fbpx
39273

Exvero B.V.

€ 350.000  |  5,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 125
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 26-02-2021 in 1 uur volgeschreven door 125 investeerders

Samenvatting

Ivo Kaanen is een ervaren vastgoedondernemer die een portefeuille bezit met objecten in met name zijn woonplaats Vessem. Behalve vastgoed heeft Ivo nog een passie, namelijk de exploitatie van zijn eigen bierbrouwerij Beerze

De afgelopen jaren is Ivo bezig met het versterken van de lokale economie en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het dorp Vessem. De oude brouwerij is gerestaureerd en het café is getransformeerd tot een modern restaurant. Ook is een eerste stap gezet in het realiseren van hotelkamers. Nu wil Ivo de volgende stap zetten in de doorontwikkeling van Vessem en zijn vastgoedportefeuille. Met zijn project “de Maalderij” gaat Ivo atelierwoningen realiseren aan de Jan Smuldersstraat 40 en 40A te Vessem dat reeds sinds 1986 in zijn bezit zijn. Als zekerheid ten behoeve van de investeerders wordt eerste hypotheek gevestigd op het onroerend goed aan de Jan Smuldersstraat 21 en 21A te Vessem, met een WOZ-waarde van € 545.000,- op waardepeildatum 01-01-2019.

Invloed coronavirus
De vastgoedportefeuille van de ondernemer kent zowel horecabestemmingen als woningen, echter is een noemenswaardig gedeelte van de huurpenningen afkomstig van een horecagelegenheid dat vanwege de lockdowns te maken heeft met een omzetdaling. Betreffende huurpenningen zijn gerelateerd aan de omzet van het etablissement daar dit contractueel is vastgelegd, echter is er sprake van een ondergrens. Dit zal resulteren in lagere huuropbrengsten vanuit het restaurant in 2021 en 2022 omdat de jaarhuur wordt gebaseerd op de omzet van het voorgaande boekjaar. Ondanks de impact op betreffende huurinkomsten, wordt dit vanaf medio 2021 ruim gecompenseerd met de aanvullende jaarhuur van € 55.000,- uit de 4 nieuwe atelierwoningen. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 450.000,- waarvan voor € 100.000,- aan eigen middelen is ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt derhalve € 350.000,-. De looptijd is 36 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 7e maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 300.000,-. De rente bedraagt 5,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Exvero B.V. als Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed. 

 • De debiteur is Exvero B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 350.000,- op het onroerend goed aan de Jan Smuldersstraat 21 en 21A verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een WOZ-waarde van € 545.000,- op basis van de waardepeildatum 01-01-2019. 
 • De heer I. Kaanen geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 35.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Aanvullend heeft men de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Aanvullend heeft men de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

De financiering wordt aangewend ten behoeve van de verbouwingskosten om het van oorsprong horecapand aan de Jan Smuldersstraat 40 en 40A te Vessem te transformeren tot atelierwoningen. 

Ondernemer

Ivo Kaanen (1960) woont met zijn vrouw in Vessem en samen hebben zij vier volwassen kinderen. Ivo is een ervaren vastgoedondernemer en heeft daarnaast een internationale carrière van circa 25 jaar bij Heineken achter de rug. Hij bezit diverse panden in Vessem, nagenoeg allemaal in de Jan Smuldersstraat waar Ivo en Annemarie tevens zelf wonen. Behalve vastgoed heeft Ivo nog een passie, namelijk de exploitatie van zijn eigen bierbrouwerij Beerze. De brouwerij is generatie op generatie eigendom van de familie en luisterde vroeger naar de naam Brouwerij de Gouden Leeuw. Ivo is nu bezig met het realiseren van het in ere herstellen van het brouwerij-erfgoed.

Ondernemer Ivo: “De afgelopen jaren ben ik gestart met het versterken van de lokale economie en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het dorp Vessem. Vessem ligt omspannen door de bossen en het dal van de Beerze in de Brabantse Kempen op enkele kilometers buiten de regio Eindhoven-Veldhoven.
De oude brouwerij is gerestaureerd en het café is getransformeerd tot een modern herberg grand café en restaurant. Ook is een eerste stap gezet in het realiseren van hotelkamers. Nu wil ik de volgende stap zetten in de doorontwikkeling door het realiseren van 4 atelierwoningen in het voormalige café, onderdeel van “De Maalderij” die in de zomer 2021 klaar zijn voor bewoning. In Vessem is een groot tekort aan betaalbare woningen. Meer dan 1400 mensen tekenden onlangs de petitie gericht aan B&W van de gemeente Eersel om met daadkracht meer woningen te realiseren. De leefbaarheid van Vessem is in het geding en de transitie van dit onroerend goed draagt naadloos bij aan de versteviging van de sociale structuur van Vessem en de leniging van de woningnood.'’

Onderneming

Exvero B.V. is de entiteit waarbinnen zowel het te verbouwen en te financieren vastgoedobject aan de Jan Smuldersstraat 40 en 40A te Vessem valt, als het onroerend goed aan de Jan Smuldersstraat 21 en 21A te Vessem waar eerste hypotheek op gevestigd wordt ten behoeve van de investeerders van Collin. VB Vastgoed B.V. is de dochteronderneming van Exvero B.V. waar de overige objecten te Vessem binnen vallen. Overzichtelijk weergegeven ziet de vastgoedportefeuille van Exvero B.V. en VB Vastgoed B.V. er als volgt uit: 

Objecten Vessem Entiteit Type vastgoed

Jan Smuldersstraat

24/24A

VB Vastgoed B.V. Horecapand

Jan Smuldersstraat

26/26A en Groenewoud 74

VB Vastgoed B.V.

Bedrijfsruimte / bedrijfswoning

/ tuin / parkeerterrein / buitenopslag

Jan Smuldersstraat

21/21A

Exvero B.V.

Hotel (4 kamers)

/ woning

Jan Smuldersstraat

40/40A

Exvero B.V.

Transformatie van

horecapand naar atelierwoningen

Project “de Maalderij” – Jan Smuldersstraat 40 en 40A te Vessem 
Het pand is in 1943 gebouwd als maalderij/molenaarsbedrijf en later verworden tot horecabedrijf. Het perceel is 2775 m2 in oppervlakte. Het pand aan de Jan Smuldersstraat 40 en 40A te Vessem is reeds sinds 1986 in bezit van Ivo Kaanen en is destijds in Exvero B.V. ingebracht. Ivo is reeds gestart met de transformatie tot 4 atelierwoningen met een gezamenlijke buitenruimte dat als hof functioneert. De woningen krijgen een eigen werkplaats om het ondernemerschap te faciliteren. De totale verbouwingskosten ten behoeve van deze transformatie zijn begroot op € 450.000,- waarvan reeds € 100.000,- aan eigen middelen is ingebracht. De WOZ-waarde bedraagt € 543.000,- conform waardepeildatum 01-01-2019. De ondernemer verwacht dat het object na verbouwing een marktwaarde zal kennen van tenminste € 1.000.000,-. 

Jan Smuldersstraat 21 en 21A te Vessem 
Het object aan de Jan Smuldersstraat 21 en 21A te Vessem betreft een kleinschalig hotel met 4 kamers inclusief woning. De WOZ-waarde bedraagt € 545.000,- conform waardepeildatum 01-01-2019 en de jaarhuur bedraagt € 21.000,-. Ter realisatie van het project “de Maalderij” vestigt Collin Crowdfund de zekerheid op het onroerend goed aan de Jan Smuldersstraat 21 en 21A te Vessem middels een eerste hypothecaire inschrijving ten behoeve van de investeerders. Bij aanvang van de Collin lening bedraagt de Loan-to-Value (LTV) 64% en aan het eind van de looptijd 55%, beide percentages in relatie tot de WOZ-waarde van € 545.000,-. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht 

Verbouwingskosten  € 450.000,-
Totale investering € 450.000,-
Inbreng eigen middelen € 100.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 350.000,-

Leenbedrag: € 350.000,-
Rente: 5,5%
Looptijd: 36 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij, gevolgd door een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 300.000,-. Bij aanvang van de lening bedraagt de Loan-to-Value (LTV) 64% en aan het eind van de looptijd 55%.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Exvero B.V. en VB Vastgoed B.V. zijn Laag risico. De kwalificatie voor Ivkaro Beheer B.V. is Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de voorlopige cijfers 2020 en de prognosecijfers 2021 van Exvero B.V. en VB Vastgoed B.V. op geconsolideerd niveau. Hiervoor is gekozen omdat alle vastgoedobjecten te Vessem binnen deze twee entiteiten vallen. De overall Collin Credit Score is Goed. 

Afloscapaciteit 
De omzet bestaat volledig uit huuropbrengsten en bedroeg € 133.000,- in 2020 met een netto cashflow overschot van € 37.000,-. In 2021 wordt een omzet geprognosticeerd van € 134.000,- met een netto cashflow overschot van € 17.000,- na aflossingen van de Collin lening. Ten aanzien van de omzet in 2021 dient opgemerkt te worden dat er reeds rekening is gehouden met een lagere huuromzet vanuit het horeca etablissement als gevolg van het coronavirus. De huurovereenkomst tussen het horecabedrijf en VB Vastgoed B.V. kent namelijk een jaarhuur gebaseerd op de horecaomzet, echter met een ondergrens. Wij kwalificeren de score voor afloscapaciteit als Ruim voldoende. 

Solvabiliteit
Ultimo 2020 bedroeg de geconsolideerde solvabiliteit van Exvero B.V. en VB Vastgoed B.V. 75% op een balanstotaal van € 1.758.000,-. De openingsbalans na financiering laat een solvabiliteit van 65% op een balanstotaal van € 2.208.000,- zien. Hiermee komt de solvabiliteit al zeer goed uit, echter is relevant om te vermelden dat het onroerend goed tegen boekwaarde op de balans staat. Zouden de panden inclusief stille reserves gewaardeerd worden, dan ontstaat er ultimo 2020 een solvabiliteit van 88% op een balanstotaal van € 3.610.000,- en bij de openingsbalans 81% op een balanstotaal van € 4.123.000,-. Wij kwalificeren de score voor solvabiliteit als Zeer goed. 

Zekerheden en voorwaarden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • De debiteur is Exvero B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 350.000,- op het onroerend goed aan de Jan Smuldersstraat 21 en 21A verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een WOZ-waarde van € 545.000,- op basis van de waardepeildatum 01-01-2019. 
 • De heer I. Kaanen geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 35.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Aanvullend heeft men de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Aanvullend heeft men de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Door zowel de eerste inschrijving op het onroerend goed aan de Jan Smuldersstraat 21 en 21A te Vessem, als de materiële persoonlijke borgstelling kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Zeer goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-40337 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-02-2021 om 11:00
investeerder-160321 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-02-2021 om 11:00
investeerder-9701 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
26-02-2021 om 11:00
investeerder-193975 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-02-2021 om 11:00
investeerder-75801 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
26-02-2021 om 11:00

Ondernemer

Ivo Kaanen

Crowdfund Coach


Brian von Kriegenbergh