45138

HSA VASTGOED B.V.

€ 240.000  |  8,0% rente  |  24 maanden  Investeerders: 193
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 24-04-2023 in 1 uur volgeschreven door 193 investeerders

Samenvatting

De ondernemersfamilie Anand is een goede bekende bij Collin met een tweetal beleggingsfinancieringen en een ontwikkelfinanciering van € 2.500.000,- waarvan nu de meeste units zijn verkocht.

Men is in ver gevorderd stadium voor meerdere nieuwe ontwikkelprojecten gericht op de bouw van bedrijfsmatige units. Vooruitlopend daarop investeert men nu in een klein project in Rotterdam voor de ontwikkeling van 10 kleine bedrijfsunits.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 240.000,-. De looptijd is 24 maanden de gehele periode aflossingsvrij. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De geldnemers zijn HSA Investments B.V., DKA Capital B.V. en HSA Vastgoed B.V.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 240.000,- gevestigd op het perceel grond met toebehoren aan de Gouderakstraat 27 te Rotterdam, kadastraal bekend als sectie E nummer 3070 te IJsselmonde. De aankoopwaarde is € 240.000,-, de verwachting van de ondernemers is dat de residuele grondwaarde na het verkrijgen van de vergunning € 729.000,- zal zijn.
  • De ondernemers T.S. Anand en H.S. Anand verstrekken een gezamenlijke persoonlijke borgtocht van € 240.000,- welke materieel van aard is gezien de grote overwaardes op het in bezit zijnde onroerend goed.
  • Per verkochte unit wordt € 40.000,- afgelost. De geplande start van de bouw is na verkoop van 6 units waardoor de crowdfunding in één keer volledig wordt afgelost bij start van de bouw.
  • Bij vervroegde aflossing in de eerste 18 maanden is een vergoeding verschuldigd ter hoogte van 3 maanden rente, indien na 18 maanden vervroegd wordt afgelost is geen vergoedingsrente verschuldigd.

Leendoel

Het leendoel van deze financiering is de aankoop van grond waarop 10 bedrijfsunits ontwikkelt worden.

Ondernemer

De heer T.S. Anand (1954) is vanaf 1956 woonachtig in Nederland en is getogen in Rotterdam. Hij heeft zeer ruime ervaring in het onroerend goed en heeft in het verleden reeds diverse bedrijvencomplexen ontwikkeld en verworven. Een deel hiervan is aangehouden als belegging. De heer T.S. Anand heeft het beheer van zijn vastgoed uitbesteed aan zijn zoon, H.S. Anand (1990), en twee dochters.

Naast deze crowdfunding lopen er nog 2 financieringen voor projecten in privé en het restant van de crowdfunding van het project te Gouderak.

Onderneming

De volgende grondpositie wordt aangekocht: https://www.fundainbusiness.nl/verhard-buitenterrein/rotterdam/object-42027545-gouderakstraat-27/

Hierop wil men 10 kleine bedrijfsunits gaan ontwikkelen met een gemiddelde verkoopwaarde van onder de € 170.000,- per unit. De vraag naar units in dit segment op dit soort locaties is goed. De bestemming is reeds juist, de bouwvergunning is ingediend. De specificaties voldoen aan de bouwvoorschriften waardoor men verwacht spoedig zonder veel aanpassingen de bouwvergunning te verkrijgen. Op basis van de verwachte verkoopopbrengst en de stichtingskosten verwacht men dan een residuele grondwaarde van € 729.000,-.

Beleggingspanden in privé
Nieuwe Langeweg 55-175 te Hoogvliet Rotterdam betreft een omvangrijk bedrijfspand met 3.598 m² te verhuren kantoorruimte, 933 m² bedrijfsruimte, 1.695 m² sportschool, 538 m² kinderdagverblijf en 120 parkeerplaatsen. De getaxeerde marktwaarde in verhuurde staat is € 8.500.000,-. 

Aert van Nesstraat 1 A – Z en Evertsenstraat 51-59 te Capelle aan de IJssel betreft een omvangrijk bedrijfspand met 1.488 m² te verhuren kantoorruimte, 933 m² bedrijfsruimte, 893 m² fitnesscenter en 50 parkeerplaatsen. De ondernemer heeft hier ook eigen kantoorruimtes in gebruik. De getaxeerde marktwaarde in verhuurde staat is € 4.000.000,-. 

Op deze panden zit nog een restant bancaire financiering van € 4.100.000,-

Naast deze panden zijn er nog de panden die middels de eerdere fundingrondes zijn gefinancierd via Collin.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop grondpositie € 240.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 240.000,-

Leenbedrag: € 240.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 24 maanden, aflossingsvrij

Per verkochte unit wordt € 40.000,- afgelost. Geplande start bouw is bij 6 verkochte units waardoor de crowdfunding dus volledig is afgelost zodra de bouw wordt gestart.

Overige financiers:
De restant hoofdsom van de bestaande crowdfunding is € 1.000.000,-. Er zijn echter inmiddels nog 7 units verkocht welke de komende periode zullen passeren en er € 700.000,- zal worden afgelost. Daarna zijn er nog slechts 3 units in de verkoop bij project Gouderak.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor HSA Investments B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor HSA Vastgoed B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2022 van de betrokken BV’s en de verwachte projectresultaten. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
In HSA is het door ons gefinancierde project in Gouderak ondergebracht. In 2022 zijn de eerste units verkocht maar is er nog geen winst gepakt in de cijfers over 2022. Inmiddels zijn op 3 na alle units verkocht en zal er in 2023 een verwachte projectwinst van ruim € 1,7 miljoen worden gerealiseerd. Onderhavig project kent een verwachte verkoopopbrengst van € 1.680.000,- en stichtingskosten inclusief rentelasten van € 825.000,- waardoor het een potentieel winstgevend project is. Op basis van het in 2023 te nemen projectwinst op Gouderak (en de potentie van het nieuwe project) kwalificeren we de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
Zoals aangegeven is de projectwinst op Gouderak nog niet gerealiseerd waardoor er, ultimo 2022, sprake is van een negatief eigen vermogen in de B.V. ’s. Na realisatie van de projecten zal dit fors positief zijn. Daarnaast hebben de ondernemers in privé forse overwaardes op verhuurd onroerend goed. Overall kwalificeren we de solvabiliteit voorzichtigheidshalve als Voldoende

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemers zijn HSA Investments B.V., DKA Capital B.V. en HSA Vastgoed B.V.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 240.000,- gevestigd op het perceel grond met toebehoren aan de Gouderakstraat 27 te Rotterdam, kadastraal bekend als sectie E nummer 3070 te IJsselmonde. De aankoopwaarde is € 240.000,-, de verwachting van de ondernemers is dat de residuele grondwaarde na het verkrijgen van de vergunning € 729.000,- zal zijn.
  • De ondernemers T.S. Anand en H.S. Anand verstrekken een gezamenlijke persoonlijke borgtocht van € 240.000,- welke materieel van aard is gezien de grote overwaardes in onroerend goed in privé
  • Per verkochte unit wordt € 40.000,- afgelost. De geplande start van de bouw is na verkoop van 6 units waardoor de crowdfunding in 1 keer volledig wordt afgelost bij start bouw
  • Bij vervroegde aflossing in de eerste 18 maanden is een vergoeding verschuldigd ter hoogte van 3 maanden rente, indien na 18 maanden vervroegd wordt afgelost is geen vergoedingsrente verschuldigd. 

Door zowel de eerste hypothecaire zekerheid als de borgtocht kwalificeren wij de zekerheden als Goed 

Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Totaal: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-52578 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-04-2023 om 12:50
investeerder-63151 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-04-2023 om 12:50
investeerder-48989 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-04-2023 om 12:49
investeerder-220277 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-04-2023 om 12:49
investeerder-224932 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-04-2023 om 12:49

Ondernemer

Crowdfund Coach


Marc Kogels