22245

Errakal

€ 100.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 91
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 23-08-2016 in 1 uur volgeschreven door 91 investeerders

Samenvatting

Errakal N.V. is in 2010 gestart als onafhankelijke specialist op het gebied van kalibraties (nauwkeurigheidsnorm 0.25%, Errakal levert met 0.22%), instrumentatie en industriële dienstverlening, zoals engineering, asset management en onderhoud aan meetsystemen.  

Kalibreren is het vergelijken van meetinstrumenten tegen een standaard die herleidbaar is naar de nationale standaard en internationale standaarden. Het economische belang is erin gelegen dat U en ik erop moeten kunnen vertrouwen dat een gasmeter ook daadwerkelijk 5.000 kubieke meter afgeeft als de teller dat aangeeft. Dit meten/ijken van meetsystemen is de core business van Errakal.

Het kalibreren van flow meters gebeurt op twee manieren: met lucht en met vloeistof, wat afhankelijk is van het type meter en de applicatie. Dit maakt juist Errakal interessant voor fabrikanten en gebruikers van flow meters over de hele wereld. De beschikbaarheid van perslucht is de reden dat Errakal op Chemelot terrein gevestigd is.

Eric Fredrikze en zijn team zijn al ruim tien jaar gezamenlijk bezig. Hierin is geen verloop te verwachten. Bij de geprognotiseerde omzetgroei zal in de nabije toekomst op administratie en operationeel vlak een extra FTE gewenst zijn. 

Het gaat hier om een zeer gespecialiseerde en noodzakelijke activiteit in NL “gasland” en diverse partijen (o.a. NMI) steunen Errakal om de kennis in stand te houden en uit te breiden. De diensten en services van Errakal zijn belangrijk voor een goede procesvoering van bedrijven, het milieu, onderzoek aan apparatuur/processen en productveiligheid voor consumenten.

Financieringsbehoefte

De uitbreidingsfinanciering van de groei wordt deels gezocht via Collin Crowdfund. De twee mede financiers zijn de Rabobank en WIB, een gebruikersvereniging met leden als, DNV, DOW, DSM, Exxon, Sabic, Shell etc. Hierdoor kan het bedrijf investeren in apparatuur en de capaciteit vergroten, waardoor andere marktsegmenten kunnen worden beleverd. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 100.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Structuur

Enrici N.V. is voor 100% aandeelhouder van Errakal N.V. en Eric Fredrikze is enig aandeelhouder van Enrici N.V. De debiteuren zijn Enrici N.V. en Errakal N.V.  

Risico

De Dun & Bradstreet score voor Errakal N.V. is Laag risico. De Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De rekening courant verhouding met de directie van € 57.000,- wordt omgezet in een achtergestelde lening en de ondernemer geeft een persoonlijke borgstelling voor het gehele leenbedrag af.

Video Pitch

Leendoel

Het leendoel is uitbreidingsfinanciering. Concreet dienen de investeringen om de “lucht” installatie uit te breiden en daarmee een groei mogelijk te maken in het initieel kalibreren van hoeveelheidsmeters, hetgeen minimaal een drievoudige groei t.o.v. de omzet 2015 mogelijk moet maken de komende jaren.

Ondernemer

Eric Fredrikze (49) is volledig eigenaar van de onderneming. Hij heeft een technische achtergrond en heeft ervaring opgedaan als consultant, project manager en directeur bij diverse bedrijven. Sinds 2002 is hij werkzaam in deze branche met betrekking tot Kalibratie diensten voor flow (gas en vloeistof), druk, temperatuur en hoogspanning. Er is werkervaring m.b.t. onderzoek aan instrumentatie, kalibratie management, meetmiddelen beheer voor een wereldwijde klantenkring en levering technisch personeel op verschillende expertise gebieden.

Onderneming

Errakal N.V. (www.Errakal.nl) is in 2010 gestart als onafhankelijke specialist op het gebied van kalibraties (nauwkeurigheidsnorm 0.25%, Errakal levert met 0.22%), instrumentatie en industriële dienstverlening, zoals engineering, asset management en onderhoud aan meetsystemen. De kracht van het bedrijf ligt in de kennis van meetapplicaties, waardoor Errakal u uitermate goed kan ondersteunen bij de keuze van het meetprincipe, de inbouw en de juiste kalibratie-/onderhoudsmethode. Daarvoor beschikt Errakal over een flowlaboratorium op Chemelot (o.a. DSM, Sabic) met een vloeistof- en een gascircuit, waar flowkalibraties en flow-gerelateerde onderzoeken plaatsvinden. Errakal faciliteert ook de kalibratie van stoommetingen en andere producten, waarvoor geen 1-op-1 kalibratiefaciliteit voorhanden is. Daarnaast beschikt Errakal over faciliteiten, waarmee kalibratie van druk-, temperatuur-, elektrische- en hoogspanningsapparatuur kan worden uitgevoerd. De activiteiten van Enrici/Errakal N.V. zijn wellicht niet uniek, maar er zijn relatief gezien weinig partijen die dezelfde werkzaamheden verrichten in Europa en zelfs daarbuiten. Een belangrijk kenmerk van de branche is het verschil in atmosferische respectievelijk gasmetingen op druk enerzijds en de diameterkeuze anderzijds. 

Vooruitzicht
Na de investeringen is Errakal in staat om hoeveelheidsmeters te kalibreren met een maximale doorstroming van 7.000 kubieke meter. Dat was 2.500 kubieke meter. Hierdoor kan de onderneming 80% van de potentiële markt bedienen waar dat voorheen 25% van de markt was. Nederland is hét land op het gebied van gas en alles dat hiermee samen hangt. Hier is sprake van een groeimarkt, getuige de vraag vanuit China. Orders vanuit China zijn dan ook direct en indirect (via GFO) bij Errakal geplaatst. Aan de vraag naar kleine diameters kan reeds worden voldaan. Echter de meest gangbare maat kan worden aangeboden na de benodigde investeringen en de zeer grote diameterkeuze is mogelijk via een bedrijf in Duitsland. Denk bij het laatste aan (inter-)continentaal gastransport. De kalibratiewereld is een kleine wereld, waarin eenieder elkaar kent. Wanneer het aanbod wordt vergroot is dit middels het circuit snel de wereld in geholpen. Daarnaast is de nr. 1 op dit gebied en tevens wereldwijd bekend, het NMI, zeer positief gestemd en wil de kalibratie installatie van Errakal als 1e certificeren. Deze besprekingen zijn reeds gevoerd en de protocollen zijn bijna voltooid. Het NMI (www.nmi.nl) is een zogenaamd notified body: een door een overheid aangewezen keurings- of testinstituut dat van producten moet testen of zij aan de daarvoor geldende richtlijnen voldoen. Daarnaast is het voor Zuid-Limburg in het algemeen en voor Chemelot (o.a. Borealis, DSM, OCI, Sabic, Sitech, USG) in het bijzonder relevant, een dergelijk bedrijf met deze kennis en de toepasbaarheid te behouden en uit te bouwen.

Positionering en concurrentiepositie
Na de uitbreiding zal Errakal hiaten invullen en de toenemende vraag kunnen uitvoeren.
Hieronder staan de onderscheidende aspecten op een rijtje:

  • Gespecialiseerd bedrijf, onafhankelijk kalibratie lab
  • Hoog niveau kennis, kwaliteit/nauwkeurigheid.
  • Hoge servicegraad 
  • Specialist en zeer gewaardeerde partner bij flow vraagstukken van diverse gebruikers en multinationals

Structuur
organigram” class=img-responsive
Enrici N.V. is voor 100% aandeelhouder van Errakal N.V. en Eric Fredrikze is enig aandeelhouder van Enrici N.V. Er is gekozen voor de N.V. structuur na invoering van de flex B.V. in 2012. De N.V. heeft een historie van 300 jaar en komt meer vertrouwenwekkend over naar zakelijke relaties (klanten, leveranciers), dat in deze activiteit van groot belang is. 

Financieringsbehoefte

Hét issue dat bij Errakal groei in de weg staat is een investering in een installatie om ook met gas/lucht op druk te kunnen kalibreren, grotere diameters aan te kunnen, initiële kalibraties te kunnen uitvoeren en certificering door NMI. Een grote nieuwe potentiele klant heeft een intentieverklaring getekend voor grote orders. Met de investeringen kan Errakal deze orders, maar ook die van veel andere potentiële klanten uitvoeren en zal het bedrijf een forse groei kunnen doormaken. 

Dit is een goed voorbeeld van cofinanciering, ook wel stapelfinanciering of hybride financiering genoemd. Door WIB, Rabobank en Collin Crowdfund zal gezamenlijk in totaal €275.000,- worden gefinancierd voor het investeringsprogramma en het herfinancieren van het bestaande bankkrediet.

Investeringsoverzicht

Pand (bouwkundig aanpassen) € 72.000,-
Aanpassing bestaande installatie € 39.000,-
Aansluitingen op voorzieningen € 30.000,-
Certificering installatie € 30.000,-
Diverse € 4.000,-
Uitbreiding kredietfaciliteit € 25.000,-
Overname kredietfaciliteit huidige bank € 75.000,-
Totaal € 275.000,-
Rabobank lening * € 100.000,-
Rabobank kredietfaciliteit * € 25.000,-
Lening WIB ** € 50.000,-
Collin Crowdfund € 100.000,-

* De lening van de Rabobank heeft een looptijd van 5 jaar (1ste aflosdatum op 31-01-2017) en een rentepercentage van 4%. Voor de totaal te verstrekken financiering, met als debiteuren Enrici N.V. en Errakal N.V., heeft de Rabobank onder andere de volgende zekerheden/ voorwaarden bedongen: hypotheekvestiging ter hoogte van € 50.000,- op het bedrijfscomplex en staatsgarantie voor een bedrag van € 75.000,-.

** op de lening van WIB wordt er afgelost middels 25% korting op verstrekte orders wat naar verwachting uitkomt op een looptijd van 10 jaar. Er hoeft geen rente betaald te worden en er zijn zekerheden bedongen.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Enrici N.V. en Errakal N.V.  
  • Eric Fredrikze geeft een persoonlijke borgstelling af van € 100.000,-. Deze heeft op dit moment een morele waarde.
  • De lening van Eric Fredrikze ter hoogte van € 57.000,- aan Enrici N.V. wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Dit betekent dat er geen aflossing plaatsvindt gedurende de looptijd van de lening via Collin. De rente wordt wel betaald. 
  • De financieringen door de Rabobank en WIB moeten tegelijkertijd worden verstrekt met de lening via Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet score
De Dun & Bradstreet score voor Errakal N.V. is een Laag risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd een mix van solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de gerealiseerde cijfers 2015 en de prognoses voor de komende jaren na realisatie van de investeringen. 

Rentabiliteit.
De rentabiliteit van het bedrijf is Goed. Over 2015 is een omzet behaald van € 303.000,- met een cashflow van € 28.000,-. Van de beoogde omzet in 2016 (€ 393.000,-) is reeds 75% in opdracht. Volgens de prognose is de cash flow ( € 56.000,- in 2016 en € 81.000,- in 2017) ruimschoots genoeg voor betaling van rente en aflossing. De uitbreiding/ombouw zal in oktober gerealiseerd zijn. Hierdoor is de onderneming in staat een mooie, nieuwe klant aan zich te binden, die de komende jaren belangrijk zal zijn voor de verdere groei van Errakal. De kwalificatie voor de rentabilteit komt uit op Goed.

Solvabiliteit
Ultimo 2015 was de solvabiliteit 16% bij een balanstotaal van € 384.000,-. De solvabiliteit verbetert in 2016 door omzetting van de rekeningcourant verhouding met de directie van € 57.000,- in een achtergestelde lening. Daarnaast is de verwachting dat de solvabiliteit door toevoeging van de winst verbetert over 2016 en 2017 met 24% eind 2016 (balanstotaal en 31% eind 2017).
Vooralsnog wordt de score Voldoende aangehouden.

Liquiditeit
De reden voor de financiering is naast investeren ook het verbeteren van de liquiditeitspositie. De Rabobank stelt hiervoor € 25.000,- extra krediet ter beschikking. De verwachte resultaten in 2016 en 2017 ondersteunen een verdere verbetering van deze positie. De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) verbetert naar verwachting van nu 0,8 naar 1,1 eind 2017. Voor nu wordt de score Voldoende gehanteerd.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Voor investeerders wordt de mogelijkheid geboden om in 2017 het Chemelot terrein te bezoeken en een rondleiding/uitleg te krijgen betreffende de activiteiten van Errakal.

De uitnodiging zal digitaal worden verzonden via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-17558 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
23-08-2016 om 10:05
investeerder-13182 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
23-08-2016 om 10:04
investeerder-9207 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-08-2016 om 10:04
investeerder-7905 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-08-2016 om 10:04
investeerder-16933 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
23-08-2016 om 10:04

Ondernemer
Eric Fredrikze

Crowdfund Coach


Servicedesk