44047

H. Sediqi (box 3) 2

€ 195.000  |  8,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 329
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-12-2022 in 1 uur volgeschreven door 329 investeerders

Bedrijfskenmerken

Ondernemer H. Sediqi 
Leendoel Herfinanciering onroerend goed

Leendoel

Homa Sediqi is al ruim 30 jaar tandarts en is eveneens actief in de vastgoedmarkt. Zij heeft inmiddels een aantal panden in haar vastgoedportefeuille en wil middels de financiering via Collin Crowdfund een pand herfinancieren. Het gaat om het onroerend goed aan de Voltalaan 11 te Oudeschoot. Het is een woonhuis dat momenteel al verhuurd is. Later dit jaar zal er nog een pand geherfinancierd worden middels een financiering via Collin Crowdfund.

H. Sediqi is eerder middels de investeerders van Collin Crowdfund gefinancierd. Tot op heden is er altijd aan de betalingsverplichtingen voldaan.

Er wordt een lineaire lening van € 195.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden, een vaste rente van 8,5% per jaar en een slottermijn ter hoogte van € 170.000,-. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering onroerend goed € 175.000
Verbouwingskosten € 20.000
Totaal € 195.000
Collin Direct € 195.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is mevrouw H. Sediqi. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is materieel van aard en bestaat uit de overwaarde in de vastgoedportefeuille en haar inkomsten als tandarts. 
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 195.000,- op het te herfinancieren woonhuis aan de Voltalaan 11, 8451 CJ te Oudeschoot, kadastraal bekend als sectie B nummer 5056 te Knijpe verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 21 november 2022 heeft het onderpand een marktwaarde in verhuurde staat van € 195.000,-. De waarde in verhuurde staat na verbouwing is € 207.500,- op basis van ditzelfde taxatierapport.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het woonhuis met als adres: Voltalaan 11, 8451 CJ te Oudeschoot, kadastraal bekend als sectie B nummer 5056 te Knijpe worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt tevens gebruik gemaakt van de bestaande tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het woonhuis met als adres: Ganimedesstraat 34, 1562 ZM te Krommenie, kadastraal bekend als sectie B nummer 7376 te Krommenie, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 258.000,- en een openstaande schuld van € 180.000,- (na aftrek van de kapitaalverzekering ter hoogte van € 78.000,-). De investeerders van deze financiering komen als tweede in rang achter de investeerders van de eerste financiering. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 462.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 21 juli 2022.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders van deze financiering zullen een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Vanwege het box 3 karakter van de financiering is een Dun & Bradstreet score niet van toepassing. Volledigheidshalve vermelden wij dat de bedrijven van H. Sediqi, Mondzorgkliniek Stichtse Vecht B.V. en Sediqi Clinics B.V., de Dun & Bradstreet score Laag risico hebben en House of Angels B.V. de Dun & Bradstreet score Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de jaarcijfers van Mondzorgkliniek Stichtse Vecht, de huurovereenkomsten en de taxatierapporten van de objecten in de vastgoedportefeuille van H. Sediqi. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De huurinkomsten kunnen volledig benut worden voor de rente- en aflosverplichtingen. De inkomsten als tandarts zijn ruim en worden gebruikt om in levensbehoeften te voorzien en als (eventuele) aanvulling van de lasten die voortkomen uit de rente- en aflosverplichtingen. Van het getoonde netto cashflow overschot dient men nog in levensbehoeften te voorzien. Het netto cashflow overschot is hier ruim toereikend voor.

Jaarcijfers

Balans na financiering na de 3e financiering via Collin Crowdfund

Activa

  2022
Vaste activa € 1.737.000
Vlottende activa
Overige vlottende activa
Totaal € 1.737.000

Passiva

  2022
Eigen vermogen € 347.000
Langlopende schulden € 1.390.000
Kortlopende schulden
Totaal € 1.737.000

Inkomsten en lasten na de 3e financiering via Collin Crowdfund

Huidige inkomsten € 208.000
Exploitatiekosten € 21.000
Rentelasten Collin Crowdfund € 76.000
Rentelasten overige financiers € 17.000
Netto cashflow € 94.000
Aflossing Collin Crowdfund € 14.000
Aflossing overige financiers € 8.000
Netto cashflow overschot € 72.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-137713 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-12-2022 om 11:09
investeerder-356457 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-12-2022 om 11:09
investeerder-345405 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-12-2022 om 11:09
investeerder-104144 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-12-2022 om 11:09
investeerder-4554 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-12-2022 om 11:08

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders