18673

Hotel Lounge Mij

€ 100.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  |  Investeerders: 99  |  Reacties: 0
Reeds
geïnvesteerd
100%
Verlopen
inschrijftijd
1%
Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
credit score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 25-03-2016 in 1 uur volgeschreven door 99 investeerders

Samenvatting

Aan het adres Kanaalkade te Alkmaar, exploiteerde Mirjam Greeuw sinds 2010 een eenmanszaak genaamd Restaurant Lounge Mij Alkmaar. Het restaurant ligt buiten het centrum van Alkmaar, niet in de loop en heeft hierdoor een moeizame exploitatie. Door hard werken heeft zij het hoofd boven water weten te houden. Het huurcontract van dit restaurant is beëindigd per 29-02-2016.

Mirjam is nu in de gelegenheid om in hartje centrum Alkmaar een nieuwe start te maken met haar bestaand restaurantconcept, aangevuld met kleinschalige hotelexploitatie. Op het adres Mient 3 te Alkmaar zal in een nostalgisch grachtenpand (voorheen modezaak Pauw) haar bestaande Restaurant Lounge Mij worden ondergebracht. Dit is op 100 meter afstand van het bekende Waagplein, waar iedere vrijdag de Alkmaarse Kaasmarkt wordt gehouden, en midden in het uitgaanscentrum. Het wordt een restaurant met 55 zitplaatsen en 35 terrasplaatsen en een hotel met 8 kamers. Er zal een totaalpakket voor zowel stadsgenoten als toeristen worden geboden. Het reeds bestaande Restaurant Lounge Mij, staat bekend om haar exclusieve gerechten met een goede prijs/kwaliteitverhouding. Deze formule zal worden behouden op de nieuwe, verbeterde locatie. In de keuken wordt veel gebruik gemaakt van biologische en fairtrade producten. Het hotel zal in dezelfde lijn worden geëxploiteerd. De activiteiten worden ondergebracht in de daarvoor opgerichte besloten vennootschappen. Een deel van de activa zullen uit de eenmanszaak worden ingebracht in de besloten vennootschap. Het pand waarin de exploitatie gaat plaatsvinden is aangekocht van een belegger en dient drastisch te worden verbouwd.

Waarom Crowdfinance?
Mirjam is geïnteresseerd in crowdfinance omdat zij van mening is dat dit het bankieren van de toekomst is. Daarbij vindt ze het een prima oplossing voor de slotfinanciering. De betrokkenheid van de investeerders in haar project spreekt haar aan. Het biedt niet alleen geld, maar ook ambassadeurs voor haar bedrijf.

Financieringsbehoefte

De totale investeringsbehoefte bedraagt, inclusief werkkapitaal, € 1.547.500,-. Uit eigen middelen en d.m.v. een achtergestelde lening wordt € 126.000,- ingebracht. Daarnaast heeft de Rabobank een financiering verstrekt van € 325.000,- (inclusief restant financiering op de eenmanszaak). De aankoop van het pand en een deel van de verbouwingskosten wordt in zijn geheel aflossingsvrij gefinancierd door de verkoper van het pand. De onderliggende grond zal in erfpacht worden uitgegeven. Van een leverancier wordt € 20.000 geleend. Het resterende financieringsdeel van € 100.000,- wordt aangevraagd via Collin Crowdfund. De looptijd is 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing, tegen een rentepercentage van 8% gedurende de gehele looptijd.

Structuur

De exploitatie zal plaatsvinden in de daarvoor opgerichte besloten vennootschap Hotel Lounge Mij B.V. Hotel Lounge Mij B.V. is eind 2015 opgericht en is de werkmaatschappij van de eveneens in 2015 opgerichte houdstermaatschappij Nina-Wolf Beheer B.V., waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van Mirjam Greeuw. 

Risico

De Dun & Bradstreet score geeft een Verhoogd risico, omdat het hier een nieuwe rechtspersoon betreft, maar wel met een ervaren onderneemster aan het roer. De overall Collin Credit Score komt uit op Voldoende. Daarnaast geeft Mirjam Greeuw een persoonlijke borgstelling af voor het volledige bedrag. Het bouwbedrijf dat de verbouwing doet, zal een achtergestelde lening verstrekken van € 105.000,- ten opzichte van de lening via Collin.

Leendoel

De benodigde financiering via Collin van € 100.000,-, is bestemd voor het opzetten van een nieuw horecabedrijf te Alkmaar, gelegen op een goede locatie, hartje centrum aan een gracht en op 100 meter afstand van de bekende Alkmaarse Kaasmarkt en de Waagtoren. De opening is gepland op 1 juni 2016. De totale investering van € 1.547.500,- is voor de aankoop van het pand, de verbouwing van het restaurant en de inrichting van hotelkamers. De verkoper van het pand, de Rabobank, het bouwbedrijf, de leverancier, de ondernemer zelf en de investeerders via Collin zijn de financiers van dit omvangrijke project. Een mooi voorbeeld van een ’stapelfinanciering’. 

Ondernemer

Mirjam Greeuw, geboren op 1 december 1982, is vanaf haar 17e jaar werkzaam in de horeca en sinds 2010 eigenaar van de eenmanszaak Restaurant Lounge Mij Alkmaar. Ze is, na het behalen van haar mavo-diploma gaan werken in de horeca en beschikt over de diploma’s Sociale Hygiëne, Eigen Café bedrijf en leermeester SVH. Haar kernkwaliteiten zijn leiderschap, innovatief, servicegericht en oog voor detail. Haar zwakke kant is de administratieve organisatie. Met de start van de nieuwe onderneming zal zij naast haar accountant worden bijgestaan door haar moeder, die deze taak zal vervullen. De vennootschappen beschikken over alle vereiste vergunningen. De omgevingsvergunning is definitief verleend.

Onderneming

Onderneming
Hierboven staat reeds omschreven dat de ligging van het restaurant en hotel als goed bestempeld mag worden. Centrum Alkmaar, gelegen aan een gracht genaamd Mient 3. Zie de foto hiernaast van de locatie in huidige staat.

Op 19 januari 2016 is op verzoek van de Rabobank, door AW Horeca Taxateurs uit Amersfoort, een taxatie verricht. De waarde van het onroerend goed en bedrijfsexploitatie komt uit op € 1.540.000,-. De verkoper van het pand en de Rabobank hebben een 1e en 2e hypothecaire inschrijving gevestigd. Door HTC-Advies uit Almere is in november 2015 een haalbaarheidsonderzoek gedaan. De conclusie van dit onderzoek (in bezit van Collin) is, dat in de huidige markt de kansen voor een positieve exploitatie op de nieuwe locatie, goed zijn. Kritische opmerking is wel dat de gekozen financiële constructie risico’s met zich meebrengt. Dit komt mede door de relatief hoge kapitaallasten, die bij aanvang op 18% van de omzet liggen (bovengemiddeld voor de branche). Hierbij moet vermeld worden dat HTC uitgaat van een lagere omzet, dan de door de ondernemer opgestelde prognose op basis van een managementcase en best case scenario.

Missie
Doel
De ervaring die Mirjam over de afgelopen 5 jaar heeft opgedaan, wil ze inzetten om een rendabele exploitatie te bewerkstelligen. De locatie nodigt uit om, naast lunch en diner, ook binnen te stappen voor alleen koffie (met gebak) of een wijntje met bittergarnituur. Juist deze onderdelen zijn de hoge winstmarges in de horeca. Op de oude locatie was dit onmogelijk. De ondernemer wil wederom het beste restaurant van Alkmaar worden en wil zich daarnaast sterk maken voor sociale en lokale goede doelen. Aangaande het hotel is de doelstelling de gasten een totaalbeleving te geven: naast een goed bed en ongestoord ontbijten een goed diner, goed glas wijn en de gelegenheid om Alkmaar te ontdekken. De gelegenheid daartoe is er zeker, want vanuit het hotel is de wereldberoemde Kaasmarkt op een kleine 100 meter afstand te bereiken.

Over 3-5 jaar
Een winstgevend horecabedrijf en uitbreiding van de hotelaccommodatie, met een aantal extra hotelkamers en wellicht een wijnbar en goede traiteur. Wat betreft de hotelaccommodatie is er in Alkmaar en omgeving voldoende mogelijkheid en ruimte om verder te groeien.

Structuur
De debiteuren zijn Nina-Wolf-Beheer B.V. en Hotel Lounge Mij B.V. en Mirjam Greeuw geeft een borgstelling af voor het volledige bedrag.

organigram

Financieringsbehoefte

De totale investeringsbehoefte is als volgt verdeeld:

Aankoop pand incl. kosten koper

€ 867.500,-

Verbouwingskosten (incl. hotelkamers)

€ 475.000,-

Inventaris + inrichting restaurant en hotelkamers

€ 45.000,-

Herfinanciering restant schuld eenmanszaak

€ 113.000,-

Onvoorzien en werkkapitaal

€ 47.000,-

Totale investering

€ 1.547.500,-

Eigen middelen en achtergestelde lening

€ 126.000,-

Hypotheek verkoper pand + deel verbouwingskosten

€ 963.500,-

Financiering via leverancier

€ 20.000,-

Financiering Rabobank

€ 338.000,-

Financiering via Collin

€ 100.000,-

Leenbedrag: € 100.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden

  • De bovenliggende holding Nina-Wolf Beheer B.V. en werkmaatschappij Hotel Lounge Mij B.V. zijn de kredietnemers. 
  • Daarnaast geeft Mirjam Greeuw een persoonlijke borgstelling af voor het volledige bedrag. In privé is er op dit moment geen vermogen aanwezig. Het betreft dus een morele borgstelling.
  • Het bouwbedrijf dat de verbouwing doet, zal een achtergestelde lening verstrekken van € 105.000,- ten opzichte van de lening via Collin. Dit betekent dat deze lening niet afgelost wordt tijdens de looptijd van de lening via Collin. Er zullen wel rentebetalingen plaatsvinden.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft een score Verhoogd risico, vanwege het feit dat het hier een startend bedrijf betreft.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is vastgesteld op basis van de prognosecijfers 2016 t/m 2018 op geconsolideerd niveau opgesteld door Horeca Adviescentrum HTC B.V.

Rentabiliteit
Door Horeca Adviescentrum HTC B.V. is een haalbaarheidsonderzoek verricht. Daarin is uitgegaan van een lagere omzet dan door de accountant en ondernemer zijn begroot. Desondanks hebben zij ook een positief resultaat begroot. In de begroting is ook een management fee opgenomen voor de DGA van € 45.000,-. Deze kan in het eerste jaar achterwege blijven, wat extra ruimte biedt. In het eerste volledige boekjaar van de onderneming is uitgegaan van een cashflow van € 83.000,- oplopend naar een cashflow van € 122.000,- in het derde jaar. De aflossingsverplichtingen bedragen op jaarbasis € 63.000,-, zodat er volgens prognose nog een vrije cashflow resteert van € 20.000,- in het 1e jaar. Hiermee komt de score voor de rentabiliteit op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De aanschaf van het onroerend goed en de forse verbouwingskosten drukken zwaar op de balans. De vaste activa maakt > 80% onderdeel uit van de totale balanspositie. Het deel eigen inbreng is relatief beperkt. Daarnaast wordt er wel een achtergestelde lening verstrekt van € 105.000,-, waardoor de solvabiliteit bij aanvang uitkomt op 8% en bij realisatie van de prognose de komende jaren zal groeien naar 13% op een balanstotaal van circa € 100.000,-. Hierdoor is de solvabiliteitsscore Matig.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) bedraagt bij aanvang 1,0 en zal eind 2016 stijgen naar 1,4 (Ruim voldoende). Na realisatie van de prognoses de komende jaren zal de liquiditeit snel verbeteren naar Excellent (naar verwachting 3,0 eind 2017). De kapitaallasten liggen bij aanvang hoger dan het branchegemiddelde en zal in het 2e en 3e jaar na start van de onderneming afnemen naar een acceptabel niveau. De goede locatie zal hierin zeker een belangrijke rol vervullen. Score: Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Voldoende
Overall score: Voldoende

Extra beloning

Investeerders vanaf € 1000,- ontvangen een membercard van MIJ met 10% op alle aankopen gedurende de looptijd van de lening via Collin. Heeft u bijvoorbeeld iets te vieren met een gezelschap of bedrijf, dan krijgt u als Member korting op uw offerte.

Investeerders tot € 1000,- worden beloond met een heerlijk pakket voor een gezellig avondje thuis. 

De waardebon voor het aanvragen van de extra beloning zal digitaal worden verzonden via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
25-03-2016 om 11:28
Anonieme investeerder heeft € 2.000 geïnvesteerd.
25-03-2016 om 11:27
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
25-03-2016 om 11:27
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
25-03-2016 om 11:27
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
25-03-2016 om 11:24

Ondernemer


Mirjam Greeuw

Crowdfund Coach


Charles Bijvoet