48187

Heenvlietstraat 16 A en 16 B Rotterdam

€ 400.000  |  7,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 409
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 14-05-2024 in 2 uur volgeschreven door 409 investeerders

Samenvatting

De heer Akhtar is universitair opgeleid (TU Delft) en heeft sinds 2011 een eigen onderneming. In 2020 heeft de ondernemer samen met zijn vrouw een bedrijfspand gekocht, welke inmiddels vrij is van financiering. Ondernemer wil voor zijn pensioen een vastgoedportefeuille opbouwen. Het door Collin Crowdfund te financieren pand is het derde object dat wordt aangekocht. 

In de huidige vastgoedportefeuille is er op basis van getaxeerde leegwaarde een overwaarde van € 179.000,- en een Loan-to-Value (LTV; de verhouding tussen de uitstaande leningen en de totale waarde) van 58%. Tevens is er een overwaarde op de privéwoning aanwezig van € 205.000,-.  

Ondernemer heeft nu de mogelijkheid om het onroerend goed aan de Heenvlietstraat 16 A en 16 B te Rotterdam aan te kopen. Het pand bestaat uit 2 appartementen en zal worden verhuurd.

De te verstrekken lening door Collin Crowdfund is hypothecair gedekt, met een LTV van 89% op de waarde in de huidige staat (leegwaarde), daarnaast is er een overwaarde in privé (woonhuis en verhuurde vastgoedportefeuille) aanwezig en is er vanuit de huurinkomsten uit de vastgoedportefeuille een vrije kasstroom per jaar van circa € 8.000,- na financiering van het onroerend goed door Collin Crowdfund. De ondernemers hebben daarnaast een inkomen van circa € 100.000,- uit de bestaande ondernemingen. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 505.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 80.000,- ingebracht. Daarnaast verstrekt de verkoper een achtergestelde lening ter hoogte van € 25.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 400.000.,-. De looptijd is 48 maanden met een annuïtaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 376.000,-. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is niet van toepassing. De overall Collin Credit Score is Goed. 

 • De geldnemers zijn H. Akhtar en N. Saleemi. Vanwege het verstrekken van de lening in privé zijn de geldnemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde in de vastgoedportefeuille en de woning in privé.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op het onroerend goed aan de Heenvlietstraat 16 A en 16 B, 3081 SP te Rotterdam, kadastraal bekend als sectie G nummer 2619 te Charlois, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 335.000,- in verhuurde staat en een leegwaarde van € 445.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 7 februari 2024.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op het woonhuis aan Beijerlandselaan 8 F, 3074 EJ te Rotterdam, kadastraal bekend als sectie V complexaanduiding 5215 appartementsindex 49 te Rotterdam en op de parkeerplaats kadastraal bekend als sectie V complexaanduiding 5215 appartementsindex 102 te Rotterdam, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 200.000,- en een openstaande schuld van € 170.127,- per 31 december 2023. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 375.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 26 september 2023.
 • De lening van verkoper ter hoogte van € 25.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed aan de Heenvlietstraat 16 A en 16 B, 3081 SP te Rotterdam, kadastraal bekend als sectie G nummer 2619 te Charlois worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene voorwaarden), indien de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders van deze financiering zullen in dat geval een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De lening wordt aangewend voor de aankoop van het onroerend goed aan de Heenvlietstraat 16 A en 16 B, 3081 SP te Rotterdam.

Ondernemer

Hassan Akhtar heeft HBO Technische natuurkunde gestudeerd en vervolgens zijn Master aan de TU Delft behaald in Applied Physics Specialisation in Imaging. Tijdens zijn studie was hij taxichauffeur om o.a. zijn studie te kunnen betalen en besloot dit voor zichzelf te doen samen met een vennoot. V.O.F. Taxi Air is toen opgericht in 2011. 

Nida Saleemi is zijn vrouw en heeft een HBO opleiding International Business Studies afgerond op de Hogeschool Rotterdam. Na haar studie heeft ze een financial traineeship gedaan vanuit TPS bij ING en is o.a. werkzaam geweest als adviseur particulieren. Vanaf 2020 is ze gaan meewerken bij ondernemer en is inmiddels vennoot in een andere opgerichte V.O.F. onder Taxi Air, gespecialiseerd in rolstoelvervoer.

Onderneming

Ondernemer is in 2011 gestart vanuit een bijbaan tijdens zijn studie met Taxi Air. Omdat hij graag wilde ondernemen is hij dit blijven doen en zijn er inmiddels 10 vennoten aangesloten in de onderneming. Zijn rol binnen de onderneming is een beherende rol en is inmiddels bijna niet meer actief op de taxi zelf.

Vastgoedportefeuille:
In 2020 hebben geldnemers een bedrijfspand aangekocht voor de verhuur (eerst aan de eigen VOF, inmiddels aan een derde) waar geen schuld op rust. In 2023 heeft ondernemer een tweede object aangekocht voor de verhuur aan particulieren. De aankoop van de Heenvlietstraat is het derde object.

Heenvlietstraat 16 A en 16 B Rotterdam
Het aangekochte pand bestaat uit 2 appartementen (op dit moment niet gesplitst, wel mogelijk op termijn). De benedenwoning heeft een oppervlakte van 48 m2, de bovenwoning een oppervlakte van 89 m2. Het vastgoed is getaxeerd op 7 februari 2024 en kent een getaxeerde leegwaarde van € 445.000,- en een waarde in verhuurde staat van € 335.000 (rekening gehouden met de punten huur). De locatie en ligging worden als Goed beoordeelt, net als de courantheid van verkoop en verhuur.

De benedenwoning zal worden verhuurd als zelfstandige unit. De bovenwoning wordt aangepast naar 3 onzelfstandige woningen, hier worden een aantal kleinschalige aanpassingen aan de woning doorgevoerd. De woningen worden verhuurd via een professionele vastgoedpartij, waarbij de verwachting is dat de woningen aan studenten verhuurt worden.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Aankoop Heenvlietstraat 16 A en 16 B Rotterdam € 425.000,-
Kosten Koper € 55.000,-
Verbouwing € 25.000,-
Totale investering € 505.000,-
Eigen inbreng € 80.000,-
Achtergestelde lening verkoper € 25.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 400.000,-

Leenbedrag: € 400.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 48 maanden met een maandelijkse annuïtaire aflossing en een slottermijn van € 376.000,-

Overige financiers:
In de vastgoedportefeuille is één van de objecten vrij van financiering, het andere object wordt gefinancierd door een private investeerder. De huidige schuld is € 251.000,- op een getaxeerde waarde in verhuurde staat van € 265.000,- (getaxeerde leegwaarde € 275.000,-). Sinds eind 2023 is er €9.000,- afgelost op een oorspronkelijke leensom van €260.000,-.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Aangezien het een Box III financiering betreft van een natuurlijk persoon is de rating niet van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op basis van de IB aangifte 2022, koopovereenkomst, taxatierapporten, huurovereenkomsten, lening overeenkomsten en rekeningafschriften. Daarnaast zijn voor de volledigheid de jaarcijfers 2022 en de beide kolommenbalansen 2023 van de VOF ondernemingen opgevoerd om het inkomen te toetsen. De overall Collin Credit Score is Goed. 

Afloscapaciteit
De huurinkomsten na financiering bedragen naar verwachting € 78.000,- in jaar 1 (waarbij er geen rekening is gehouden met indexatie). Na aftrek van de kosten, rente en aflosverplichtingen is er een netto cashflowoverschot van € 8.000,-. Naast de huurinkomsten wordt er in privé vanuit de ondernemingen van ondernemers een inkomen genoten in 2023 van circa € 100.000,- waarin wordt voorzien in de privé uitgaven. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit na financiering bedraagt 30% op een balanstotaal van € 1.165.000,-. Dit is gebaseerd op zijn volledige vermogenspositie in privé. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn H. Akhtar en N. Saleemi. Vanwege het verstrekken van de lening in privé zijn de geldnemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde in de vastgoedportefeuille en de woning in privé.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op het onroerend goed aan de Heenvlietstraat 16 A en 16 B, 3081 SP te Rotterdam, kadastraal bekend als sectie G nummer 2619 te Charlois, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 335.000,- in verhuurde staat en een leegwaarde van € 445.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 7 februari 2024.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op het woonhuis aan Beijerlandselaan 8 F, 3074 EJ te Rotterdam, kadastraal bekend als sectie V complexaanduiding 5215 appartementsindex 49 te Rotterdam en op de parkeerplaats kadastraal bekend als sectie V complexaanduiding 5215 appartementsindex 102 te Rotterdam, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 200.000,- en een openstaande schuld van € 170.127,- per 31 december 2023. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 375.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 26 september 2023.
 • De lening van verkoper ter hoogte van € 25.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed aan de Heenvlietstraat 16 A en 16 B, 3081 SP te Rotterdam, kadastraal bekend als sectie G nummer 2619 te Charlois worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene voorwaarden), indien de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders van deze financiering zullen in dat geval een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op het pand aan de Heenvlietstraat 16A en 16B in Rotterdam, een tweede hypothecaire inschrijving op het woonhuis en de hoofdelijke aansprakelijkheid van de klant welke materieel van aard is op basis van overwaarde op overig onroerend goed in box III en het woonhuis kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 2.500 geïnvesteerd.
14-05-2024 om 12:31
Anonieme investeerder heeft € 5.000 geïnvesteerd.
14-05-2024 om 12:30
Anonieme investeerder heeft € 2.000 geïnvesteerd.
14-05-2024 om 12:30
Anonieme investeerder heeft € 1.500 geïnvesteerd.
14-05-2024 om 12:29
investeerder-47929 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-05-2024 om 12:29

Ondernemer

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur