32263

Force Pro Automotive B.V.

€ 245.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 240
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

36 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Aanzienlijk
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 24-05-2019 in 11 dagen volgeschreven door 240 investeerders

Samenvatting

Wijziging leenbedrag
De hoogte van de leenbedragen op de platformen Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding is gewijzigd. Het totale leenbedrag is verlaagd conform de vermelde bodem, dit om de kans op een succesvolle funding te vergroten. Het oorspronkelijke leenbedrag via Collin Crowdfund is verlaagd van € 350.000,- naar € 245.000,-. Daarnaast verwacht men door recente ontwikkelingen meer orders, wat de afloscapaciteit ten goede komt. Hierdoor is besloten de looptijd van de lening te verlagen van 60 naar 48 maanden.

22-05-2019
Collin Crowdfund

De Force Pro Groep heeft twee activiteiten:

Force Pro B.V. is actief in het bieden van oplossingen in situaties van de hedendaagse terreur- en misdaadbestrijding en levert hiervoor:

 • Producten (jassen, reddingsvesten, kogelvrije vesten etc.);
 • Kennis voor tal van vraagstukken (van instructie tot ontwikkeling en onderhoud);
 • Verhuur van RENTAVEST (beveiliging voorheen alleen beschikbaar voor overheden maar nu ook voor bedrijven).

Force Pro Automotive B.V. bouwt kwalitatieve elektrische voertuigen (o.a. Tesla’s) om ten behoeve van overheden (o.m. politie) in binnen- en buitenland. Dit doet het bedrijf met deskundig opgeleid personeel en hoogwaardige machines. Daarnaast richt men zich op de bescherming van passagiers door middel van bepantsering van voornamelijk elektrische auto’s.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding bedraagt € 600.000,- met een bodem van € 425.000,-. De financiering zal aangewend worden voor bedrijfskapitaal. De looptijd is 60 maanden met een lineair maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd.  

Risico
Dun & Bradstreet geeft Force Pro Automotive B.V. en Force Pro B.V. de kwalificatie Aanzienlijk risico, Sigma Six B.V. de kwalificatie Verhoogd risico en Force Pro Holding B.V. de kwalificatie Laag risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren zijn Force Pro Automotive B.V., Force Pro B.V., Force Pro Holding B.V. en Sigma Six B.V. De heer T. Karafantis geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 300.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Force Pro Automotive B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De lening van € 150.000,- door de (toekomstig) mede aandeelhouder wordt achtergesteld ten opzichte van de lening van Collin Crowdfund, waarbij rentebetalingen zijn toegestaan en aflossing alleen is toegestaan indien de (geconsolideerde) solvabiliteit van Force Pro Holding B.V. c.s. meer dan 40% bedraagt. Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Force Pro Automotive B.V. en Sigma Six B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk risicodragend vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is. 

De financieringsbehoefte wordt voor € 350.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 250.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin Crowdfund een samenwerkingsovereenkomst heeft. 
De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. 
Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund. 
Om maximaal gebruik te maken van de samenwerking zal op beide platformen de financieringsaanvraag worden opengezet en creëren we zogenaamde communicerende vaten door de mogelijkheid open te houden de hoogte van de leenbedragen bij beide platformen te kunnen verhogen respectievelijk verlagen naar aanleiding van het verloop van de funding op beide platformen. 
Hiermee maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om een succesvolle funding te realiseren.

Video Pitch

Leendoel

De bij Collin Crowdfund gevraagde financiering is benodigd voor bedrijfskapitaal.

Ondernemer

Na afronden van zijn studie bestuurskunde in Den Bosch en internationaal recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht heeft Theo Karafantis (1968) uitgebreide werkervaring opgedaan in de beveiliging/automotive zowel in loondienst als ondernemer. De ondernemer heeft in het verleden een faillissement meegemaakt in 2006, waarna hij samen met advocaat en curator Marc Heuvelmans het boek ‘Help, ik ga failliet! heeft geschreven.  
Sinds 2010 is hij werkzaam in de beveiligingsbranche waarin hij een netwerk heeft opgebouwd.
Medio 2017 is hij gestart met Force Pro en heeft zijn “droomactiviteit” (beveiliging/automotive) gevonden.
Theo Karafantis is een “ras” verkoper en people manager. Op financieel en juridisch gebied heeft hij zijn taken uitbesteed aan zijn fiscalist (parttime werkzaam binnen Force Pro) en accountant die nauw betrokken zijn bij het bedrijf.

Onderneming

Force Pro is opgericht in maart 2017 met de visie om de wereld iets veiliger te maken voor onze hulpverleners. De mensen die bij Force Pro werken zijn specialisten op hun eigen gebied. Vanaf de start sloeg, vanwege de aard van de activiteiten, het concept direct aan bij de huidige klanten.
Force Pro Automotive heeft in korte tijd de auto van de toekomst voor de overheidsdiensten (politie in Europa) ontwikkeld.

Force Pro B.V. is actief in het bieden van oplossingen in situaties van de hedendaagse terreur- en misdaadbestrijding en levert hiervoor:

 • Producten (jassen, reddingsvesten, kogelvrije vesten etc.);
 • Kennis voor tal van vraagstukken (van instructie tot ontwikkeling en onderhoud);
 • Verhuur van RENTAVEST (beveiliging voorheen alleen beschikbaar voor overheden, maar nu ook voor bedrijven).

Force Pro Automotive B.V. bouwt kwalitatieve elektrische voertuigen (o.a. Tesla’s) om ten behoeve van overheden (o.m. politie) in binnen- en buitenland. Dit doet het bedrijf met deskundig opgeleid personeel en hoogwaardige machines. Daarnaast richt men zich op de bescherming van passagiers door middel van bepantsering van voornamelijk elektrische auto’s.

Force Pro Automotive werkt i.s.m. de Nationale Politie en tal van Internationale eenheden aan meerdere projecten waarbij de integriteit getoetst is. 
De integriteit van Force Pro Automotive wordt begeleid door het Nederlands Instituut voor Fraude en Integriteitsbestrijding en het Buro Proximities.
Force Pro Automotive heeft een exclusieve overeenkomst met Tesla om op de juiste wijze de auto’s om te bouwen tot een overheidsvoertuig. Force Pro Automotive heeft hiervoor exclusiviteit voor Europa en het Midden-Oosten.

Door het bewezen track record is het bedrijf momenteel in onderhandeling om wereldwijd leverancier te worden. Force Pro Automotive heeft voor de Tesla Model S en Tesla Model X een op maat gesneden pakket samengesteld.  In navolging van de introducties van de Tesla Model 3 en de toekomstige introductie van de Tesla Model Y maakt Force Pro Automotive nu ook voor deze voertuigen pakketten om hier overheidsvoertuigen van te maken. Het gaat hier dan om meer betaalbare auto’s. In het licht van de CO2 reductiedrift van de overheden zijn er inmiddels een groot aantal opdrachten van overheidsinstanties verkregen om voertuigen aan te schaffen en om te bouwen. Gezien het feit dat er reeds veel computers op deze voertuigen aanwezig zijn is het innoveren aan deze voertuigen ook zeer lucratief.
Daarnaast is Force Pro Automotive partner van de Duitse firma’s IndiKar uit Zwickau en ELT uit Meckenheim.
IndiKar is marktleider in het kogelwerend maken van voertuigen op het hoogste niveau en ELT bouwt de onopvallende en opvallende bussen voor Videosurveillance en afluisterpraktijken.
Het is een hele speciale niche markt en zeker nu Force Pro Automotive de opdracht heeft om e.e.a. om te zetten naar de elektrische varianten. 

Visie
Force Pro heeft zich tot doel gesteld om invulling te geven op de best mogelijke manier aan één van onze primaire levensbehoeften, onze persoonlijke veiligheid. 
Wij doen dit met de best mogelijke producten die op de markt voorhanden zijn met de daarbij horende kennis voor het optimale gebruik van deze producten. Er zal geen concessie gedaan worden aan deze kwaliteit ten faveure van commerciële belangen. Kwaliteit prevaleert boven prijs.
In het kader van deze overtuiging zal Force Pro haar maatschappelijke taak als normatief ervaren en deze waar nodig bevestigen c.q. uitbreiden. Deze juridisch kwalitatieve toetsing zal altijd het fundament zijn van alle commerciële activiteiten van alle werkmaatschappijen van de Force Pro Groep.

Missie
Force Pro streeft als onderneming naar een gezonde verdeling tussen innovatie en bedrijfsmatige activiteiten waardoor het bedrijf  voortdurend de klanten met de nieuwe uitdagingen kan helpen qua oplossingen. Op deze wijze kunnen wij een positie als TNO en FOX IT bereiken op een specifiek gebied. Dus toch een commerciële organisatie zijn maar met een overheidskarakter.  Overheden zien Force Pro   als innovatiepartner.

Doelstellingen
Force Pro wil over 3 jaar de internationale partner zijn voor de sectoren Groen (leger), Blauw (Politie) en Zwart (geheime diensten) op het gebied van bescherming van mens en voertuig. 
Het bedrijf is overigens gestoeld op een pacifistische leest, dus GEEN wapens die andere mensen kunnen beschadigen. Daar ligt voor ons de grens.

Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
De positie van Force Pro is uniek omdat we vaak een kwaliteitsgraad halen die andere collega’s niet kunnen leveren. Vaak omdat het bedrijven zijn die dit erbij doen. Terwijl de kennis en productfilosofie die wij hebben dit niet toelaat. Een overheid kan 24 uur per dag vragen hebben en die moet je oppakken. Wij doen dat.
USP’s zijn flexibiliteit, inventiviteit, enthousiasme en een hoge mate van serieusheid en respect voor de markt waarin het bedrijf acteert. Het risicoprofiel laat het niet toe om fouten te maken. Een ballistische plaat monteren in een auto moet zeer secuur gebeuren en laat geen foutmarge toe.
Op het gebied van voertuigbouwers zijn er ongeveer drie bedrijven die van betekenis zijn, maar die bouwen nog conventionele voertuigen. Force Pro Automotive bouwt elektrische voertuigen met vaak een onderliggende exclusiviteit in de vorm van een contract. Aangezien deze concurrenten nog uitgaan van het credo “massa is kassa“ zullen ze niet snel op deze markt actief worden, omdat hun infrastructuur dat niet toelaat. Werken aan en met elektrische voertuigen vereist specialisme.

Force Pro Automotive is de marktleider op het gebied van elektrische overheidsvoertuigen omdat wij ook uitgaan van deze nieuwe filosofie. Waar anderen nog een conventionele gedachte hebben over auto’s, hebben wij rijdende computers waar we de mogelijkheden nu pas van ontdekken. Er is nu een toenadering vanuit de OEM’s (Original Equipment Manufacturer) om met ons samen te werken c.q. ons in te lijven en dat willen wij zo lang mogelijk uitstellen door onafhankelijk te blijven.

Huidige Structuur

Gewenste Structuur 

Beoogd is dat op korte termijn bovenstaande structuurwijziging plaats gaat vinden, waarbij de huidige externe financier 4,99% van de aandelen in Force Pro Holding B.V. zal verkrijgen.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Debiteuren  € 250.000,-
Voorraad en onderhanden werk 

 € 300.000,-

Onvoorzien  € 50.000,-
Totaal  € 600.000,-
Lening via Knab Crowdfunding  € 250.000,-
Lening via Collin Crowdfund    € 350.000,-

Leenbedrag: € 350.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Wanneer de lening niet volledig wordt gefund, dan wordt het resterende bedrag (ruimte tussen € 600.000,- en € 425.000,-) uit de toekomstige kasstroom gefinancierd, mogelijk wordt de verwachte groei hierdoor iets geremd. 

Tevens zit er een langlopende schuld ter hoogte van € 150.000,- in de onderneming van een externe financier tegen een rente van 7,2%. Deze lening zal conform de voorwaarden vermeld onder de kop Risico worden achtergesteld.

Risico

De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen op een totale financiering van € 600.000,-.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Sigma Six B.V., Force Pro Holding B.V., Force Pro B.V. en Force Pro Automotive B.V.
 • De heer T. Karafantis  geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 300.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Force Pro Automotive B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De lening van € 150.000,- door de (toekomstig) mede aandeelhouder wordt achtergesteld ten opzichte van de lening van Collin Crowdfund, waarbij rentebetalingen zijn toegestaan en aflossing alleen is toegestaan indien de (geconsolideerde) solvabiliteit van Force Pro Holding B.V. c.s. meer dan 40% bedraagt.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Force Pro Automotive B.V. en Sigma Six B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk risicodragend vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Dun & Bradstreet geeft Force Pro Automotive B.V. en Force Pro B.V. de kwalificatie Aanzienlijk risico, Sigma Six B.V. de kwalificatie Verhoogd risico en Force Pro Holding B.V. de kwalificatie Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Aanzienlijk risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de jaarcijfers van 2017 en 2018 en het onderbouwde businessplan voor de komende jaren van de belangrijkste vennootschap Force Pro Automotive B.V. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
In boekjaar 2018 realiseerde Force Pro Automotive B.V. een omzet van € 289.000,- en bedroeg het netto cashflowoverschot € 80.000,-. Op basis van opdrachten verwerkt in de prognose zal de omzet in boekjaar 2019 naar verwachting uitkomen op € 2.400.000,-. Voor het boekjaar 2020 zijn al nieuwe opdrachten getekend en offertes uitgebracht (o.a. België en Zwitserland). Op basis hiervan is een omzet geprognosticeerd van € 4.000.000,- met een genormaliseerde cashflow overschot van € 580.000,-. Dit is toereikend om in de verdere groei qua behoefte aan werkkapitaal te voorzien. Het netto cashflowoverschot zal in boekjaar 2019 naar verwachting uitkomen op circa € 133.000,-. Omdat de prognose nog gerealiseerd dient te worden hanteren wij voorzichtigheidshalve de score Voldoende.

Solvabiliteit
Ultimo 2018 bedroeg de solvabiliteit (na achterstelling van een additionele lening van € 150.000,- en na correctie lening groepsmaatschappij) circa 42% bij een gecorrigeerd balanstotaal van € 322.000,-. Na realisatie van de prognose 2019 zal de solvabiliteit eveneens uitkomen op circa 42% bij een gecorrigeerd balanstotaal van € 1.021.000,-. De prognose 2019 is gedetailleerd onderbouwd met (deels getekende) orders. Omdat de prognose 2019 nog gerealiseerd dient te worden hanteren wij voor de solvabiliteit de score Ruim voldoende.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) bedroeg per ultimo 2018 2,0. Na realisatie van de prognose 2019 zal de current ratio naar verwachting verder verbeteren en uitkomen op 6,4. Omdat bij verdere groei wellicht meer werkkapitaal is benodigd hebben wij de score voor de Liquiditeit voorzichtigheidshalve vastgesteld op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende 
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-70001 heeft € 3.500 geïnvesteerd.
24-05-2019 om 13:15
investeerder-7674 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-05-2019 om 12:39
investeerder-70646 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-05-2019 om 12:39
investeerder-20708 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-05-2019 om 11:42
investeerder-53154 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-05-2019 om 11:39

Ondernemer

Theo Karafantis

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas