40392

Jeroen van den Adel Holding B.V.

€ 715.000  |  6,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 473
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 13-07-2021 in 1 uur volgeschreven door 473 investeerders

Samenvatting

Jeroen van den Adel is een ervaren projectontwikkelaar die wij kennen van eerdere projecten die hij bij Collin Crowdfund gefund heeft. Dit betreffen de projecten;

In 2015 Energiefabriek Deventer ter hoogte van € 250.000,-, welke reeds is afgelost. Zo is ook de lening gefund in 2018 van Zandhuis en Zwart ter hoogte van € 455.000,- volledig afgelost. De afgesloten lening in 2019 inzake Energiefabriek Deventer ter hoogte van € 580.000,- zal naar verwachting de eerste aflossingen in 2021 plaatsvinden en is de verwachting dat deze in 2022 volledig afgelost zal zijn.

Deze aanvraag betreft de financiering van een tweetal projecten;
– Project 1 wordt uitgevoerd in AdVicus Heech B.V. en betreft de aankoop van een kerk in Heeg die getransformeerd zal worden naar acht appartementen. 
– Project 2 wordt uitgevoerd in AW Deventer B.V. en betreft de realisatie van een woning op reeds in bezit zijnde grond. 

AdVicus staat voor duurzame transformatie van karakteristieke gebouwen. AdVicus heeft tot op heden vooral individuele scholen en fabrieken getransformeerd. De ambitie is ook grotere complexen aan te kunnen en andersoortige objecten zoals een kerk toe te voegen aan het portfolio. De onderneming staat voor een duurzame transformatie. Bij bestaande gebouwen zijn er geen eisen aan duurzaamheid (energie), AdVicus hanteert zo mogelijk dezelfde eisen als bij nieuwbouw woningen of bedrijfsruimten.

Invloed Corona
Als gevolg van corona heeft de verkoop van de cultuur gebonden bedrijfsunits in het project ‘’Energiefabriek Deventer” vorig jaar stilgelegen. Er werd niet geïnvesteerd in de cultuur sector. Het komt dit jaar weer goed op gang, aanvankelijk met de verhuur van bedrijfsunits en nu ook met de verkoop. Anders dan de hiervoor beschreven situatie is er geen effect op de totale onderneming geweest.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 775.000,-. Hiervan is € 475.000,- voor de aankoop van de kerk, project 1. De realisatie van de woning te Deventer bedraagt € 300.000,-, project 2. De grond waarop gebouwd wordt is al in bezit. De grond kent een boekwaarde van € 60.000,- en kan beschouwd worden als eigen inbreng. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 715.000,-. De looptijd is 36 maanden. De financiering is aflossingsvrij, waarbij er na verkoop van de woning in Deventer  minimaal € 240.000,- wordt afgelost. Het restant van de financiering wordt naar rato afgelost naarmate de ‘grondposities’ van de te realiseren appartementen in de kerk in Heeg worden verkocht. De rente bedraagt 6,0 % per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet-kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn Jeroen van den Adel Holding B.V., AdVicus Heech B.V. en AW Deventer B.V.
 • Er wordt een eerste hypotheek van € 715.000,- gevestigd op kerk met als adres: De Skatting 30, 8621 BW te Heeg. Op basis van referentieobjecten in de directe omgeving (vergelijkbare transformatieobjecten, vloeroppervlaktes en afwerkingsniveau) wordt een minimale verkoopopbrengst van € 700.000,- voor de grondposities van de acht appartementen verwacht. Omdat de transformatie nog gerealiseerd moet worden is ten behoeve van deze aanvraag een waarde van € 475.000,- gehanteerd.
 • Er wordt een eerste hypotheek van € 715.000,- gevestigd op de te realiseren woning aan de Veenweg 77, 7416 BB te Deventer. Op basis van een vergelijk met referentiepanden (vloeroppervlakte en afwerkingsniveau) in de directe omgeving wordt een minimale opbrengstwaarde van € 390.000,- verwacht. Omdat een en ander nog gerealiseerd moet worden, wordt ten behoeve van deze aanvraag een waarde van € 300.000,- gehanteerd, zijnde de stichtingskosten.
 • De heer J.F. van den Adel geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Er wordt een depot aangehouden ter hoogte van € 237.500,-, zijnde 50% van de koopsom plus kosten koper van de kerk. Zodra de nodige vergunningen aanwezig zijn, wordt het depotbedrag uitgeboekt. AdVicus heeft overigens al verklaard gekregen dat de transformatie naar acht appartementen passend is in het gemeentelijk beleid en de gemeente middels een ‘kruimelgevallen’ regeling medewerking wil verlenen.
 • Men heeft de mogelijkheid om na verkoop van de te realiseren woning te Deventer minimaal € 240.000,- af te lossen en het restant naar rato van de opbrengstwaarde van de in de kerk te realiseren en te verkopen appartementen. In afwijking van de Algemene Voorwaarden zal de aflossing zonder vergoedingsrente plaatsvinden.
 • Men heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Video Pitch

Leendoel

De lening zal worden aangewend voor de aankoop van kerk te Heeg en de transformatie daarvan naar acht appartementen. Ook zal de lening worden aangewend voor de afbouw van een woning te Deventer.

Ondernemer

Ir ing Jeroen van den Adel (1972) is opgeleid als civieltechnisch ingenieur aan de HTS-Dordrecht vervolgens aan de Universiteit Twente als technisch bedrijfskundige Civiele Technologie & Management. Zijn carrière is hij gestart in de vastgoedtak bij diverse gemeentebureaus. Daarna is hij in 2002 als interimmanager verder gegaan wat is uitgegroeid tot een projectontwikkelaar. Jeroen is een intelligente professional die projecten ontwikkelt om trots op te kunnen zijn. Niet het type snelle jongen maar altijd op zoek naar uitgebalanceerde kansen. Jeroen is getrouwd en heeft vier kinderen. Hij woont met zijn gezin in Deventer.

Jeroen heeft een aantal aansprekende projecten kunnen realiseren. Hierdoor heeft hij een reputatie opgebouwd en een groot en relevant netwerk verkregen.

Onderneming

AdVicus is een projectontwikkelaar gespecialiseerd in de transformatie van karakteristieke gebouwen. Zij doet dit voor eigen rekening en risico. Daarnaast verricht AdVicus ook adviesdiensten voor derden.

Onderhavige aanvraag betreft de financiering van een tweetal projecten;
– Project 1 wordt uitgevoerd in AdVicus Heech B.V. en betreft de aankoop van een kerk in Heeg die getransformeerd zal worden naar acht appartementen. 
– Project 2 wordt uitgevoerd in AW Deventer B.V. en betreft de realisatie van woning op reeds in bezit zijnde grond. 

AdVicus staat voor duurzame transformatie van karakteristieke gebouwen. AdVicus heeft tot op heden vooral individuele scholen en fabrieken getransformeerd. De ambitie is ook groter complexen aan te kunnen en andersoortige objecten zoals een kerken toe te voegen aan het portfolio. De onderneming staat voor een duurzame transformatie. Bij bestaande gebouwen zijn er geen eisen aan duurzaamheid (energie), AdVicus hanteert zo mogelijk dezelfde eisen als nieuwbouw woningen of bedrijfsruimten.

Structuur


 
De project vennootschappen worden opgericht bij het aangaan van de eerste grote verplichting en opgeheven na afronding van het project. Er zijn op deze wijze al weer diverse B.V.’s opgeheven na afronding van een project.

Statusupdate ten behoeve van investeerders in project Energiefabriek Deventer 
De uitstaande lening bedraagt € 580.000,- en de volledige aflossing is naar verwachting uiterlijk in mei 2023. Als gevolg van corona heeft de verkoop van de cultuur gebonden bedrijfsunits in het project ‘’Energiefabriek Deventer” vorig jaar stilgelegen. Er werd niet geïnvesteerd in de cultuur sector. Het komt dit jaar weer goed op gang, aanvankelijk met de verhuur van bedrijfsunits en nu ook met de verkoop. De eerste aflossingen op het lening “Energiefabriek Deventer” worden nog dit jaar voorzien en de ondernemer verwacht de volledige aflossing van de lening in 2022 te kunnen realiseren. 

Inmiddels heeft de ondernemer tot ultimo 2020 € 1.100.000,- geïnvesteerd in dit project, dit zal per ultimo 2021 zijn opgelopen naar € 1.300.000,-. De commerciële waarde van het project wordt nu op € 1.700.000,- berekend.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop en transformatie Kerk te Heeg € 475.000,-
Realisatie woning Deventer € 300.000,-
Totale investering € 775.000,-
Eigen inbreng, grond Deventer € 60.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 715.000,-

 

Leenbedrag: € 715.000,-
Rente: 6,0%
Looptijd: 36 maanden. Na verkoop van de woning in Deventer wordt er minimaal € 240.000,- afgelost. Het restant van de financiering wordt naar rato afgelost naarmate de ‘grondposities’ van de te realiseren appartementen in de kerk in Heeg worden afgelost.

Er wordt een depot aangehouden ter hoogte van € 237.500,-, zijnde 50% van de koopsom plus kosten koper van de kerk. Zodra de nodige vergunningen aanwezig zijn, wordt het depotbedrag uitgeboekt.

Overige financiers
In Jeroen van den Adel Holding B.V. heeft ING Bank N.V. een aflossingsvrije hypotheek van € 348.000,- verstrekt op het kantoorpand voor eigen gebruik.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Jeroen van den Adel Holding B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor AW Deventer B.V. en AdVicus Heech B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op door de accountant opgestelde geconsolideerde cijfers 2020 en door de ondernemer opgestelde prognoses voor 2021. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Goed.

Afloscapaciteit 
De omzet van de onderneming bestaat vooral uit de verkoop van gerealiseerde projecten (bedrijfsunits en woningen). De omzet in 2020 bedroeg € 965.000,- met een bijhorend netto cashflow overschot van € 86.000,-. De geprognotiseerde omzet voor 2021 bestaat eveneens vooral uit verkopen bedrijfsunits en woningen, de projecten die daar op betrekking hebben zijn al in vergaande mate gerealiseerd. De verwachte omzet bedraagt € 2.070.000,- met een bijhorende netto cashflow overschot van € 106.000,-. Dit netto cashflow overschot geeft een vertekend beeld omdat de aankoop van de kerk ter hoogte van € 475.000,- als voorraad wordt geadministreerd en dus onder de inkoop valt. Wanneer de kerk geactiveerd zou worden zou het netto cashflow overschot € 581.000,- bedragen. Wij kwalificeren de score voor de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De fiscale cijfers geven niet een goed beeld van de verbeteringen die ondernemer inmiddels heeft weten te realiseren op de projecten alsmede aan de waardestijging van de het onroerend goed in algemene zin. Dit omdat is uitgegaan van kostprijs en niet van marktwaarde. Er is daarom een herwaardering toegepast op de Materiele Vaste Activa. De toegepaste herwaardering beoordelen wij als conservatief. Het balanstotaal per ultimo 2020 bedraagt € 1.867.000,- met een solvabiliteit van 29%. Het geprognotiseerde balanstotaal per ultimo 2021 bedraagt inclusief de onderhavige investering en toegepaste herwaardering € 2.781.000,- met een bijbehorende solvabiliteit van 38%. Wij kwalificeren de score voor de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Jeroen van den Adel Holding B.V., AdVicus Heech B.V. en AW Deventer B.V.
 • Er wordt een eerste hypotheek van € 715.000,- gevestigd op kerk met als adres: De Skatting 30, 8621 BW te Heeg. Op basis van referentieobjecten in de directe omgeving (vergelijkbare transformatieobjecten, vloeroppervlaktes en afwerkingsniveau) wordt een minimale verkoopopbrengst van € 700.000,- voor de grondposities van de acht appartementen verwacht. Omdat de transformatie nog gerealiseerd moet worden is ten behoeve van deze aanvraag een waarde van € 475.000,- gehanteerd.
 • Er wordt een eerste hypotheek van € 715.000,- gevestigd op de te realiseren woning aan de Veenweg 77, 7416 BB te Deventer. Op basis van een vergelijk met referentiepanden (vloeroppervlakte en afwerkingsniveau) in de directe omgeving wordt een minimale opbrengstwaarde van € 390.000,- verwacht. Omdat een en ander nog gerealiseerd moet worden, wordt ten behoeve van deze aanvraag een waarde van € 300.000,- gehanteerd, zijnde de stichtingskosten.
 • De heer J.F. van den Adel geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Er wordt een depot aangehouden ter hoogte van € 237.500,-, zijnde 50% van de koopsom plus kosten koper van de kerk. Zodra de nodige vergunningen aanwezig zijn, wordt het depotbedrag uitgeboekt. AdVicus heeft overigens al verklaard gekregen dat de transformatie naar acht appartementen passend is in het gemeentelijk beleid en de gemeente middels een ‘kruimelgevallen’ regeling medewerking wil verlenen.
 • Men heeft de mogelijkheid om na verkoop van de te realiseren woning te Deventer minimaal € 240.000,- af te lossen en het restant naar rato van de opbrengstwaarde van de in de kerk te realiseren en te verkopen appartementen. Een en ander in afwijking van de Algemene Voorwaarden zal de aflossing zonder vergoedingsrente plaatsvinden.
 • Men heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Door zowel de te vestigen eerste hypothecaire inschrijving, de gefaseerde uitboeking en de privé borgstelling kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-67330 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-07-2021 om 11:09
investeerder-227866 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-07-2021 om 11:09
investeerder-11905 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-07-2021 om 11:09
investeerder-17601 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-07-2021 om 11:08
investeerder-67616 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-07-2021 om 11:08

Ondernemer

J. van den Adel

Crowdfund Coach


Ronald Seinen Crowdfund Coach