fbpx
39514

Hypotheek Consultancy Gelderland

€ 285.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 306
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 29-03-2021 in 1 uur volgeschreven door 306 investeerders

Samenvatting

Hypotheek Consultancy Gelderland is een onafhankelijk adviesbureau in de financiële dienstverlening en wordt geëxploiteerd in Zevenaar door Theo van Uem. Theo is een ervaren hypotheekadviseur die in de afgelopen jaren zijn bedrijf heeft uitgebreid middels het aankopen van bestaande assurantieportefeuilles goed voor een doorloopprovisie van € 130.000,-. 

De overnames zijn veelal vreemd gefinancierd en ondanks de goede rentabiliteit komt het regelmatig voor dat er sprake is van liquiditeitsspanning door een te hoge aflosdruk. Door de bestaande schulden te herfinancieren ontstaat er minder liquiditeitsspanning en is men in staat om de onderneming verder toekomst klaar maken voor de beoogd opvolger. Uit de historische en geprognotiseerde kasstroom kan de gevraagde financiering terugbetaald worden. 

Invloed coronavirus
De coronacrisis kan de markt voor schadeverzekeringen de komende vijf jaar een omzetverlies van 13% bezorgen zo schat De Baken Adviesgroep in. Uit een poll van de Federatie van Assurantieclubs blijkt dat haar leden dit jaar door corona een gemiddeld omzetverlies van 10% verwachten. Kijkend naar Hypotheek Consultancy Gelderland is te zien dat de omzet uit verzekeringen in 2020 nagenoeg gelijk is gebleven ten opzichte van 2019. Mocht de omzet uit verzekeringen de komende periode dalen dan wordt dit risico beperkt door groei van de hypotheekbemiddeling. Daarnaast zal de gevraagde herfinanciering zorgen voor minder gevoeligheid in de exploitatie bij eventuele financiële tegenvallers. Per saldo is de verwachting van onderneming dat de invloed van de coronacrisis geen tot beperkte impact heeft op de exploitatie.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 285.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score voor Hypotheek Consultancy Gelderland is Laag risico. De Collin Credit Score is Voldoende. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is Theo van Uem handelend onder de naam Hypotheek Consultancy Gelderland. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de vermogenspositie van de debiteur beperkt. 
 • Mevrouw R. van Uem – Spies geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 285.000,-. Op dit moment is de vermogenspositie van de borg beperkt.
 • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 285.000,- op het woonhuis met als adres Zonegge 11 16 te Zevenaar verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De woning is voorbelast met een eerste en tweede hypothecaire inschrijving van tezamen € 250.523,- tegenover een actuele schuld van € 210.000,-. Het woonhuis kent een marktwaarde van € 310.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 10-03-2021. 
 • De heer T.H.M. van Uem en mevrouw R. van Uem – Spies geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Op dit moment is er sprake van een overwaarde in het onderpand.
 • De (huidige en toekomstige) rechten voortvloeiend uit de assurantieportefeuille van Hypotheek Consultancy Gelderland worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Overigens betreft dit niet de assurantieportefeuille zelf, daar deze niet overdraagbaar is volgens een uitspraak van de Hoge raad en daardoor niet in aanmerking voor verpanding. De vorderingen voortvloeiend uit de huidige portefeuille zijn wel te verpanden. 
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Hypotheek Consultancy Gelderland worden verpand in eerste verband aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Hypotheek Consultancy Gelderland worden verpand in eerste verband aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Men heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

De financiering wordt aangewend om de bestaande zakelijke schulden van de onderneming te herfinancieren.

Ondernemer

De ondernemer Theo van Uem (1963) heeft een agrarische opleiding afgerond. Hij is gestart op de Middelbare Agrarische School in Doetinchem en later de Hogere Agrarische School in Deventer. Na een stageperiode van zes maanden op een boerderij in Frankrijk heeft hij van 1986 tot 2001 gewerkt in diverse agrarisch georiënteerde bedrijven in Nederland, voornamelijk in het advies en verkoop. 

Vanaf het einde van 2001 is hij actief binnen de financiële dienstverlening, eerst in loondienst en vanaf 2003 als zelfstandig ondernemer. In 2005 is hij gestart met zijn bestaande onderneming: Hypotheek Consultancy Gelderland.

Alle relevante diploma’s en erkenningen zijn van kracht en de ondernemer voldoet aan het op peil houden van zijn kennis via vereiste opleidingen (o.a. Erkend Financieel Adviseur/ Erkend Hypotheekadviseur/ Erkend Aankoopbemiddelaars en diverse WFT-diploma’s). Op basis van zijn opleidingen, in combinatie met zijn jarenlange ervaring, heeft Theo aantoonbare vakkennis. Theo houdt van een no-nonsense aanpak die aansluit bij zijn regionale doelgroep waarbij vakjargon uitgesloten is. Hij is gericht op het oplossen van de werkelijke klantbehoefte en probeert ten alle tijden een transparant en eerlijk advies te geven. Deze houding zorgt voor de mond-tot-mond reclame en is de reden voor de autonome groei van zijn onderneming. Dat deze persoonlijk aanpak aanslaat blijkt wel uit de gemiddelde score van 9,9 (53 klanten) op Advieskeuze.nl.

Onderneming

Activiteiten Hypotheek Consultancy Gelderland
De onderneming exploiteert een onafhankelijk adviesbureau in de financiële dienstverlening op de volgende gebieden:

 • Hypotheekadvisering; 
 • Verzekeringen (particulier en zakelijk); 
 • Pensioen/sparen en leven; 

Interne organisatie
Tot halverwege 2020 werd de onderneming geëxploiteerd zonder personeel. Door de groei van de afgelopen jaren besloot ondernemer in 2019 een deel van de backoffice werkzaamheden voor het onderdeel “Verzekeringen” uit te besteden aan een derde partij. Deze samenwerking verliep echter niet naar wens en zo besloot ondernemer de samenwerking te beëindigen en een medewerker in dienst te nemen. Tot dusverre loopt deze samenwerking naar wens waardoor ondernemer mede in staat is meer tijd te besteden aan het hypotheekadvies. Iets waar de afgelopen jaren te weinig tijd aan besteedt kon worden. Voor het hypotheekdeel is de onderneming aangesloten bij Hypotheek Company. Dit is een landelijk samenwerkingsverband van zo’n 100 onafhankelijke, deskundige adviseurs. Door deze aansluiting blijft onderneming op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en wetgeving. 

Visie onderneming
De onderneming is de laatste jaren bewust gegroeid middels de overname van bestaande assurantieportefeuilles. Hierdoor is er uiteindelijk een goed businessmodel ontstaan met een duurzaam verdienmodel voor de toekomst. Hierdoor is de onderneming de afgelopen jaren toekomst klaar gemaakt voor beoogd opvolger. De zoon van ondernemer, in afrondende fase van zijn studie Financial Service Management, is voornemens om na het opdoen van werkervaring bij andere organisaties de onderneming van zijn vader over te nemen. Een onderneming die op dat moment een goede basis heeft aan terugkerende omzet aangevuld met het doen van hypotheekadvies. Met de gevraagde financiering wordt bereikt om op middellange termijn te werken naar een gezonde balans en hiermee naar een goed instapmoment voor beoogd opvolger.

Markt
De assurantiesector staat onder druk door toegenomen prijstransparantie mede als gevolg van het provisieverbod en de online ontwikkelingen. Het aantal bedrijven in de branche neemt door de vergrijzing onder de assurantietussenpersonen af. Tegelijkertijd is het nodig om als assurantietussenpersoon te overleven van belang te kunnen werken met voldoende grote portefeuilles. Het aantal verkochte portefeuilles neemt dan ook toe wat mede te zien is aan de huidige verkoopfactor van meer dan drie ten opzichte van de doorloopprovisie. Ter vergelijk hebben wij in deze aanvraag voorzichtigheidshalve gewerkt met een factor van tweeënhalf. Verder is het van belang dat een assurantietussenpersoon zich niet enkel richten op verzekeringen maar ook op andere activiteiten zoals hypotheken. Door deze combinatie ontstaan er synergievoordelen en verkleint dit uiteraard het afhankelijkheidsrisico per deelgebied.

Juridische structuur

 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering Collin Crowdfund (i) € 143.500,-
Herfinanciering Qredits € 25.200,-
Herfinanciering Kapitaal Op Maat € 40.800,-
Herfinanciering Nedasco € 52.400,-
Herfinanciering onderhandse lening € 2.200,-
Overig € 20.900,-
Totaal gevraagde financiering € 285.000,-

Leenbedrag: € 285.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Door de huidige schulden, lopende bij diverse financiers, te herfinancieren in één lening is Collin Crowdfund de enige vreemde financier van de onderneming.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Hypotheek Consultancy Gelderland is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op basis van de jaarcijfers 2019 en 2020 en een prognose voor de komende jaren. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Afloscapaciteit 
In 2020 is een totale omzet gerealiseerd ter hoogte van € 197.000,-. De verzekeringen hebben een bijdrage van twee derde deel met een stabiele doorloopprovisie van € 130.000,-, nagenoeg gelijk aan 2019. Het overige deel van de totale omzet komt uit hypotheekbemiddeling. De genormaliseerde cashflow na privéopname in 2020 bedraagt € 69.000,-. Voor 2021 is de verwachting dat de omzet € 229.000,- zal zijn. De verwachte genormaliseerde cashflow na privéopname komt conform prognose uit op € 68.000,-. De jaarlijkse aflosdruk van de Collin lening bedraagt € 57.000,- waarna een netto cashflow overschot resteert van € 11.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
Rekening houdende met de stille reserve in de waardering van de assurantieportefeuille bedraagt de solvabiliteit 18% per ultimo 2020. Wij kwalificeren de solvabiliteit hierdoor met de score Voldoende. 

Zekerheden en voorwaarden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • De debiteur is Theo van Uem handelend onder de naam Hypotheek Consultancy Gelderland. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de vermogenspositie van de debiteur beperkt. 
 • Mevrouw R. van Uem – Spies geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 285.000,-. Op dit moment is de vermogenspositie van de borg beperkt.
 • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 285.000,- op het woonhuis met als adres Zonegge 11 16 te Zevenaar verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De woning is voorbelast met een eerste en tweede hypothecaire inschrijving van tezamen € 250.523,- tegenover een actuele schuld van € 210.000,-. Het woonhuis kent een marktwaarde van € 310.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 10-03-2021. 
 • De heer T.H.M. van Uem en mevrouw R. van Uem – Spies geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Op dit moment is er sprake van een overwaarde in het onderpand.
 • De (huidige en toekomstige) rechten voortvloeiend uit de assurantieportefeuille van Hypotheek Consultancy Gelderland worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Overigens betreft dit niet de assurantieportefeuille zelf, daar deze niet overdraagbaar is volgens een uitspraak van de Hoge raad en daardoor niet in aanmerking voor verpanding. De vorderingen voortvloeiend uit de huidige portefeuille zijn wel te verpanden. 
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Hypotheek Consultancy Gelderland worden verpand in eerste verband aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Hypotheek Consultancy Gelderland worden verpand in eerste verband aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Men heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Door zowel derde hypothecaire inschrijving, de hoofdelijke aansprakelijkheid, persoonlijke borgstelling en een eerste pandrecht op de rechten van de assurantieportefeuille hebben de investeerders grip op de belangrijkste beschikbare activa in zowel de onderneming als privé. Wij kwalificeren de zekerheden als Voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-236313 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-03-2021 om 11:21
investeerder-221690 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-03-2021 om 11:21
investeerder-110414 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-03-2021 om 11:20
investeerder-110730 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-03-2021 om 11:20
investeerder-233356 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-03-2021 om 11:20

Reacties

Investeerder – 29226
30-03-2021 14:08
3e hypothecaire inschrijving is een schijnzekerheid. Dat maakt het geen laag risico maar een hoog risico. Als de 1e inschrijving netjes afgelost wordt heeft de 2e en de 3e inschrijving het nakijken. Daarnaast is de opbrengst bij gedwongen executie minimaal t.o.v. de lening.

Collin Crowdfund
30-03-2021 14:33
Beste investeerder,

Allereerst bedankt voor uw bericht. Het lage risico zoals deze is weergegeven staat los van de zekerheden, waaronder een 3e hypothecaire inschrijving op het woonhuis. De risicobeoordeling ‘laag risico’ is afgegeven door Dun & Bradstreet welke een onafhankelijk creditratingbureau is. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Daarnaast kan er aan de 3e hypothecaire inschrijving wel degelijk waarde toegekend worden. De restschuld op de woning is op dit moment € 210.000,- waarbij er een recente taxatierapport een waarde aangeeft van € 310.000,-.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

T. van Uem

Crowdfund Coach


Martin Laurijssen