29851

Jarili

€ 825.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 459
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 5-04-2018 in 1 uur volgeschreven door 459 investeerders

Samenvatting

Deze leningaanvraag is voor 1 april in prépublicatie gegaan en valt daarom onder de oude algemene voorwaarden van voor 1 april 2018.

Jarili B.V. is eigenaar van een groot modern bedrijfspand in Oude-Tonge (Zuid-Holland), dat verhuurd en gebruikt wordt door Partyservice Nederland, het bedrijf van DGA Johan van der Linde. Met de handelsnaam Partyservice Nederland als paraplu wordt de kern van de bedrijven gevormd door catering in de breedste zin van het woord. Om de cateringactiviteiten te stimuleren organiseren de diverse bedrijven feesten, bijeenkomsten, boottochten en vullen zij horecaexploitaties in.

De aandelen van Jarili B.V. zijn voor 100% van Johan van der Linde en valt hiermee juridisch buiten de groep bedrijven van Partyservice Nederland. Deze valt onder Van der Linde Beheer B.V., waarvan Johan van der Linde ook 100% aandeelhouder is. Nu Van der Linde Beheer B.V. gaat investeren in een groot partyschip, gaat men een beroep doen op een deel van de ruime overwaarde dat op het bedrijfspand in Jarili B.V. zit voor de financiering van die investering.

Johan van der Linde is al ruim 30 jaar ondernemer. Met zijn investeringen heeft hij als doel om tot een nog breder aanbod te komen en daardoor een betere benutting van de centrale faciliteiten te verkrijgen. Door de jaren heen heeft hij zich ontwikkeld van meewerkend voorman tot algemeen directeur, die voor elke bedrijfsactiviteit kan leunen op een sleutelfunctionaris. 

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 825.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing van € 4.166,67 en een slottermijn van € 575.000,-. De rente bedraagt 6,5% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Jarili B.V. als Minimaal risico. De Collin Credit Score komt uit op Goed. De debiteur is Jarili B.V. Er wordt een derde hypothecaire inschrijving van € 825.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Tramweg 5a te Oude Tonge gevestigd met een voorbelasting van € 300.000,- bij de Rabobank en een getaxeerde waarde van € 1.700.000,-. Ondernemer J. van der Linde verstrekt een persoonlijke borgstelling met momenteel materiële waarde van € 100.000,-.

Video Pitch

Leendoel

De financiering zal voor het grootste deel worden doorgeleend middels een achtergestelde lening aan Johan van der Linde Beheer B.V. voor de aankoop van partyschip Marlina. Daarnaast is een klein deel van de financiering bedoeld voor een aantal kleinere investeringen. 

Ondernemer

Johan van der Linde (53) is op zijn 18e begonnen met een snackbar in Oude-Tonge. Vanaf begin deze eeuw is hij zich gaan specialiseren in catering en op een gegeven moment is hij de snackbar gaan verhuren. Met de catering groeide hij snel uit tot een serieuze speler, waarbij de nadruk steeds meer werd gelegd op de totale organisatie van een evenement. 
Zodoende heeft Van der Linde in 2004 MS De Ameland gekocht. Door deze (varende) locatie kon men makkelijker eigen evenementen organiseren. In 2008 is het bedrijf getroffen door een brand die het hele bedrijfspand met inhoud heeft verwoest. De oorzaak was kortsluiting bij een huurder. Na een lang verzekeringstraject kon het huidige pand pas begin 2011 worden betrokken. Het bedrijf moest na de brand vanaf een zolderverdieping opnieuw worden opgebouwd. Johan heeft toen zijn daadkracht in optima forma getoond. In 2013 is De Berenboot (wereldberoemd in Rotterdam) overgenomen. In 2016 zijn de activiteiten van het gefailleerde PEC Catering overgenomen. 

Johan komt amicaal over en kan mensen enthousiasmeren. Hij weet heel goed wat hij wil en durft te investeren en te groeien. Inmiddels heeft zijn bedrijf 107 mensen in loondienst naast vele oproepkrachten. Hij omringt zich met aantal vertrouwelingen om hem heen die hem begeleiden en adviseren en waardoor hij ook tijd kan vrij maken voor zijn grote passie: het in een wintersport oord geven van skilessen aan gehandicapte kinderen. 

Johan is getrouwd en heeft een zoon en dochter. Zowel zijn echtgenote als zijn zoon zijn werkzaam in het bedrijf.

Onderneming

Jarili B.V. is eigenaar van het bedrijfspand dat verhuurd wordt aan Van der Linde Beheer B.V. c.s. Het bedrijf heeft zich ontwikkeld tot een cateringbedrijf dat een breed palet aan activiteiten aanbiedt. Door de jaren heen zijn er partyschepen gekocht en is PEC Catering uit Rotterdam overgenomen.

Naast de centrale handelsnaam Partyservice Nederland (www.partyservice.nl) zijn er meer handelsnamen, zoals:

De aankoop van MS Marlina maakt het aanbod nog breder. Met de Marlina worden al jarenlang vaartochten met brunch of diner georganiseerd, waarop mensen individueel kunnen inschrijven. De Marlina is met 85 meter lengte en een capaciteit van 500 gasten een van de grotere partyschepen in Nederland en daardoor uitermate geschikt voor grote evenementen.

Financiële positie Van der Linde Beheer BV c.s.
Het concern heeft in 2017 een omzet van ruim € 2,5 miljoen gerealiseerd en deze groeit in 2018 naar verwachting met € 1,5 miljoen door de aankoop van de MS Marlina. Het bedrijf heeft een goede cashflow gerealiseerd en had eind 2016 een solvabiliteit van 37%. De ING Bank verstrekt nu een financiering van € 2 miljoen tegen scherpe condities voor de aankoop van het schip. De Dun & Bradstreet score voor Van der Linde Beheer B.V. is Laag risico.

Onroerend Goed
Het bedrijfsgebouw aan de Tramweg 5a te Oude Tonge is op eigen grond gebouwd in 2010 en heeft een inhoud van 8.500 m3, een netto vloeroppervlak op de begane grond van 1.200 m2 en op de verdieping 380 m2. Het pand is in goede staat van onderhoud en wordt door de ligging, indeling en mogelijkheden tot verhuur door de taxateur als courant betiteld. Het pand is luxueus afgewerkt en ingericht met goede ontvangstmogelijkheden en kantoorruimtes. Daarnaast is er een groot magazijn c.q. opslagruimte, die goed bereikbaar is met vijf overheaddeuren. Het terrein is bijna volledig verhard. Het pand is juli 2016 getaxeerd door een beëdigd taxateur op een onderhandse verkoopwaarde van € 1.700.000,-. Na financiering is de LTV (Loan to Value) derhalve 66%.

Structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Doorlenen aan Van der Linde Beheer B.V. ter aankoop partyschip € 725.000,-
Kleine investeringen en kosten € 100.000,-
Totaal € 825.000,-

Leenbedrag: € 825.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing van € 4.166,67 en een slottermijn van € 575.000,-.

Naast de lening via Collin Crowdfund heeft de Rabobank aan Jarili B.V. hypothecaire leningen verstrekt met een restant hoofdsom van € 220.000,- met een jaarlijkse aflossing van € 12.792,- en een rekeningcourant krediet van € 75.000,- zonder periodieke inperkingen.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Jarili B.V.
  • De ondernemer J. Van der Linde geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 825.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Tramweg 5a te Oude Tonge verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het pand is voorbelast met twee hypothecaire inschrijvingen door de Rabobank voor in totaal € 300.000,- en de openstaande schuld is op dit moment maximaal € 295.000,-. Het onroerend goed kent op basis van een taxatierapport een onderhandse verkoopwaarde van € 1.700.000,-.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Jarili B.V. als Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de definitieve jaarcijfers over 2016, de voorlopige accountantscijfers over 2017 en de prognose voor 2018 van Jarili B.V. De overall Collin Credit Score is Goed.

Rentabiliteit
Zoals aangegeven is Jarili B.V. de vennootschap waarin het onroerend goed van de onderneming is ondergebracht en waar op kleine schaal horeca gerelateerde groothandelsactiviteiten in zijn ondergebracht. De verhuursom van het pand was historisch laag, aangezien het werd verhuurd aan het eigen bedrijf. De omzet en winst van Jarili B.V. was beperkt. De omzet over 2017 bedroeg € 197.000,- met een cashflow van € 40.000,- en aflossingen van € 13.000,-, hetgeen een ruim toereikende cashflow was. Door de nieuwe lening via Collin Crowdfund wordt de huursom meer naar marktconforme waarden gezet en gebaseerd op 8,5% van de taxatiewaarde van het pand. Hierdoor verbetert de cashflow binnen de B.V. aanzienlijk waarmee de extra rente en aflossing kan worden betaald. De omzet 2018 voor wordt verwacht op € 287.000,- met een cashflow van € 78.000,-, ruim toereikend voor de aflossingen van € 62.000,-. Zoals blijkt uit de hierboven bij ‘Onderneming’ al beschreven financiële positie van Van der Linde Beheer B.V. c.s., kan de verhoogde huursom prima worden betaald uit de huidige en te verwachten cijfers van Van der Linde Beheer B.V. c.s. De Rentabiliteit kwalificeren we als Goed.

Solvabiliteit
De zichtbare solvabiliteit op de balans ultimo 2017 is 68% op balans van € 898.000,-. Het pand staat voor € 581.000,- op de balans. Hier zit dus € 1.119.000,- stille reserve in. Indien we dit verwerken en de balansverlenging door de financiering meenemen wordt de solvabiliteit na financieren 66%. In beide gevallen betekent dit een score Excellent. De Solvabiliteit kwalificeren we dan ook als Excellent.

Liquiditeit
De current ratio per ultimo 2017 scoort Excellent met waardes van boven de 3,0, hetgeen enigszins een vertekenend beeld is. De vlottende activa bestaan namelijk grotendeels uit de vordering door de verlening aan Van der Linde Beheer B.V., terwijl de vlottende passiva voornamelijk bestaat uit de aflossingsverplichting voor het komende jaar. Indien we de voor dit type bedrijf veel geschiktere liquiditeitsratio Debt Service Coverage Ratio (DSCR) meewegen in de beoordeling, komen we tot een genuanceerder beeld. Deze ratio wordt berekend door de betalingscapaciteit te delen door de rente en aflossingsverplichtingen. De betalingscapaciteit moet minimaal gelijk aan of groter dan 1,0 zijn. Per ultimo 2018 komt deze naar verwachting uit op ruim 1,1. De liquiditeit kwalificeren we als Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Excellent
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-4772 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
05-04-2018 om 10:32
investeerder-44218 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-04-2018 om 10:31
investeerder-24693 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-04-2018 om 10:30
investeerder-41400 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
05-04-2018 om 10:30
investeerder-53115 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-04-2018 om 10:30

Ondernemer

Johan van der Linde

Crowdfund Coach


Marc Kogels