27812

Fidato Dairy Farms

€ 70.000  |  8,0% rente  |  72 maanden  Investeerders: 70
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 29-09-2017 in 1 uur volgeschreven door 70 investeerders

Samenvatting

Marc Peek vraagt een financiering aan voor de investering van een melkinstallatie voor het onlangs opgestarte melkgeitenbedrijf in Vlodrop (Limburg) onder de naam Fidato Dairy Farms. Door de bestaande eenmanszaak van de ondernemer is een voormalig pluimveebedrijf aangekocht, welke momenteel nog in ombouw is. De stallen zijn inmiddels gereed en er zijn circa 400 geiten van 6 maanden en ouder in onder gebracht. Deze dieren zullen vanaf begin 2018 melkgevend zijn. De verwachting is dat er in 2018 een break-even situatie zal gaan ontstaan voor de onderneming. De melkafzet is gegarandeerd door een afnamecontract voor onbepaalde tijd met De Jong Cheese tegen marktconforme condities. De komende jaren wordt het aantal uitgebreid naar 725 geiten en 200 lammeren. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 490.000,-. De eigen inbreng bedraagt € 120.000,- en door de Rabobank is er een financiering verstrekt van € 300.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 70.000,-. De looptijd is 72 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij, met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming met de score Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur voor de financiering is Marc Peek h.o.d.n. Fidato Dairy Farms. Er is een overlijdensrisicoverzekering afgesloten ter hoogte van € 70.000,- op het leven van de ondernemer. Deze verzekering wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Ook de huidige en toekomstige inventaris en dieren worden verpand en wel in 2de verband.

Leendoel

De gevraagde financiering wordt aangewend voor de opstart van een melkgeitenbedrijf. De gevraagde lening via Collin Crowdfund is onderdeel van de totale investerings- en financieringsbehoefte, waarvan de financiering van Rabobank ( € 300.000,-) reeds is verstrekt en de eigen middelen ( € 120.000,-) ook zijn benut. De lening van Collin zal worden benut voor de betaling van de melkinstallatie en de bijkomende installatiekosten.

Ondernemer

Marc Peek (40 jaar) heeft al van jongs af aan interesse voor dieren en de agrarische sector. Hij is al vanaf zijn 14e in deze sector actief. Thuis hield Marc hobbymatig schapen en geiten waar de oorsprong dan ook ligt voor zijn interesse in de geitenhouderij. Tijdens zijn opleiding heeft Marc gewerkt op een agrarisch bedrijf, waarvan tijdens de studie hbo Automotive (autotechniek) als bedrijfsleider. In 2007 is de huidige eenmanszaak opgericht waarvan hij de laatste jaren als ZZP-er voornamelijk in actuariële functies heeft gewerkt binnen de financiële sector. Vanaf 2012 heeft hij zich georiënteerd op de geitenbranche, onder andere door stage te lopen bij vier verschillende bedrijven in deze sector. Daarnaast heeft hij uitgebreid gesproken met andere (startende) ondernemingen in dit segment en is er een uitgebreid netwerk met specialisten en voerleveranciers opgebouwd. Op basis van de opgedane kennis en ontvangen adviezen is uiteindelijk het huidige businessmodel ontstaan. De kernkwaliteiten van Marc zijn passie en gedrevenheid met oog voor detail en kwaliteit, hij is een doorzetter en is doelgericht.

Onderneming

In Vlodrop (Limburg) is een voormalig pluimveebedrijf aangekocht waarbij de daarbij behorende vergunning is omgezet naar een vergunning voor maximaal 1.600 geiten en 400 opfok lammeren. Tevens is een natuurbeschermingswetvergunning aanwezig. Sinds augustus 2017 zijn er al circa 400 geiten vanaf 6 maanden aanwezig in de omgebouwde stallen. Deze geiten zullen vanaf begin 2018 grotendeels melkgevend zijn. De opbouw van een 2 x 32 melkinstallatie is al in volle gang en wordt naar verwachting in september afgerond. Er is een geleidelijke groei in het aantal geiten en lammeren voorzien, waarbij de groei voortkomt uit de bestaande geiten. In 2020 wordt gepland om 725 geiten en 200 lammeren beschikbaar te hebben. Afhankelijk van de ontwikkelingen is een snellere groei mogelijk.

Samenwerkende partijen
De melk wordt verkocht aan De Jong Cheese op basis van een afnamecontract voor onbepaalde tijd. De overeengekomen hoeveelheden zijn ruim voldoende voor de beoogde groei, waardoor de afname gegarandeerd is. De voorwaarden, waaronder de prijs, zijn marktconform.
Er is contact met twee voerleveranciers. Er wordt gebruik gemaakt van voerleverancier Geurts Mengvoeders. De adviseur van Geurts Mengvoeders staat Marc Peek bij met adviezen met betrekking tot het voederen, maar ook op praktisch gebied zoals het inrichten van de alledaagse gang van zaken binnen de onderneming. Hierdoor is er naast levering van voer ook advies van een ervaren partij in de sector permanent beschikbaar. 
Ook het bedrijf Agrifirm is betrokken bij het startende bedrijf. Agrifirm is een grote onderneming die in de volle breedte van de agrarische markt actief is. Bij deze leverancier is ook veel kennis en ervaring aanwezig en heeft de ondernemer toegang tot de regelmatige publicaties die deze onderneming opstelt. Hierdoor is er ook een beperkte afhankelijkheid van de voerleveranciers gerealiseerd. 
Voor de mestafvoer worden gesprekken gevoerd met verschillende lokale ondernemingen. Uit onderzoek blijkt dat er voldoende alternatieven zijn om tot een juiste afvoer te komen. Uiteraard wordt er ook samengewerkt met een veearts. De administratie en verslaglegging zal door Flynth Accountants worden verzorgd. Flynth is een van de grotere accountantskantoren in Nederland en heeft ruime kennis en ervaring in de agrarische sector. 

Voor de resterende maanden in 2017 blijft de ondernemer nog voor 50% van de tijd in loondienst bij een oude opdrachtgever. Hiermee wordt er voldoende inkomen gegenereerd om de privé uitgaven te bekostigen. Marc woont inmiddels op het bedrijf. Zijn vorige woonhuis is nog in eigendom en wordt verhuurd. Met de huuropbrengsten kunnen de vaste lasten van dit woonhuis worden voldaan. Hierdoor zijn de privé onttrekkingen uit de geitenhouderij zeer beperkt. Marc heeft sinds kort een relatie en zij zijn financieel onafhankelijk van elkaar. De partner ondersteunt de ondernemer wel en zal naar verwachting op korte termijn op het bedrijf komen wonen.

Markt
De keuze voor geiten melken is een lang gekoesterde wens van Marc. De timing is bewust en sluit aan op de ontwikkelingen in de sector, immers de vraag naar geitenmelk groeit. Over meerdere decennia gezien is de melkprijs licht stijgend. De samenwerking in de afzetstructuur zorgt er naar verwachting voor dat de prijs zich minimaal zal stabiliseren. Sinds 2010 groeide de melkproductie in Nederland met gemiddeld 9% per jaar met een te verwachten groei voor de komende jaren van 5 tot 10% per jaar. De geitenzuivel wordt voor het grootste deel geëxporteerd in de vorm van kaas en melkpoeder. De markt groeit onder andere sterk vanwege een grotere vraag naar babymelk vanuit China. Geitenmelk is licht verteerbaar en lactose-intolerantie komt minder voor bij het gebruik van geitenmelk dan bij het gebruik van koemelk. Hierdoor is geitenmelk ook interessant voor het verre oosten waar een belangrijk deel van de bevolking een lactose-intolerantie kent. Daarnaast staan geitenmelkproducten in de top 50 van meest gezonde producten. Het grootste risico voor de branche zijn ziektes zoals in het verleden de Q-koorts. Regulering ter voorkoming van een dergelijke uitbraak is zeer streng waardoor het risico van een uitbraak fors verkleind is. 

Regelgeving en recente ontwikkelingen
Recentelijk hebben de provincies Noord-Brabant en Gelderland eenzijdig een stop gezet op de uitbreiding van het aantal geitenbedrijven. Voor Fidato Dairy Farms heeft dat geen gevolgen. Ten eerste worden bestaande bedrijven c.q. vergunningen niet gewijzigd en ten tweede is het bedrijf van Fidato in Limburg gevestigd. Het is niet ondenkbaar dat meer provincies vergelijkbare maatregelen gaan nemen. Voor de markt betekent dit dat het terughoudende beleid kan betekenen dat het aantal geiten de komende tijd niet of nauwelijks kan uitbreiden. Gezien de verwachte groei van de vraag kan dit leiden tot een tekort in het aanbod wat weer kan prijsopdrijvend kan werken. 

Structuur
De onderneming wordt geëxploiteerd in een eenmanszaak. Naar verwachting zal de eenmanszaak binnenkort worden omgezet naar een (meervoudige) B.V.-constructie. Bij deze rechtsvormwijziging is reeds overeengekomen dat de heer Peek persoonlijk borg zal staan ter hoogte van de dan openstaande restantschuld. De B.V.’s zullen dan als debiteur gaan optreden.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Koopsom vastgoed € 234.000,-
Aanpassingen vastgoed € 19.500,-
Stalinrichting waaronder een melkinstallatie € 81.000,-
Koopsom geiten € 75.000,-
Werkkapitaal/ onvoorzien € 80.500,-
Totale financieringsbehoefte € 490.000,-
Eigen inbreng * € 120.000,-
Rabobank ** € 300.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 70.000,-

Leenbedrag: € 70.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 72 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij en daarna lineaire maandelijkse aflossing

* De eigen inbreng is opgebouwd uit de huidige activiteiten van de eenmanszaak.
** Rabobank heeft haar financiering reeds verstrekt, waardoor het vastgoed al is aangeschaft, in de vorm van een kredietfaciliteit ( € 50.000,-) en een lening € 250.000,-). De lening, met een rentepercentage van 3%, kent een looptijd van ruim 13 jaar waarvan de eerste aflossing in januari 2019 zal plaatsvinden. De bedongen zekerheden van de Rabobank voor de totale financiering zijn:
  • 1ste hypotheek ter hoogte van € 500.000,- op de geitenhouderij
  • 1ste pandrecht op de huidige en toekomstige inventaris, debiteuren en dieren

Overige leningen
Familie van de ondernemer heeft een lening verstrekt ter hoogte van € 140.000,-, waarvan inmiddels reeds 50% is afgelost uit de verkregen financiering van Rabobank. Het resterende deel van de financiering blijft beschikbaar als werkkapitaal om zo eventuele tegenvallers in de toekomst op te kunnen vangen. Voor deze financiering zijn er geen zekerheden bedongen.

Risico

Zekerheden en voorwaarden
 
  • De debiteur is de heer M.J. (Marc) Peek handelend onder Fidato Dairy Farms (eenmanszaak). De vermogenspositie van de heer Peek is na de eigen inbreng, beperkt.
  • De huidige en toekomstige inventaris en dieren van Fidato Dairy Farms worden in 2de verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er is een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de ondernemer ter hoogte van € 70.000,- gelijk aan de looptijd van de lening. Deze verzekering wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert de bestaande onderneming met de score Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Deze is gebaseerd op de prognoses van de startende activiteit binnen de bestaande onderneming. De prognoses van de startende geitenhouderij liggen in lijn met de sectorgegevens. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Fidato Dairy Farms heeft in maart 2017 de bedrijfslocatie te Vlodrop (Limburg) aangekocht en vervolgens aangepast. De eerste geiten en lammeren zijn in augustus 2017 gekomen. Doordat de geiten pas vanaf januari 2018 melkgevend zijn, wordt 2017 naar verwachting afgesloten met een negatieve operationele kasstroom van € 45.000,-. In 2017 zullen er geen privé onttrekkingen plaatsvinden daar de ondernemer kan rondkomen door hetgeen hij als consultant heeft verdiend. In 2018 wordt er een omzet verwacht van € 198.000,- met een verwachte genormaliseerde cashflow na privé van € 30.000,-. Hierbij is uitgegaan van de huidige melkprijs van € 0,55 per liter, wat voorzichtig is begroot daar dit onder het langjarig gemiddelde ligt. Het verwachte netto cashflow overschot voor 2018 komt uit op € 18.000,-. Voor 2019 wordt er een omzet verwacht van € 357.000,- en een genormaliseerde cashflow na privé van € 71.000,-. Het verwachte netto cashflow overschot komt uit op € 48.000,-. Wij beoordelen de Rentabiliteit op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Door de eigen inbreng van € 120.000,- is de solvabiliteit op de openingsbalans 27% op een balanstotaal van € 440.000,-. Dit zou resulteren in een score Ruim voldoende. Bij deze berekening zijn we uitgegaan van de aankoopwaarde van de materiële vaste activa. Door het geprognosticeerde aanloopverlies in 2017, het opstartjaar, zal de solvabiliteit naar verwachting dalen naar 13% en zal deze conform prognose per ultimo 2019 weer uitkomen op 27%. Dit komt mede doordat er op de bancaire lening in 2017 en 2018 niet hoeft worden afgelost. Wij beoordelen de Solvabiliteit met een score Voldoende.

Liquiditeit
Uit de opgestelde liquiditeitsprognose blijkt duidelijk dat in de opstartfase van de geitenhouderij de kosten voor de baten gaan. De beschikbare kredietruimte bij de Rabobank is hier toereikend voor. Daarnaast heeft de heer Peek nog de beschikking over € 70.000,- aan liquiditeiten, van het niet afgeloste gedeelte van de familiaire lening, om eventuele tegenvallers op te vangen. Hierdoor is er sprake van een ruime liquiditeitspositie waardoor wij de Liquiditeit met een score Goed beoordelen.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Goed 
Overall: Ruim voldoende 

Extra beloning

Alle investeerders worden uitgenodigd voor een rondleiding op het bedrijf en een kennismaking met de ondernemer. De aanwezigen zullen hier tevens een kaaspakket ontvangen. Er zijn twee data beschikbaar, 7 en 14 april 2018.

De uitnodiging zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-38950 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-09-2017 om 10:03
investeerder-14676 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-09-2017 om 10:03
investeerder-26902 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-09-2017 om 10:03
investeerder-30668 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-09-2017 om 10:03
investeerder-7113 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
29-09-2017 om 10:03

Ondernemer

Marc Peek

Crowdfund Coach


André Dolsma