28903

Ermalo Technical Supply

€ 100.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 80
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 19-12-2017 in 1 uur volgeschreven door 80 investeerders

Samenvatting

Ermalo Technical Supply B.V. is een nieuw opgerichte B.V. van Erik Lombarts, welke per 4 januari 2018 definitief wordt. Tot die datum zal de entiteit nog handelen als Ermalo Technical Supply B.V. i.o. Het bedrijf handelt in en levert onderdelen voor machines voor platingbedrijven en anodiseerbedrijven. Erik Lombarts heeft de mogelijkheid om de bestaande handelsactiviteiten over te nemen van een eenmanszaak waarvan de eigenaar met pensioen gaat. Deze handelsactiviteiten bestaan uit het fabriceren van anodezakken en filterpersdoeken voor bedrijven in de oppervlaktebehandeling. Beide bedrijven zijn complementair aan elkaar en hebben ook gelijksoortige klanten. De overname biedt Ermalo de mogelijkheid om het klantenbestand verder uit te breiden.

Erik Lombarts heeft jaren gewerkt in de machinebouw van plating machines en het onderhoud daarvan. Na een reorganisatie bij zijn toenmalige werkgever heeft zich de mogelijkheid voorgedaan om zelfstandig te starten met commerciële activiteiten in deze branche in 2014. Nu kan Erik zich, met deze overname, ook richten op de markt van platingbedrijven in Duitsland, daar de over te nemen eenmanszaak daar al klanten heeft en het productenassortiment uitgebreid wordt. 

Omdat de entiteit Ermalo Technical Supply B.V. pas 4 januari 2018 definitief wordt gaat Collin Crowdfund pas na die datum over tot het uitboeken van de lening en het ondertekenen van de akten.

Financieringsbehoefte
Ermalo Technical Supply B.V. heeft een totale investeringsbehoefte van € 130.000,-. waarvan uit eigen middelen € 30.000,-. wordt ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 100.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente is 7,5% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet noteert voor Ermalo Beheer B.V. een Minimaal risico en heeft voor Ermalo Technical Supply B.V. nog geen notering vanwege het korte bestaansrecht. Wij hanteren nu de score van Ermalo Beheer B.V., te weten Minimaal risico. De Collin Credit Score komt uit op Voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Ermalo Beheer B.V. en Ermalo Technical Supply B.V. Als zekerheid voor de financiering geeft Erik Lombarts, samen met zijn echtgenote, een persoonlijke borgtocht af ter hoogte van € 75.000,-. Deze borgtocht heeft op dit moment grotendeels materiële waarde. De inventaris en de voorraden worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De financiering is nodig om de bestaande inventaris, mallen en voorraad materialen over te nemen, alsmede de aanschaf van een nieuwe lasersnij machine, voorfinanciering debiteuren en werkkapitaal voor de aanvangsfase.

Ondernemer

Erik Lombarts (56 jaar) is na zijn studie bedrijfskunde onder andere 18 jaar in verschillende functies werkzaam geweest bij een internationaal bedrijf in ontwikkeling en verkoop van plating machines. Het bedrijf heeft in de crisisjaren besloten de productie over te hevelen naar lage loonlanden en door een reorganisatie is Erik toen zijn baan kwijtgeraakt. Daarna heeft hij tijdelijk een baan gehad bij een machinebouwbedrijf en heeft hij zich gericht op het starten van zijn eigen bedrijf. Erik heeft veel kennis en ervaring in de platingindustrie, heeft een goed analytisch vermogen en zoekt graag creatieve oplossingen. Erik’s motivatie is het inzetten van zijn technische creativiteit om daarmee bestaande producten anders in de markt te zetten of nieuwe producten te ontwikkelen voor bestaande processen. Erik is getrouwd en samen hebben Erik en zijn vrouw twee kinderen.

Onderneming

Ermalo Technical Supplies B.V. is toeleverancier van onderdelen voor plating machines en daarnaast producent van anodezakken en filterpers doeken voor oppervlaktebehandelingsbedrijven. De Nederlandse en Belgische markt zijn de traditionele markten en er zijn ook Japanse klanten. Met de overname komt ook een interessant deel uit de Duitse markt erbij. Duitsland is een interessante markt, daar er meer en grotere platingbedrijven en anosideerbedrijven gevestigd zijn. In Duitsland wordt samengewerkt met een grote chemieleverancier en is onlangs een vertegenwoordiging verworven voor een Duits merk filterpersen.
De wetten rond lozing van stoffen in het afvalwater worden steeds strikter. Als men water wil lozen, moeten de vaste stoffen eerst uitgescheiden worden door middel van filteropstelling. Dit ter bescherming van het milieu. De te leveren filterdoeken kunnen hiervoor gebruikt worden. Naast de oppervlaktebehandelingsmarkt zijn er ook mogelijkheden voor deze doeken bij lakspuiterijen, bouwbedrijven, etc. Met de bestaande klanten ontstaat een synergie die verder uitgebouwd gaat worden.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Inventaris en mallen € 35.000,-
Overname voorraad € 5.000,-
Aankoop lasersnijmachine € 15.000,-
Debiteuren € 20.000,-
Goodwill € 50.000,-
Overig € 5.000,-
Totaal € 130.000,-
Eigen inbreng € 30.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 100.000,-

Leenbedrag: € 100.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Risico
Dankzij het inkomen uit vaste loondienst van de echtgenote van Erik is de ondernemer niet afhankelijk van het resultaat van zijn bedrijf. Persoonlijk heeft hij een overlijdensrisico- en arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. 

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Ermalo Beheer B.V. en Ermalo Technical Supply B.V.
  • De heer E.A.A. Lombarts geeft samen met zijn echtgenote M.C. Lombarts-Isendoorn een persoonlijke borgstelling af voor € 75.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels materiële waarde, gezien de geschatte vrije verkoopwaarde van de eigen woning in combinatie met de hypothecaire schuld en de beleggingspolis. 
  • De voorraad en inventaris van Ermalo Beheer B.V. en Ermalo Technical Supply B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet heeft nog geen kwalificatie voor Ermalo Technical Supply B.V. vanwege recente oprichtingsdatum en ontbreken van informatie. Voor de holding Ermalo Beheer B.V. wordt de kwalificatie Minimaal risico afgegeven. Wij hanteren de score van Ermalo Beheer B.V.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de geconsolideerde cijfers uit het verleden van Ermalo Beheer B.V. en de over te nemen eenmanszaak. De prognoses zijn opgesteld uit oogpunt van ervaring van Erik Lombarts en met ondersteuning en controle van zijn accountant. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
De omzet voor 2018 is gebaseerd op de geconsolideerde omzet 2017 van de beide debiteuren. De prognose laat zien dat de omzet eind 2017 € 145.000,- is, waarna deze zal stijgen naar € 164.000,- ultimo 2018 en € 173.000,- eind 2019. Dit resulteert in een verwacht cashflowoverschot voor 2018 en 2019 van respectievelijk € 4.000,- en € 7.000,-. Dit wordt onderbouwd door de reeds behaalde omzet in 2017 en de synergie van het samenvoegen van beide bedrijven met een geringe (reële) stijging van de omzet in de komende jaren. Dit heeft een score Ruim voldoende tot gevolg. Voorzichtigheidshalve beoordelen wij de rentabiliteit op Voldoende.

Solvabiliteit
Door het geringe balanstotaal en de eigen inbreng van € 30.000,- wordt een solvabiliteit begroot van 25% (score Voldoende) eind 2017. Ultimo 2018 wordt een solvabiliteit verwacht van 22%, wat tevens overeenkomt met de score Voldoende. Volgens prognose is de ratio 41% in 2019 (score Goed). Behaalde winsten worden in de komende jaren in zijn geheel toegevoegd aan het eigen vermogen. Het salaris van de ondernemer is verwerkt in de personeelskosten. De score voor de solvabiliteit wordt hiermee beoordeeld op Voldoende.

Liquiditeit
De verwachte liquiditeit is eind 2017 1,6, met een score Excellent. Conform prognose daalt deze ultimo 2018 naar 1,0 (score Voldoende) waarna de ratio in 2019 door een toename van de liquide middelen uitkomt op 1,7. Dit resulteert in een score Excellent. Voor nu kwalificeren we de liquiditeit op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-15302 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-12-2017 om 11:02
investeerder-2112 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
19-12-2017 om 11:02
investeerder-8003 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
19-12-2017 om 11:02
investeerder-40153 heeft € 3.000 geïnvesteerd.
19-12-2017 om 11:02
investeerder-6163 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-12-2017 om 11:02

Ondernemer
Erik Lombarts

Crowdfund Coach


Jeroen Poort