18471

Gilsing Lokale Media

€ 150.000  |  7,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 166
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

12 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 24-12-2015 in 2 uur volgeschreven door 166 investeerders

Samenvatting

Gilsing lokale media geeft in Midden-Limburg 47 ultra lokale weekbladen uit. Dat wil zeggen: afgestemd op individuele dorpen en wijken. 28 weekbladen zijn op basis van een jaarabonnement en 19 worden huis-aan-huis verspreid. De uitgeverij bereikt daarmee 90% van de huishoudens in de regio. Het verdienmodel bestaat zowel uit betalende abonnees als voornamelijk lokale adverteerders. Na de overname in 2012 is de uitgeverij omgevormd tot een verkooporganisatie met de focus op de klant. Daarnaast is het productie- en uitgeefproces geautomatiseerd. Omzet en abonnees zijn hierbij behouden. 

Om haar sterke regionale en ultra lokale positie als betrouwbare nieuwsbron te versterken, is een nieuw mediaconcept ontwikkeld waarin de traditionele, geprinte weekbladen gekoppeld worden aan lokale websites, een lokale nieuws-app en sociale media. Hiermee versterkt Gilsing haar regionale bereik van papieren en/of digitale lezers. Daarnaast biedt ze de adverteerders cross mediaal een marktpenetratie van 75-90%, wat uniek is in Nederland. De uitrol en afronding van dit nieuwe concept worden in de eerste helft van 2016 gerealiseerd.

Financieringsbehoefte

De financieringsbehoefte bedraag € 150.000,- voor uitbreiding werkkapitaal, marktontwikkeling en afronding van het nieuwe digitale mediaconcept. De afgelopen 2 jaren is al voor zo’n € 65.000,- uit eigen middelen in het nieuwe concept geïnvesteerd. De looptijd is 36 maanden en de rente is 7,5% met een lineaire maandelijkse aflossing.

Structuur

De uitgeverij bestaat uit een holding en daaronder vier B.V.'s. De activiteiten van Gilsing lokale media zijn ondergebracht in twee B.V.'s die 75% van de omzet vertegenwoordigen. Daarnaast is er een tweede uitgeverij van fullcolour bladen. Will Lormans geeft leiding aan Gilsing lokale media en Miriam Lormans is eigenaar van de holding. Alle B.V.'s zijn als debiteur aan de leningaanvraag verbonden.

Risico

De Dun & Bradstreet Score komt uit op Minimaal risico. De Collin Credit Score komt overall uit op een Ruim voldoende. Door Will en Miriam Lormans wordt een persoonlijke borgstelling van € 100.000,- afgegeven.

Video Pitch

Leendoel

De totale investering bedraagt € 150.000,- voor uitbreiding werkkapitaal, marktontwikkeling en afronding van het nieuwe mediaconcept van Gilsing lokale media. 

Ondernemer

Will Lormans (56) is een ervaren ondernemer en al 16 jaar werkzaam in de wereld van uitgeverijen. Hij heeft de dagelijkse leiding over Gilsing lokale media. Na 20 jaar gewerkt te hebben in de voedingsmiddelensector, als algemeen directeur bij Oerlemans Foods en als financieel directeur Formule Management bij Bakkerij Bart, is hij in 1999 in dienst getreden bij Uitgeverij Smit van 1876. In 2002 heeft hij deze onderneming overgenomen om vervolgens in 2007 de drukkerij te stoppen en alleen verder te gaan met het uitgeven van bladen. In 2012 heeft hij Gilsing lokale media overgenomen en toegevoegd aan de holding. Will heeft een hbo-opleiding bedrijfsadministratie gevolgd. Recent behaalde hij aan de Open Universiteit de master Managementwetenschappen, specialisatie marketing en supply chain management. Sinds 2009 is hij actief als secretaris van de ondernemersvereniging Ondernemend Venlo. Will is getrouwd met Miriam Lormans en samen hebben ze drie kinderen. Hij houdt van historische literatuur en sporten.

Miriam Lormans (52) is eigenaar van Uitgeverij Smit van 1876 en Gilsing lokale media. Zij heeft een hbo-opleiding in Facility Management aan Hogeschool Zuyd gevolgd. Daarna is ze vele jaren werkzaam geweest als directiesecretaresse bij DSM en Scheuten. Sinds 2002 is ze actief in de uitgeverij. Vanaf 2012 is ze full time betrokken bij de uitgeverij en heeft ze de dagelijkse leiding over Uitgeverij Smit van 1876. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de personele zaken van alle bedrijfsonderdelen. Haar nuchtere karakter is een welkome aanvulling op dat van Will die steeds op zoek gaat naar nieuwe kansen.

Haar hobby's zijn volleybal, golfen en koken. 

Onderneming

Historie
Gilsing lokale media is in 2012 overgenomen door Will en Miriam Lormans. Na de overname is hard gewerkt aan het versterken van de organisatie door deze om te zetten van een productieorganisatie naar een verkooporganisatie gericht op de klant. Hiertoe zijn het productie- en uitgeefproces geautomatiseerd, zijn een aantal mensen vervangen en is de buiten- en binnendienst uitgebreid. Ook is de leesbaarheid verhoogd door meer en betere content. De afgelopen jaren, en 2015, laten een kleine omzetstijging zien. Het aantal betalende abonnees is stabiel. In totaal zijn nu 8,5 fte werkzaam voor Gilsing.

Positionering en doelgroep 
Gilsing lokale media is zowel regionaal als ultra lokaal. Dat wil zeggen dat de 47 ultra lokale bladen afgestemd zijn op individuele dorpen en wijken in Midden-Limburg en gezamenlijk 90% van alle huishoudens bereiken. 28 bladen zijn op basis van een jaarabonnement en 19 worden huis-aan-huis bezorgd. De distributie wordt in eigen beheer uitgevoerd waarbij tevens huis-aan-huis folders mee gedistribueerd worden om zo additionele opbrengsten te verkrijgen. Daarnaast is er een regionale vraag- en aanbod website (www.sjnabbeltjes.nl) die maandelijks 40.000 bezoekers trekt. 

Met lokale adverteerders worden voor langere periodes afspraken gemaakt over het plaatsen van advertenties in een of meerdere lokale bladen om een optimale doelgroep te bereiken. Advertenties zijn afkomstig van lokale ondernemers, institutionele instellingen, banken en relevantiedragers (gemeente, brandweer, politie etc.)

Gilsing lokale media onderscheidt zich van de andere regionale bladen door:

  • het ultra lokale karakter (nieuws uit de directe omgeving)
  • een hoge dekking (90% van de huishoudens) 
  • een goed contact met lokale content providers zoals verenigingen 
  • een eigen organisatie voor advertentieverkoop
  • een regionale vraag- en aanbod website 

Strategie
Om haar sterke regionale en ultra lokale positie nog verder te versterken en toekomstbestendig te maken, gezien ontwikkelingen van print naar digitaal, is na een zorgvuldige analyse een nieuw mediaconcept ontwikkeld voor Gilsing lokale media. Dit met ondersteuning van Remy Cima, register strateeg. Dit concept is als volgt: de verschillende producten zijn samengevoegd tot een cross mediale propositie. De traditionele geprinte weekbladen die door de lezers gezien worden als betrouwbare nieuwsbron, worden gekoppeld aan gelijknamige lokale websites, een lokale nieuws-app en sociale media. Hiermee versterkt Gilsing haar regionale bereik naar papieren en/of digitale lezers. Daarnaast biedt ze de adverteerders cross mediaal een marktpenetratie van 75-90% wat uniek is in Nederland.

Het verdienmodel in het nieuwe concept blijft ongewijzigd en biedt door de toevoeging van digitale media een stijging van de advertentiekomsten en behoud van het aantal abonnees. De nieuwe propositie is niet alleen maar ter verhoging van de resultaten, maar heeft ook een existentiële achtergrond. Zo is het mogelijk het huidig marktaandeel te behouden en verder uit te breiden naar een andere, jongere, doelgroep. 

Het nieuwe digitale platform is het afgelopen jaar voor een groot deel gerealiseerd en wordt in de eerste helft van 2016 afgerond en uitgerold. 

Structuur 
Smit Magazines, Smit Distributie en Uitgeverij Smit van 1876 vormen samen een uitgeverij die zich richt op twee markten:

  • Uitgeverij Smit van 1876 geeft fullcolour maand- en kwartaalbladen uit. De voor eigen risico uitgegeven bladen betreffen een zakenblad voor de regio Venlo (Ondernemend Venlo) en UIT magazine voor de regio Noord- en Midden-Limburg. Daarnaast worden er abonnementsbladen, zoals een kunstmagazine genaamd Beelden en bladen in opdracht van landelijke verenigingen, uitgegeven. Uitgeverij Smit heeft een stabiele omzet.
  • Onder de handelsnaam Gilsing lokale media richten Smit Magazines en Smit Distributie zich op het uitgeven en bezorgen van ultra lokale weekbladen in Midden-Limburg. Het verdienmodel is hierbij gebaseerd op zowel betalende abonnees als lokale adverteerders. Zie ook www.gilsing.nl. Gilsing lokale media vertegenwoordigt 75% van de geconsolideerde omzet. 

Alle bedrijfsonderdelen maken deel uit van de Holding Lusjonin B.V.. In Swell Publishers B.V. vinden geen activiteiten plaats.

organigram

Financieringsbehoefte

De totale investering bedraagt € 150.000,- voor uitbreiding werkkapitaal, marktontwikkeling en afronding van het nieuwe digitale mediaconcept van Gilsing lokale media.

Investeringsoverzicht

Uitbreiding werkkapitaal en marktontwikkeling

€ 75.000,-

Afronden platform met 47 lokale websites

€ 35.000,-

Ontwikkeling nieuwe Gilsing website en communicatiemiddelen

€ 15.000,-

Optimalisatie backoffice software en aansluiting digitale platform

€ 25.000,-

Totaal via Collin

€ 150.000,-

De afgelopen 2 jaren is al voor zo’n € 65.000,- uit eigen middelen in het nieuwe concept geïnvesteerd.

Leenbedrag: € 150.000,- 
Rente: 7,5%
Looptijd: 36 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

De leningaanvraag en de risicobeoordeling zijn gebaseerd op de geconsolideerde balans en resultaten van alle bedrijfsonderdelen. De holding Lusjonin B.V. en alle dochtermaatschappijen Smit Magazines B.V., Smit Distributie B.V., Uitgeverij Smit van 1876 N.V. en Swell Publishers B.V. zijn de debiteur voor de leningaanvraag. 

Zekerheden
Door Will en Miriam Lormans geven gezamenlijk een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 100.000,-.

Dun & Bradstreet Score
De Dun & Bradstreet Score voor de holding Lusjonin B.V. komt uit op Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score die is gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score komt overall uit op Ruim voldoende op basis van geconsolideerde cijfers voor 2014 en 2015 en prognose na investering voor 2016.

Rentabiliteit
In de prognose wordt uitgegaan van een omzetstijging in de komende twee jaren van 5% per jaar. De brutomarge stijgt met 1,5%. Aangezien de bedrijfskosten min of meer op het peil van 2015 blijven, stijgt het netto cashflow overschot in 2016 met 70%. De rentabiliteit zou daarmee Excellent worden. Voorzichtigheidshalve wordt uitgegaan van de rentabiliteitscore voor 2015 van Goed.

Solvabiliteit
De geconsolideerde solvabiliteit bedraagt in 2014 34%, dus Ruim voldoende. De verwachte solvabiliteit in 2015 is 37% op een balanstotaal van € 933.000,- (Goed). Door toevoegingen van de winst aan het eigen vermogen zal op basis van de geprognotiseerde omzetgroei de solvabiliteit verder toenemen naar Excellent. In lijn met de voorzichtigheid t.a.v. de rentabiliteitscore wordt uitgegaan van de solvabiliteit in 2015: Goed.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) van de onderneming die in 2014 nog matig was, is in 2015 naar verwachting net boven de 1 (Voldoende). Naar verwachting stijgt de liquiditeit in 2016 naar een current ratio van 1,2 (Ruim voldoende). Voorzichtigheidshalve wordt uitgegaan van Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Investeerders vanaf € 2.000,- krijgen van de uitgeverij een jaarabonnement op het kunstmagazine Beelden. 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 2.500 geïnvesteerd.
24-12-2015 om 12:38
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
24-12-2015 om 12:27
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-12-2015 om 12:22
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
24-12-2015 om 12:16
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-12-2015 om 12:15

Ondernemer
Will Lormans
Miriam Lormans

Crowdfund Coach


Guus Oerlemans