26492

Houtimport Gras

€ 400.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 336
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 25-07-2017 in 1 uur volgeschreven door 336 investeerders

Samenvatting

Houtimport Gras bestaat sinds 1868 en is een voorraadhoudende importeur van gecertificeerd en duurzaam geproduceerd naaldhout. Het hout wordt overwegend ingekocht van zagerijen in Scandinavië en Canada. De huidige directeur-eigenaar, de heer Harry Gras, is de vijfde generatie in de geschiedenis van dit familiebedrijf. In de loop der jaren zijn er diverse ondernemingen overgenomen waardoor het assortiment is verbreed en een belangrijk marktaandeel op een aantal specifieke markten is opgebouwd. 

De onderneming neemt een vooraanstaande positie in op de Nederlandse markt van met name Vurenhout, Grenen, Siberisch Lariks, Lunawood (een merknaam van thermisch gemodificeerd hout) en Western Red Cedar. Kwaliteit is het uitgangspunt bij alle activiteiten binnen dit bedrijf. De laatste jaren zijn de eerste schreden gezet op de exportmarkt. Na de forse daling van het bouwvolume in de periode 2011-2014 is het herstel in de bouwsector ingetreden en ziet het er naar uit dat de volumes van vóór de recessie binnen 2 tot 3 jaar weer zullen worden geëvenaard. Dankzij een sterke vermogenspositie en het toepassen van kostenflexibiliteit, heeft HoutimportGras de afgelopen jaren goed kunnen doorstaan. 

Door de crisis zijn er een aantal concurrenten verdwenen, en hierdoor is de relatieve marktpositie van de onderneming met name in Western Red Cedar – verbeterd. Door deze verbeterde marktpositie is er behoefte aan extra werkkapitaal (financiering voorraden en debiteuren). Hiervoor heeft men een financieringsverzoek neergelegd bij Collin.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 400.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente is 6,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming met de score Laag risico. De Collin Credit Score komt uit op Goed. De debiteuren voor de financiering zijn Het Vaandel Beheer B.V., Beheermaatschappij Houthandel Gras B.V., B.V. Houthandel voorheen F. & G. Gras B.V. en Western Red Cedar Import B.V. Ten behoeve van de investeerders wordt er als zekerheid een volledig gedekte 2e hypotheek gevestigd op het bedrijfspand ter hoogte van € 400.000,-.

Video Pitch

Leendoel

Het doel van de financiering is om de potentiële groei van de onderneming nog beter uit te nutten. De toename van het marktaandeel in Western Red Cedar gaat gepaard met forse prijsstijgingen. Deze combinatie vereist meer werkkapitaal. Met dit extra werkkapitaal is men verder in staat om haar crediteuren sneller te betalen (binnen 8 dagen). Hierdoor is men in staat om betalingskortingen te bedingen van € 85.000,- oplopend tot € 120.000,- bij extra rentelasten van zo’n € 25.000,-. 

Ondernemer

Harry Gras (61 jaar) is na afronding van de H.E.S. (hbo) in 1979 gaan werken binnen het familiebedrijf Houtimport Gras. In 1985 werd hij directeur en sinds 1992 is hij enig aandeelhouder. Hij heeft in de afgelopen jaren vele functies bekleed in verschillende brancheverenigingen. Zo was hij van 2012 tot 2016 voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen, de belangrijkste brancheorganisatie binnen de houtsector. Recentelijk werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn langdurige inzet voor de houtbranche. Harry is te kenmerken als een ondernemer met een no-nonsense aanpak waarbij maatschappelijk verantwoord ondernemen een leidend thema is.

Onderneming

Gedurende de rijke historie van de onderneming heeft het familiebedrijf voor zichzelf een vooraanstaande marktpositie opgebouwd. De omzet is tijdens het directeurschap van Harry Gras bijna vertienvoudigd, zowel door autonome groei als door een aantal acquisities. Belangrijk echter is de blik op de toekomst. Zo zijn in 2016 de eerste stappen gezet in de bedrijfsopvolging, met als doel de onderneming op een termijn van 5 jaar over te dragen aan de zesde generatie. Het motto van de familie Gras is “beheren en doorgeven”. Hiermee wordt bedoeld dat er grote waarde wordt gehecht aan duurzaamheid. Dat betreft niet alleen de “sustainable harvesting” van het hout, maar ook de relaties met zagerijen, afnemers en medewerkers.

Afnemers
Houtimport Gras levert uitsluitend Business to Business, waarbij de afnemers in hoofdzaak de lokale of regionale hout- en bouwmaterialenbedrijven zijn. De afnemersgroep wordt gecompleteerd door de emballage- en timmerindustrie.

Onderscheidend vermogen
Als voorraadhoudend importeur heeft Houtimport Gras met name een belangrijke functie in de totale logistieke keten van zagerij tot industrie. Dit komt tot uiting in de sterke voorraadhoudende situatie in Nederland, maar ook in het innemen van langdurige contractposities met buitenlandse leveranciers. Afnemers hechten groot belang aan de directe beschikbaarheid van een grote diversiteit in maten en kwaliteiten, waardoor zij zelf geen voorraden hoeven aan te leggen. De kennis van de medewerkers met betrekking tot toepassingsmogelijkheden en het product zorgt daarnaast voor een trouwe klantenkring. Door het wegvallen van enkele concurrenten in combinatie met het opbloeien van de economie, is het aantal klanten groeiende.

Markt
Houtimport Gras is marktleider in het Grenenhout en bedient naar schatting 35% van de Nederlandse markt voor Western Red Cedar. Het opbouwen van een sterke positie in deze markt is voor nieuwe bedrijven niet eenvoudig. Toetreding tot deze markt gaat gepaard met het aanleggen van een voorraadpositie waardoor een goede vermogenspositie een vereiste is. Weliswaar zijn er regelmatig nieuwe toetreders, maar deze zijn niet in staat om een assortiment op te bouwen als dat van Houtimport Gras met een levertijd van 1 a 2 dagen. De voorraadpositie van de onderneming vormt dan ook een van de onderscheidende factoren. Terwijl Vurenhout als “commodity” kan worden beschouwd, met navenante marges, is bij Grenen en Western Red Cedar sprake van een niche markt. Naar verwachting zal het bouwvolume de komende jaren sterk stijgen. Er is sprake van een inhaalmanoeuvre om de achterstanden, die in de recessie zijn opgetreden, in te lopen. Dit concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in de zojuist verschenen studie ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2017’ en het onlangs verschenen persbericht

Duurzaamheid
Ook vanuit milieuperspectief levert het gebruik van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout een positieve bijdrage. Hout blijft namelijk CO2 opslaan, ook nadat het verwerkt is, en kost betrekkelijk weinig energie om te bewerken. Daarom is hout “hot” als het gaat om het stimuleren van zogenaamd passief bouwen en wordt het door de overheid ook onderkend en gestimuleerd. Aan het begin van het directeurschap van Harry Gras handelde de onderneming vrijwel uitsluitend in Grenen- en Vurenhout. Door de overname van meerdere ondernemingen werd in de loop der jaren een sterke positie opgebouwd op de markt van de betere kwaliteit Grenen en Western Red Cedar. In deze twee houtsoorten is Houtimport Gras inmiddels marktleider in Nederland. Van het verhandelde hout is 99,5% PEFC of FSC gecertificeerd en daarmee aantoonbaar duurzaam geproduceerd.

Visie, doelstelling en positionering
De houtbranche is van nature enigszins traditioneel, maar logistiek is er de laatste jaren veel veranderd. Om daar goed op in te spelen werkt Houtimport Gras met moderne software om dagelijks inzicht en overzicht te houden over transacties en voorraden. Daarnaast wordt gewerkt aan verbreding van de marktbasis door toenemende export. Voor de komende jaren zal de expansie voornamelijk voortkomen uit autonome groei, waarbij de focus is gericht op het creëren van toegevoegde waarde door het leveren van meer bewerkte producten en producten voor specifieke toepassingen. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in de ontwikkeling van markten buiten Nederland. De belangrijkste doelstelling voor de komende jaren is het uitbouwen van de positie op enerzijds de nichemarkt van met name Grenen, Siberisch Lariks en Western Red Cedar, en anderzijds het leveren van producten met meer toegevoegde waarde. Hiermee versterkt zij haar concurrentiepositie als belangrijkste voorraadhoudende importeur in deze markten. Daarbij wordt gestreefd naar een preferente positie bij leveranciers op grond van langdurige samenwerking.

Structuur
De onderneming wordt in een meervoudige B.V.-constructie geëxploiteerd.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Financiering voorraad/debiteuren € 400.000,-
Leenbedrag via Collin Crowdfund € 400.000,-

Leenbedrag: € 400.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Deze financieringsoplossing is in goed overleg met huisbankier ING tot stand gekomen.

Voorwaarden bestaande financieringen
De bestaande concernfinanciering bij de ING Bank bestaat uit:
– Lening met een saldo van € 1.295.000,- met een aflossingsverplichting van € 120.000,- per jaar en een rente van 4%.
– Factoring zonder een limiet 
 
De ING Bank heeft voor haar totale financiering de volgende zekerheden bedongen:
– Een 1ste hypothecaire inschrijving op het bedrijfspand ter hoogte van € 3.000.000,-.
– Een 1ste pandrecht op de bedrijfsuitrusting, voorraad en debiteuren.
– Een 1ste pandrecht op de vorderingen uit de polis van Coface Nederland Services B.V.

Risico

Zekerheden en voorwaarden
  • De debiteuren zijn Het Vaandel Beheer B.V., B.V. Beheermaatschappij Houthandel Gras, B.V. Houthandel voorheen F. & G. Gras en Western Red Cedar Import B.V.
  • Een 2de hypotheek van € 400.000,- (zonder het recht van parate executie) met het volgende onderpand:
    – bedrijfsgebouwencomplex gelegen aan de Symon Spierweg 10 te Zaandam. Uit een taxatierapport van d.d. 30-3-2015 blijkt een marktwaarde van € 4.035.000,- bij huidig gebruik en een marktwaarde van € 4.975.000,- als detailhandel. Het complex is voorbelast met een 1ste hypotheek van € 3.000.000,- van de ING Bank. 

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet noteert de score Minimaal risico voor Het Vaandel Beheer B.V. Voor B.V. Beheermaatschappij Houthandel Gras en B.V. Houthandel voorheen F. & G. Gras noteert men een Laag risico. Voor Western Red Cedar Import B.V (al 5 jaar een inactieve B.V.) geeft men de score Verhoogd risico. Wij hanteren voor deze aanvraag de score Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de beoordeling is mede uitgegaan van de definitieve geconsolideerde jaarcijfers 2015 en 2016. Verder is er gebruik gemaakt van een behoudend opgestelde geconsolideerde prognose over 2017. De prognose is volgens de accountant op juiste wijze opgesteld, blijkende het afgegeven onderzoeksrapport. De overall score komt uit op Goed.

Rentabiliteit
De geconsolideerde omzet in 2016 bedraagt € 17.250.000,-, een omzetgroei van bijna 2% ten opzichte van 2015. De genormaliseerde cashflow in 2016 bedraagt € 136.000,- met een uiteindelijk netto cashflow overschot van € 16.000,-. Voor 2017 (deels gerealiseerd/ deels geprognosticeerd) wordt er een verdere omzetstijging verwacht naar € 17.921.000,-. Deze omzetstijging gaat gepaard met een daling van de personeelskosten waardoor er naar verwachting een genormaliseerde cashflow resteert van € 347.000,-. Het verwachte netto cashflow overschot voor 2017 komt uit op € 187.000,-. In de exploitatie van 2017 is het positieve effect van de margeverbetering nog niet meegenomen, aangezien realisatie daarvan pas in 2018 zal plaatsvinden. Wij beoordelen de Rentabiliteit op Goed.

Solvabiliteit
De geconsolideerde Solvabiliteit vertoont, net als de Rentabiliteit, een stijgende lijn. De Solvabiliteit per ultimo 2016 is gestegen naar 37% op een balanstotaal van € 9.454.000,-. De verwachting is dat de Solvabiliteit per ultimo 2017 zal stijgen naar 38%. In deze solvabiliteitsberekening is er geen rekening gehouden met de aanwezige stille reserve op het bedrijfsmatige onroerend goed. Zouden we dit wel gedaan hebben dan komt de geconsolideerde Solvabiliteit per ultimo 2017 uit op 42%. Wij beoordelen de Solvabiliteit op Goed.

Liquiditeit
De current ratio (verhouding vlottend actief versus vlottend passief) per ultimo 2016 komt uit op 1,2. Per ultimo 2017 komt deze naar verwachting uit op 1,3. De debiteurenstand en voorraad worden flexibel gefinancierd door de factormaatschappij met een ongelimiteerde limiet. Wij beoordelen de Liquiditeit op Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-12495 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-07-2017 om 10:22
investeerder-5448 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-07-2017 om 10:22
investeerder-11805 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
25-07-2017 om 10:22
investeerder-5815 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-07-2017 om 10:21
investeerder-6689 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-07-2017 om 10:21

Ondernemer

Harry Gras

Crowdfund Coach


Fred Bouwman