30960

Gezinshuis Margriet

€ 250.000  |  5,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 211 | Reacties: 0
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
credit score
Goed
Deze leningaanvraag is op 25-10-2018 in 1 uur volgeschreven door 211 investeerders

Samenvatting

De financieringsaanvraag wordt voor € 250.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 250.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen (50% Collin Crowdfund en 50% Knab Crowdfunding). Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund.

Gezinshuis Margriet biedt opvang aan meisjes die (tijdelijk) een thuis nodig hebben. Als gezinshuis zorgen zij ervoor dat een meisje zich echt thuis voelt en zichzelf leert accepteren. De meisjes hebben een eigen kamer en kunnen meedoen aan allerlei gezamenlijke activiteiten. De beide zonen van mevrouw Gangl exploiteren een manege. Deze beide activiteiten versterken elkaar, omdat in de manege aan activiteitenbegeleiding kan worden gedaan en de beide zonen in kunnen springen in de intensieve 24-uurs opvang van de meisjes. De activiteiten worden naar aanleiding van deze investering ondergebracht in een gezamenlijke vof.

Er is een groot tekort aan de opvang van deze meisjes wat schrijnende toestanden oplevert. De manege die paarden van derden traint is succesvol en heeft de grens van de groei bereikt. De ondernemers prijzen zich daarom gelukkig nu te kunnen investeren in een woonboerderij en manage. In de boerderij worden in totaal elf opvangplaatsen gecreëerd.

Er is sprake van een stabiele kasstroom die voor deze uitbreiding al toereikend was om de nieuwe financieringslasten te dragen. Aan de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding wordt een goede zekerheid in de vorm van een eerste hypothecaire inschrijving geboden.

Financieringsbehoefte
Met de aankoop van de boerderij en manage, de kosten koper en de verbouwing is een bedrag van € 750.000,- gemoeid. Hiervan wordt € 100.000,- ingevuld met een achtergestelde lening vanuit privé en een lening van € 150.000,- door het fonds Nieuwe Doen. De gezamenlijk door Collin Crowdfund en Knab Crowfunding (ieder 50%) in te vullen financieringsbehoefte bedraagt € 500.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 250.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing van € 1.950,- en een slottermijn van € 156.400,-. De ondernemer heeft in dit geval de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum, de lening volledig vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van drie maanden. De rente bedraagt 5,5% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet geeft de score Laag risico aan deze onderneming. De overall Collin Credit Score is Goed. De debiteuren voor de financiering zijn de firmanten van v.o.f. Gangl, mevrouw G. Gangl, de heer T. Gangl en de heer C. Gangl. Als zekerheid geldt een eerste hypothecaire inschrijving op de aan te kopen boerderij met bijbehorende manege met een marktwaarde na verbouwing van € 627.000,-. De lening verstrekt vanuit privé wordt achtergesteld aan de leningen van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding.

Leendoel

Het leendoel betreft de aankoop van de boerderij en manage te Scharmer alsmede een verbouwing. De verbouwing behelst onder andere het creëren van in totaal elf 24-uurs opvangplekken voor meisjes. 

Ondernemer

Mevrouw Gieny Gangl (52) heeft twee zonen (tweeling) en een dochter die zes jaar geleden na een periode van intensieve begeleiding door mevrouw Gangl overleden is aan een hersentumor. Deze periode is van grote invloed geweest. In het verleden heeft zij altijd in de horeca gewerkt. Na het overlijden van haar dochter is zij zich gaan richten op zorg en is zij gezinshuis Margriet gestart in Uithuizen. Naast deze activiteit heeft zij een cateringservice en een kookstudio. Sinds twee jaar werkt het gezinshuis onder de paraplu van Elker, een Groningse zorgorganisatie gespecialiseerd in jeugd- en opvoedhulp en GGZ-hulp. Dit is positief voor het bedrijf gebleken. Mevrouw Gangl wil nu deze activiteit verder uitbreiden, door samen te gaan met het bedrijf van haar zoons. Klik hier voor een mooi artikel over het gezinshuis.

Thomas en Christoff Gangl (28) zijn 28 jaar geleden geboren in Oostenrijk. Zij hebben de Nederlandse
nationaliteit. Na hun mbo opleiding Sport en Bewegen zijn zij zich gaan richten op het africhten van paarden. Zij hebben bij bekende stallen als Schockemohle en Kasselman in Duitsland gewerkt. Sinds 2010 hebben zij een eigen bedrijf op dit gebied. Er is steeds gewerkt vanuit huurlocaties. Nu zijn zij in de gelegenheid een geschikte locatie aan te schaffen, waar tevens ruimte is om plekken ten behoeve van het gezinshuis te gaan realiseren.

Onderneming

Gezinshuis
Gezinshuis Margriet www.gezinshuismargriet.nl biedt 24/7 verzorging en begeleiding aan meisjes met psychische- of gedragsproblemen, die (tijdelijk) een thuis nodig hebben. Het betreft onder andere meisjes met aandoeningen als FASS, ADHD en autisme. Het gezinshuis biedt aan hen een eigen kamer, acceptatie zoals ze zijn en begeleiding bij activiteiten, op welk gebied al wordt samengewerkt met de stal van haar zoons. Ook biedt het huis weekendopvang. Sinds twee jaar valt het gezinshuis onder de vlag van Elker. Het gezinshuis beschikt over het keurmerk voor gezinshuizen. Op dit moment wordt aan zeven meisjes opvang geboden, Na de aankoop van de boerderij te Scharmer wordt de opvang uitgebreid met vier plaatsen.

Catering
Het cateringbedrijf van mevrouw Gangl biedt catering aan het gezinshuis en aan een groeiend aantal (oudere) klanten, thans circa 25. Acht hiervan nemen dagelijks maaltijden af. Daarnaast heeft mevrouw Gangl nog een kookstudio. Dit betreft een kleine nevenactiviteit. Al deze activiteiten vinden plaats vanuit de vestiging in Uithuizen die blijft bestaan.

Manege
In de stal www.stalgangl.nl worden jonge paarden en sportpaarden getraind. Tevens worden deze paarden verhandeld en zijn er boxen voor de verhuur. Ook verzorgt de stal opvang en begeleiding van kinderen van het gezinshuis in het weekend. Momenteel gebeurt dit vanuit een huurlocatie te Onnen. Dit huurcontract wordt opgezegd. De familie Gangl heeft een geschikte locatie te Scharmer gevonden. Deze locatie biedt meer ruimte voor de activiteiten en ook de gelegenheid voor huisvesting van klanten van het gezinshuis. Vanuit de stal kunnen zo ook activiteiten aan deze meisjes worden geboden, zonder dat er gereisd moet worden. De beide zonen – die nu elk nog een huurwoning betrekken- gaan zelf ook in de aan te kopen boerderij wonen.

De missie van deze onderneming is meiden een opvang en een toekomstperspectief bieden en klasse paarden opleiden en trainen. 

Er is sprake van een groeiende zorgvraag. Tot op heden is de zorg die Gezinshuis Margriet biedt leeftijd gebonden. Voor daarna is er nog niets, terwijl die zorg wel hard nodig is. Door ook aan de hogere leeftijdsgroep zorg te gaan verlenen, biedt het gezinshuis een oplossing voor dit hiaat. De visie is deze groep te stimuleren naar zelfstandigheid en beschermd wonen.

Voor de manege activiteiten geldt een groeiende vraag naar jonge sportpaarden. Er zijn steeds meer mensen die paarden willen trainen, doorrijden en uitbrengen op concoursen. Voor dit vak is geen echte opleiding. Er zijn maar weinig mensen die dit zo doen met de vakbekwaamheid van de ondernemers. Gangl heeft inmiddels een naam opgebouwd op dit gebied en is steeds meer een begrip. Dit komt de exploitatie en de handel ten goede.

Structuur
De ondernemingen worden in een gezamenlijke vof geëxploiteerd.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht  
Aankoop boerderij en manege € 585.000,-
Opknappen/verbouwen € 100.000,-
Woonunits opvang meisjes  € 38.000,-
Inventaris € 15.000,-
Onvoorzien € 12.000,-
Totaal  € 750.000,-
Achtergestelde lening vanuit privé* € 100.000,-
Lening Fonds Nieuwe Doen  € 150.000,-
Lening via Knab Crowdfunding € 250.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 250.000,-

*De achtergestelde lening vanuit privé is een lening verstrekt door Impuls aan de privé personen die doorgeleend wordt aan de vof. Het is een lening met een looptijd van zeven jaar en een rente van 7%. De lening van het Fonds Nieuwe Doen kent een aflossing op basis van annuïteit met een looptijd van 15 jaar en een rente van 3.7%. Ten behoeve van deze beide leningen wordt een tweede (t.b.v. Fonds Nieuwe Doen) en een derde (t.b.v. Impuls) hypothecaire inschrijving gevestigd.

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 5,5%
Looptijd: 48 maanden, met lineaire maandelijkse aflossing van € 1.950,- en een slottermijn van € 156.400,-. De ondernemer heeft in dit geval de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum, de lening volledig vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van drie maanden.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is vof Stal Gangl met haar vennoten Mevrouw G. Gangl, de heer T. Gangl en de heer C. Gangl. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt. 
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 500.000,- op de woonboerderij met ondergrond, erf, weiland en tuin aan de Borgweg 108, 9616 TL Scharmer verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Een recente taxatie stelt de actuele waarde van het onroerend goed op € 568.000,- en na de geplande verbouwing op € 627.000,-.
  • De lening vanuit privé ter hoogte van € 100.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het betreft hier een lening met een looptijd van zeven jaar die annuïtair wordt afgelost.

Dun & Bradstreet
Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). De D&B Rating wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Dun & Bradstreet kwalificeert Gezinshuis Margriet met een Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Deze is gebaseerd op door de accountant opgestelde jaarcijfers over 2017 en opgestelde prognoses over 2018 en 2019. De overall score is Goed.

Rentabiliteit
De gecombineerde omzet van het Gezinshuis, de stal en het cateringbedrijf bedroeg in 2017 € 312.000,- waarbij de genormaliseerde cashflow € 99.000,- bedroeg. In dat jaar waren er geen aflossingsverplichtingen op een financiering. De verwachting is dat de catering activiteit van af nu nog licht zal groeien. Als gevolg van de uitbreiding van de zorgactiviteiten zal de omzet zorg sterk gaan stijgen. Het aantal woonheden zal stijgen van zeven naar elf. De zorgactiviteiten via de stal stijgen navenant mee. Doordat er meer plaats is op de nieuwe locatie neemt ook de overige omzet van de stal toe (ook hier zijn wachtlijsten). Om de circa € 100.000,- omzetstijging binnen het gezinshuis te realiseren is extra personeel nodig. Dit vergt op jaarbasis circa € 50.000,-. De overige kosten zijn grotendeels vast. De uitbreiding van het aantal plaatsen is daardoor een lucratieve zaak. Doordat er meer stallen zijn, zal opbrengst uit verhuur toenemen. Ook is er meer plaats voor paarden die worden ingereden. Zo neemt de omzet van de stal toe. Dit resulteert in een prognosticeerde omzet van € 448.000,- en de genormaliseerde cashflow komt uit € 117.000,- in 2018. In 2019 is de prognose voor de omzet € 514.000,- en zal naar verwachting de genormaliseerde cashflow € 136.000,- bedragen. De jaarlijkse aflossingsverplichtingen bedragen € 74.000,-. 

De privéonttrekkingen zullen beperkt blijven. De leden van de familie Gangl hebben geen hoog uitgavenpatroon. De partners van de zoons werken beiden. Tussen de zonen en hun partners is afgesproken dat ze de woonlasten dragen en hun partners in het levensonderhoud voorzien. Er is sprake van een ruim kasstroomoverschot. De historische betalingscapaciteit (2017) is ruim voldoende om de nieuwe investeringslasten te dragen. Wij stellen de score voor de Rentabiliteit vast op Goed.

Solvabiliteit
Per ultimo 2017 bedraagt het gezamenlijke eigen vermogen € 108.000,-. De solvabiliteit komt uit op 39%. Per eind 2018 (het pand is dan aangekocht) zal het totale garantievermogen € 297.000,- (27%) bedragen, inclusief de achterstelling vanuit privé ter hoogte van € 100.000,-. In de prognose van 2019 bedraagt het totale garantievermogen naar verwachting € 383.000,- op een balanstotaal van € 1.150.000,- (33 %). Wij stellen de Solvabiliteit vast op Ruim voldoende.

Liquiditeit
Het netto werkkapitaal is eind 2017 nipt onvoldoende. Door de verdere goede resultaten en de inpassing van de langlopende leningen ontstaat in de prognosebalansen een ruime liquiditeit. Wij stellen Liquiditeit vast op Goed.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-8178 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-10-2018 om 10:03
investeerder-3312 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-10-2018 om 10:03
investeerder-49933 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-10-2018 om 10:03
investeerder-51493 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-10-2018 om 10:03
investeerder-56841 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
25-10-2018 om 10:03

Ondernemer

Christoff, Gieny en Thomas Gangl

Crowdfund Coach


Ronald Seinen