaren vooruit met deze duwboot. De vaste opdrachtgever heeft de onderneming een steun in de rug gegeven door aan te geven dat ze nog vele jaren voor hen kunnen blijven varen.

Visie/strategie/doelstelling
Het is altijd de missie van de onderneming geweest om betrouwbare vervoersprestaties te leveren aan de vaste opdrachtgever. Het gaat daarbij om geen schade te maken aan het te duwen materiaal (duwbakken) en altijd keurig op tijd te zijn. Dat dit gelukt is, bewijst de jarenlange relatie met Ara Bulk. Met de voorgenomen investering kan de boot een forse upgrade worden gegeven en geschikt worden gemaakt voor de toekomst. Het is de doelstelling om het huidige werk nog jaren tot wederzijdse tevredenheid van beide te blijven uitvoeren.

Marktinformatie
De markt waarin Duwplus actief is, de duwvaart, is een specifiek segment van de binnenvaartbranche. Hoewel er een behoorlijk aantal sleep/duwboten actief is, is het een relatief klein wereldje. Met name voor wat betreft het aantal opdrachtgevers. Buiten Ara Bulk zijn er nog een aantal grote spelers als Rederij de Jong, Provaart, Van de Graaf & Meeusen en De Grave. Veel van deze partijen hebben grote logistieke spelers als aandeelhouder (zoals Imperial). In het duwbotensegment is ook nog een onderverdeling te maken tussen enerzijds de grote boten die pendelen tussen de ARA-havens (in Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen) en het Duitse achterland met bakken kolen/erts en anderzijds havenduwboten (waartoe de duwboot “Ad” behoort) die met name binnen de zeehavens en binnenlands actief zijn. Naar verwachting blijft dit marktsegment de komende vijf jaar voldoende activiteiten bieden.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Scheepswerf, onder andere ijzerwerk ten behoeve van plaatsing en aanpassingen bolders en duwfenders € 87.600,-
Hydraulisch stuurwerk € 23.750,-
Nautische apparatuur en aanpassing lessenaar stuurhut € 82.650,-
Aankoop Schottel + aanpassingen € 47.500,-
Diversen € 9.500,-
BTW € 49.000,-
Werkkapitaal € 25.000,-
Totaal € 325.000,-
Financiering Rabobank Krimpenerwaard* € 225.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 100.000,-

Leenbedrag: € 100.000,-
Rente: 7% 
Looptijd: 72 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing.

De onderneming is zelf (deels) in staat om de verlette tijd die door het uitvoeren van de werkzaamheden gaat ontstaan, op te vangen. Zij beschikt daartoe over liquiditeiten en er wordt BTW terug ontvangen op de investering. 

*Rabobank Krimpenerwaard verstrekt een 10-jarige lening van € 200.000,-, die vanaf 1 november 2018 aflosbaar is. De jaarlijkse aflossing is € 20.000,- met een rente van 4,25%. Bovendien verstrekt de Rabobank een krediet in rekening-courant van € 25.000,- ten behoeve van de verlette tijd. Als zekerheid heeft zij een eerste hypotheek van € 225.000,- op duwboot “Ad” geconditioneerd.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Duwplus B.V.  
  • De heer M. Schröder geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 25.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op de duwboot “Ad”, merken van teboekstelling 22593 BR 1996, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 225.000,- en openstaande schuld van € 225.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde na investering van € 485.000,- op basis van een taxatierapport van december 2017. Derhalve is de hypothecaire inschrijving van Collin Crowdfund volledig materieel.

Dun & Bradstreet
Duwplus B.V. wordt door Dun & Bradstreet gekwalificeerd met een Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de conceptjaarcijfers van 2017, alsmede de door de accountant opgestelde prognoses voor 2018 en 2019. De overall Collin Credit Score is Goed.

Rentabiliteit
In het boekjaar 2017 werd prima gepresteerd met de duwboot. De vaste opdrachtgever zorgt voor een stabiele hoeveelheid werk. Conform de conceptjaarcijfers van 2017 werd op een omzet van € 354.000,- een genormaliseerde cashflow gerealiseerd van € 68.000,- (score Goed). Na het uitvoeren van de geplande investeringen, zal de omzet in 2018 naar verwachting toenemen naar € 391.000,- met wederom een genormaliseerde kasstroom van € 68.000,-. Op basis van de nieuwe aflossingsverplichtingen die gaan ontstaan bij de Rabobank en Collin Crowdfund, resteert er volgens prognose een netto cashflow overschot van € 31.000,-, hetgeen een score Goed oplevert. Ultimo 2019 wordt een omzet begroot van € 391.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 60.000,-. Dat komt overeen met een score Goed. Wij kwalificeren de score voor Rentabiliteit op Goed.

Solvabiliteit
Er is op basis van de conceptjaarcijfers 2017 sprake van een solvabiliteit van 82% met een eigen vermogen van € 376.000,- . Na de balansverlenging die plaatsvindt door de investeringen, is er ultimo 2018 naar verwachting een eigen vermogen van € 406.000,-. Door de balansverlenging in verband met de investeringen resulteert dat in een solvabiliteit van 48%. Voor 2019 wordt een eigen vermogen geprognotiseerd van € 471.000,- met een solvabiliteit van 56%. Voor ieder jaar betekent dat een score Excellent. Voorzichtigheidshalve bepalen wij de score voor Solvabiliteit op Goed.

Liquiditeit
Door de stabiele verdiensten en de daaruit gerealiseerde winsttoevoegingen en cashflow, is er sprake van een current ratio van 4,8 volgens de conceptcijfers van 2017 met een score Excellent. Ultimo 2018 wordt een current ratio verwacht van 4,1 (score Excellent). In 2019 wordt een verder groeiende current ratio begroot (score Excellent). In de investeringsopzet is voldoende rekening gehouden met ruimte voor werkkapitaal en dienen de aanwezige liquiditeiten als buffer. Op dit moment hebben wij de score voor Liquiditeit bepaald op Goed. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-9873 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-06-2018 om 10:02
investeerder-38574 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-06-2018 om 10:01
investeerder-6163 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-06-2018 om 10:01
investeerder-53773 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-06-2018 om 10:01
investeerder-7924 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-06-2018 om 10:01

Ondernemer

Marco Schröder

Crowdfund Coach


Peter Stout