24995

i-Wood Laminations

€ 425.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 359
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

98 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 8-08-2016 in 21 dagen volgeschreven door 359 investeerders

Samenvatting

i-Wood Laminations B.V. gaat zich bezighouden met het lamineren van houten kozijndelen onder een hoek van circa 45 graden. Hierdoor kunnen kozijnen tegen een meer aantrekkelijke prijs worden geleverd. Men maakt gebruik van weerbestendig hout waar dat noodzakelijk is en minder weerbestendig Europees hout (goedkoper hout) op andere plaatsen. Op het product is octrooi aangevraagd.

Financieringsbehoefte

Voor de aanschaf van machines (o.a. een zaagstraat, schaafbank en lamineerpers) en werkkapitaal is € 475.000,- nodig, waarvan € 50.000,- zelf ingebracht wordt door middel van een achtergestelde lening. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 425.000,-. De looptijd is 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing. De rente is 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Structuur

I-Wood Laminations B.V. is 50% eigendom van G. Kattenbroek Holding B.V., en 50% eigendom van M.H. Nijenhuis Beheer B.V.

Risico

De Dun & Bradstreet score geeft een Verhoogd risico voor i-Wood Laminations B.V. omdat het een start-up betreft. Voor M.H. Nijenhuis Beheer B.V. geeft de Dun & Bradstreet score een Laag risico.

G. Kattenbroek Beheer B.V. heeft een Verhoogd risico, omdat deze B.V. pas eind 2014 is opgericht. Echter, gezien de resultaten over 2015 zal deze B.V. bij de volgende update einde 2016 naar verwachting een Laag risico hebben. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. Debiteuren zijn i-Wood Laminations B.V., M.H. Nijenhuis Beheer B.V. en G. Kattenbroek Holding B.V. Daarnaast wordt de lening van € 50.000,-, verstrekt door de heren Nijenhuis en Kattenbroek, achtergesteld ten opzichte van de lening van Collin Crowdfund. De ondernemers geven beiden een borgstelling van € 100.000,- af en de aan te kopen machines worden verpand aan de bij deze aanvraag betrokken investeerders van Collin Crowdfund. Tevens is er een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen voor i-Wood Laminations B.V. tot en met een solvabiliteit van 30%, alsmede een verklaring dat er geen gelden aan gelieerde vennootschappen zullen worden verstrekt.

Video Pitch

Leendoel

De financiering wordt gevraagd voor de aanschaf van machines (een zaagstraat, schaafbank en lamineerpers) en werkkapitaal.

Ondernemer

Bert Kattenbroek (1973) is in 1998 afgestudeerd aan de Internationale Agrarische School te Deventer.

Zijn werkervaring bestaat uit:

 • Houtbedrijf Van Hout B.V. (1998 – 2004): verkoper van zagerijproducten en productmanager/verkoopleider van de triplexafdeling.
 • Titan Wood B.V. (2004 – 2008): marketing en verkoopmanager, lid van het MT.
 • Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) (2009 – 2014): verantwoordelijk voor de marketing en communicatie van zowel de NBvT als de SGT (Stichting Garantie Timmerwerk) en de GND (Garantie Nederlandse Deur). Vanuit de NBvT had hij zitting in het Dagelijks bestuur Platform Hout Nederland, bestuurszetel in de Europese houtkoepel CEI-Bois in Brussel, stuurgroep Green Deal Bewust met Hout en bestuur Centrum Hout. 
 • European Confederation of Woodworking Industries CEI-Bois (2014 – 2015): als Secretaris-Generaal ad interim aangesteld door het bestuur om de organisatie financieel stabiel te krijgen en te komen tot een nieuwe organisatiestructuur om in de toekomst slagvaardiger in de Europese lobby te kunnen opereren.
 • Timber Trade Connection (2015 – heden): via zijn eigen Holding en managementcontract werkzaam in een klein team als handelsagent voor houtproducenten op diverse continenten.

Bert woont in Lunteren, is gehuwd onder huwelijkse voorwaarden en heeft 2 kinderen.

Michel Nijenhuis (1971) is afgestudeerd in 1993 aan de Hogeschool Enschede met HEAO BE.

Zijn werkervaring bestaat uit:

 • Nijhuis Toelevering B.V. (1995-2014); als controller van 1995 – 2003, van 2004 – 2007 was hij financieel directeur en als statutair directeur medeverantwoordelijk voor het beleid van Nijhuis Toelevering en Nijhuis Kunststof Kozijnen. Vanaf 2008 werd hij algemeen directeur van Nijhuis Toelevering.
 • In november 2014 heeft hij samen met compagnon F. Habraken i-Wood B.V. opgestart. Men ontzorgt de timmerindustrie door ‘just in time’ de benodigde grondstoffen (hout) geoptimaliseerd, gevingerlast, gekort, geprofileerd, gecoat en gesorteerd conform klantwens aan te leveren.
 • Actief geweest binnen de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie, voorzitter van de grootste groep verwerkers, de sectie kozijnen en maakte deel uit van het hoofdbestuur.
 • Verder is hij betrokken bij het bestuurlijk overleg met Bouwend Nederland. De VVVF (verfindustrie) en de VVNH (Houtimporteurs).
 • Recentelijk is de nieuwe ‘sectie toelevering’ opgericht binnen de NBvT waar Michel voorzitter van is en in die hoedanigheid ook weer deel uitmaakt van het hoofdbestuur van de NBvT.

Michel woont in Holten, is gehuwd in gemeenschap van goederen en heeft 2 kinderen.

Onderneming

i-Wood Laminations B.V. gaat zich bezighouden met het lamineren van houten kozijndelen onder een hoek van circa 45 graden. Hierdoor kunnen kozijnen tegen een meer aantrekkelijke prijs worden geleverd. Men maakt gebruik van weerbestendig hout waar dat noodzakelijk is en minder weerbestendig Europees hout (goedkoper hout) op andere plaatsen. Op het product is octrooi aangevraagd. I-Wood Laminations is 50% eigendom van Kattenbroek Holding B.V., en M.H. Nijenhuis Beheer B.V. i-Wood B.V. is voor 75% eigendom van een andere aandeelhouder en blijft buiten deze financieringsaanvraag.

Missie
Gespecialiseerde beschikbare kennis inzetten bij het ontwikkelen en produceren van milieuvriendelijke en slim samengestelde hybride houten producten. Deze bieden de timmerindustrie de mogelijkheid invulling te geven aan de veranderende wensen van de eindgebruikers.

Ondernemingsdoelen
Een rendabel bedrijf neer te zetten dat met innovatie in staat is passende oplossingen te bieden aan de timmerindustrie (indirect eindgebruikers van het kozijn) op het gebied van milieu en techniek.

De Markt
In Nederland worden veel kozijnen gemaakt van hout. Het marktaandeel van houten kozijnen in de nieuwbouw is ongeveer 70% en bij renovatie circa 20%. De houten kozijnenindustrie concurreert met kunststof en aluminium kozijnen. Hierbij is het van belang dat de timmerindustrie de beschikking heeft over houtsoorten, die toegepast in een kozijn, een lage onderhoudsfrequentie hebben en bij aanschaf een marktconforme prijs.

De vraag naar kwalitatief hoogwaardig hout neemt sterk toe. Dit heeft te maken met het bouwvolume van nieuwbouwwoningen van 46.950 woningen in 2015 tot circa 58.850 woningen in 2018. Ook de renovatiewerkzaamheden nemen toe, waardoor er meer vraag komt naar hout voor kozijnen. De nieuwbouw en de renovatiemarkt samen laten de vraag naar hoogwaardig hout voor kozijnen stijgen van ongeveer 62.500 m3 in 2015 tot circa 73.000 m3 in 2018. 

De mondiale houtoogst en houtvraag
Op mondiaal niveau vinden verschuivingen plaats met betrekking tot de beschikbaarheid van hout. In de gematigde klimaatzones, zoals Europa, wordt meer hout geproduceerd dan geoogst terwijl in de tropische klimaatzones de beschikbaarheid van kwalitatief hout afneemt. De twee voornaamste oorzaken zijn de conversie van tropische bossen naar agrarisch landgebruik en het certificeren van bossen volgens regels van duurzaam bosbeheer. Hierdoor kan er minder hout geoogst worden uit bossen die zijn gecertificeerd volgens de regels van duurzaam bosbeheer. Aan de andere kant neemt de mondiale vraag naar kwalitatief hout toe. Opkomende economieën zoals China en India zorgen voor een toenemende druk op de beschikbaarheid van kwalitatief hout dat ook in Nederland ingezet kan worden voor de productie van kozijnen.

De gevolgen van de toenemende vraag en afname van beschikbaarheid resulteert in stijgende prijzen voor kwalitatief goed hout dat geschikt is voor Nederlandse kozijnen. Het is duidelijk dat de beschikbaarheid van kwalitatief kozijnhout gestaag afneemt terwijl de vraag de aankomende jaren sterk toe zal nemen.

Het Product
De oplossing: diagonaal lamineren
Het buitenste deel van het kozijn staat bloot aan weersinvloeden, terwijl het binnenste deel altijd droog blijft. Door hout slim te verlijmen kan op de plaatsten waar het nodig is sterk  weersbestendig hout gebruikt worden. Aan de binnenzijde is dat niet nodig en daar kan minder weersbestendig hout ingezet worden. Door diagonaal te verlijmen onder een hoek van 45 graden valt het kozijnprofiel zeer nauwkeurig in het weersbestendige stuk hout terwijl het overige hout allemaal in het deel zit dat niet aan weersinvloeden onderhevig is.

De verwerking bij de timmerfabriek verandert niet, omdat er geen extra handelingen nodig zijn om het hout te verwerken. De kozijnen kunnen uit standaardlengtes gekort worden. Eventueel kan deze manier van lamineren worden geoptimaliseerd door isolatiemateriaal in het profiel te verlijmen. Door deze manier van lamineren kan 50% van het profiel bestaan uit weersbestendig hout en 50% uit minder weersbestendig hout, zonder dat er risico wordt gelopen tijdens de verwerking of er speciale handelingen moeten worden verricht binnen de timmerfabriek.

Een bijkomend voordeel van diagonaal verlijmd kozijnhout is dat het meeste lokaal hout is dat niet onderhevig is aan valutakoersen, speculatie, vrachttarieven etc. Hierdoor zijn er veel minder prijsfluctuaties ten opzichte van het tropisch hardhout. 

Voor het schuin verlijmen is een screening gedaan om te kijken of er octrooi aangevraagd kon worden. Inmiddels is er een octrooiaanvraag ingediend (recht nummer 2016186).

Structuur

organigram

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Lamineerpers incl. aanpassingen   € 100.000,-
Zaagstraat incl. aansluiting stofafzuiging € 100.000,-
Lijmdosering € 30.000,-
Rollerbanen en stapelaars € 60.000,-
4-zijdige schaafbank € 40.000,-
Onvoorzien en kleine investeringen € 20.000,-
Werkkapitaal   € 125.000,-
Totaal  €  475.000,-
Achtergestelde lening ondernemers € 50.000,-
Financiering via Collin Crowdfund €  425.000,-

Leenbedrag: € 425.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden

 • De debiteuren zijn i-Wood Laminations B.V., M.H. Nijenhuis Beheer B.V. en G. Kattenbroek Holding B.V.
 • De lening van de heren Nijenhuis en Kattenbroek ter hoogte van € 50.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de betrokken investeerders van Collin Crowdfund. Dit betekent dat er geen aflossing plaatsvindt gedurende de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. De rente wordt wel betaald.
 • Een persoonlijke borgstelling (moreel) van de heer M.H. Nijenhuis voor € 100.000,-. Meneer Nijenhuis is overigens voor zijn inkomen niet afhankelijk van i-Wood Laminations, omdat hij vanuit i-Wood reeds management fee ontvangt.
 • Een persoonlijke borgstelling (materieel) van de heer G. Kattenbroek voor € 100.000,-. Meneer Kattenbroek heeft een ruime overwaarde op zijn onroerend goed. Daarnaast ontvangt hij huurinkomsten in privé.
 • De zaagstraat, schaafbank, lamineerpers en toebehoren worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van M.H. Nijenhuis Beheer B.V. en G. Kattenbroek Holding B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30% of lager is.
 • Er mogen geen leningen verstrekt worden aan gelieerde vennootschappen (i-Wood B.V.).

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score geeft een Verhoogd risico voor i-Wood Laminations B.V. omdat het een start-up betreft. Voor M.H. Nijenhuis Beheer B.V. geeft de Dun & Bradstreet score een Laag risico weer.

G. Kattenbroek Beheer B.V. heeft een Verhoogd risico, omdat deze pas eind 2014 is opgericht. Echter, gezien de resultaten over 2015 zal deze B.V. bij de volgende update einde 2016 naar verwachting een Laag risico hebben.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Deze wordt berekend aan de hand van de geconsolideerde balans van i-Wood Laminations B.V., M.H. Nijenhuis Beheer B.V. en G. Kattenbroek Holding B.V. en de vennootschappelijke cashflow/rentabiliteit van i-Wood Laminations B.V.

Rentabiliteit
Na uitbetaling van de financiering kunnen de machines worden besteld en uitgeleverd. De startdatum van de productie is 1 oktober 2016. In het jaar 2016 wordt derhalve 1 kwartaal omzet gedraaid. De omzet over het eerste kwartaal (= 4e kwartaal 2016) zal, met een voorzichtige prognose, € 260.000,-, gaan bedragen. Na kosten en afschrijving resteert een nettowinst van € 8.000,- met een cashflow van € 26.000,-. Uitgaande van een aflossing van 1 kwartaal van € 21.000,- resteert er een vrije cashflow van € 5.000,-. 2017 wordt het eerste hele productiejaar met een verwachte omzet van € 2.121.000,- en een nettowinst van € 64.000,-. De scores variëren van Ruim voldoende in 2016 tot Excellent in 2018. Omdat het een startend bedrijf betreft, hanteren we voor nu de score Ruim voldoende.

Daarnaast is het goed om te vermelden dat de ondernemers beiden niet volledig afhankelijk zijn van het inkomen uit i-Wood Laminations B.V. In M.H. Nijenhuis Beheer B.V. wordt een inkomstenstroom gegenereerd vanuit zijn andere werkmaatschappij i-Wood B.V. en de heer Kattenbroek heeft in privé inkomsten uit de verhuur van onroerend goed.

Solvabiliteit
Door de achtergestelde lening van de ondernemers starten we met een solvabiliteit op de geconsolideerde balans van bijna 15% (€ 81.000,- bij een balanstotaal van € 547.000,- ). In 2017 groeit deze naar ruim 26% op een vergelijkbaar balanstotaal. Voorzichtigheidshalve wordt de aanvangsscore Matig gehanteerd.

Liquiditeit
De machines hebben een middellange afschrijvingstermijn en worden middellang gefinancierd. Daarnaast wordt er een gedeelte werkkapitaal verstrekt, waardoor er op basis van de geconsolideerde balans een kwalificatie Excellent uitkomt. De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) is eind 2017 (het eerste maatgevende jaar) 1,4 (Goed) en wordt daarna alleen maar beter. We houden de liquiditeitsscore Goed van het 1e volledige jaar aan.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Goed
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Investeerders vanaf € 2.500,- worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst, waarin men het concept laat zien, een rondleiding organiseert door het bedrijf en afsluit met een hapje en een drankje.

De uitnodiging zal digitaal worden verzonden via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-11510 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-08-2016 om 12:21
investeerder-20116 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-08-2016 om 12:19
investeerder-15604 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-08-2016 om 11:38
investeerder-17047 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-08-2016 om 10:58
investeerder-19656 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-08-2016 om 10:45

Reacties

Investeerder – 9837
18-07-2016 10:48
Ik vind de informatie met betrekking tot deze pitch eigenlijk onvoldoende. Het betreft zover ik het kan beoordelen een volstrekt nieuwe activiteit. Het zou goed zijn om te vermelden waar die omzet in het 4e kwartaal b.v. vandaan komt. Hebben we daar al getekende opdrachten voor of moet deze omzet nog geacquireerd worden. Daarnaast vermoed ik dat bij een omzet van € 2,1 mln in 2017 een werkkapitaal financiering van € 125.000 volstrekt onvoldoende is. Wordt daar nog een bankfinanciering voor binnengehaald? Kortom ik vind de informatie te summier om daar thans een investeringsbeslissing over te nemen!

Investeerder – 17123
18-07-2016 11:20
Voor de omzet in het 4e kwartaal hebben wij geen harde getekende orders staan. Wij hebben een aantal grote timmerfabrikanten benaderd die wij, na het tekenen van een geheimhoudingsverklaring, op de hoogte hebben gebracht van ons product. Zij hebben allen zeer enthousiast toegezegd een aantal projecten met ons in het 4e kwartaal te realiseren. Deze timmerfabrikanten zijn van een dermate omvang dat zij ieder voor zich invulling kunnen geven aan onze geprognotiseerde omzet. Op dit moment wordt het eerste pilot project uitgeleverd. Onze klanten kopen gemiddeld 4 weken voor de start van hun productie de grondstoffen in. Aangezien ons product budget neutraal is ten opzichte van hardhout en substantieel goedkoper is dan Accoya is verwachten wij snel projecten te kunnen realiseren. Voor het werkkapitaal in 2017 hebben wij financiële afspraken kunnen maken met onze leveranciers. Onze grondstoffen kopen wij just in time in. De betalingstermijn richting de leveranciers van onze grondstoffen zal langer zijn dan die van onze klanten.

Collin Crowdfund
18-07-2016 11:47
Ter aanvulling op bovenstaand bericht. Investeerder 17123 is de ondernemer en heeft deze reactie geplaatst. Per abuis wordt zijn naam niet juist weergegeven.
Investeerder – 6961
20-07-2016 8:07
Mooi plan, maar ik kan helaas niet meedoen aan een puur op prognoses gebaseerd voorstel zonder harde zekerheden en slechts een rente van 7,5%. Sorry. Toch veel succes toegewenst!

Investeerder – 17228
20-07-2016 9:29
Geachte, Dank voor uw reactie. Een kleine toelichting is wel op zijn plaats. Wij opereren momenteel in een commercieel productiebedrijf dat veel hout levert aan timmerfabrieken. De contacten met de industrie zijn er volop en we hebben toezeggingen voor projecten voor het gelamineerde hout. Voor ons is het nu balanceren tussen het moment van daadwerkelijk in productie gaan en het in staat zijn te leveren aan projecten. Op het moment dat we exact weten wanneer we in productie gaan kunnen we relatief eenvoudig de toezeggingen omzetten in harde orders. Dit vergt enig balanceerwerk om niet met teleurgestelde klanten te zitten op het moment dat er niet geleverd kan worden. Met vriendelijke groet, B. Kattenbroek
Investeerder – 6961
20-07-2016 10:01
Dank u wel voor uw reactie en openheid. Dat waardeer ik. Ik kan me goed voorstellen dat u met uw onderneming op een scharnierpunt terecht bent gekomen en met deze financiering de omslag wilt maken. Daar zou ik graag bij willen helpen, alleen had ik dan wel graag gezien dat een of meerdere orders (met ingebouwde opschortende voorwaarde bijvoorbeeld) al geplaatst was. Het is voor mij als individuele investeerder niet te beoordelen in hoeverre contacten met informele toezeggingen inderdaad gaan leiden tot harde orders, dat maakt het lastig. In dit tempo gaat het u zeker lukken om de financiering rond te krijgen en dat wens ik u ook van harte toe, alleen voor mij valt deze investeringspropositie net iets buiten het risicoprofiel waar ik graag in beleg en in combinatie met een rente van 7,5% is het voor mij niet interessant genoeg. Al het beste en veel ondernemerschap toegewenst!
Investeerder – 20029
08-08-2016 9:38
Ik wil even reageren op het feit dat er nog geen orders liggen voor het 4e.kwartaal. Zo gaat dat in de bouw. Het moment van bestellen en afnemen is heel kort, zo werkt het altijd met die projecten.
Investeerder – 5686
29-07-2016 8:28
Ik ben maar een leek, maar voordat ik investeer vraag ik mij af wat er nu anders is aan hout wat destijds in 1998 een bouwbesluit was. In het appartement wat ik thans bewoon zijn kozijnen geplaatst welke gevingerlast en gelamineerd zijn. Nu zitten we met een groot probleem. Houtrot en hoge kosten om de aangetaste delen te vervangen. Hoor graag wat nu de vernieuwing is t.o.v. het toegepaste hout van destijds.

Investeerder – 17123
29-07-2016 9:17
Een goede vraag. Er is in het verleden wel meer geëxperimenteerd met het lamineren van houten kozijnen. Cruciaal hierbij is dat de lijmnaad niet aan de buitenzijde van het glas komt te zitten en dat de juiste lijm wordt toegepast. Gebeurt dit niet dan kunnen er problemen optreden als waar u nu last van heeft. Traditioneel worden er rechte lamellen (meestal 3) recht op elkaar verlijmd. Hierdoor komt de buitenste lijmnaad aan de buitenzijde van het glas te liggen, wat niet geweest is. Daarnaast moeten in een dergelijke situatie de twee buitenste lamellen worden opgebouwd uit duurzaam hout, bij u waarschijnlijk meranti, en kan alleen de binnenste lamel van een goedkopere minder duurzame houtsoort worden gemaakt. Per saldo levert dit geen grote kostenbesparing op ten opzichte van een volhouten kozijn. Met ons concept verlijmen wij 2 lamellen die onder een hoek van 45 graden zijn gezaagd. Hierdoor zit er aan de buitenzijde van het glas nooit een lijmnaad en is het aandeel duurzaam hout < 50%. Wij gebruiken voor het duurzame hout Accoya wat maar liefst 50 jaar houtrot vrij is zonder verf en waarbij een geverfd kozijn van Accoya slechts 1 keer per 10 tot 15 jaar geschilderd dient te worden. Daarnaast gebruiken wij voor het lamineren een PU lijm die met de nieuwste technologie is ontwikkeld en hierdoor duurzamer is dan alle gangbare lijmsoorten die voor het lamineren worden gebruikt. Hiermee hebben wij een methode ontwikkelt die alle technische bezwaren met betrekking tot het traditioneel lamineren kan ondervangen. Daarnaast is een Accoya kozijn uit volhout is significant duurder dan een kozijn uit volhout hardhout wat normaal wordt toegepast in de bouw. Door gebruik te maken van onze slimme manier van lamineren zijn wij in staat om de goede eigenschappen van het Accoya kozijn te behouden, maar kunnen wij het geheel concurrerend aanbieden ten opzichte van een traditioneel hardhouten kozijn.
H. Apon
03-08-2016 7:49
Oproep aan mede-investeerders: laten we deze heren aan hun laatste 50k helpen: dan kunnen ze van start! Ik leg alvast 500 extra in.

Investeerder – 17057
05-08-2016 10:45
Ik heb mijn bijdrage van 2.5 K gedaan. Ik zeg gas erop!
Investeerder – 20029
08-08-2016 9:39
Ik ben er hard over aan het denken. Ik investeer sinds kort via zulke platforms en ben nog even terughoudend om te investeren.

Ondernemer
Bert Kattenbroek
Michel Nijenhuis

Crowdfund Coach


Ies Bos