31918

&Gommer Pensions Group

€ 770.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 338
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

51 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 5-06-2019 in 16 dagen volgeschreven door 338 investeerders

Samenvatting

Wijziging verdeling leenbedragen

De verdeling van de leenbedragen op de platformen Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding zijn gewijzigd. De totale investeringsbehoefte van € 1.000.000,- blijft ongewijzigd. Er wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde communicerende vaten.

Het oorspronkelijke leenbedrag via Collin Crowdfund is gewijzigd van € 650.000,- naar € 770.000,-.
Het oorspronkelijke leenbedrag via Knab Crowdfunding is gewijzigd van € 350.000,- naar € 230.000,-.

Aangezien de totale investeringsbehoefte gelijk blijft, is de pitch hier niet verder op aangepast.

29 mei 2019
Collin Crowdfund

De &Gommer Pensions Group en de Visitatie Commissie Pensioenfondsen zijn gerenommeerde bedrijven in de pensioenbranche. Theo Gommer is vanaf 1998 mede-aandeelhouder van voorgenoemde bedrijven. Ook heeft hij in 2001 Gommer & Partners Pensioen Advocaten opgericht en succesvol in de markt gezet. Sinds januari 2018 is Theo enig aandeelhouder. Hij wil de komende jaren de activiteiten met gerichte acquisitie fors gaan laten doorgroeien. Theo is een zeer bekende naam in zijn vakgebied. Deze naam heeft hij opgebouwd als consultant, advocaat en als docent. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan. Met deze crowdfundlening wordt de resterende lopende financiering van de verkoper conform eerdere afspraken geherfinancierd. De ondernemer verstrekt een tweede hypothecaire inschrijving ten behoeve van de investeerders. 

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 650.000,-. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 350.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert &Gommer Pensions Group B.V. en de Visitatie Commissie Pensioenfondsen B.V. als Verhoogd risico en Gommer Investments B.V. als Laag risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren zijn Gommer Investments B.V., Visitatie Commissie Pensioenfondsen B.V. en &Gommer Pensions Group B.V. De ondernemer, Theo Gommer, geeft een persoonlijke borgtocht af van € 1.000.000,- welke op dit moment een grotendeels morele waarde kent. Ter gedeeltelijke securering van de borgtocht wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 250.000,- op het woonhuis van de ondernemer gevestigd. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 700.000,- en een openstaande schuld van € 666.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 795.000,- op basis van een onafhankelijke waardebepaling. De roerende zaken worden in eerste verband verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Een jaarlijks dalende overlijdensrisicoverzekering op het leven van J.T. Gommer van heden € 750.000,- wordt verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Een lening vanuit een eerdere overname van € 225.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Vanaf januari 2021 mag daarop met € 12.500,- per maand worden afgelost. De verwachting is dat we na ontvangst van de definitieve jaarcijfers over 2019 een crowdfundlening met een looptijd van minimaal 48 maanden ter herfinanciering van deze lening uitschrijven. De achterstelling voor deze crowdfunding komt op dat moment te vervallen. Vanzelfsprekend doen we dit enkel indien de positieve ontwikkeling van het bedrijf conform verwachting voortzet.

De financieringsaanvraag wordt voor € 650.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 350.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund. Om maximaal gebruik te maken van de samenwerking zal op beide platformen de financieringsaanvraag worden opengezet en creëren we zogenaamde communicerende vaten door de mogelijkheid open te houden de hoogte van de leenbedragen bij beide platformen te kunnen verhogen respectievelijk verlagen naar aanleiding van het verloop van de funding op beide platformen. Hiermee maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om een succesvolle funding te realiseren.

Leendoel

De onderneming is per 1 januari 2018 door de huidige ondernemer overgenomen en gefinancierd door de verkopende mede-eigenaar. Met deze crowdfunding wordt de volledige (resterende) interne lening van deze financiering geherfinancierd. Deze herfinanciering is bij de overname al als gewenst besproken.

Ondernemer

Mr. J. Theo Gommer MPLA (Master of Arts in Pensions & Life Assurance) CCFP (Certified Counsel Financial Planning) (1966) heeft rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen en is in 2001 beëdigd als advocaat. Zijn specialisme ligt op het gebied van pensioenen in de meest brede zin des woords. Theo is al ruim 20 jaar ondernemer/partner (bij Akkerman & Partners) en inmiddels 18 jaar zelfstandig advocaat. Tevens was hij bijna 10 jaar voorzitter van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen. Theo is een absolute autoriteit op pensioengebied. Hij schrijft columns voor De Telegraaf en ONL.nl en is regelmatig te gast bij BNR Nieuwsradio en Radar/Kassa. Theo is vaktechnisch sterk, maar is daarnaast vooral ook een ondernemer en werkgever met aandacht voor de mens. Theo is reeds sinds 1992 verbonden aan het bedrijf (en de voorlopers).

Onderneming

Historie
Per 1 januari 2018 is de adviespraktijk van Akkermans & Partners overgenomen c.q. voortgezet en is er een nieuwe adviesgroep ontstaan die bestaat uit:

&Gommer Pensions Group is de advisering van en aan (corporate) bedrijven en ondernemingsraden en (hun) DGA’s, alsmede pensioencommunicatie en overige pensioen- en financiele planningsadvisering.

Visitatie Commissie Pensioenfondsen betreft het verzorgen van intern toezicht voor pensioenfondsen, inclusief executive search, alsmede aangelegen consultancydiensten.

Daarnaast is Gommer & Partners Pensioen Advocaten onderdeel van de groep. Dit is een niche pensioenadvocatenkantoor met als aandachtsgebieden pensioen en arbeidsrecht, echtscheiding, fusies & overnames, verplichtstellingen, vrijstellingen en de zorgplicht rondom de pensioenen. Er wordt, gezien de niche, ook veel voor en met andere advocatenkantoren gewerkt, alsmede met rechtsbijstandsverzekeraars. 

Visie/strategie
De &Gommer Pensions Group, de Visitatie Commissie Pensioenfondsen en Gommer & Partners Pensioen Advocaten hebben een sterke positie in de markt, bestaande omzet en kansen om door te groeien de komende jaren. De kosten dienen veelal eerst gemaakt te worden naarmate de extra omzet gerealiseerd wordt. Nu de vergrijzing echt begint en het nieuwe pensioenakkoord eraan komt is dit hét moment om deze groei vorm te geven. Het vakblad PensioenAlert en het businessblad Onderneming+Pensioen ondersteunen dit, naast vele andere publicaties. Er zijn voorts jarenlange samenwerkingen met de Novak en Balieplus.

Verdienmodel/flexibele kosten
Er wordt gewerkt met een klein, vast, ervaren en deskundig lean & mean team. Daarnaast wordt er ook gewerkt met associate partners en exclusief verbonden visiteurs. Hierdoor zijn de vaste kosten laag en worden pas extra (loon-)kosten gemaakt als er omzet wordt gedraaid.  

Structuur na financiering

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aflossing lening verkoper € 713.500,-
Aflossing lening ABN € 259.292,-
Overig € 27.208,-
Totaal € 1.000.000,-
Lening via Knab Crowdfunding € 350.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 650.000,-

Leenbedrag: € 650.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Naast de achtergestelde lening zijn er geen andere financieringen.

Risico

De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen op een totale financiering van € 1.000.000,-.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Gommer Investments B.V., Visitatie Commissie Pensioenfondsen B.V. en &Gommer Pensions Group B.V.
  • De ondernemer J.T. Gommer geeft een persoonlijke borgtocht af van € 1.000.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment een grotendeels morele waarde.
  • Ter securering van de persoonlijke borgstelling wordt er een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het woonhuis van de ondernemer verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 700.000,- en een openstaande schuld van € 666.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 795.000,- op basis van een onafhankelijke waardebepaling.
  • De lening vanuit een eerdere overname van € 225.000,- van de verkoper wordt achtergesteld ten behoeve van de crowdfundlening van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Vanaf januari 2021 mag er met € 12.500,- per maand worden afgelost op de lening. Mogelijk zullen we na ontvangst van de jaarcijfers over 2019 een crowdfundlening met een looptijd van minimaal 48 maanden ter herfinanciering van deze lening uitschrijven, de achterstelling voor deze crowdfundlening komt op dat moment te vervallen. Vanzelfsprekend doen we dit enkel indien de positieve ontwikkeling van het bedrijf conform verwachting voortzet.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding wordt een jaarlijks dalende overlijdensrisicoverzekeringen op het leven van J.T. Gommer voor een bedrag van per heden € 750.000,-, verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Jaarlijks in april neemt het verzekerd bedrag af met € 250.000,-.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Gommer Investments B.V., de &Gommer Pensions Group B.V. en de Visitatie Commissie Pensioenfondsen B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werken samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. Dun & Bradstreet kwalificeert &Gommer Pensions Group B.V. en de Visitatie Commissie Pensioenfondsen B.V. als Verhoogd risico en Gommer Investments B.V. als Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de bepaling van de score zijn de voorlopige geconsolideerde accountantscijfers van 2018 en de geconsolideerde prognose voor 2019 gehanteerd. De geconsolideerde prognose voor 2019 wordt gestaafd door de ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2019. De overall score is Voldoende.

Rentabiliteit
De omzet in 2017 bedroeg € 1.560.000,-. In 2018 is dit, ondanks ziekte en dus geen facturabele uren van twee advocaten, gegroeid naar € 1.621.000,-. Voor 2019 wordt op basis van de realisatie van het eerste kwartaal een omzet van € 2.220.000,- verwacht. De genormaliseerde operationele cashflow ontwikkelt zich van € 371.000,- in 2018 tot naar verwachting € 520.000,- in 2019, wat voldoende zou zijn voor de aflossingsverplichtingen. Voor 2020 en verder wordt een verdere groei van omzet en cashflow verwacht. We kwalificeren de Rentabiliteit als Voldoende.

Solvabiliteit
Er is stevige goodwill betaald bij de overname in verband met de goede naam en historische resultaten van de bedrijven. De goodwill wordt in vijf jaar afgeschreven, wat invloed heeft op de vermogensontwikkeling. Inclusief de nog lopende achtergestelde lening is de solvabiliteit 21% op een balans van € 2.442.000,-. De activakant van de balans is voor een groot deel goodwill. Door afschrijvingen, winsten en aflossingen moet de solvabiliteit verder stijgen naar 27% ultimo 2019. De Solvabiliteit kwalificeren we als Voldoende.

Liquiditeit
Ultimo 2018 is de current ratio matig, ondanks € 96.000,- liquide middelen op de balans. Dit komt mede door de gedane aflossingen in 2018 op basis van een vierjarige interne financiering. De current ratio zal door de ruimere cashflow en de lagere aflossingsdruk in 2019 sterk verbeteren tot voldoende. We kwalificeren de Liquiditeit dan ook als Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-75618 heeft € 98.000 geïnvesteerd.
05-06-2019 om 8:44
investeerder-15157 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-06-2019 om 23:07
investeerder-17040 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-06-2019 om 22:45
investeerder-76260 heeft € 10.000 geïnvesteerd.
04-06-2019 om 21:36
investeerder-52231 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-06-2019 om 20:46

Ondernemer

Theo Gommer

Crowdfund Coach


Marc Kogels