Informatiepagina verklaring herkomst middelen

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen met betrekking tot het aanleveren van een verklaring herkomst middelen.

Wat is een verklaring herkomst middelen?

Een verklaring herkomst middelen is een formulier waarop u aangeeft wat de (particuliere of zakelijke) oorspronkelijke herkomst is van het geldbedrag dat u in een specifieke investeringskans wenst te investeren. U dient de door u aangegeven herkomst te onderbouwen met de op het formulier gevraagde aanvullende documentatie.

Waarom dient u een verklaring herkomst middelen aan te leveren?

Sinds 2021 is er voor notarissen in relatie tot crowdfunding sprake van verscherpt toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op grond van deze Wwft is bij investeringen vanaf € 10.000,- óf bij een portefeuillewaarde vanaf € 100.000,- de notaris verplicht een onderzoek uit te voeren naar de herkomst van de ingebrachte gelden. Wanneer hier een specifieke aanleiding voor is kan de notaris in uitzonderlijke gevallen besluiten om ook investeringen onder de € 10.000,- grens te onderzoeken. Dit gebeurt door Collin middels het namens een van onze huisnotarissen opvragen van een verklaring herkomst middelen.

Hoe lang is een verklaring herkomst middelen geldig?

Een door een huisnotaris van Collin geaccordeerde verklaring herkomst middelen is minimaal één jaar geldig. Hierdoor hoeft u gedurende dit jaar niet bij elke volgende investering een verklaring herkomst middelen aan te leveren. Het kan zijn dat de notaris bij een specifieke investering besluit tussentijds een verklaring herkomst middelen op te vragen. Zodra de geldigheidsduur van de verklaring is verstreken is de notaris opnieuw conform bovengenoemde Wwft richtlijnen verplicht een onderzoek herkomst middelen uit te voeren.

Op welke wijze kan u een verklaring herkomst middelen aanleveren?

Collin vraagt altijd, namens een van onze huisnotarissen, de verklaring herkomst middelen bij u op en deelt vervolgens bij ontvangst de informatie ter beoordeling met de desbetreffende notaris. Deze gegevens worden vanaf heden opgevraagd via het emailadres compliance@collincrowdfund.nl.

Wat gebeurt er als u geen verklaring herkomst middelen aanlevert?

Wanneer u de verklaring herkomst middelen met onderbouwende documentatie niet tijdig aanlevert, mogen wij uw investering niet verwerken. Dit heeft als gevolg dat Collin genoodzaakt is uw investering te annuleren en vervolgens de investeringskans weer openstelt voor andere investeerders.

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?

Collin vraagt altijd, namens een van onze huisnotarissen, de verklaring herkomst middelen bij u op en deelt vervolgens bij ontvangst de informatie ter beoordeling met de notaris. De notaris zal conform zijn wettelijke verplichting uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Uw gegevens worden door de notaris enkel gedeeld met derde partijen als dit strikt noodzakelijk is om de werkzaamheden uit te kunnen voeren of als dit wettelijk verplicht is. Uw persoonsgegevens worden door de notaris nooit langer bewaard dan voor het verzamelde doel noodzakelijk is. De notarissen hanteren hiervoor de wettelijke bewaartermijnen uit de bepalingen in de Wet op het notarisambt en de archiefwet.

Vragen?

Heeft u vragen in het kader van bovenstaande informatie. Dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 085 401 6546 of het emailadres compliance@collincrowdfund.nl

Vragen?

Informatie pagina verklaring herkomst middelen, Ferdy van der Plas Manager Financieringen

Heeft u nog andere vragen betreft het aanleveren van een verklaring herkomst middelen? Neem dan contact op via  085 401 6546 of het emailadres compliance@collincrowdfund.nl