30790

Electric Motorcross Park

€ 100.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 120 | Reacties: 5
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
credit score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 9-11-2018 in 2 uur volgeschreven door 120 investeerders

Samenvatting

Electric Motorcross Park te Hoofddorp is een uniek initiatief met toekomstmogelijkheden. De ondernemer Eric van Leeuwen is een ervaren zelfstandig autoschadehersteller en sinds zijn jeugd een geroutineerd motorcrosser. Eric ziet kansen om tegemoet te komen aan een maatschappelijke discussie door motorsport en fun op een uiterst milieuvriendelijke wijze mogelijk te maken. De gemeente Haarlemmermeer heeft het initiatief tot stichting van een Full Electric Motorcross park enthousiast omarmd als onderdeel van een te ontwikkelen groot en gevarieerd landschap voor recreatie (Masterplan Park21). De bedrijfsstructuur zal een eenmanszaak zijn met Eric van Leeuwen (48 jaar) als eigenaar.

Financieringsbehoefte
De totale investering voor de ontwikkeling en opstart van het Electric Motorcross Park bedraagt € 112.000,-. Vanuit eigen middelen is inmiddels € 12.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 100.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 9,0% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Electric Motorcross Park/Eric van Leeuwen autoschadeherstel als Laag risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteur voor de gevraagde financiering is Eric van Leeuwen h.o.d.n. Electric Motorcross Park/Eric van Leeuwen autoschadeherstel. Vanwege de gekozen rechtsvorm van een eenmanszaak is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De huidige en toekomstige inventaris en voorraden van de gehele onderneming worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Daarnaast wordt een overlijdensrisicoverzekering van € 100.000,- op het leven van Eric van Leeuwen verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

Eric van Leeuwen ontwikkelt een aantrekkelijk (Full) Electric Motorcross Park in Hoofddorp binnen het Masterplan PARK21. Voor de benodigde financiering van de baanaanleg, de aankoop van elektrische motoren en overige benodigde zaken heeft Eric bewust gekozen voor crowdfunding. Via de toekomstige investeerders hoopt hij snel een trouwe ‘fanclub’ op te bouwen. 

Ondernemer

Eric van Leeuwen (48 jaar) is al vele jaren zelfstandig ondernemer in de (auto)herstelbranche. De laatste jaren werkt hij voornamelijk als zzp-er voor gevestigde grote schadeherstelbedrijven. Daarnaast is hij ruim 30 jaar een geroutineerd en enthousiast motorcrosser. Hij heeft goede contacten in de crosswereld en heeft hierin een goede naam opgebouwd.

Eric ervaart als crosser dat het steeds lastiger wordt om deze sport in Nederland te beoefenen. Onder druk van de omgeving worden openstellingsuren van crossbanen steeds verder beperkt. Met name geluidsoverlast is belangrijk milieuaspect. Dit gegeven, in combinatie met de succesvolle opkomst van elektrisch aangedreven voertuigen, heeft Eric op het idee gebracht om als eerste een full electric motorcrossbaan te ontwikkelen. De plannen heeft hij zorgvuldig uitgewerkt, en zijn enthousiast ontvangen bij diverse partijen zoals onder andere de gemeente Haarlemmermeer en fabrikant KTM. Ook de nationale motorbond K.N.M.V. volgt het initiatief van Eric met belangstelling.

De jonge kinderen (zoon en dochter) van Eric zijn eveneens enthousiast amateurcrossers, die uiteraard alle begeleiding van vader krijgen. Hierdoor is Eric goed ingevoerd in de wensen en mogelijkheden voor alle leeftijdsgroepen. Hierbij zet vader geregeld elektrische motoren in welke verrassend positief opvallen in het veld van brandstofmotoren. Deze ervaringen komen goed van pas bij de praktische invulling van het Motorcross Park.

Naast de exploitatie van de elektrische crossbaan voor individueel en groepsgewijs fun-gebruik, heeft Eric de ambitie om een nieuwe wedstrijdklasse in het leven te roepen voor uitsluitend elektrisch aangedreven crossmotoren.

De ruime praktische ervaring, het bewezen zelfstandig ondernemerschap en het goed doordacht bedrijfsplan vormen een goede basis om dit initiatief tot een succes te maken.

Onderneming

Electric Motorcross Park (www.electric-motorcrosspark.nl) wordt gesticht aan de Nieuwe Molenaarslaan 10B (en gelegen aan het Van der Meulenpad) te Hoofddorp binnen het recreatiegebied Masterplan PARK21. Dit gebied, strategisch gelegen in de Randstad, meet ruim 1.000 hectare. Het geheel wordt een metropolitaans park, bedoeld voor intensief en veelzijdig gebruik, voor vertier en vermaak, rust en ontspanning. Het unieke Electric Motorcross Park past perfect in het totaalconcept.

Binnen het motorcrosspark worden drie verschillende banen aangelegd voor de verschillende doelgroepen. Van relatief eenvoudig tot uitdagend met kombochten en springmogelijkheden. Voor de ontvangst en catering maakt Eric gebruik van een winkelwagen. Deze winkelwagen, met motoren op de aanhanger, wordt ’s nachts gestald in het nabijgelegen bedrijfspand van Van Leeuwen. Naast beperking van het diefstal- en vandalismerisico biedt dit concept tevens mogelijkheden voor promotie etc. op andere locaties. Een professionele motorcrossbaan voor uitsluitend elektrisch aangedreven motoren is in Nederland uniek. Eric van Leeuwen sluit zeker niet uit om op termijn meerdere banen in Nederland op te gaan zetten.

Motorenfabrikanten Quantya en KTM geven praktische begeleiding. De motoren worden na ieder seizoen vervangen. De gebruikte exemplaren worden door Van Leeuwen verkocht. Hierbij helpt het dat hij KTM-dealer wordt voor elektrische crossmotoren. KTM is zeer betrokken en gaat het Electric Motorcross Park gebruiken om hun nieuwe motoren Europees te promoten. 

Het park geeft mogelijkheden om individueel een elektrische motorfiets per sessie te huren. Ook kan men tegen vergoeding de baan gebruiken met een eigen -uitsluitend elektrische- crossmotor. Er zijn arrangementen voor scholen, kinderpartijtjes, bedrijfsuitjes en vrijgezellenfeestjes. Daarnaast is er ruimte voor motorcrosslessen, individueel of in groepsvorm. Wekelijks zullen er wedstrijd-evenementen georganiseerd worden. Deze evenementen zorgen voor promotie en zullen moeten uitgroeien tot een nieuwe officiële wedstrijdklasse.

Gedurende de opstartfase zullen de motoren worden opgeladen met behulp van een aggregaat. In een vervolgfase zullen zonnepanelen voor de volledige energievoorziening gaan zorgen. De investeringen hiervoor zullen pas gedaan worden wanneer het verdienmodel zich in de praktijk bewezen heeft. Daarmee zal een optimale duurzaamheid bereikt worden.

De gemeente Haarlemmermeer heeft inmiddels een huurovereenkomst met Eric van Leeuwen afgesloten.

Eric zal zich uiteraard primair richten op de opzet en exploitatie van het park. Daarnaast zal hij eventueel beschikbare uren kunnen vullen met zijn activiteiten als zzp-autoschadehersteller. De vraag naar specialisten, in combinatie met de ervaring en goede naam van Eric, maakt dat hij zich op dit moment naar zijn behoefte kan verhuren. 

Structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht 

Aanleg en inrichting crossbaan en faciliteiten € 14.000,-
Motoren, kleding, transpondersysteem € 55.500,-
Verkoopwagen en aanhanger € 11.000,-
Overige kosten onvoorzien en werkkapitaal € 31.500,-
Totaal € 112.000,-
Voldaan uit eigen middelen € 12.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 100.000,-

Leenbedrag: € 100.000,-
Rente: 9,0%
Looptijd: 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van subsidiemogelijkheden rondom de elektrische voertuigen (KIA/MIA) zullen de eerste 4 KTM-motoren geleased worden via de fabrikant.

Risico

Zekerheden en voorwaarden 

  • De debiteur is de heer E. van Leeuwen, geboren te Weststellingwerf op 27 februari 1970, handelend onder de naam Electric Motorcross Park/Eric van Leeuwen autoschadeherstel. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Na de eigen inbreng is het privévermogen nihil.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer Eric van Leeuwen voor een bedrag van € 100.000,-, welk bedrag in 60-maandelijkse termijnen lineair zal dalen. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Electric Motorcross Park/Eric van Leeuwen autoschadeherstel wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te evalueren. De kwalificatie voor Electric Motorcross Park is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score hebben wij gebaseerd op de onderbouwde en behoudend opgestelde prognose voor 2018 tot en met 2021. Het Centrum Voor FinancieringsOplossingen is hierbij een belangrijke adviseur geweest voor de ondernemer. De overall Collin Credit Score is Voldoende. 

Aangezien er in Nederland nog geen full-electric crossbanen bestaan, is er gezocht naar verglijkbare activiteiten om een soort benchmark te kunnen stellen. Hoewel hieruit bleek dat een goed passende benchmark moeilijk te vinden is, is de vergaarde kennis bij deze zoektocht wel gebruikt om een zo realistisch mogelijke prognose op te stellen. Uiteindelijk is voorzichtigheidshalve de initiële geprognosticeerde omzet nog met 30% naar beneden bijgesteld bij gelijkblijvende kosten. 

Rentabiliteit
In het eerste volledige jaar na de opstart (2019) groeit de omzet conform de onderbouwde en behoudende prognose naar € 229.000,-. Dat resulteert naar verwachting in een genormaliseerde kasstroom van € 54.000,- met een score Goed. Dit is ruim toereikend voor het voldoen van de aflossingsverplichtingen. Ultimo 2020 wordt een omzet begroot van € 275.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 65.000,-. Aangezien bovenstaand vooral op prognoses is gebaseerd, beoordelen wij de Rentabiliteit op Voldoende. 

Solvabiliteit
Bij de start is de sovabilteit 11% op de totale investering van € 112.000,-. Ultimo 2018 is het eigen vermogen conform de prognose € 25.000,- met een solvabiliteit van 21%. Naar verwachting bedraagt het eigen vermogen aan het einde van 2019 € 54.000,- met een solvabiliteit van 42% om in 2020 door te groeien naar € 102.000,- met een solvabiliteit van 65%. Vanwege het feit dat de te verwachten solvabiliteit gebaseerd is op prognoses, hanteren wij voor de Solvabiliteit de score Matig gebaseerd op de openingsbalans.   

Liquiditeit
In de financieringsopzet is ruim rekening gehouden met een buffer van liquiditeiten. De verwachte current ratio is na financiering dan ook hoger dan 2,0. Ultimo 2019 zal deze naar verwachting 3,4 bedragen om daarna volgens de prognoses verder te stijgen. Hierbij moet worden aangetekend dat de ondernemer van plan is om vanuit de te realiseren resultaten gewenste vervolginvesteringen in het park te gaan doen. Vanwege het feit dat de te verwachten ontwikkeling van de liquiditeit gebaseerd is op prognoses, hanteren wij voor de Liquiditeit voorzichtigheidshalve de score Ruim voldoende. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Investeerders vanaf € 1.000,- worden beloond met een voucher voor vier personen, die -na een instructie- in totaal 8 maal een run mogen rijden.

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Door aanspraak te maken op deze beloning zal uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de benodigde fysieke aanwezigheid om de beloning te kunnen verzilveren.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-7519 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-11-2018 om 23:28
investeerder-2481 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-11-2018 om 21:07
investeerder-63867 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-11-2018 om 18:55
investeerder-63721 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
04-11-2018 om 21:56
investeerder-63303 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
04-11-2018 om 12:30

Reacties

Investeerder – 57464
12-11-2018 11:46
Een heel mooi project Eric. Ik wens je veel succes met de funding en verdere uitbouw van het park!

Investeerder – 6344
12-11-2018 11:46
Mooi initiatief! Ik heb echter 2 kleine vragen: 1. De extra beloning is voor vier personen en totaal 8 maal een run. Mogen alle 4 personen dan 8 runs doen (dus 4x een 8-rittenkaart van € 100 zoals op de website is aangegeven) of 8 runs totaal met 4 personen (dus 2 per persoon)? 2. Op de website staat dat voor de huur van de crossoutfit het ID-bewijs ingeleverd moet worden als borg. Is dat niet in strijd met de AVG?

Electric Motorcosspark
12-11-2018 11:48
Als eerste bedankt voor de investering in ons mooie Electric Motorcross Park project.
Antwoord 1:
Zoals u zelf al aangeeft is het voor 4 personen 2 x een run rijden dus 8 x runs totaal. nou zijn we niet moeilijk als iemand met zijn tweeën komt en beide 4x een run komt rijden maar het is de bedoeling dat meer mensen komen rijden en ervaren dat het erg leuk rijden is bij ons Electric Motorcross Park en zo veel positieve reclame verspreid.

Antwoord 2: Regels bij identificatie
Het verzamelen en verder gebruiken (‘verwerken’) van persoonsgegevens voor identificatie is aan regels gebonden. Deze regels staan onder meer in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG).
Bij legitimatie of het tijdelijk innemen van een identiteitsbewijs verwerkt een organisatie geen persoonsgegevens. Daarom vallen deze situaties niet onder de AVG en de UAVG.
(bron: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/identificatie/identiteitsbewijs)
Eric van Leeuwen
Electric Motorcrosspark
www.electric-motorcrosspark.nl
06 26228340

Investeerder – 33773
12-11-2018 14:15
Kan de gemeente Haarlemmermeer het huurcontract binnen 5 jaar opzeggen? En zo ja wat is dan het alternatief?

Collin Crowdfund
12-11-2018 14:17
Geachte investeerder,

Dank voor uw vraag. Volgens de overeenkomst kan de gemeente besluiten om de huurperiode gedurende de looptijd van de Collin lening niet te verlengen. Hoewel er op dit moment geen enkele aanleiding is om aan te nemen dat de huurovereenkomst door de gemeente zal worden opgezegd, is in de risicobeoordeling met dit scenario uiteraard terdege rekening gehouden. In dat geval kan de gemeente een vervangende locatie bieden of de ondernemer zoekt zelf een alternatief. De opzet en inrichting van de baan is dermate mobiel en flexibel dat een bedrijfsverplaatsing met -relatief- beperkte middelen te realiseren zal zijn.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Eric van Leeuwen

Crowdfund Coach


Wienhar Smedeman