43746

Hubo Heeze

€ 105.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 178
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

2 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 22-11-2022 in 20 uur volgeschreven door 178 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Hubo Heeze
Sector Detailhandel en montage
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Herfinanciering/Werkkapitaal
Datum van oprichting 15-09-2012
Website www.hubo.nl

Leendoel

Hans Free exploiteert de eenmanszaak Hubo Heeze, één van de vestigingen van het franchiseconcept van Hubo. Hubo Heeze betreft een bouwmarkt, via welke het mogelijk is om zelf te klussen, samen te klussen of een project door de werknemers van Hubo te laten uitvoeren. De winkel is gevestigd in het centrum van Heeze. Naast de eenmanszaak, is Hans in het bezit van een beleggingspand, welke verhuurt wordt en waar tevens een eerste hypotheek op gevestigd wordt ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund, ter hoogte van het leenbedrag. 

De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor herfinancieren van een voorraadfinanciering en daarnaast een stuk werkkapitaal. 

Er wordt een aflossingsvrije lening ter hoogte van € 105.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een slottermijn van € 105.000,- en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. 

Financieringsbehoefte

Herfinanciering voorraadfinanciering € 75.000
Werkkapitaal € 30.000
Totaal € 105.000
Collin Direct € 105.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de heer J.A. Free h.o.d.n. Hubo Heeze. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de heer J.A. Free is op dit moment materieel van aard en bestaat uit de overwaarde op het beleggingsobject.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 105.000,- op het onroerend goed met als adres: Willibrorduslaan 36, 36 A en 36 B, 5552HD te Valkenswaard, kadastraal bekend als sectie E nummer 790, te Valkenswaard, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een WOZ-waarde ter hoogte van € 319.000,- op basis van de waardepeildatum 1 januari 2021.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van van het onroerend goed met als adres: Willibrorduslaan 36, 36 A en 36 B, 5552 HD te Valkenswaard, kadastraal bekend als sectie E nummer 790, te Valkenswaard worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Men heeft de mogelijkheid om na drie jaar de lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 3 maanden (i.p.v. 6 maanden conform de Algemene voorwaarden) voor de investeerders.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Hubo Heeze is Laag risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers, de prognosecijfers en de huurinkomsten. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Wij tonen de definitieve jaarcijfers 2021, voortkomend uit de IB-aangifte van de ondernemer, en prognosecijfers 2023. De cijfers 2021 tonen een eigen vermogen van -/- € 65.000,- en lang vreemd vermogen van € 144.000,-. Het lang vreemd vermogen bestaat voor een bedrag ter hoogte van € 101.000,- uit een lening, verstrekt door de moeder van de ondernemer. Deze lening is inmiddels omgezet in eigen vermogen.

Het negatieve resultaat uit 2021 komt voort uit afwezigheid door de heer Free op de zaak, vanwege privéomstandigheden. De heer Free is in een rustiger vaarwater gekomen en heeft de draad weer volledig opgepakt. In de loop van 2022 zijn er verbeteringen doorgevoerd waaronder verbetering van calculaties/offertes, beter en tijdiger aanpassen van verkoopprijzen in de winkel en een automatisch bestelsysteem. 

De WOZ-waarde 01-01-2021 van het vastgoed in bezit van de ondernemer bedraagt € 319.000,-. De huidige huuropbrengsten vanuit het beleggingspand bedragen € 21.000,- op jaarbasis. Doordat de langlopende lening inmiddels is omgezet in eigen vermogen en het tevens een eenmanszaak betreft waarbij de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk is en een hypotheekvrij beleggingspand in bezit heeft, is het overall eigen vermogen ruim. In de balans is het beleggingspand buiten beschouwing gelaten en is de familielening nog niet omgezet in eigen vermogen.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021

Activa

  2021
Vaste activa € 79.000
Vlottende activa € 254.000
Overige vlottende activa € 6.000
Totaal € 339.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen -/- € 65.000
Langlopende schulden € 144.000
Kortlopende schulden € 260.000
Totaal € 339.000

Winst- en verliesrekening 2021 en prognose 2023

  2021 2023
Omzet € 596.000 € 650.000
Bruto winst € 252.000 € 290.000
Kosten € 254.000 € 262.000
Resultaat -/- € 2.000 € 28.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-352437 heeft € 300 geïnvesteerd.
22-11-2022 om 11:00
investeerder-317202 heeft € 100 geïnvesteerd.
22-11-2022 om 10:59
investeerder-44542 heeft € 100 geïnvesteerd.
22-11-2022 om 10:58
investeerder-23949 heeft € 200 geïnvesteerd.
22-11-2022 om 10:58
investeerder-29541 heeft € 100 geïnvesteerd.
22-11-2022 om 10:55

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders