fbpx
39130

KDV/BSO De Vrijbuiter

€ 340.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 358
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 25-02-2021 in 1 uur volgeschreven door 358 investeerders

Samenvatting

Met deze financiering wordt de overname mogelijk gemaakt van KDV/BSO De Vrijbuiter door een V.O.F. tussen vader en dochter. Dochter Daienna van Eijk (1993) is sinds 2014 in dienst bij De Vrijbuiter.
Vader Gerrit van Eijk (1964) is een ervaren manager en lean & mean-adviseur. Gerrit zal het algemene management op zich nemen, de uitbouw van de onderneming coördineren (realisatie chalet) en zal zich bezig houden met het halen en brengen van kinderen. Door, in tegenstelling tot de huidige situatie, ook op vrijdagen open te gaan en een chalet op het erf te plaatsen om zo capaciteit te kunnen bieden aan 10 extra kinderen, verwacht men de omzet te kunnen verhogen.

Invloed coronavirus
De huidige coronamaatregelen zorgen er voor dat er weliswaar minder kinderen daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de KDV/BSO, maar dat de ouders nog wel gefactureerd kunnen blijven worden. De ouders krijgen deze facturen vervolgens weer vergoed vanuit de overheid. Financieel gezien heeft de huidige lockdown dus geen negatief effect.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 340.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing in 59 maanden en een slottermijn van € 175.000,- in de 60ste maand. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. Op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 11 november 2020 is bij start de Loan To Value (LTV) 136% en ten tijde van de slottermijn is deze 70%. Indien de overwaarde vanuit de twee privéwoningen, blijkend uit onafhankelijke waardebepalingen van 11 december 2020, waarop tweederangs hypothecaire inschrijvingen worden verkregen, meegerekend wordt in de totale waarde, is bij start de Loan To Value (LTV) 75% en ten tijde van de slottermijn is deze 38%. Hierbij is geen rekening gehouden met de plaatsing van het chalet, wat naar verwachting een waardeverhogend effect zal hebben.

Risico
De Dun & Bradstreet-kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • Er wordt een hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 340.000,- ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund verkregen op drie verschillende objecten.
  • Deze is eerste in rang op het woonhuis aan de Hoofdweg 29 te Wagenborgen. Dit onroerend goed kent een marktwaarde van € 250.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 11-11-2020.
  • Deze is tweede in rang op het woonhuis aan de Tijsweer 2 te Scheemda, welke is voorbelast met een eerste inschrijving van € 95.000,- en openstaande schuld van € 93.449,-. Dit onroerend goed kent een marktwaarde van € 175.000,- op basis van een onafhankelijke waardebepaling van 11-12-2020.
  • Ten slotte is deze tweede in rang op het woonhuis aan de Pelmolenlaan 40 te Scheemda, welke is voorbelast met een eerste inschrijving van € 200.000,- en openstaande schuld van € 179.669,-. Aan deze hypothecaire inschrijving is een kapitaalverzekering van € 47.895,- gekoppeld. Dit onroerend goed kent een marktwaarde van € 256.000,- op basis van een onafhankelijke waardebepaling van 11-12-2020.
 • De ondernemers geven een negatieve hypotheekverklaring af op hun privéwoningen. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de voornoemde privéwoningen wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).
 • De debiteur is Vennootschap onder Firma G.W. en D. van Eijk h/o KDV/BSO De Vrijbuiter. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers, buiten de overwaarde in de woningen, nihil.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Vennootschap onder Firma G.W. en D. van Eijk h/o KDV/BSO De Vrijbuiter worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Vennootschap onder Firma G.W. en D. van Eijk h/o KDV/BSO De Vrijbuiter worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren.

Video Pitch

Leendoel

De lening zal worden aangewend ter overname van KDV/BSO de Vrijbuiter, middels activa-overname.

Ondernemer

De overname zal worden gedaan door een V.O.F. tussen vader en dochter. 
Dochter Daienna van Eijk (1993) is sinds 2014 in dienst bij KDV/BSO De Vrijbuiter, hierdoor kent zij de onderneming en de kinderen goed en heeft zij relevante kennis en ervaring opgedaan. Daienna heeft een afgeronde mbo-4 opleiding als pedagogisch medewerker. Daienna zal haar huidige werkzaamheden voortzetten en zal onder begeleiding van haar vader ook het algemeen management en ondernemerschap ontwikkelen. Het opzetten van roosters voor kinderen en werknemers en dit verwerken in de software en dergelijke zijn werkzaamheden die Daienna nu ook uitvoert.
Vader Gerrit van Eijk (1964) is een ervaren manager en lean & mean-adviseur. Gerrit is hbo-geschoold en heeft zich op onderdelen ook universitair geschoold. Gerrit zal het algemene management op zich nemen, de uitbouw van de onderneming coördineren (realisatie chalet) en zal zich bezig houden met het halen en brengen van kinderen. Gerrit start met een hbo-opleiding voor kinderopvang zodat hij ook bevoegd zal zijn “op de groep” te staan en medewerkers te coachen. Als de fundering voor de onderneming goed staat zal Gerrit in de toekomst ook wel weer interim- / adviesopdrachten naast De Vrijbuiter oppakken om de privé-onttrekkingen vanuit zijn kant te beperken.

Onderneming

KDV (Kinderdagverblijf) / BSO (BuitenSchoolse Opvang) De Vrijbuiter is in 2009 opgericht door de huidige eigenaresse, die het inmiddels wenst te verkopen. De onderneming ligt in de directe nabijheid van een nieuwgebouwde basisschool met regionaal werkgebied, wat voor een BSO een uitstekende ligging is.
De onderneming is trots op haar groene karakter waardoor De Vrijbuiter toch een unieke positie inneemt ten opzichte van de concurrentie. Het groene karakter uit zich in veel buiten spelen en daar ravotten. De onderneming is dan ook trots op het kwaliteitskenmerk Groene Kinderopvang. Op haar eigen website geeft De Vrijbuiter aan wat het kwaliteitskenmerk Groene Kinderopvang betekent: “Kinderen kunnen zich in de natuur onbeperkt ontwikkelen. Het kind leert bijvoorbeeld om samen te werken met andere kinderen, ontwikkelt zijn creativiteit en ontdekt de natuur. De kinderen spelen onder andere met duurzame, natuurlijke en daarom vaak vrij beschikbare materialen. Alles wat de natuur biedt kan worden gebruikt tijdens het spel. Hierbij staat respect voor de natuur voorop. Elk seizoen en elk weertype biedt specifieke speelmogelijkheden: bestuderen van alles wat groeit en bloeit in de lente, slootjespringen in de zomer, hutten bouwen en paddenstoelen zoeken in de herfst en een vuurtje maken in de winter. Ook spelen op het ijs of sleeën van een heuvel en schilderen en kliederen met modder in de regen.”

Overname
Doordat Daienne al sinds 2014 in dienst is van De Vrijbuiter, wordt haar de koop gegund middels een activa-/passiva transactie waarbij er geen goodwill wordt gerekend en het pand tegen een marktconforme prijs wordt verkocht. Dochter Daienna en vader Gerrit staan zelf ook vierkant achter de groene formule, hier zal dan ook niet aan getornd worden. Er zijn echter twee zaken welke zij wel willen aanpakken ten opzichte van de huidige gang van zaken: allereerst wil men, in tegenstelling tot nu, ook op vrijdagen open gaan en ten tweede wil men een chalet op het terrein plaatsen (vergunning hiertoe is reeds in bezit), om zo aan de vraag voor extra opvang te kunnen voldoen. Door de plaatsing van dit chalet kan er ruimte geboden worden aan 10 meer kinderen dan in de huidige situatie.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Vastgoed Hoofdweg 29 te Wagenborgen € 270.000,-
Transportmiddelen € 20.000,-
Chalet t.b.v. capaciteitsuitbreiding € 30.000,-
Liquide middelen € 20.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 340.000,-

Leenbedrag: € 340.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing in 59 maanden met een slottermijn van € 175.000,-

Op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 11 november 2020 is bij start de Loan To Value (LTV) 136% en ten tijde van de slottermijn is deze 70%. Indien de overwaarde vanuit de twee privéwoningen, blijkend uit onafhankelijke waardebepalingen van 11 december 2020, waarop tweederangs hypothecaire inschrijvingen worden verkregen, meegerekend wordt in de totale waarde, is bij start de Loan To Value (LTV) 75% en ten tijde van de slottermijn is deze 38%. Hierbij is geen rekening gehouden met de plaatsing van het chalet, wat naar verwachting een waardeverhogend effect zal hebben.

Overige financiers
Collin Crowdfund zal op het moment van verstrekking enig financier zijn.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor KDV/BSO De Vrijbuiter is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers over 2020 van de over te nemen exploitatie, tezamen met de prognoses over 2021 en 2022 na overname. De overall score is Voldoende.

Afloscapaciteit
In 2020 is de omzet € 188.000,- met een netto cashflowoverschot van € 43.000,-. In 2021 verwacht men een omzet van € 238.000,-, mede door de openstelling op vrijdagen en een capaciteitsuitbreiding. Het netto cashflowoverschot zal ultimo 2021 naar verwachting € 10.000,- bedragen. Voor 2022 verwacht men een omzetstijging naar € 278.000,- met een netto cashflow overschot van € 25.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit ten tijde van de openingsbalans zal nihil zijn. In 2021 verwacht men deze licht te kunnen verbeteren naar 3,7% met een geprognosticeerd eigen vermogen aan het einde van 2021 van € 12.000,- op een balanstotaal van € 341.000,-. Ultimo 2022 verwacht men een grotere verbetering naar 15,7% met een eigen vermogen van € 57.000,- op een balanstotaal van € 363.000,-. Wij kwalificeren de Solvabiliteit als Matig.

Zekerheden en voorwaarden

 • Er wordt een hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 340.000,- ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund verkregen op drie verschillende objecten.
  • Deze is eerste in rang op het woonhuis aan de Hoofdweg 29 te Wagenborgen. Dit onroerend goed kent een marktwaarde van € 250.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 11-11-2020.
  • Deze is tweede in rang op het woonhuis aan de Tijsweer 2 te Scheemda, welke is voorbelast met een eerste inschrijving van € 95.000,- en openstaande schuld van € 93.449,-. Dit onroerend goed kent een marktwaarde van € 175.000,- op basis van een onafhankelijke waardebepaling van 11-12-2020.
  • Ten slotte is deze tweede in rang op het woonhuis aan de Pelmolenlaan 40 te Scheemda, welke is voorbelast met een eerste inschrijving van € 200.000,- en openstaande schuld van € 179.669,-. Aan deze hypothecaire inschrijving is een kapitaalverzekering van € 47.895,- gekoppeld. Dit onroerend goed kent een marktwaarde van € 256.000,- op basis van een onafhankelijke waardebepaling van 11-12-2020.
 • De ondernemers geven een negatieve hypotheekverklaring af op hun privéwoningen. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de voornoemde privéwoningen wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).
 • De debiteur is Vennootschap onder Firma G.W. en D. van Eijk h/o KDV/BSO De Vrijbuiter. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers, buiten de overwaarde in de woningen, nihil.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Vennootschap onder Firma G.W. en D. van Eijk h/o KDV/BSO De Vrijbuiter worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Vennootschap onder Firma G.W. en D. van Eijk h/o KDV/BSO De Vrijbuiter worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren.

Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening. Door met name de hypothecaire inschrijvingen kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Zekerheden: Goed
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-220259 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-02-2021 om 11:07
investeerder-12966 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
25-02-2021 om 11:07
investeerder-227497 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-02-2021 om 11:07
investeerder-150035 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-02-2021 om 11:07
investeerder-32964 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-02-2021 om 11:07

Reacties

Investeerder – 17247
24-02-2021 15:15
Waarom wordt voor een pand met een marktwaarde van 250k toch 270k betaald ?

Collin Crowdfund
24-02-2021 16:01
Beste investeerder,
De € 270.000,- zoals vermeld in de pitch, bevat ook de kosten koper, vandaar de discrepantie.
Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

D. van Eijk

G.W. van Eijk

Crowdfund Coach


Martin Laurijssen