44017

Firma Veenstra-Boom

€ 1.100.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 885
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

14 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 21-04-2023 in 4 dagen volgeschreven door 885 investeerders

Samenvatting

Gerke Veenstra heeft 22 jaar geleden het loonbedrijf Oudwoude samen met een compagnon overgenomen. Deze compagnon is inmiddels uit de onderneming gestapt, waarbij zoon Keimpke erbij is gekomen. Naast het loonbedrijf hebben Gerke en Tinie (echtgenote) in 2012 de mogelijkheid gekregen om een boerderij over te nemen met vleeskalveren.

Inmiddels wordt het loonbedrijf hoofdzakelijk geëxploiteerd door Keimpke, waarbij vader Gerke en moeder Tinie (administratief) ondersteunen waar nodig. De afgelopen jaren waren niet eenvoudig voor het loonbedrijf. Vanwege onder andere de droogte vielen de omzetten bij het loonbedrijf tegen, terwijl er fors vervangen moest worden qua machine- en wagenpark. Door de passieve en terugtrekkende houding van de bank is dit middels lease ingevuld. Dit heeft geleid tot hoge maandelijkse lasten. De ondernemers wensen de bank dan ook te herfinancieren, zijn op zoek naar werkkapitaal om onder andere crediteuren sneller te kunnen betalen waardoor er meer inkoopvoordelen behaald kunnen worden en willen daarnaast op het perceel bij de boerderij een loods bouwen vanuit waaruit het loonbedrijf gevoerd kan gaan worden. Door de bouw van de loods vallen er huurlasten weg en is de ligging van de boerderij gunstiger (meer centraal) dan de huidige huurlocatie. De LTV bij start van de financiering bedraagt 65%, de LTV aan het einde van de looptijd, waarbij de realisatie van de loods heeft plaatsgevonden, is naar verwachting 44%.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.100.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.100.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan er in de eerste 12 maanden in totaal € 30.000,- afgelost zal worden, met een maandelijkse aflossing van € 2.500,-, vervolgens zal de jaarlijkse aflossing € 60.000,- bedragen (van maand 13 tot en met maand 48 een maandelijkse aflossing van € 5.000,00 en van maand 49 tot en met 59 een maandelijkse aflossing van €5.454,54) waardoor de slottermijn € 830.000,- zal bedragen. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score is Minimaal risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende.

 • De geldnemers zijn:
  • De heer G.H.K. Veenstra, mevrouw T. Veenstra – Boom en de heer K.G. Veenstra handelend onder de naam Firma Veenstra-Boom. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de geldnemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed.
  • Loonbedrijf Oudwoude B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.100.000,- op de boerderij met omliggend terrein/gronden aan de Wouddijk 7, 9291LA te Kollum, kadastraal bekend als:
  • sectie E nummer 6 te Kollum
  • sectie E nummer 773 te Kollum
  • sectie A nummer 359 te Surhuizum
  • sectie A nummer 773 te Surhuizum
  • sectie A nummer 774 te Surhuizum
  • sectie A nummer 1797 te Surhuizum
  • sectie A nummer 2627 te Surhuizum
  • sectie A nummer 2628 te Surhuizum
  • sectie A nummer 2668 te Surhuizum
  • sectie A nummer 2669 te Surhuizum
  • sectie A nummer 2670 te Surhuizum
  • sectie A nummer 3275 te Surhuizum
  • sectie A nummer 3277 te Surhuizum,
  • Totaal 14.7935 hectare

verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.700.000,- en een waarde na bouw loods van € 1.900.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 19-03-2021.

 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Firma Veenstra-Boom en Loonbedrijf Oudwoude B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De ondernemers wensen de financiering bij de bank te herfinancieren. Daarnaast is er behoefte aan werkkapitaal om onder andere hun crediteuren te kunnen voldoen. Als laatste is er al een aantal jaar de wens om een loods op het terrein waar de boerderij gevestigd is, te bouwen vanuit waar het loonbedrijf in de toekomst kan opereren. Vanwege de druk op de liquiditeiten hebben de ondernemers dit nog niet kunnen uitvoeren.

Ondernemer

Gerke Veenstra (1969) heeft de afgelopen jaren het loonbedrijf geëxploiteerd. De exploitatie is afgelopen periode overgedragen aan Keimpe Veenstra (1994). Gerke blijft nog actief voor het loonbedrijf indien noodzakelijk. Tegenwoordig is hij ook actief als praktijkdocent bij het AOC in Drachten. Tinie Veenstra-Boom (1963) is de drijvende kracht op het kantoor en onderhoudt onder andere de administratie van de vennootschap onder firma en het loonbedrijf. Keimpe brengt vanuit zijn eigen ervaring en voorkeur weer nieuw elan binnen het loonbedrijf. Hierdoor zijn ze zich meer gaan focussen op grond-, weg- en waterbouw en wordt er minder de focus gelegd op het agrarisch loonwerk waar vooral de focus op lag.

Onderneming

De werkzaamheden bestaan uit het loonwerken (Loonbedrijf Oudwoude B.V.) en de kalverhouderij (Firma Veenstra-Boom). Het loonwerk is de belangrijkste inkomstenbron. Vanuit het loonwerk biedt het bedrijf een (vrijwel) volledig spectrum voor het agrarische loonwerk met daarnaast een nog steeds groeiende omzet in de grond-, weg- en waterbouw. Het machinepark kan omschreven worden als relatief nieuw en goed onderhouden qua leeftijdsopbouw en staat van onderhoud. Ook de kalverstallen zijn voor een deel vrij nieuw (stal uit 2019) of recent verbouw (stalaanpassingen in 2012 en 2014). De woning is daarnaast de afgelopen jaren grondig gerenoveerd waardoor men nog jaren vooruit kan. 

Onroerend goed

Omschrijving Oppervlakte Waarde
Woning met toebehoren* 1.942m² € 330.000,-
Ligboxenstal 1.125m² € 110.000,-
Kalverstal (nieuwbouw 2019) 1.200m² € 320.000,-
Mest- en sleufsilo 1.810m³ € 13.000,-
Ondergrond bedrijfserf 14.000m² € 168.000,-
Cultuurgrond 13.3935ha € 750.000,-

* woning met toebehoren bestaat uit het woonhuis, met achterhuis (incl. nieuwbouw kantoor en bijkeuken) inclusief de grond rondom

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering bank € 725.000,-
Bouw loods € 200.000,-
Werkkapitaal € 175.000,-
Totaal € 1.100.000,-
Lening via Collin Crowdfund

€ 1.100.000,-

Leenbedrag: € 1.100.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, jaarlijkse aflossing in het 1ste jaar van € 30.000,- en de daaropvolgende jaren € 60.000,- per jaar met een slottermijn van € 830.000,-.

Overige financiers
De ondernemers hebben afgelopen jaren diverse leases afgesloten, waarvan de aflosverplichting in 2023 € 246.000,- zullen bedragen. De ondernemers hebben nog een langlopende schuld ter hoogte van € 508.000,- per 31 december 2022. De jaarlijkse aflossingverplichting bedraagt € 15.000,-. De renteverplichting in 2023 zal € 21.000,- bedragen. Als zekerheid voor deze financiering rust er een tweede hypotheek ter hoogte van € 550.000,- op het onroerend goed aan de Wouddijk 7, 9291LA te Kollum. 

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Firma Veenstra-Boom is Minimaal risico. De kwalificatie voor Loonbedrijf Oudwoude B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op de geconsolideerde historische en prognosecijfers van Firma Veenstra-Boom en Loonbedrijf Oudwoude B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit
In 2022 bedroeg de totale omzet (van de vof en B.V. tezamen) € 2.057.000,-. De brutomarge bedroeg € 1.742.000,- en het resultaat na belasting en privéonttrekkingen bedroeg € 125.000,-. De afschrijvingen bedroegen in 2022 € 245.000,-. Ondanks het positieve resultaat en de hoge afschrijvingen was er in 2022 nog sprake van een cashflowtekort van € 37.000,-, mede door de hoge aflosverplichtingen van de diverse leases, maar ook de aflosverplichting bij de bank. In 2023 wordt een totale omzet van € 2.104.000,- verwacht. De brutomarge zal naar verwachting € 1.747.000,- bedragen. Het resultaat na belasting en privéonttrekkingen € 168.000,-. Het verwachte netto cashflowoverschot is € 24.000,-. Na bouw van de loods (in het eerste jaar) zal de huur à € 24.000,- wegvallen, waardoor de verhoogde aflossing in het tweede jaar hiermee wordt opgevangen. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Voldoende. 

Solvabiliteit
Per 31 december 2022 bedroeg het eigen vermogen van de vof en B.V. tezamen € 551.000,- op een balanstotaal van € 2.188.000,-. Er is een stille reserve aanwezig van € 368.000,-, waardoor de solvabiliteit na herwaardering 27% bedraagt. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn:
  • De heer G.H.K. Veenstra, mevrouw T. Veenstra – Boom en de heer K.G. Veenstra handelend onder de naam Firma Veenstra-Boom. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de geldnemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed.
  • Loonbedrijf Oudwoude B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.100.000,- op de boerderij met omliggend terrein/gronden aan de Wouddijk 7, 9291LA te Kollum, kadastraal bekend als:
  • sectie E nummer 6 te Kollum
  • sectie E nummer 773 te Kollum
  • sectie A nummer 359 te Surhuizum
  • sectie A nummer 773 te Surhuizum
  • sectie A nummer 774 te Surhuizum
  • sectie A nummer 1797 te Surhuizum
  • sectie A nummer 2627 te Surhuizum
  • sectie A nummer 2628 te Surhuizum
  • sectie A nummer 2668 te Surhuizum
  • sectie A nummer 2669 te Surhuizum
  • sectie A nummer 2670 te Surhuizum
  • sectie A nummer 3275 te Surhuizum
  • sectie A nummer 3277 te Surhuizum,
  • Totaal 14.79.35 hectare

verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.700.000,- en een waarde na bouw loods van € 1.900.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 19-03-2021.

 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Firma Veenstra-Boom en Loonbedrijf Oudwoude B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de eerste hypothecaire zekerheid als de verpanding roerende zaken kwalificeren wij de zekerheden als Goed 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-372034 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
21-04-2023 om 16:38
investeerder-345884 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
21-04-2023 om 16:13
investeerder-379475 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
21-04-2023 om 16:09
investeerder-23091 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-04-2023 om 16:05
investeerder-47689 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-04-2023 om 15:26

Ondernemer

Gerke Veenstra

Tinie Veenstra

Keimpke Veenstra

Crowdfund Coach


Marijke Panis