39431

Komatha Impex NL B.V.

€ 500.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 447
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 12-07-2021 in 1 uur volgeschreven door 447 investeerders

Samenvatting

Komatha Impex NL B.V. is een handelsonderneming van (organische) voedingsmiddelen met een sterke focus op zuivelproducten. De belangrijkste leveranciers zijn Fonterra, ’s werelds grootste zuivelexporteur uit Nieuw-Zeeland en de Nederlandse tak van Arla. Er wordt geëxporteerd naar klanten in de Europa, Verenigde Staten en India. Gezien de grote handelsvolumes is met Atradius een kredietverzekering afgesloten om het debiteurenrisico af te dekken.

Komatha Impex NL bestaat sinds 2018 en bouwt voort op de handelsrelaties, kennis en ervaring die de oprichter en eigenaar Guhan Ramachandran heeft opgedaan in Nieuw-Zeeland. Daar heeft hij Fonterra’s distributeurschap voor India verkregen. Inmiddels heeft Guhan 11 jaar ervaring met de handel in fruit en zuivelprodukten opgedaan.

Guhan (1979) heeft zich sindsdien in Nederland gevestigd met zijn Nederlandse vrouw en hun drie kinderen, om van hieruit zijn activiteiten uit te breiden. Dit jaar wordt een verdubbeling van de omzet verwacht waarvoor werkkapitaal gevraagd wordt.

Invloed coronavirus
De resultaten over het afgelopen jaar zijn positief, ondanks de invloed van Corona waardoor er enerzijds een beperkte beschikbaarheid was bij de leveranciers en anderzijds de vraag vanuit een deel van de klanten wegviel. Nu de corona maatregelen afnemen is er duidelijk een opleving van de vraag merkbaar.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraag € 700.000,-, waarvan € 200.000,- wordt gefinancierd door niet uitgekeerde royalty’s over 2021 aan de ondernemer. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 500.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7% per jaar gedurende de gehele looptijd

Risico
Dun & Bradstreet geeft Komatha Impex NL B.V. de kwalificatie Verhoogd risico en Komatha F B.V. de kwalificatie Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie van Dun & Bradstreet Verhoogd risico.
De Collin Credit Score is Ruim voldoende

De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

 • De debiteuren zijn Komatha Impex NL B.V. en Komatha F B.V.
 • De heer K. Ramachandran en mevrouw E.C. Hovingh geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 500.000,-. Deze borgstelling heeft momenteel grotendeels morele waarde.
 • Er geldt een gezamenlijke persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 350.000,- door de heer M.M. Hovingh en mevrouw F.G. Ottens. Deze borgstelling heeft, gezien de hypothecaire inschrijving, materiële waarde.
 • Ter sercurering van deze borgstelling wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 350.000,- op het woonhuis aan de Appelgaarde 75 te Houten gevestigd. Het onroerende goed kent een WOZ-waarde van € 359.000,- per 01-01-2020.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen. De derdenhypotheekgever én de borg zijn hiervan op de hoogte en zijn hierover geïnformeerd. Collin verbindt zich jegens derdenhypotheekgever én borg om in totaal niet méér uit te winnen van beide zekerheden dan € 350.000,-. Het staat Collin volledig vrij, hetgeen derdenhypotheekgever én borg erkennen en bevestigen door middel van ondertekening van deze overeenkomst, te kiezen welk zekerheidsrecht wordt uitgewonnen, waarbij Collin ook beide zekerheidsrechten deels kan uitwinnen.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Komatha Impex NL B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Komatha Impex NL B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De gevraagde financiering is nodig om de tijd te overbruggen die verstrijkt tussen de vooruitbetaling aan leveranciers en de betaling door klanten nadat ze de goederen hebben ontvangen. Tussen de verwerking en transport verstrijken zo’n 60 tot 90 dagen. Er worden alleen orders geplaatst bij leveranciers waar tegenover een gecommitteerde klantenorder staat.

Ondernemer

Guhan (1979) is geboren in Sri Lanka en heeft zijn opleiding genoten in Nieuw-Zeeland aan de Universiteit van Canterbury. Hij begon met het verhandelen van fruitproducten als nevenactiviteit en wist het Indiase distributeurschap voor Fonterra, ’s werelds grootste zuivelexporteur uit Nieuw-Zeeland, te bemachtigen.

Sindsdien heeft hij 11 jaar ervaring opgebouwd in het verhandelen van fruit en zuivel via een Indiaas bedrijf waarin hij de meerderheid van de aandelen had.

Hij ontmoette zijn Nederlandse vrouw in Nieuw-Zeeland en in 2018 verhuisden ze naar Nederland, ze hebben drie kinderen en zijn bezig met het kopen van een huis in Amsterdam. In 2018 startte Guhan ook zijn eigen Nederlandse entiteit Komatha Impex NL B.V. waarin geleidelijk de handelsactiviteiten zijn ondergebracht.

Onderneming

Onderneming
Komatha Impex NL is drie jaar geleden opgericht door Guhan met als eerste doel om zijn Indiase handelsactiviteiten in onder te brengen, toen hij had gekozen om in Nederland te gaan wonen met zijn Nederlandse vrouw en kinderen. 

Van een WeWork-locatie zonder personeel, is het bedrijf gegroeid naar een nieuwe locatie in de Leidsestraat te Amsterdam met 9 werknemers die met name de Sales, Marketing en Finance verzorgen. 

Entiteiten van de groep in India en Singapore verzorgen de lokale operations. Sinds begin 2021 loopt de handelsstroom volledig via de Nederlandse B.V. 

Gezien de grote handelsvolumes, is met Atradius een kredietverzekering afgesloten om het debiteurenrisico af te dekken.

Markt 
Het vizier is nu gericht op verdere groei. Om dit te bereiken worden nieuwe leveranciersrelaties ontwikkeld in verschillende markten zoals Zuid-Afrika en Italië en wordt er gewerkt aan het vergroten van de afzet. Doelgroep is zowel de groothandel die aan bedrijven levert, alsook de retail om zodoende biologische ghee (Indiase vorm van geklaarde boter) en fruit via supermarktketens rechtstreeks aan consumenten in verschillende EU-markten te verkopen.

Hiervoor zijn verschillende merken ontwikkeld:

 • Tui (Organische voeding, met name Ghee)
 • Kau Tapu (Premium zuivel ingrediënten)
 • Komatha Fresh (Fruit & Groenten)
 • Amma (Ethnische voedingswaren)

Onderscheidend vermogen
De concurrentiepositie van Komatha Impex NL in India is sterk door het goede commerciële netwerk gecombineerd met het exclusieve distributeurschap voor Fonterra.

Verder speelt Komatha Impex NL goed in op de huidige belangrijke trend van duurzaamheid. Guhan is trots op zijn door het US department of Agriculture – USDA – gecertificeerde Ghee product, wat vereist dat de hele procesketen ervan aan strenge voorwaarden voldoet. Door samen te werken met professionele en ervaren partners en door te investeren in IT-systemen die track-and-trace van de agro-keten garanderen, kan Komatha Impex NL aan de strenge eisen voldoen.

Structuur

* Guhan is bezig nieuwe entiteiten op te zetten in 100% eigendom die deze partnerships gaan vervangen. De registratie van de Indiase entiteit is recentelijk al bevestigd.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

De handelsactiviteiten van Komatha Impex NL vereisen 60 tot 90 dagen voorfinanciering van de leveranciers. Het bedrijf heeft voldoende vermogen om een omzet als in 2020 voor te financieren, maar voor de verwachte € 2.500.000,- extra omzet in 2021, schat men circa € 700.000,- aan extra werkkapitaal nodig te hebben.

Hiervan wordt € 200.000,- gefinancierd door het niet uitbetalen van de royalty’s over 2021 aan de ondernemer. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 500.000,- .

Voorfinanciering van de extra omzet € 700.000,-
Totale financieringsbehoefte € 700.000,-
Eigen inbreng Guhan Ramachandran € 200.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 500.000,-

Leenbedrag: € 500.000,-
Rente: 7%
Looptijd: Lineaire maandelijkse aflossing in 60 maanden.

Overige financiers
Komatha Impex NL B.V. heeft geen leningen van andere financiers.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Komatha Impex NL B.V. is Verhoogd risico, voor Komatha F B.V. Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is bepaald aan de hand van de jaarcijfers 2020, de balans na investering en de prognoses voor het lopende jaar. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
Op basis van de bestaande handelsvolumes is er een prognose opgesteld die voorziet in een verdubbeling van de omzet, dit is deels het gevolg van het overnemen van de handel die in 2020 via de Indiase entiteit werd bedreven en is deels gebaseerd op het autonoom uitbouwen van bestaande en nieuwe relaties, mogelijk gemaakt door het ruimere productassortiment dat wordt aangeboden. 

De omzet in 2020 was € 2.366.000,- met een bijbehorend netto cashflow overschot van € 173.000,-. De omzet in 2021 groeit naar verwachting naar € 5.079.000,-, met een netto cashflow overschot, na aflossingen, van € 277.000,-. Wij kwalificeren de score voor afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De openingsbalans ná financiering en rekening houdend met de niet uitgekeerde royalty’s, laat een solvabiliteit zijn van 23% op een balanstotaal van € 1.194.000,-. Ultimo 2021 wordt er een solvabiliteit verwacht van 39% op een balanstotaal van € 2.185.000,-. Wij kwalificeren hiermee de score voor solvabiliteit als Voldoende. 

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Komatha Impex NL B.V. en Komatha F B.V.
 • De heer K. Ramachandran en mevrouw E.C. Hovingh geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 500.000,-. Deze borgstelling heeft momenteel grotendeels morele waarde.
 • Er geldt een gezamenlijke persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 350.000,- door de heer M.M. Hovingh en mevrouw F.G. Ottens. Deze borgstelling heeft, gezien de hypothecaire inschrijving, materiële waarde.
 • Ter sercurering van deze borgstelling wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 350.000,- op het woonhuis aan de Appelgaarde 75 te Houten gevestigd. Het onroerende goed kent een WOZ-waarde van € 359.000,- per 01-01-2020.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen. De derdenhypotheekgever én de borg zijn hiervan op de hoogte en zijn hierover geïnformeerd. Collin verbindt zich jegens derdenhypotheekgever én borg om in totaal niet méér uit te winnen van beide zekerheden dan € 350.000,-. Het staat Collin volledig vrij, hetgeen derdenhypotheekgever én borg erkennen en bevestigen door middel van ondertekening van deze overeenkomst, te kiezen welk zekerheidsrecht wordt uitgewonnen, waarbij Collin ook beide zekerheidsrechten deels kan uitwinnen.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Komatha Impex NL B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Komatha Impex NL B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Op basis van de persoonlijke borgstelling met eerste hypothecaire inschrijving kwalificeren wij de zekerheden als Ruim voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-14926 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-07-2021 om 11:54
investeerder-207940 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-07-2021 om 11:52
investeerder-108063 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-07-2021 om 11:50
investeerder-63565 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-07-2021 om 11:50
investeerder-251098 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-07-2021 om 11:48

Ondernemer

Guhan Ramachandran

Crowdfund Coach


Johan Thissen