45184

Energiefabriek Deventer

€ 850.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 615
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 12-05-2023 in 1 uur volgeschreven door 615 investeerders

Samenvatting

Jeroen van den Adel is een ervaren projectontwikkelaar die al meerdere projecten via Collin Crowdfund heeft gefinancierd. Al eerder zijn er- succesvol – projecten gefund via Collin Crowdfund. De LTV op deze financiering zal 58% bedragen.

Een van deze eerdere financieringen werd in 2019 voor € 580.000,- gefund (nu nog pro-resto € 450.000,- ) en had betrekking op de aankoop en upgrading van ‘De Energiefabiek in Deventer’. De voormalige Davo haardenfabriek wordt getransformeerd naar een duurzaam verzamelgebouw voor ondernemende en creatieve makers. In het pand zijn reeds een tiental partijen gevestigd variërend van een meubelmaker tot fietslokaal, van circusschool tot broodbakker en van ombouw oldtimers naar elektrische auto tot kunstenaarsatelier. Met de verdere realisatie van het plan ontstaat nieuwe energie in het pand: Energiefabriek Deventer.

Middels deze financiering wordt de huidige financiering van het project ‘Energiefabriek Deventer’ afgelost.

Het oorspronkelijke plan voor dit project was om het object met het gereedkomen van de verschillende units geleidelijk aan uit te ponden. Dit is weliswaar ook gedeeltelijk zo uitgevoerd, maar de markt voor verhuur bleek groter en de ondernemer heeft daarom zijn strategie gewijzigd naar de verhuurmarkt.

De lening is bedoeld ter overbrugging. Daarnaast wordt een volgend deel van de begane grond nu ook gereed gemaakt voor de verhuur van bedrijfsunits/ateliers. Er is al een uitgebreide wachtlijst van potentiële huurders voor deze units. De komende jaren wil de ondernemer meer ruimten gereed maken voor verhuur om zodoende de huurinkomsten verder te verhogen. Vervolgens wil hij een meer definitieve bancaire herfinanciering regelen.

Jeroen van den Adel holding is 100 % eigenaar van diverse (project) vennootschappen die als ‘special purpose vehicles’ gezien kunnen worden. Uitzondering daarop is AdVicus B.V. van waaruit diensten geleverd worden aan de overige vennootschappen en aan derden.

AdVicus staat voor duurzame transformatie van karakteristieke gebouwen. Naast transformatie voor verkoop is de strategie ook een deel van het onroerend goed aan te houden voor belegging en concept bewaking. Op dit moment worden een aantal ruimten in de Energiefabriek Deventer, AdVicus III B.V., verhuurd en nieuwe ruimten gereed gemaakt voor verhuur. Hierdoor heeft AdVicus blijvende invloed op het gebruik van de ruimten. Deze invloed versterkt het concept en vergroot het rendement.

AdVicus heeft tot op heden individuele scholen, fabrieken en kerken getransformeerd. Met het uitgebreide portfolio beging Advicus tot de kleine groep specialisten te behoren. De ambitie is ook groter complexen aan te kunnen en mee te kunnen bewegen op de trends en kansen in de markt.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 850.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 850.000,-. De looptijd is 36 maanden met een slottermijn van € 850.000,-. Ten behoeve van deze aanvraag wordt een bodem van € 600.000,- gehanteerd. Indien van toepassing wordt de resterende € 250.000,- met een aparte financieringsaanvraag georganiseerd. De rente bedraagt 8% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

De Dun & Bradstreet score is Laag risico. De Collin Credit Score is Goed.
Risico

 • De geldnemers zijn AdVicus III B.V. en Jeroen van den Adel Holding B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 850.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Sint Olafstraat 3, 3a en 3d te Deventer, kadastraal bekend als :
  • Sectie C nummer 3354, appartementsindex 1 t/m 4, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 23, 24 en 28 t/m 73 te Deventer 
  • Sectie C nummer 3365 te Deventer 
  • Sectie C nummer 3367 te Deventer 
  • Sectie C nummer 1109 te Deventer 

Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.475.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 24-02-2023.

 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed aan Sint Olafstraat 3, 3a, en 3d te Deventer, kadastraal bekend als:
  • Sectie C nummer 3354, appartementsindex 1 t/m 4, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 23, 24 en 28 t/m 73 te Deventer 
  • Sectie C nummer 3365 te Deventer 
  • Sectie C nummer 3367 te Deventer 
  • Sectie C nummer 1109 te Deventer

worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn).
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden,  algeheel vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente (i.p.v. 6 maanden).

Leendoel

De lening wordt aangewend voor herfinanciering en verder gereed maken voor verhuur van “De Energiefabriek Deventer”

Ondernemer

In 2002 werkte Jeroen van den Adel parttime op de Universiteit Twente als onderzoeker en parttime als bureaumanager bij een ingenieursbureau. In 2002 is Jeroen als zelfstandig interim manager gestart, in 2006 is de bedrijfsnaam AdVicus geïntroduceerd.

Recent is Jeroen geïnterviewd inzake de Energiefabriek Deventer, waarbij hij verdere toelichting geeft op de projectontwikkeling die in het verleden heeft plaatsgevonden en zijn verwachtingen voor de toekomst. Via deze link komt u terecht bij het interview.

Onderneming

Jeroen van den Adel holding is 100 % eigenaar van diverse (project) vennootschappen die als ‘special purpose vehicles’ gezien kunnen worden. Uitzondering daarop is Advicus BV van waaruit diensten geleverd worden aan de overige vennootschappen en aan derden.

AdVicus staat voor duurzame transformatie van karakteristieke gebouwen. Naast transformatie voor verkoop is de strategie ook een deel van het onroerend goed aan te houden voor belegging en concept bewaking. Op dit moment worden een aantal ruimten in de Energiefabriek Deventer, Advicus III BV, verhuurd en nieuwe ruimten gereed gemaakt voor verhuur. Hierdoor heeft Advicus blijvende invloed op het gebruik van de ruimten. Deze invloed versterkt het concept en vergroot het rendement.

AdVicus heeft tot op heden individuele scholen, fabrieken en kerken getransformeerd. Met het uitgebreide portfolio beging Advicus tot de kleine groep specialisten te behoren. De ambitie is ook groter complexen aan te kunnen en mee te kunnen bewegen op de trends en kansen in de markt.

Op dit moment is er grote behoefte aan woningen en karakteristieke bedrijfsruimten. De ladder voor duurzame verstedelijking vereist bovendien inbreiding boven uitbreiding locaties. De transformatie van bestaande panden voldoet hieraan en zou voorrang moeten krijgen boven nieuwbouwlocaties. De markt waardeert karakteristieke panden en de nabijheid van voorzieningen. Omdat AdVicus onafhankelijk is kan zonder last per project bepaald worden wat de beste toekomstige invulling is.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aflossing ‘Energiefabriek Deventer’ € 450.000,-
Aflossing lening derde € 100.000,-
Gereed maken voorste deel begane grond € 300.000,-
Totale investering € 850.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 850.000,-

Leenbedrag: € 850.000,-
Rente: 8,0 %
Looptijd: 36 maanden met een slottermijn van € 850.000,- met een bodem van € 600.000,-
 

De LTV op deze financiering zal 58% bedragen.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor zowel Jeroen van den Adel Holding B.V. als AdVicus III B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarrekeningen 2021 van Jeroen van den Adel Holding B.V. en haar dochterondernemingen alsmede een prognose voor AdVicus B.V. welke, voor wat betreft de huurinkomsten, onderbouwd is met een taxatierapport. De Collin Credit Score overall is Goed.

Afloscapaciteit 
Uit de jaarrekening 2021 blijkt een netto cashflow overschot van € 112.000,-. De exploitatie binnen AdVicus B.V. zal na investering bestaan uit te ontvangen huuropbrengsten ad € 100.000,- per jaar. Na aftrek van eigenaarslasten en financieringskosten resteert een netto cashflow van € 13.000,-. Jeroen van den Adel holding B.V. is medegeldnemer voor deze aanvraag. De score voor de afloscapaciteit kwalificeren wij als Goed.

Solvabiliteit
In de afgelopen jaren is behoorlijk geïnvesteerd in het project Energiefabriek. In de balans na investering is de taxatiewaarde tot uitdrukking gebracht. Op deze wijze bepaald bedraagt de solvabiliteit 42% op een balanstotaal van € 1.475.0000,-. De score voor de solvabiliteit kwalificeren wij als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn AdVicus III B.V. en Jeroen van den Adel Holding B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 850.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Sint Olafstraat 3, 3a en 3d te Deventer, kadastraal bekend als :
  • Sectie C nummer 3354, appartementsindex 1 t/m 4, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 23, 24 en 28 t/m 73 te Deventer 
  • Sectie C nummer 3365 te Deventer 
  • Sectie C nummer 3367 te Deventer 
  • Sectie C nummer 1109 te Deventer 

Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.475.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 24-02-2023.

 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed aan Sint Olafstraat 3, 3a, en 3d te Deventer, kadastraal bekend als:
  • Sectie C nummer 3354, appartementsindex 1 t/m 4, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 23, 24 en 28 t/m 73 te Deventer 
  • Sectie C nummer 3365 te Deventer 
  • Sectie C nummer 3367 te Deventer 
  • Sectie C nummer 1109 te Deventer

worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn).
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente (i.p.v. 6 maanden).

Dankzij eerste hypotheek kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-238899 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-05-2023 om 11:29
investeerder-381806 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-05-2023 om 11:29
investeerder-40190 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-05-2023 om 11:28
investeerder-375642 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-05-2023 om 11:27
investeerder-136775 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-05-2023 om 11:27

Ondernemer

Jeroen van den Adel

Crowdfund Coach


Ronald Seinen