25584

Holland Trading House Chemicals

€ 750.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 652 | Reacties: 0
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
credit score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 2-01-2018 in 2 uur volgeschreven door 652 investeerders

Samenvatting

Holland Trading House Chemicals B.V. is een handelshuis in kunststof grondstoffen, met name actief in de handel in polyethyleen en polypropyleen. Het unieke is het handelen in rangepartijen die na een grondige test worden verhandeld. De partners van HTH Chemicals B.V. (producenten van kunststofgrondstof) gebruiken de expertise en afzetkanalen van de onderneming om overschotten in eerste keus materialen en off-grades, materialen die afwijken van de originele specificaties van een product, te verkopen. Het bedrijf richt zich met name op de Europese markt. Vanaf 2005 is het bedrijf ook actief in Oost-Europa door de verkrijging van exclusieve distributeurschappen van lokale producenten. Deze activiteiten lopen via de gelieerde onderneming Interplastics SRO. 

Arnoud Hordijk is al meer dan 30 jaar actief in de kunststoffen en oprichter van HTH Chemicals B.V. Armando Rodrigues is sinds oktober 2015 aan de slag bij HTH Chemicals B.V. als managing director en sinds januari 2017 voor 50% mede eigenaar.

Structuur 
A. Hordijk is 100% aandeelhouder van Hordijk Beheer B.V. en A. Visser Rodrigues is 100% aandeelhouder van Roda Holding B.V. Hordijk Beheer B.V. en Roda Holding B.V. zijn ieder voor 50% aandeelhouder van Holland Trading House Chemicals B.V. Tevens heeft Hordijk Beheer B.V. 50% van de aandelen van een gelieerd handelskantoor in Slowakije met de naam Interplastics sro. De andere 50% aandelen van deze firma zijn eigendom van een lokale zakenpartner de heer Roman Sevela.

Financieringsbehoefte
De onderneming heeft vanuit haar inkoopmogelijkheden de kans om de groei substantieel te versnellen door grootschaliger materialen in te kopen. Hierdoor kunnen meer en andere producten tegen interessante marges worden verkocht. Om dit mogelijk te maken is er een grote behoefte aan extra werkkapitaal. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 750.000,- met een ondergrens van € 500.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet geeft voor alle drie betrokken vennootschappen de score Laag risico. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Holland Trading House Chemicals B.V., Hordijk Beheer B.V. en Roda Holding B.V. De (huidige en toekomstige) debiteuren en voorraden van Holland Trading House Chemicals B.V., worden verpand in tweede verband aan de investeerders van Collin Crowdfund. De pandhouder in eerste verband ING Commercial Finance B.V. geeft toestemming voor de tweede verpanding van Collin Crowdfund. De DGA’s geven ieder een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 150.000,- per persoon. De borgstelling van de heer Rodrigues is volledig materieel en de borgstelling van de heer Hordijk is ongeveer voor de helft materieel. Verder is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen van 25% op het niveau van Holland Trading House Chemicals B.V. 

Leendoel

De financiering zal gebruikt worden voor aankoop van interessant geprijsde grotere partijen kunststofgrondstof. Deze partijen kunnen met een hogere marge verkocht worden dan de reguliere kleinere partijen. Met deze afzet kan de groei van de omzet substantieel versnellen. 

Ondernemer

Arnoud Hordijk (58 jaar) is oprichter en al meer dan 30 jaar actief in de kunststoffen. 
In zijn eerste jaren was hij actief als directeur van een handelshuis voor producenten uit Oost-Europa (dat voorheen communistisch was), waarna hij in 1992 voor zichzelf begon en HTH Chemicals B.V. heeft opgericht.
Armando Rodrigues (48 jaar) is sinds oktober 2015 werkzaam bij HTH Chemicals B.V. als managing director en sinds januari 2017 voor 50% mede eigenaar. Ook hij is al meer dan 20 jaar actief in de kunststofhandel. 

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
Holland Trading House Chemicals B.V. is in 1993 opgericht en is actief als een internationale groothandelaar in polymeren met hoofdzakelijk West-Europa als afzetgebied. HTH Chemicals B.V. is uitgegroeid tot een gerenommeerd handelshuis en heeft een winstgevend businessmodel. Zij bevindt zich als een nichespeler in de markt op het gebied van off-grade kunststoffen. Het team bestaat uit vijf personen die goed op elkaar zijn ingespeeld. Daarnaast heeft men de beschikking over een uitgebreid netwerk van buitenlandse agenten. Arnoud Hordijk en Armando Rodrigues zijn hoofdzakelijk actief voor de inkoop van partijen en het onderhouden van de relaties met producenten en leveranciers. Voor de verkoop van de aangekochte partijen zijn Wiebo Hoving en Michael van der Meer verantwoordelijk. Tevens verzorgen zij samen de logistieke afwikkeling van producten en het aansturen van verkoopagenten in andere EU-lidstaten. Voor de financiële afwikkeling is Gerben Bakker aangesteld. Hij verzorgt onder meer de rapportages welke voldoen aan de huidige standaarden. De afnemers, die allen krediet verzekerd zijn, zijn voornamelijk plastic eindverwerkers binnen Europa, waarbij de Benelux, Italië, Duitsland en Engeland de grootste markten zijn. Producten die door afnemers van HTH Chemicals B.V. geproduceerd worden zijn bijvoorbeeld buizen, folie, tassen, huishoudelijke artikelen, speelgoed, verpakkingen en bouwmaterialen.

Visie
De onderneming zorgt voor de verkoop van bijproducten in thermoplastische kunststoffen, waardoor er spaarzaam met materialen kan worden omgegaan. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen tracht men dus ook een steentje bij te dragen. 

Doelstelling
De resultaten verhogen door de toename van handel in nicheproducten en verdere uitbreiding van leveranciers en de klantenkring.

Strategie
Na jarenlang een consolidatiestrategie te hebben gevoerd, is vanaf oktober 2015 onder leiding van een nieuwe mededirecteur de weg naar groei ingeslagen. De omzet gegroeid van € 22.000.000,- ultimo 2015 naar € 29.000.000,- aan het einde van 2016 (een stijging van 30%). Op langere termijn is de intentie om te transformeren van een middelgrote handelaar naar een significante speler binnen de Europese markt. Dit kan worden bereikt door het verkoopnetwerk uit te breiden. De grootste focus voor groei ligt daarbij op de handel in Frankrijk, Spanje en Polen. 

Positionering in de markt 
HTH Chemicals B.V. is businesspartner van een aantal grote kunststofproducenten, waarbij de spreiding uitstekend is. Met circa tien leveranciers worden al meer dan 15 jaar nauwe contacten onderhouden.
Men combineert productkennis en ervaring om voor klant tot een passende oplossing te komen. Verder acteert de onderneming low profile, wat door veel producenten op prijs wordt gesteld en tevens langdurige klantcontacten oplevert.

Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
Om op de lange termijn actief te kunnen blijven is groei gewenst. Aan een handelaar worden steeds hogere eisen gesteld. Producenten verwachten dat deze kapitaalkrachtig is en grotere volumes kan afnemen. Dit is alleen mogelijk met een diep netwerk dat heel Europa dekt. De kleinere spelers zullen naar verwachting terrein gaan verliezen en voor een deel geheel verdwijnen. HTH Chemicals B.V. bevindt zich als een nichespeler in de markt op het gebied van verkoop van bijproducten in kunststoffen. Onderscheidend is dat daar waar concurrenten afhaken, HTH Chemicals B.V. moeilijke of vermengde producten wel weet te verhandelen, mede doordat producten getest worden in eigen huis.

Structuur 

Interplastics sro is opgericht voor de uitrol/exploitatie van activiteiten en het verkrijgen van exclusieve distributie schappen in Oost-Europa. De overige 50% van de aandelen worden gehouden door een lokale zakenpartner de heer R. Sevela.

Financieringsbehoefte

Investeringsbehoefte

Werkkapitaal € 750.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 750.000,-

Leenbedrag: € 750.000,- met een met een ondergrens van € 500.000,-.
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

De debiteuren worden gefinancierd door ING Commercial Finance op basis van 90% bevoorschotting. Aan te kopen en/of betaalde voorraad wordt niet door ING Commercial Finance gefinancierd, maar gefinancierd vanuit eigen middelen en middels leverancierskredieten.Om additionele voorraad te kunnen inkopen en om meer omzet te genereren is extra werkkapitaal nodig.

Risico

Er is sprake van een goede spreiding van risico’s door solide afnemers en leveranciers. Het afnemersrisico is via kredietverzekering afgedekt. De jarenlange ervaring zorgt ervoor dat er een beperkt prijsrisico is op eventuele onverkochte voorraad.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Holland Trading House Chemicals B.V., Hordijk Beheer B.V. en Roda Holding B.V.
  • De lening van Roda Holding B.V. ter hoogte van € 121.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op de achtergestelde lening mag pas worden afgelost wanneer de solvabiliteit hoger is dan 25% op het niveau van Holland Trading House Chemicals B.V., mits deze aflossing niet leidt tot een solvabiliteit lager dan 25%. De rente wordt jaarlijks uitbetaald.
  • De lening van Hordijk Beheer B.V. ter hoogte van € 237.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op de achtergestelde lening mag pas worden afgelost wanneer de solvabiliteit hoger is dan 25% op het niveau van Holland Trading House Chemicals B.V., mits deze aflossing niet leidt tot een solvabiliteit lager dan 25%. De rente wordt jaarlijks uitbetaald.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Holland Trading House Chemicals B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 25% of lager is.
  • De heer A.A. Rodrigues geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment volledig materiële waarde gezien de vermogenspositie in privé. 
  • De heer A.M. Hordijk geeft ook een persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment ongeveer voor de helft materiële waarde gezien de vermogenspositie in privé.
  • De (huidige en toekomstige) debiteuren en voorraden van Holland Trading House Chemicals B.V. worden verpand in tweede verband aan de investeerders van Collin Crowdfund. ING Commercial Finance B.V. (pandhouder in eerste verband) stemt in met de tweede verpanding aan de investeerders van Collin Crowdfund. De verpanding van de debiteuren in tweede verband geschiedt op basis van een stamakte. Met deze stamakte heeft Collin Crowdfund het recht om op basis van afgesproken risico indicatoren de debiteurenlijsten op te vragen en de actuele waarde van de debiteuren vast te stellen en wanneer nodig uit te winnen. Dit betekent dat de waarde van de debiteurenverpanding pas van toepassing is als de debiteurenlijsten daadwerkelijk worden geregistreerd.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft voor Holland Trading House Chemicals B.V., Hordijk Beheer B.V. en Roda Holding B.V. een Laag risico af.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit en is gebaseerd op de gerealiseerde jaarcijfers 2016, tussentijdse cijfers 2017 en de prognoses voor 2017, 2018 en 2019. De Collin Credit Score overall komt uit op Ruim voldoende.

Rentabiliteit 
In 2016 is na een omzet van € 28.900.000,- een netto cashflowoverschot gerealiseerd van € 222.000,-. Hiermee komt de score uit op Excellent. Voor 2017 is omzet van ruim € 29.000.000,- geprognosticeerd en een netto cashflowoverschot van € 206.000,-, wat wederom resulteert in een score Excellent. In 2018 wordt een netto cashflowoverschot van € 157.000,- verwacht in combinatie met een omzet van € 34.500.000,-. De score komt dan uit op Goed. Wij hebben op basis van de gerealiseerde jaarcijfers 2016 en de prognoses voor 2017 en 2018 de score voor de Rentabiliteit voor nu vastgesteld op Goed.

Solvabiliteit 
Ultimo 2016 bedroeg de solvabiliteit 19,7% bij een balanstotaal van € 6.817.000,- en een eigen vermogen van € 1.108.000,-. Dit correspondeert met de score Voldoende. Conform prognose is ultimo 2017 de eigen vermogenspositie € 1.304.000,- ten opzichte van balanstotaal van € 8.903.000,-. De solvabiliteit is derhalve 18,7% wat overeenkomt met de score Voldoende. In boekjaar 2018 stijgt de solvabiliteit naar verwachting naar 21% bij een balanstotaal van € 9.431.000,- (eigen vermogen is € 1.636.000,-). Dit heeft andermaal de score Voldoende tot gevolg. Wij hebben de score voor de Solvabiliteit derhalve vastgesteld op Voldoende.

Liquiditeit 
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) kwam ultimo 2016 uit op 1,2 en daarmee komt de score uit op Ruim voldoende. Voor zowel 2017 als 2018 komt de score naar verwachting uit op 1,4 wat in beide gevallen leidt tot een score Ruim voldoende. De stabiliteit van de ratio kan worden verklaard door de relatering van het krediet aan de debiteuren van HTH Chemicals B.V. Wij hebben logischerwijs de score voor de Liquiditeit vastgesteld op Ruim voldoende.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-44496 heeft € 3.000 geïnvesteerd.
02-01-2018 om 12:21
investeerder-47394 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
02-01-2018 om 12:18
investeerder-46576 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
02-01-2018 om 12:18
investeerder-3884 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
02-01-2018 om 12:18
investeerder-48285 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-01-2018 om 12:17

Ondernemer

Armando Rodrigues

Arnoud Hordijk

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas